• Tartalom

105/2011. (XI. 10.) VM rendelet

105/2011. (XI. 10.) VM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról1

2013.05.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) forgalomba hozott termék értéke: az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 42. és 50. cikke szerint számított érték,

b) referencia időszak: a bizottsági rendelet 51. cikke szerinti időszak.

(2)2 Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak az irányadók.

2. §3 A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Közép-Magyarország (HU1), Alföld és Észak (HU3), valamint a Dunántúl (HU2) NUTS1 régióban működő termelői szervezetek a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 103e. cikkében meghatározott kiegészítő nemzeti támogatást vehetnek igénybe 2013. évi működési alapjuk kiegészítésére.

3. §4 (1) Az e rendelet szerinti kiegészítő nemzeti támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Egyes speciális szövetkezések (TESZ) támogatása előirányzata, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap.

(2) A támogatás legnagyobb mértéke a termelői szervezet által a bizottsági rendelet 54. cikkének megfelelően megküldött becslésben szereplő, a bizottsági rendelet 68. cikk szerinti jóváhagyás során figyelembe vett a tanácsi rendelet 103b cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás nyolcvan százaléka.

4. §5

5. § (1)6 A kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele érdekében a működési program módosítása iránti kérelmet, valamint bejelentést az R. 15. § (5) vagy (7) bekezdésének megfelelően kell a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtani. A kérelemmel együtt kell benyújtani a 2. mellékletben szereplő, kitöltött táblázatot.

(2)7

(3)8 Az R. 15. § (6) bekezdésétől eltérően nem szükséges a miniszter jóváhagyása abban az esetben, ha a termelői szervezetek társulása elismeréséhez kapcsolódó intézkedésekre eredetileg jóváhagyott költségvetés, illetve a működési alap mértéke legfeljebb az e rendelet alapján jogosult kiegészítő nemzeti támogatás mértékével növekszik.

(4)9

(5)10 A 3. § (2) bekezdésében meghatározott összegű, a 2013. évi működési alapot kiegészítő támogatási összeg tíz százalékát az intézkedések megvalósításához szükséges szaktanácsadási, kutatási, oktatási tevékenységek végrehajtásához kell felhasználni.

6. § (1)11 A kiegészítő nemzeti támogatás kifizetése iránti kérelmet a bizottsági rendelet 94. cikkének megfelelően a tanácsi rendelet 103d. cikkében hivatkozott támogatás igénylésével együtt, egységes kérelemben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz. A bizottsági rendelet 72. cikke szerinti részleges kifizetés iránti kérelem egy vagy több naptári hónapra vonatkozhat.

(2)–(3)12

(4)13 A kiegészítő nemzeti támogatás felhasználását a működési program kapcsán 2013-ban felmerült kiadásokkal kell igazolni. A tanácsi rendelet 103d., valamint 103e. cikke alapján járó támogatási arányoknak a bizottsági rendelet 69. cikke szerinti kérelem egészét tekintve kell teljesülniük.

(5) A kiegésztő nemzeti támogatás a felhasználását igazoló számla elszámolni kívánt nettó értékének 100%-áig terjedhet.

(6)14

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. §15

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet,

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelethez16

2. melléklet a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelethez17A működési program pénzügyi áttekintése a kiegészítő nemzeti támogatás alkalmazásának évében

 

A

B

C

D

1.

Működési program intézkedései
2013. év

Igényelt támogatás

Az igénylő saját hozzájárulása

Intézkedés költségvetése összesen
(E Ft)

1.1

Kiegészítő nemzeti támogatás
(E Ft)

Uniós támogatás
(E Ft)

A tagok által befizetett és a termelői szervezet által befizetett hozzájárulás összesen (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Összesen:

 

 

 

 

3. melléklet a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelethez


A működési alap kiegészítő nemzeti támogatásának és a tanácsi rendelet 103d. cikkében hivatkozott támogatásának kifizetése iránti egységes kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.
1.1. A kérelmező regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A jogosultság évének megjelölése, az érintett időszak pontos behatárolásával.
3.1. A működési program tárgyévi kiadásai alapján igényelt támogatás összegének pontos megjelölése, a támogatás alapját képező kiadások, a hozzájuk tartozó számlák.
4. A jóváhagyott működési programnak a termelői szervezet befolyásán kívül eső, a kérelemben megjelölt okokból a program évét követő április 30-ig megvalósítani kívánt intézkedésének megjelölése, ezen intézkedések alapján igényelt támogatás összege.
5. Az igényelt támogatás mértékének intézkedésenként történő feltüntetése.
5.1. A be nem takarítás intézkedés adatai, ideértve annak működési program szerinti megnevezését, a be nem takarított zöldség-gyümölcs megjelölését, a betakarítás módjának, időpontjának, helyszínének, területnagyságának, és a kérelmezett kompenzáció összegének feltüntetésével, továbbá a be nem takarítást engedélyező döntés számát.
5.2. Az árukivonás adatai, különösen az ingyenes szétosztással történő piacról történő árukivonás intézkedéssel érintett termék megnevezése, a kivonni szándékozott termék mennyisége, a fogadó szervezet neve, azonosító adata, az áru csomagolására, szállítására és kivonására vonatkozó adatok.
6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
7. Csatolt dokumentumok.
8. Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása.

4. melléklet a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelethez18

5. melléklet a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelethez19

1

A rendeletet a 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 21. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. §-t a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdését a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (4) bekezdését a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § (5) bekezdése a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított, a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdése a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (4) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (6) bekezdését a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1. mellékletet a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 2. melléklet a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 3. § (8) bekezdésével megállapított, a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. mellékletet a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 5. mellékletet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére