• Tartalom

98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet

98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.09.01.

A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utvhr.) 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A konzuli tisztviselő a magánútlevél kiadásával összefüggő közreműködői feladatai körében:
a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi a Hivatalnak,
e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről a Hivatalt értesíti,
f) gondoskodik az át nem vett okmányok megőrzéséről, majd a Hivatalnak selejtezés céljából történő megküldéséről,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, valamint
h) kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését.”

2. § Az Utvhr. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A konzuli tisztviselő a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak.”

3. §2

4. § (1) Az Utvhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyes adatokkal kell kiállítani.”

(2) Az Utvhr. 23. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az úti okmányt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően
a) személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél,
b) külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a konzuli tisztviselő által – a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – postára adott úti okmányt postai úton,
c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy
d) belföldön – a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – postai úton
veheti át.
(3) A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a körzetközponti jegyzőnél, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.”

5. § Az Utvhr. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

30/A. § E rendeletnek a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdését, 13. § (2), (4) és (5) bekezdését, 15. § (4) bekezdését, 18. § (1) bekezdés d) pontját, 19. § (6) bekezdését, valamint 23. § (1)–(3) bekezdését a magánútlevél iránti kérelem benyújtására és a közreműködői feladatok ellátására – a berlini székhelyű konzuli tisztviselő kivételével – 2010. december 1-jétől kell alkalmazni.”

6. § Az Utvhr. 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „útlevélhez való jogosultságát” szövegrész helyébe a „magyar állampolgárságát” szöveg, 13. § (2) bekezdésében a „vagy a körzetközponti jegyző” szövegrész helyébe az „ , a körzetközponti jegyző vagy a konzuli tisztviselő” szöveg, 13. § (4) bekezdésében az „a kinyomtatott” szövegrész helyébe a „kinyomtatott és aláírt” szöveg, 15. § (4) bekezdésében az „okoz, kérelmét” szövegrész helyébe az „okoz, az Utv. 7. § (4) bekezdése, valamint az Utv. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmét” szöveg, 18. § (1) bekezdés d) pontjában az „érvényességi idejű,” szövegrész helyébe az „érvényességi idejű úti okmányát,” szöveg, 19. § (6) bekezdésében az „az ellenőrzés” szövegrész helyébe az „a személyazonosság és a magyar állampolgárság ellenőrzése” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Utvhr. 30. § (2) és (3) bekezdése.

8. § Ez a rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2010. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére