• Tartalom

2011. évi CVII. törvény

2011. évi CVII. törvény

egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról1

2011.08.04.

I. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1–59. §2

60. § (1)–(2)3

(3) Az Elnök az Eht. 182. § (3) bekezdés szerinti jogalkotási hatáskörébe tartozó, e törvény hatálybalépését megelőzően kibocsátott jogszabályok az Elnök által azonos tárgykörben kibocsátott jogszabályok hatálybalépéséig maradnak hatályban.

II. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

61. §4

III. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

62. §5

IV. A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

63. §6

V. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

64. § (1)–(37)7

(38)–(40)8

(41)–(76)9

VI. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
módosítása

65. §10

VII. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

66. §11

VIII. A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása

67–69. §12

70. §13

IX. Záró rendelkezések

71. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §–63. §-ai, a 64. § (1)–(37) bekezdései, a 64. § (41)–(76) bekezdései, a 65. §–69. §-ai, a 71. § (3) bekezdése, valamint a 72. § a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3) E törvény rendelkezéseit – figyelemmel e törvény 55. §-ára is – a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatályba lépése előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.

72. § (1) Ez a törvény az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2009/140/EK irányelve (2009. november 25.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról,

c) a Bizottság 2007/344/EK határozata (2007. május 16.) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 19. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 219. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 60. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 64. § (1)–(37) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 64. § (38)–(40) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 64. § (41)–(76) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 67–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére