• Tartalom

2011. évi CI. törvény

2011. évi CI. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról1

2017.01.01.

1–21. §2

22. § E törvény 2011. augusztus 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 7–21. §-ban foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. § (1) Azon állami tulajdonban álló földrészletek, és vagyoni értékű jogok tekintetében, melyek e törvénnyel kerülnek a Nemzeti Földalapba, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) a vagyonelemek és feladatok átadása, az elszámolások teljesítése, a nyilvántartásokban jelentkező változások végrehajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Ennek végrehajtása során az MNV Zrt.

a) a földrészletekre és a vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződéseiről jegyzéket készít és azok iratanyagát e törvény hatálybalépését3 követő 5 napon belül átadásra előkészíti,

b) a folyamatban lévő ügyek iratairól, valamint a minősített adatot tartalmazó iratokról iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattárakat e törvény hatálybalépését4 követő 5 napon belül átadásra előkészíti,

c) a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokról, valamint közigazgatási eljárásokról iratjegyzéket készít, és azok iratanyagát e törvény hatálybalépését5 követő 5 napon belül átadásra előkészíti,

d) a folyamatban lévő ügyekről e törvény hatálybalépését6 követő 5 napon belül részletes tájékoztatást készít, amelyet haladéktalanul átad a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) részére,

e) a folyamatban lévő ügyekből eredő pénzügyi követelésekkel és kötelezettségekkel az NFA-val e törvény hatálybalépését7 követő 15 napon belül elszámol,

f) átadja e törvény hatálybalépését8 követő 15 napon belül az állami tulajdonú vagyonelemekre vonatkozó mindazon számviteli és egyéb nyilvántartási adatokat és információkat, amelyek felhasználásával az NFA által átvett vagyonelemek a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon nyilvántartásába felvehetőek,

g) elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adózási vagy egyéb jogszabályok előírnak.

(2) E törvénnyel a Nemzeti Földalapba kerülő földrészletekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint a vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos joggyakorlás tekintetében az NFA e törvény hatálybalépésével9 jogutódja az MNV Zrt.-nek. A jogok és kötelezettségek átszállása nem minősül az MNV Zrt. által kötött szerződések módosításának.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik e törvény 8. §-ával megállapított jogosultságokat, valamint azt, hogy az érintett vagyoni kör tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az e törvény 1. §-ával megállapított Tft. 2. §-ának (4) bekezdésében, az e törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított Tft. 10. §-ának (6) bekezdésében, az e törvény 11. §-ával megállapított Nfatv. 18. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Nemzeti Földalapba tartozó termőföld és tanya eladására vagy haszonbérbe adására irányuló, 2011. augusztus 1. napján, vagy ezt követően közzétett pályázati felhívás alapján indult eljárásokra, illetve a pályáztatás mellőzésével indult eljárásokban 2011. augusztus 1. napján vagy ezt követően az NFA-val közölt vételi vagy haszonbérleti ajánlatra kell alkalmazni.

(5) A Nemzeti Földalapba tartozó termőföld és tanya haszonbérbe adására irányuló, 2011. július 31-ig közzétett pályázati felhívások, illetve ezen időpontig az NFA-val közölt haszonbérleti ajánlat esetében a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a pályázati felhívás közzétételének, illetve a haszonbérleti ajánlat közlésének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

24. § (1) Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, és amelyeken az MNV Zrt.-vel létesített vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződések e törvény hatálybalépése10 napján is fennállnak, e törvény hatálybalépésével az NFA-t az MNV Zrt.-vel közösen illetik meg a szerződésből eredő jogok, és terhelik a kötelezettségek. A vagyonkezelési és haszonbérleti szerződések e törvénnyel bekövetkező módosulásáról az MNV Zrt. köteles tájékoztatni a szerződő feleket, illetve azok jogutódjait (a továbbiakban: szerződő felek).

(2) Az (1) bekezdés szerint fennálló vagyonkezelési és haszonbérleti szerződésekben meghatározott vagyonkezelői és haszonbérleti díjat a szerződő felek az MNV Zrt. felé kötelesek továbbra is teljesíteni. A Tanács és az MNV Zrt. közösen meghatározza, hogy a befolyt díjakból mekkora összeg illeti meg az NFA-t, és azt milyen módon és ütemezéssel utalja át az NFA részére a szerződések megszűnéséig.

25. § (1) Tulajdonostársak közötti adásvétel során a Tft. e törvény 3. §-ának (1) bekezdésével és 6. §-ával megállapított rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelmet az ingatlanügyi hatósághoz e törvény hatálybalépését11 követően nyújtották be.

(2) A Tft. e törvény 3. §-ának (2) bekezdésével és 4. §-ával megállapított rendelkezését azon termőföld vagy tanya esetében kell alkalmazni, amelyre vonatkozólag a haszonbérleti ajánlatot a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendelet szerint e törvény hatálybalépését12 követően tették közzé.

(3) A (2) bekezdés szerinti módon e törvény hatálybalépését13 megelőzően közzétett haszonbérleti ajánlat esetében a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a haszonbérleti ajánlat közzétételének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

26. §14 A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet e törvény alapján megállapított jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Földalap kezelésére törvényben kijelölt szerv gyakorolja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 19.

2

Az 1–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

4

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

5

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

6

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

7

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

8

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

9

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

10

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

11

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

12

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

13

A hatálybalépés időpontja 2011. augusztus 1.

14

A 26. §-t a 2016: CIV. törvény 90. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére