• Tartalom

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

2022.10.07.

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Mttv. 134. § (5) bekezdésében foglaltakkal a következőket rendelem el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed:

a) a rádiótávközlési tevékenységet vagy rádiótávközlési szolgáltatást végzőkre (a továbbiakban együtt: jogosítottak) és

b)2 a rendszeres rádióspektrumdíjra.

(2)3 Az adott földrajzi helyen vagy körzetben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) által engedélyezett rádiótávközlő hálózatok, rádióállomások és -berendezések (a továbbiakban: hálózatok, állomások és berendezések) rádióspektrum-lekötéséért és -használatáért az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(3)4 Nem terjed ki e rendelet hatálya

a)5 a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben felsorolt, nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetekre és

b)6 a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben meghatározott NATO jogosultak katonai tevékenységgel kapcsolatos rádióspektrum-használatára.

(4)7

(5)8

1/A. §9 (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állomás: valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából üzemeltetett egy darab adó- vagy vevőberendezés, vagy egy darab adó- és vevőberendezés a tartozékokkal (antenna) együtt;

2.10 átlagos effektív antennamagasság: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív antennamagasságok számtani átlaga;

3. átlagos effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett, vízszintes síkban megadott effektív kisugárzott teljesítmények számtani átlaga;

4. Budapest környezete: EOVX=239542, EOVY=652626 koordinátájú pont köré húzott kör által határolt terület, amelynek sugara

a) F ≤ 400 MHz esetén 28 km,

b) 400 MHz < F ≤ 960 MHz esetén 23 km,

c) 960 MHz < F esetén 18 km,

ahol F a frekvencia;

5. csatornatávolság: állomások és hálózatok átviteli frekvenciaszükségletének (sávszélességének) a hatóság által meghatározott értéke;

6. csillagponti állomás: pont-többpont rendszerek olyan állomása, amely több más állomással tart közvetlen rádiós kapcsolatot;

7. egységdíj: egységnyi engedélyezett sávszélességre vonatkoztatott díj;

8. frekvencia: a rádiótávközlési átvitelt (csatornát) jellemző, Hz-ben megadott érték, amelyet a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben a hatóság meghatároz;

9. frekvenciablokk: csatornák összefüggő tartománya vagy egy adott frekvenciasávon belül elkülönített részsáv;

10.11 rendszeres rádióspektrumdíj: a rádióspektrum-használati jogért – beleértve a versenyeztetési eljárás eredményeként megállapított jogosultságon alapuló jogot – fizetendő díjak összefoglaló elnevezése, amelybe beletartozik a rádióspektrum-lekötési díj, a rádióspektrum-használati díj és a sávdíj;

11.12 rádióspektrum-használat: rádióengedélyben meghatározott frekvencia vagy frekvenciablokk igénybevétele hálózat vagy állomás üzemben tartása céljából;

12.13 rádióspektrum-használati díj: frekvencia vagy frekvenciablokk használatáért megállapított – meghatározott gyakorisággal, ismétlődően fizetendő – díj;

13.14 rádióspektrum-lekötés: frekvenciakijelöléssel frekvencia vagy frekvenciablokk biztosítása hálózat vagy állomás telepítése céljából;

14.15 rádióspektrum-lekötési díj: a rádióspektrum-lekötésért megállapított díj;

15. HUB űrtávközlési állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő földi állomás, amely a VSAT állomásokból kiépült űrtávközlő hálózat információvezérlő állomásaként működik;

16. kontroll állomás: műholdas szolgálatokban a műhold vezérlésére szolgáló földi állomás;

17. maximális adóteljesítmény (Pa): annak a teljesítménynek a legnagyobb értéke, amelyet az adóberendezés moduláció nélkül egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antenna tápvonalára juttat;

18. maximális effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív kisugárzott teljesítmények közül a legnagyobb;

19. melegtartalék: azonnal üzembe helyezhető tartalékberendezés;

20. passzív átjátszó: optikai rálátás nélküli összeköttetések esetén az optikai akadály kiküszöbölésére alkalmazott, aktív berendezés nélküli jeltovábbításra használt eszköz, amelynek típusai:

a) passzív tükör: rádiótechnikai szempontból reflektáló felületre érkező rádióhullámok terjedési irányának megváltoztatására használt eszköz;

b) back-to-back: rádiójelek vételére és eltérő irányú továbbsugárzására szolgáló, két antennából álló passzív eszköz;

21. sávdíj: blokkgazdálkodás körébe tartozó frekvenciasávok után megállapított díj;

22. sugárzási jellemzők: a frekvenciát, az effektív kisugárzott teljesítményt és az effektív antennamagasságot magában foglaló műszaki jellemzők csoportja;

23. szabadcsatorna-keresős rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a berendezések automatikus frekvenciakiválasztási eljárást alkalmaznak;

24. telephelyre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely rögzíti egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, valamint pontos telepítési és sugárzási jellemzőit;

25. telepítési jellemzők: a földrajzi koordináta, a telephely tengerszint feletti magassága és az antenna súlypontjának földfelszín feletti magassága;

26.16 területre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely telepítési jellemzők nélkül meghatározza egy állomás vagy hálózat frekvenciáit vagy frekvenciablokkját, rögzítve a rádióspektrum használatának feltételeit egy adott földrajzi területre;

27.17 új generációs mobilrádiótelefon-hálózat: olyan mobilrádiótelefon-hálózat, amely többféle felhasználói eset rugalmas kezelésére alkalmas, a rendelkezésre álló sávszélességtől, az alkalmazott hálózati architektúrától és a paraméterek megválasztásától függően lehetővé teheti – többek között – 20 Gbit/s letöltési és 10 Gbit/s feltöltési irányú adatsebesség elérését, 1 ms késleltetésű, nagy megbízhatóságú összeköttetések megvalósítását vagy gépek közötti kommunikáción alapuló alkalmazások esetén négyzetkilométerenként 1 millió eszköz egyidejű csatlakozását.

(2)18 Az e rendeletben alkalmazott egyéb rádióspektrum-gazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló törvény, a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet és a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) szerint kell értelmezni.

1/B. §19 (1) A rádióspektrum-lekötési díj egy alkalommal fizetendő díj, amelyet a hatóság a frekvenciakijelölésben állapít meg.

(2) A rádióspektrum-használati díj a rádióengedély érvényességi ideje alatt rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság a rádióengedélyben állapít meg.

(3) A sávdíj rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság, amennyiben a frekvenciaelosztás módja

a) versenyeztetési eljárás, a versenyeztetési eljárást lezáró határozatban vagy a hatósági szerződésben,

b) nem versenyeztetési eljárás, a frekvenciakijelölésben és a frekvenciakijelölés alapján kiadott rádióengedélyben

állapít meg.

1/C. §20 Versenyeztetési eljárás eredményeként megszerzett rádióspektrum-használati jogosultság esetében, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló NMHH rendelet és a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja alapján megkötött hatósági szerződésben a felek a sávdíj mértékére és megfizetésére vonatkozó, e rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérhetnek.

2. § (1)21 A jogosítottnak nem kell rádióspektrumdíjat fizetnie,

a) ha diplomáciai mentességet élvező külképviseletként vagy kormányzati szervként az 1961. április 18-án diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben aláírt nemzetközi szerződés 27. Cikkelyében foglaltaknak megfelelően nemzetközi célból, saját, az akkreditáló országgal való kapcsolattartást biztosító hírközlési igényeinek kielégítése érdekében működtetett állomásaihoz használ frekvenciát,

b) ha a hatóság használ frekvenciát,

c) azon frekvencia után, amelyen a műsorszóró kizárólag a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató vagy közműsorszolgáltató műsorait sugározza,

d) az amatőrszolgálat, a műholdas amatőrszolgálat, a meteorológiát segítő szolgálat, a műholdas meteorológiai szolgálat, a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a rádiócsillagászati szolgálat, az űrbeli üzemeltetési szolgálat, az űrkutatási szolgálat, a műholdak közötti szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat állomásai, továbbá a műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásai, valamint a műholdas műsorszóró szolgálat és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat vételéhez szükséges felhasználói állomások által használt frekvenciák után,

e) a kísérleti céllal vagy bemutatás céljára engedélyezett és egy hónapnál rövidebb ideig üzemeltetett berendezések frekvenciái után,

f) a Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti segélykérő frekvenciák után,

g)22 azon hálózatok és állomások telepítése, üzemben tartása esetén, amelyek az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek,

h) különleges jogrend esetén, valamint az azt kiváltó körülmények okozta következmények elhárítása érdekében az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett rádiótávközlési szolgálatok frekvenciái után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan,

i) az űr-Föld irányú sugárzásra és vételre engedélyezett frekvenciák után,

j) a külön frekvenciát nem használó, azonos rendszerű melegtartalékok után,

k) ha törvényben vagy nemzetközi szerződésben meghatározott díjmentesség illeti meg,

l) a kizárólag hullámterjedési jelenség vizsgálata és bemutatása céljából használt frekvenciák után,

m) az NFFF alapján harmadlagos jelleggel használt frekvenciák után, vagy

n) földfelszín alatt kisugárzott olyan rádiófrekvenciás jel után, amelyet ugyanabban az időben, ugyanabban a térségben, a föld felszínén, nyitott térben felületi besugárzásra használnak.

(2)23 Az állomások és berendezések rádióengedélyben rögzített szüneteltetésének időtartama alatt a jogosítottnak a rádióspektrum-használati díj 50%-át kell megfizetnie.

(3)24 Az e rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 25%-át kell megfizetniük – kizárólag e tevékenységükkel összefüggésben lekötött vagy használt – az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző, alábbi szervezeteknek:

a) Országos Mentőszolgálat, valamint jogszabályban meghatározott működési engedély alapján mentési tevékenység végzésére feljogosított szervezet,

b) háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi szolgálat,

c) közérdekű önkéntes tevékenységet végző közhasznú szervezetek,

d) kórházak, klinikák, gyógy- és rendelőintézetek,

e) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,

f) bányamentő szolgálatok,

g) a katasztrófavédelemről szóló törvény hatálya alá tartozó katasztrófaelhárítási feladatot ellátó szervezet,

h) meteorológiai szolgálatok, belvízi viharjelző rendszert működtető és üzemeltető szervezet,

i) olyan önkéntes és létesítményi tűzoltóság, valamint polgári védelmi készenléti szervezet, amely polgári vagy polgári és nem polgári célra együttesen használt frekvenciasávot használ,

j) a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogató, harmonizált folyami információs szolgáltatást működtető, üzemeltető szervezet és

k) polgárőr szervezet.

(3a)25 A (3) bekezdés szerinti kedvezményre az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző szervezettel kötött megállapodás alapján berendezéseket üzemeltető szervezet is jogosult. A kedvezmény érvényesítéséhez a kérelmezőnek csatolnia kell a jogosultság alapjául szolgáló megállapodást.

(4)26 A rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 25%-át kell megfizetni a közoktatási és felsőoktatási intézményekben az oktatással közvetlen összefüggésben használt frekvenciák után, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés l) pontja alá.

(5)27 A rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 50%-át kell megfizetni azon sávok után, amelyekben elsődlegesen kormányzati célú szolgáltatás megvalósítását támogató rádiótávközlő rendszer – amely igazoltan legalább az alapszintű kiépítettséget elérte, azaz a központi vezérlő rendszer elemei és legalább egy hozzáférési eszköz a szükséges átviteli összeköttetésekkel üzembe helyezésre került – üzemel.

(6)28 A rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 10%-át kell megfizetni GSM-R rendszer rádióspektrum-használatáért.

(7)29 Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások rádióspektrum-használati díjára díjkedvezmény nem állapítható meg.

3. §30 A rádió- és televízió-műsorszóró adóállomások után az 1. és 2. számú melléklet alapján megállapított rádióspektrumdíj 50%-át kell megfizetnie annak a műsorterjesztőnek, aki közszolgálati műsor, illetve, aki a médiahatósággal megkötött műsorszolgáltatási szerződés alapján készített műsor szórásához használ frekvenciát. A jogosítottat a mérsékelt rádióspektrumdíj-fizetés kedvezménye televíziós műsorszórás esetében legfeljebb tizenöt évig, rádiós műsorszórás esetében legfeljebb tizenkét évig illeti meg.

4. § (1)31 A rádiómeghatározó szolgálat keretében működő rádiónavigációs és rádiólokációs állomások után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használat díja állomásonként 1000 Ft/hó.

(2)32 Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett állomások után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használat díjának mértéke – a rádió- és televízió-műsorszóró állomásokat, valamint a 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásait kivéve – az adott szolgálatra vonatkozó díj egy havi összege.

(3)33 A földi mozgószolgálat keretében működő intelligens közlekedési rendszerek helyhez kötött állomásai után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használat díja állomásonként 600 Ft/hó.

5. §34 A külföldiek részére egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett műholdas szolgálat esetében minden földi állomás után frekvenciánként egyszer 25 000 Ft, a mozgó- és az állandóhelyű szolgálatokhoz tartozó állomás esetén állomásonként egyszer 4000 Ft rádióspektrum-használati díjat kell fizetni.

A műsorszóró állomások rádióspektrumdíja35

6. § (1) A jogosított a földfelszíni rádió- és televízió-műsorszóró állomások vagy a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetén állomásonként fizet rádióspektrumdíjat.

(2) A rádió- és televízió-műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásainak rádióspektrum-lekötési díját az 1. számú mellékletben meghatározottak alapján kell megállapítani.

(3) A rádió- és televízió-műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásainak rádióspektrum-használati díját a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Ha a jogosított megosztott használatú frekvenciát kapott, a rádióspektrum-használati díj mértéke a (3) bekezdésben említett melléklet alapján megállapított díj 50%-a.

(5) A jogosítottnak – az (1) bekezdéstől eltérően – nem kell rádióspektrum-lekötési díjat fizetnie azon rádió- és televízió-műsorszóró állomásokhoz vagy a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz lekötött frekvenciák után, amelyeknél a frekvenciakijelölésre a hatóság által kezdeményezett frekvenciacsere alapján kerül sor.

7. §36 Az egy hónapnál rövidebb érvényességi időre kiadott rádióengedély alapján működő műsorszóró állomás után rádióspektrum-használati díjat egyszer fizet a jogosított. A rádióspektrum-használati díj összege

a) televízió-műsorszóró állomás esetében 15 000 Ft/állomás;

b) rádió-műsorszóró állomás esetében 8000 Ft/állomás.

A mozgószolgálatok rádióspektrumdíja


Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légi mozgószolgálati hálózatok, állomások rádióspektrumdíja37

8. §38 (1) A területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű földi, belvízi és légi mozgószolgálati hálózatok rádióspektrum-lekötési díját – a kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó hálózatokat kivéve – a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell megállapítani.

(2) A helyhez kötött állomást tartalmazó hálózatok számára engedélyezett frekvenciák vagy frekvenciablokk rádióspektrum-használati díját a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – a 4. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerint kell a rádióspektrum-használati díjat megállapítani.

(4) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított rádióspektrum-használati díjak összegét fizeti.

(5) A kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó, valamint a helyhez kötött állomások ellátási területén kívül is működő mozgóállomásokat tartalmazó hálózatok után kizárólagos rádióspektrum-használat esetében a rádióspektrum-lekötési díj a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint megállapított díj 50%-a, a rádióspektrum-használati díj mozgóállomásonként 20 000 Ft/hó. Közös rádióspektrum-használat esetében rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetni, a rádióspektrum-használat díja állomásonként 1000 Ft/hó. A tartalék állomások után rádióspektrum-használati díjat nem kell fizetni.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan területre vonatkozik, amely 4000 km2-nél kisebb, és részben vagy egészben Budapest környezetében van, – a kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó hálózatok kivételével – a rádióspektrum-lekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, illetve a 4. számú melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díj kétszerese.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légi mozgószolgálati hálózatok, állomások rádióspektrumdíja39

9. §40 (1) Az átjátszó vagy központi feladatot ellátó, helyhez kötött állomásokért a jogosított rádióspektrum-lekötési díjat a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyhez kötött állomások rádióspektrum-használati díját a 4. számú melléklet 3–9. pontjában foglalt táblázatok alapján – állomásonként – kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – a 4. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti rádióspektrum-használati díjat kell megállapítani.

(4) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, továbbá 3–9. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díjak összegét fizeti.

(5) A helyhez kötött állomások rádióspektrum-használati díja – a (2) bekezdésben említett melléklet alapján – megosztott használatú frekvenciánál a díj 50%-a, közös használatú frekvenciánál a meghatározott díj 25%-a.

(6) Ha az engedély olyan körzetre vonatkozik, amely részben vagy egészben Budapest környezetében van, – a kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó hálózatok és a mozgóállomások kivételével – a rádióspektrum-lekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, illetve a 4. számú melléklet 2–9. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díj kétszerese.

A tengeri, valamint a különcélú belvízi és légi mozgószolgálati állomások rádióspektrumdíja41

10. §42 A jogosított a tengeri mozgószolgálat, illetőleg annak frekvenciáin engedélyezett belvízi mozgószolgálat fedélzeti távközlő állomásai, parti állomásai és hajóállomásai után, továbbá a légi mozgószolgálat légi és légijármű állomásai után rádióspektrum-lekötési díjat nem fizet. A rádióspektrum-használat díja 1000 Ft/állomás/hó.

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLATOK

30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrumdíja43

11. §44 A mozgószolgálat keretében működő és 30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű és változó telephelyű állomások után rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetni. A rádióspektrum-használati díj mértéke: 1000 Ft/állomás/hó.

12. §45

13. §46

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, állomásainak rádióspektrumdíja47

14. §48 (1) A jogosított minden kijelölt frekvencia vagy frekvenciablokk után a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint rádióspektrum-lekötési díjat fizet.

(2) Az állandóhelyű állomásokat tartalmazó hálózatok után a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti rádióspektrum-használati díjat kell fizetni.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell rádióspektrum-használati díjat fizetni.

(4) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján, továbbá az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított rádióspektrum-használati díjak összegét fizeti.

(5) Ha a pont-többpont, illetve a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest körzetében van, a rádióspektrum-lekötési és -használati díj az (1)–(4) bekezdésben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, állomásainak rádióspektrumdíja49

15. §50 (1) A pont-többpont rendszerű hálózatok esetében a jogosított rádióspektrum-lekötési díjat minden csillagponti állomás után fizet, a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján.

(2) A pont-pont rendszerű hálózatok esetében a jogosított által fizetendő rádióspektrum-lekötési díj állomásonként a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított díj 50%-a.

(3) A pont-többpont rendszerű hálózatok rádióspektrum-használati díját csillagponti állomásonként és frekvenciánként a 4. számú melléklet 3–9. pontjában foglalt táblázatok szerint kell fizetni.

(4) A jogosított a hálózat állomásai és berendezései után – azok kategóriájától függően – az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti rádióspektrum-használati díjat fizeti.

(5) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 3–9. pontjában foglalt táblázatok és az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított rádióspektrumdíjak összegét fizeti.

(6) Pont-pont rendszerű hálózat esetében az állandóhelyű állomások után fizetendő rádióspektrum-használati díj állomásonként a 4. számú melléklet 3–9. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díj 50%-a.

(7) Pont-többpont rendszer esetében minden Budapest környezetébe eső

a) csillagponti állomás után az (1), (3) és (4) bekezdés és

b) nem csillagponti állomás után a (4) bekezdés

szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(8) Pont-pont rendszer esetében – ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van – az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a (2), (4) és (6) bekezdés szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(9) Pont-többpont rendszerű hálózatban megosztott rádióspektrum-használat esetében a 4. számú melléklet 3–9. pontjában foglalt táblázatok szerint megállapított díj 50%-a a rádióspektrum-használati díj.

A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek rádióspektrumdíja51

16. §52 (1)53 A rádióspektrum-lekötési díj mértéke egy havi rádióspektrum-használati díjjal egyenlő.

(2)54 A rádióspektrum-használati díjat állomásonként (berendezésenként, önálló frekvenciát lefoglaló melegtartalékonként) és frekvenciánként kell megállapítani, ide nem értve a passzív átjátszókat.

(3)55 Pont-pont rendszerek állomásainak – az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével – rádióspektrum-használati díját adásirányonként kell megállapítani a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján.

(4)56 Pont-pont rendszerek változó telephelyű állomásainak rádióspektrum-használati díja – a közös használatú frekvenciákon működők kivételével – a (3) bekezdés alapján megállapított díj 2,5-szerese.

(5)57 Pont-többpont rendszerek esetében – az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével – a rádióspektrum-használati díjat csillagponti állomásonként és frekvenciánként kell fizetni a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint.

(6)58 Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások után fizetendő rádióspektrum-használati díj 600 Ft/állomás/hó.

17. §59 (1) Pont-többpont rendszer esetében a 16. § (1), (2) és (5) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni a Budapest környezetébe eső minden csillagponti állomás után. Pont-pont rendszer esetében – ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van – az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a 16. § (1)–(4) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(2) Közös használatú frekvencián működő állomás esetén

a)60 rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetni, és

b) a 16. § (2), (3) és (5) bekezdése szerint megállapított díj 25%-át kell megfizetni.

(3) Szabadcsatorna-keresős rendszernél a 16. § szerinti díj megállapítása során egy forgalmi csatorna sávszélességét kell figyelembe venni.

(4)61 Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásai után a rádióspektrum-használati díj mértéke állomásonként 4000 Ft.

Műholdas szolgálatok földi állomásainak rádióspektrumdíja62

18. §63 A műholdas szolgálatok központi földi állomásai, a HUB űrtávközlési állomások, a parti földi állomások, a kontrollállomások, a légi CGC állomások és a műsorfeladó állomások után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használati díjat pedig a 8. számú melléklet szerint kell megfizetnie.

Műholdas szolgálatok végberendezéseinek rádióspektrum-használati díja64

19. § (1)65 A műholdas állandóhelyű szolgálatok Föld-űr irányú adásra is engedélyezett földi állomásainak (végberendezéseinek) rádióspektrum-használati díja:

a) VSAT végberendezés után: 1 000 Ft/db/hó;

b) SNG végberendezés után: 10 000 Ft/db/hó.

(2)66 A műholdas földi és tengeri mozgószolgálati végberendezések után a rádióspektrum-használati díj 250 Ft/db/hó.

Blokkgazdálkodás körébe tartozó sávok után fizetendő díjak67

20. § (1)68 Az NFFF alapján blokkgazdálkodás körébe tartozó,

a) szolgáltatás célú és versenyeztetési eljárás eredményeként, a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbítása eredményeként vagy a rádióspektrum-használati jogosultság megújítása eredményeként szerzett, valamint a szerzést követően továbbértékesített rádióspektrum esetén a rádióspektrum-használati jogosultság időtartama alatt a jogosítottnak a rádióengedély érvényességének a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott legkorábbi időpontjától, és

b) nem versenyeztetési eljárás eredményeként szerzett rádióspektrum esetén a rádióengedély érvényessége alatt a rádióspektrum-használati jogot szerzőnek

havonta sávdíjat kell fizetnie a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2)69 Amennyiben 2014. január 1. napját megelőzően meghozott hatósági határozat vagy megkötött hatósági szerződés másként nem rendelkezik, akkor a sávdíjat az egységdíj, a megszerzett rádióspektrum mennyisége és az adott frekvenciasávra vonatkozó sávszorzó szorzataként kell megállapítani a 9. számú melléklet alapján.

(3)70 Az 1740,1–1743,1 MHz, 1835,1–1838,1 MHz, 1773,1–1784,9 MHz, 1868,1–1879,9 MHz, 1905–1910 MHz, 1910–1915 MHz és az 1915–1920 MHz frekvenciasáv tekintetében az

a) e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának a frekvenciasávok használatba vételétől, de legkésőbb 2015. január 1. napjától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie;

b)71 e rendelet hatálybalépését követően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának az engedély véglegessé válásától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie.

(4)72 A beruházások támogatása érdekében a 450-457,38/460-467,38 MHz, a 790-821/832-862 MHz, a 880-915/925-960 MHz, az 1710–1785/1805–1880 MHz, az 1920–1980/2110–2170 MHz, a 2500–2690 MHz, a 3400–3600 MHz és a 3600–3800 MHz frekvenciasávban a 2013. március 1-jét követően és 2019. március 15-ét megelőzően, valamint a 31,8–33,4 GHz frekvenciasávban a hatóság által indított versenyeztetési eljárás keretében rádióspektrum-használati jogosultságot megszerző, továbbá a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt frekvenciasávban rádióspektrum-használati jogot szerző vállalkozás a megszerzés napját követő 4 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezményre jogosult. A beruházások támogatására vonatkozó kedvezmény nem illeti meg azon rádióspektrum-használati jogosultságot elnyerő vállalkozást abban a frekvenciasávban a felsorolt sávokon belül, amelyben a versenyeztetési eljárás kiírásának időpontjában rendelkezik rádióspektrum-használati jogosultsággal.

(4a)73 Az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 708–733/763–788 MHz és a 3400–3800 MHz frekvenciasávban rádióspektrum-használati jogosultságot szerző vállalkozást a versenyeztetési eljárást lezáró döntés véglegessé válása napját vagy a hatósági szerződés megkötésének napját követő 10 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezmény illeti meg, amennyiben a sávdíjkedvezmény – versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott – feltételeinek, követelményeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatban kéri a sávdíjkedvezmény érvényesítését. A sávdíjkedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat részletes szabályait, a sávdíjkedvezmény részletes feltételeit, követelményeit, valamint a sávdíjkedvezmény feltételeinek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.

(4b)74 Amennyiben a 3400–3800 MHz frekvenciasávban rádióspektrum-használati jogosultsággal rendelkező vállalkozás a (4) bekezdés alapján sávdíjkedvezményre jogosult, a (4a) bekezdés szerinti nyilatkozatában kérheti, hogy a (4) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény megszűnését követően a (4a) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében az ugyanazon frekvenciasávban versenyeztetési eljárás keretében megszerzett teljes frekvenciatartományra vonatkozzon, abban az esetben is, ha a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 3400–3800 MHz frekvenciasávban nem szerez rádióspektrum-használati jogosultságot.

(5)75 A 2011. április 1. napját követően indult pályázati, illetve árverési eljárás során elnyert frekvenciablokkok esetén a (2) és a (4) bekezdésben megállapított díjak mértéke akkor sem változik, ha egy sávújraosztás következtében megváltozik a frekvenciablokkok elhelyezkedése egy adott sávban.

Rádióspektrumdíj megfizetése76

20/A. §77 (1)78 A rádióspektrum-lekötésért és -használatért a díjfizetésre kötelezett a hatóság határozatával megállapított rádióspektrumdíjat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára köteles megfizetni.

(2)79 A rádióspektrumdíjat az azt megállapító határozat véglegessé válását vagy a hatósági szerződés hatálybalépését követően megküldött számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidő leteltéig kell megfizetni.

(3)80 Rendszeres díjfizetési kötelezettség esetében – a (4) és a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta történik a számlázás.

(4)81 Ha a rádiószolgálatonként havonta fizetendő díj összege a nettó 50 000 Ft-ot nem éri el, a rádióspektrumdíjról számlát negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó napjáig kell kiállítani. A negyedéves rádióspektrumdíjat az engedély érvényességi idejének első és utolsó negyedévében, valamint az engedély módosításakor, negyedévnél rövidebb számlázási időszak esetén időarányosan kell megfizetni.

(4a)82

(5)83 Rádióengedély módosítása esetén a módosított díjfizetési kötelezettség a rádióengedély módosításában meghatározott időponttól, de legkésőbb a rádióengedély módosításának véglegessé válását követő hónap első napjától terheli a díjfizetésre kötelezettet.

(6)84 A díjfizetési kötelezettség szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. A díjfizetésre kötelezettnek minden olyan hónapra a teljes havi díjat meg kell fizetnie, amelyben a jogosított

a) rádióspektrum-használati jogosultsága miatt sávdíjfizetési kötelezettség keletkezett vagy fennállt, vagy

b) rádióspektrum-használati joga keletkezett vagy fennállt.

20/B. §85 A rádióspektrumdíjakról a hatóság köteles éves bontásban – más bevételeitől elkülönített – tételes nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a)86 a rádióspektrumdíj fizetésére kötelezettek felsorolását,

b)87 a jogszabály alapján megállapított rádióspektrumdíj mértékét,

c)88 a rádióspektrumdíj megfizetésének esedékességét, rendszeres fizetési kötelezettség esetében az esedékességek várható időpontját,

d)89 a rádióspektrumdíj beérkezésének tényét.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet alapján megállapított díjakon felül a jogosítottnak a mindenkori hatályos jogszabályokban megállapított mértékű általános forgalmi adót kell fizetnie.

(3)90 A 2011. április 1. napját megelőzően pályázaton, illetve árverésen elnyert frekvenciasávok után a jogosítottak díjfizetési kötelezettségüket 2011. április 1. napjától kezdve e rendelet 20. §-a szerint kötelesek teljesíteni.

(4)91 A 6. § (5) bekezdését a 2013. április 15-ét követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez92

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-lekötési díjai

1. TV és DVB-T állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A

B

C

D

E

F

1

Maximális ERP

ERP ≤100 W

100 W <ERP ≤1 kW

1 kW <ERP ≤10 kW

10 kW <ERP ≤100 kW

ERP > 100 kW

2

Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)

65 000

150 000

260 000

400 000

650 000

2. 87,5–108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádió-műsorszóró állomások és PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A

B

C

D

E

F

1

Maximális ERP

ERP ≤100 W

100 W <ERP ≤1 kW

1 kW <ERP ≤10 kW

10 kW <ERP ≤100 kW

ERP > 100 kW

2

Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)

27 000

66 000

108 000

168 000

270 000

3. T-DAB rádió-műsorszóró állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A

B

C

D

E

F

1

Maximális ERP

ERP ≤100 W

100 W <ERP ≤1 kW

1 kW <ERP ≤10 kW

10 kW <ERP ≤100 kW

ERP > 100 kW

2

Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)

45 000

110 000

180 000

280 000

450 000

4. KH rádió-műsorszóró állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A

B

C

D

E

1

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Pa ≤1 kW

1 kW <Pa ≤10 kW

10 kW <Pa ≤100 kW

Pa > 100 kW

2

Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)

10 000

15 000

50 000

150 000

5. RH rádió-műsorszóró állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A

B

C

D

E

1

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Pa ≤1 kW

1 kW <Pa ≤10 kW

10 kW <Pa ≤100 kW

Pa > 100 kW

2

Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)

5 000

10 000

15 000

40 000

6. Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-lekötési díjának megállapítási módja

6.1. Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében az engedélyezett maximális effektív kisugárzott teljesítménynek (maximális ERP) megfelelő rádióspektrum-lekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani az 1–3. pontban foglalt táblázatokból.

6.2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádió-műsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő rádióspektrum-lekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani a 4–5. pontban foglalt táblázatokból.

2. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez93

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-használati díjai

1. 174–230 MHz frekvenciasávú televízió-adók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤3 W

500

1 500

2 600

4 400

8 750

14 900

25 400

68 300

4

3 W < ERP ≤10 W

1 000

2 300

4 400

7 900

19 300

34 100

49 000

98 000

5

10 W < ERP ≤100 W

1 800

3 900

8 800

19 300

42 000

68 300

77 900

175 000

6

0,1 kW < ERP ≤1 kW

3 500

7 000

14 000

31 500

68 300

113 800

126 000

280 000

7

1 kW < ERP ≤10 kW

8 800

14 000

22 800

49 000

107 600

175 000

199 500

448 000

8

10 kW < ERP ≤100 kW

23 600

35 000

52 500

78 800

171 500

280 000

318 500

717 500

9

ERP > 100 kW

64 800

91 000

127 800

178 500

274 800

446 300

510 100

1 146 300

2. 470–862 MHz frekvenciasávú televízió-, DVB-T-adók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤3 W

900

2 500

4 500

7 500

15 000

25 500

43 500

117 000

4

3 W < ERP ≤10 W

1 800

3 900

7 500

13 500

33 000

58 500

84 000

168 000

5

10 W < ERP ≤100 W

3 000

6 600

15 000

33 000

72 000

117 000

133 500

300 000

6

0,1 kW < ERP ≤1 kW

6 000

12 000

24 000

54 000

117 000

195 000

216 000

480 000

7

1 kW < ERP ≤10 kW

15 000

24 000

39 000

84 000

184 500

300 000

342 000

768 000

8

10 kW < ERP ≤100 kW

40 500

60 000

90 000

135 000

294 000

480 000

546 000

1 230 000

9

ERP > 100 kW

111 000

156 000

219 000

306 000

471 000

765 000

874 500

1 965 000

3. 87,5–108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióadók és PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤3 W

800

2 100

3 800

6 300

12 500

21 300

36 300

97 500

4

3 W < ERP ≤10 W

1 500

3 300

6 300

11 300

27 500

48 800

70 000

140 000

5

10 W < ERP ≤100 W

2 500

5 500

12 500

27 500

60 000

97 500

111 300

250 000

6

0,1 kW < ERP ≤1 kW

5 000

10 000

20 000

45 000

97 500

162 500

180 000

400 000

7

1 kW < ERP ≤10 kW

12 500

20 000

32 500

70 000

153 800

250 000

285 000

640 000

8

10 kW < ERP ≤100 kW

33 800

50 000

75 000

112 500

245 000

400 000

455 000

1 025 000

9

ERP > 100 kW

92 500

130 000

182 500

255 000

392 500

637 500

728 800

1 637 500

4. 47–240 MHz frekvenciasávú T-DAB adók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤3 W

600

1 800

3 100

5 300

10 500

17 800

30 400

81 900

4

3 W < ERP ≤10 W

1 300

2 600

5 300

9 400

23 000

40 900

58 800

117 500

5

10 W < ERP ≤100 W

2 000

4 500

10 500

23 000

50 400

81 900

93 400

210 000

6

0,1 kW < ERP ≤1 kW

4 100

8 400

16 800

37 800

81 900

136 500

151 100

336 000

7

1 kW < ERP ≤10 kW

10 500

16 800

27 300

58 800

129 100

210 000

239 400

537 500

8

10 kW < ERP ≤100 kW

28 300

42 000

63 000

94 500

205 800

336 000

382 100

861 000

9

ERP > 100 kW

77 600

109 100

153 300

214 100

329 600

535 500

612 100

1 375 500

5. Középhullámú rádióadók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A

B

1

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Rádióspektrum-használati díj
(Ft/állomás/hó)

2

Pa ≤1 kW

6 300

3

1 kW < Pa ≤10 kW

12 500

4

10 kW < Pa ≤100 kW

25 000

5

0,1 MW < Pa ≤1 MW

75 000

6

Pa > 1 MW

187 500

6. Rövidhullámú rádióadók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A

B

1

Maximális adóteljesítmény
(Pa)

Rádióspektrum-használati díj
(Ft/állomás/hó)

2

Pa ≤1 kW

1 900

3

1 kW < Pa ≤10 kW

3 100

4

10 kW < Pa ≤100 kW

12 500

5

0,1 MW < Pa ≤1 MW

25 000

6

Pa > 1 MW

62 500

7. Műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

7.1. Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint a 87,5–108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében

7.1.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani az 1–4. pontban foglalt táblázatok közül,

7.1.2. a kiválasztott táblázatban az engedélyezett átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani.

7.2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádió-műsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő rádióspektrum-használati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani az 5. és a 6. pontban foglalt táblázatok közül.

3. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez94

Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-lekötési díjai

1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok rádióspektrum-lekötési díjai (Ft)

A

B

C

D

E

F

G

1

Felhasználási körzet

Mikro

Helyi

Kis

Nagy

Regionális

Országos

2

Terület (km2)

≤1

≤300

≤2500

≤20 000

≤75 000

> 75 000

3

Rádióspektrum-lekötési díj (Ft)

10 000

30 000

50 000

100 000

250 000

500 000

2. Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok rádióspektrum-lekötési díjai

(Ft/frekvencia)

A

B

C

D

E

F

1

Frekvenciasáv (F)
(MHz)

Maximális effektív kisugárzott teljesítmény

2

ERP > 250 W

250 W ≥ERP > 25 W

25 W ≥ERP > 1 W

1 W ≥ERP > 0,1 W

ERP ≤0,1 W

3

26 < F ≤47

68 000

40 000

15 000

7 500

4 500

4

47 < F ≤108

48 000

29 000

9 000

5 000

3 000

5

108 < F ≤240

60 000

36 000

12 000

6 500

4 000

6

240 < F ≤380

53 000

31 000

10 000

5 500

3 500

7

380 < F ≤790

48 000

29 000

9 000

5 000

3 000

8

790 < F ≤960

40 000

24 000

8 000

4 000

2 500

9

960 < F ≤10 000

25 000

15 000

5 000

2 500

1 500

3. Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-lekötési díjának megállapítási módja

3.1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő rádióspektrum-lekötési díjat kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

3.2. Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok esetében

3.2.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális effektív kisugárzott teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott rádióspektrum-lekötési díjat (Ft/frekvencia) kell kiválasztani a 2. pontban foglalt táblázatból,

3.2.2. a helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás maximális effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni,

3.2.3. a hálózatra engedélyezett - azonos frekvenciasávba tartozó - több frekvencia esetében a 3.2.1. pont alatti rádióspektrum-lekötési díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni,

3.2.4. ha a hálózatra engedélyezett frekvenciák különböző frekvenciasávokba tartoznak, akkor a 3.2.1. pont alatti eljárást minden egyes frekvenciára meg kell ismételni, és az eredményül kapott rádióspektrum-lekötési díjakat össze kell adni.

3.3. A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-i közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a rádióspektrum-lekötési díj megállapításához.

4. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez95

Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-használati díjai

1. Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű hálózatok 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

1

Frekvenciasáv (F)
(MHz)

Felhasználási körzet

2

Mikro
≤1 km2

Helyi
≤300 km2

Kis
≤2500 km2

Nagy
≤20 000 km2

Regionális
≤75 000 km2

Országos
> 75 000 km2

3

26 < F ≤47

25

120

180

420

2 700

4 800

4

47 < F ≤108

15

80

120

280

1 800

3 200

5

108 < F ≤240

15

80

120

280

1 800

3 200

6

240 < F ≤380

10

40

60

140

900

1 600

7

380 < F ≤790

5

20

30

70

450

800

8

790 < F ≤960

3

15

22

50

300

450

9

960 < F ≤10 000

2

10

15

40

250

350

2. A mozgószolgálati hálózatok állomásainak és berendezéseinek kategória szerinti rádióspektrum-használati díja

A

B

1

Állomás és berendezés kategória

Ft/db/hó

2

Mozgóállomások

100

3

Helyhez kötött állomások

5 000

4

Fix és változó telephelyű állomások

3 000

5

Tartalék berendezések

100

3. A 26–47 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak

(Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény
(ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤0,1 W

14

42

84

168

252

518

742

1 960

4

0,1 W < ERP ≤0,5 W

28

70

140

280

420

840

1 190

3 150

5

0,5 W < ERP ≤3 W

42

119

210

350

700

1190

2 030

5 460

6

3 W < ERP ≤10 W

84

182

350

630

1 540

2 730

3 920

7 840

7

10 W < ERP ≤100 W

140

308

700

1 540

3 360

5 460

6 230

14 000

8

ERP > 100 W

280

560

1 120

2 520

5 460

9 100

10 080

22 400

4. A 47–108 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak

(Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤0,1 W

6

18

36

72

108

222

318

840

4

0,1 W < ERP ≤0,5 W

12

30

60

120

180

360

510

1 350

5

0,5 W < ERP ≤3 W

18

51

90

150

300

510

870

2 340

6

3 W < ERP ≤10 W

36

78

150

270

660

1 170

1 680

3 360

7

10 W < ERP ≤100 W

60

132

300

660

1 440

2 340

2 670

6 000

8

ERP > 100 W

120

240

480

1 080

2 340

3 900

4 320

9 600

5. A 108–240 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak

(Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤0,1 W

10

30

60

120

180

370

530

1 400

4

0,1 W < ERP ≤0,5 W

20

50

100

200

300

600

850

2 250

5

0,5 W < ERP ≤3 W

30

85

150

250

500

850

1 450

3 900

6

3 W < ERP ≤10 W

60

130

250

450

1 100

1 950

2 800

5 600

7

10 W < ERP ≤100 W

100

220

500

1 100

2 400

3 900

4 450

10 000

8

ERP > 100 W

200

400

800

1 800

3 900

6 500

7 200

16 000

6. A 240–380 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak

(Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤0,1 W

8

22

43

87

130

267

382

1 008

4

0,1 W < ERP ≤0,5 W

15

36

72

144

216

432

612

1 620

5

0,5 W < ERP ≤3 W

22

61

108

180

360

612

1 044

2 808

6

3 W < ERP ≤10 W

43

94

180

324

792

1 404

2 016

4 032

7

10 W < ERP ≤100 W

72

158

360

792

1 728

2 808

3 204

7 200

8

ERP > 100 W

144

288

576

1 296

2 808

4 680

5 184

11 520

7. A 380–790 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak

(Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤0,1 W

6

17

34

67

101

207

297

784

4

0,1 W < ERP ≤0,5 W

11

28

56

112

168

336

476

1 260

5

0,5 W < ERP ≤3 W

17

48

84

140

280

476

812

2 184

6

3 W < ERP ≤10 W

34

73

140

252

616

1 092

1 568

3 136

7

10 W < ERP ≤100 W

56

123

280

616

1 344

2 184

2 492

5 600

8

ERP > 100 W

112

224

448

1 008

2 184

3 640

4 032

8 960

8. A 790–960 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak

(Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤0,1 W

4

12

24

48

72

148

212

560

4

0,1 W < ERP ≤0,5 W

8

20

40

80

120

240

340

900

5

0,5 W < ERP ≤3 W

12

34

60

100

200

340

580

1 560

6

3 W < ERP ≤10 W

24

52

100

180

440

780

1 120

2 240

7

10 W < ERP ≤100 W

40

88

200

440

960

1 560

1 780

4 000

8

ERP > 100 W

80

160

320

720

1 560

2 600

2 880

6 400

9. A 960–10 000 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Átlagos effektív
kisugárzott teljesítmény (ERP)

Átlagos effektív antennamagasság

2

h ≤10 m

10 m < h ≤30 m

30 m < h ≤50 m

50 m < h ≤100 m

100 m < h ≤250 m

250 m < h ≤350 m

350 m < h ≤500 m

500 m < h

3

ERP ≤0,1 W

3

10

19

38

58

118

170

448

4

0,1 W < ERP ≤0,5 W

6

16

32

64

96

192

272

720

5

0,5 W < ERP ≤3 W

10

27

48

80

160

272

464

1 248

6

3 W < ERP ≤10 W

19

42

80

144

352

624

896

1 792

7

10 W < ERP ≤100 W

32

70

160

352

768

1 248

1 424

3 200

8

ERP > 100 W

64

128

256

576

1 248

2 080

2 304

5 120

10. Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

10.1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok esetében

10.1.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a felhasználási körzet által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból,

10.1.2. a 10.1.1. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

10.2. Telephely nélküli, illetve telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgószolgálati hálózatok állomásai, berendezései esetében

10.2.1. azok kategóriájának megfelelő rádióspektrum-használati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani a 2. pontban foglalt táblázatból,

10.2.2. a 10.2.1. pont alatti rádióspektrum-használati díjat több engedélyezett állomás, berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni, és az eredményül kapott rádióspektrum-használati díjakat össze kell adni.

10.3. Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgószolgálati hálózatok helyhez kötött állomásai és telephelyre szóló frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állandóhelyű állomásai esetében

10.3.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani a 3–9. pontban foglalt táblázatok közül,

10.3.2. a kiválasztott táblázatban az átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani,

10.3.3. a 10.3.2. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

10.4. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás átlagos effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni.

10.5. A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-je közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a rádióspektrum-díj megállapításához.

10.6. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomások átlagos effektív antennamagasságának kiszámításánál az effektív antennamagasság legkisebb figyelembe vehető értéke az antenna földfelszín feletti magassága.

5. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez96


A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek rádióspektrum-használati díjai

1. A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek rádióspektrum-használati díjai (Ft/db/hó)

A

B

C

D

1

Rádióspektrum-használati díj (Ft/db/hó)

2

Állomás- és berendezéskategória

Frekvenciasáv (MHz)

3

30 < F ≤ 440

440 < F ≤ 450

450 < F < 960

4

Állandó és változó telephelyű állomások, kivéve a csillagponti állomásokat

5000

100

5000

5

Csillagponti állomások (beleértve a gyűjtőállomásokat is)

5000

1000

5000

6

Tartalék berendezések

100

100

100


2. A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásai és berendezései rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja
2.1. Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állomásai és berendezései esetében azok kategóriája és az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasáv által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.
2.2. A 2.1. pont alapján meghatározott rádióspektrum-használati díjat több engedélyezett állomás vagy berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások vagy berendezések számával meg kell szorozni és az eredményül kapott rádióspektrum-használati díjakat össze kell adni.

6. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez97

7. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez98


960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek rádióspektrum-használati díjai

1. Pont-pont rendszerek állomásainak és pont-többpont rendszerek csillagponti állomásainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Díj
(Ft/kHz/hó)

2

Pont-pont rendszerek állomásai

Pont-többpont
rendszerek csillagponti állomásai

3

960 MHz < F ≤ 10 GHz

0,672

2,8

4

10 GHz < F ≤ 13,25 GHz

0,336

1,4

5

13,25 GHz < F ≤ 21,2 GHz

0,267

1,12

6

21,2 GHz < F ≤ 30 GHz

0,202

0,84

7

30 GHz < F ≤ 55 GHz

0,161

0,67

8

55 GHz < F

0,08

0,335


2. 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja
2.1. Pont-pont rendszerek állomásai, valamint pont-többpont rendszerek csillagponti állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.
2.2. A 2.1. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

8. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez99

Műholdas szolgálatok rádióspektrum-használati díjai

1. A 18. §-ban felsorolt földi állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A

B

1

Frekvenciasáv (F)

Díj
(Ft/kHz/hó)

2

960 MHz < F ≤10 GHz

0,5

3

10 GHz < F ≤15,4 GHz

0,25

4

F > 15,4 GHz

0,13

2. A 18. §-ban felsorolt földi állomások rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

2.1. A 18. §-ban felsorolt földi állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a táblázatból,

2.2. a 2.1. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

9. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez100

1. Az értékesített, megszerzett frekvenciasávok esetében az egységdíj:

1.1. 2019. március 15-ét megelőzően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 7500 Ft/kHz/hó,

1.2. 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 6500 Ft/kHz/hó.

2. Az egységdíjat meg kell szorozni az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegével és a sávszorzóval.

3. Az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegének meghatározásakor duplex sáv esetén annak mindkét részét figyelembe kell venni.

4.

5. Országos rádióspektrum-használati jogosultság esetén a sávszorzók

A

B

1

Frekvenciatartomány

Sávszorzó értéke

2

450–470 MHz

0,4

2/A

694–790 MHz

1

3

790–960 MHz

1

4

1710–2200 MHz 2014. január 1-jén használatban lévő sávok esetén

0,25

5

1710–2200 MHz 2014. január 1-jén használatban nem lévő sávok esetén

0,5

6

2500–2690 MHz

0,4

7

3400–3800 MHz

0,12

8

24,5–26,5 GHz

0,002

9

31,8–33,4 GHz

0,0017

10. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez101

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 1. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (4)–(5) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. § (4)–(5) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1/A. §-t a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be.

10

Az 1/A. § (1) bekezdés 2. pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1/A. § (1) bekezdés 10. pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1/A. § (1) bekezdés 11. pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1/A. § (1) bekezdés 12. pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1/A. § (1) bekezdés 13. pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1/A. § (1) bekezdés 14. pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1/A. § (1) bekezdés 26. pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1/A. § (1) bekezdés 27. pontját a 2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet 1. §-a iktatta be.

18

Az 1/A. § (2) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1/B. §-t a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1/C. §-t a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 2. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

23

A 2. § (2) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 2. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 2. § (3a) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

28

A 2. § (6) bekezdését a 12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 2. § (7) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 3. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 4. § (1) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. § (3) bekezdését a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 4. §-a iktatta be.

34

Az 5. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

35

„A műsorszóró állomások rádióspektrumdíja” alcím (6. §) a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

36

A 7. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

37

A 8. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

38

A 8. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

39

A 9. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

40

A 9. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

41

A 10. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 10. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 11. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

44

A 11. § a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 4. §-ával megállapított, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 12. §-t a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 13. §-t és a megelőző alcím címet a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 14. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

48

A 14. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

49

A 15. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

50

A 15. § a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

51

A 16. §-t megelőző alcím cím a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 11. § 9. pontja, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 16. § a 8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 16. § (1) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 16. § (2) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 16. § (4) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 6. §-ával megállapított, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 16. § (5) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 6. §-ával megállapított, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 16. § (6) bekezdése a 12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. §-a szerint, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 17. § a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

60

A 17. § (2) bekezdés a) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 17. § (4) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

62

A 18. §-t megelőző alcím címe a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 2. §-a, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 19. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 19. § (2) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 20. §-t megelőző alcím cím a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 20. § (1) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 20. § (2) bekezdése a 12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. §-ával megállapított, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

70

A 20. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 20. § (3) bekezdés b) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 20. § (4a) bekezdését a 2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 20. § (4b) bekezdését a 2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 20. § (5) bekezdése a 8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 20/A. §-t megelőző alcímet a 8/2011. (XI. 3.) MNHH rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 20/A. §-t a 8/2011. (XI. 3.) MNHH rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be.

80

A 20/A. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 11. § 13. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

82

A 20/A. § (4a) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet 10. §-a.

84

A 20/A. § (6) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

85

A 20/B. §-t a 8/2011. (XI. 3.) MNHH rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

86

A 20/B. § a) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

87

A 20/B. § b) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

88

A 20/B. § c) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

89

A 20/B. § d) pontja a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

90

A 21. § (3) bekezdése a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

91

A 21. § (4) bekezdését a 6/2013. (IV. 3.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be.

92

Az 1. számú melléklet a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 12. § a) pontjával megállapított szöveg.

93

A 2. számú melléklet a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 12. § b) pontjával megállapított szöveg.

94

A 3. számú melléklet a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 12. § c) pontjával megállapított szöveg.

95

A 4. számú melléklet a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 12. § d) pontjával megállapított szöveg.

96

Az 5. számú melléklet a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 10. § (3) bekezdéseével megállapított, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

97

A 6. számú mellékletet a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 12. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 7. számú melléklet a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 10. § (4) bekezdésével megállapított, a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 13. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

99

A 8. számú melléklet a 12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet 12. § e) pontjával megállapított szöveg.

101

A 10. számú mellékletet a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 12. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére