• Tartalom

106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról1

2011.07.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8–11. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése alapján a 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót – a miniszteri rendeletben meghatározott esetben – a keresőképtelen állományba vevő orvos vagy a felülvéleményező főorvos állíthatja ki.”

2. § A Kr1. 3/A. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint
c) a biztosított táppénzes naplószámát.”

3. § A Kr1. a következő 12/C. §-sal egészül ki:

12/C. § A 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutaló kiállítása előtt a 3. § (8) bekezdése szerinti beutaló orvos az OEP 12/B. § szerinti nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton ellenőrzi, hogy a biztosított a beutaló kiállításakor táppénzre jogosultságot szerezhet-e.”

4. § (1) A Kr1. 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely (a továbbiakban: kifizetőhely) nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyedre, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén ezzel a kérelemmel – öt napon belül a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.
(2) Az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.”

(2) A Kr1. 37. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül – küldhető meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.”

5. § A Kr1.

a) 2. § (1) bekezdésében az „– a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben –” szövegrész helyébe az „– az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével –” szöveg,

b) 38. § (3) bekezdésében a „táppénz, baleseti táppénz” szövegrész helyébe a „baleseti táppénz” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Kr1.

a) 31/A. §-ában az „– a biztosítási jogviszony megszűnése után megállapított vagy folyósított táppénz kivételével –” szövegrész,

c) 42. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az Ebtv. 48/A. §-ban meghatározott esetben a keresőképtelenségi igazolás benyújtásával igényelt ellátás elbírálását követő öt napon belül” szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr2. 20. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

g) keresőképtelenség miatti soron kívüli eset: az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti ellátás.”

9. § A Kr3. 13/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A betegfogadási lista összeállításánál a (7) bekezdésben foglaltakon túl figyelembe kell venni a betegforgalmi adatok alapján a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek számát, azzal, hogy a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek ellátása nem veszélyeztetheti a nem keresőképtelen betegek folyamatos ellátását.”

10. § A Kr3. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. § A Kr3. 13/B. § (1) bekezdésében a „valamint az azonnali ellátást igénylő esetekről” szövegrész helyébe az „az azonnali ellátást igénylő, valamint a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetekről” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kr2. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” alcím „22. Az ellátás típusa” pontja a „9 – nappali ellátás” alpontot követően a „K = az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás” alponttal egészül ki.

2. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 20. számú melléklete a „Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja” sorát megelőzően a „Sürgősségi továbbküldés oka” sorral egészül ki.
2. A Kr2. 20. számú melléklet „Kitöltési útmutató” alcím a „Továbbküldés iránya” pontját megelőzően a következő ponttal egészül ki:
„Sürgősségi továbbküldés oka:
0 = Nem sürgős továbbküldés
1 = Keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás
2 = Orvosszakmai indok alapján történő sürgős ellátás”

3. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kr3. 6. számú mellékletének a „Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére” elnevezésű része helyébe a következő rész lép:
Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére
(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként)
A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény kódja

Intézmény telephelye

Szakrendelés
(járó)

Listára kerülés dátuma
[éééé/hh/nn]

Napi sorszám

Azonnali (akut) beavatkozás (A)
/Halasztható beavatkozás (H)
/Keresőképtelenség miatti beavatkozás (K)

Esemény*

Esemény dátuma
[ééééhhnn]**

 

* Események:

Az adott hónap során ellátott betegek

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint

NOR

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok vagy a keresőképtelenség miatti soron kívüliség miatt a listához képest előrehozva

ELO

 

 

Az adott hónap során nem ellátott betegek

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)

HSZ

Halasztás kapacitáshiány miatt

HKH

Halasztás a beteg kérésére

HBK

A beteg nem jelent meg

NJM

Egyéb okból aktualitását vesztette

EOA

Nincs esemény (várakozás)

NES

** Esemény dátuma:

Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.

 

1

A rendelet a 12. § alapján hatályát vesztette 2011. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére