• Tartalom

108/2011. (XI. 21.) VM rendelet

108/2011. (XI. 21.) VM rendelet

az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról1

2011.12.06.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a 4. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

h) levegővédelmi szempontból felújított (átalakított) berendezés: az a berendezés, amelynek az élettartama a rajta elvégzett, levegővédelmi célú átalakítások következtében legalább 10 évvel meghosszabbodik, vagy névleges bemenő hőteljesítménye legalább 50 MW-tal bővül, ha a felújítás a tüzelőberendezés névleges bemenő hőteljesítményének legalább 50%-ára hatással van;”

2. § (1) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Vegyes tüzelésű egységgel rendelkező létesítményekre, ideértve két vagy több tüzelőanyag alternatív felhasználását is, az 1–4. számú mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. Vegyes tüzelésű berendezésnél, – kivéve az (5) bekezdésben foglalt esetet – amelyhez eltérő kibocsátási határértékek tartoznak, a technológiai kibocsátási határértéket a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiség arányában kell megállapítani. Ezen kibocsátási határérték meghatározási módját, valamint többféle – eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítás szabályait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.”

(2) A Rendelet 4. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a tüzelőberendezést legalább 50 MW-tal bővítik, az 1–4. számú melléklet B) részében előírt technológiai kibocsátási határértékek a létesítmény új részére vonatkoznak, és az egész létesítmény hőteljesítménye arányában kerülnek megállapításra.
(10) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, a kén-dioxid, nitrogén-oxidok és a por légszennyező anyag kibocsátást érintő jelenős módosítás esetén, az 1–4. számú melléklet B) részében meghatározott kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.”

3. § A Rendelet 7. § (9) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A folyamatos mérés kötelezettsége alól a környezetvédelmi hatóság határozatában felmentést ad az alábbi esetekben:)

f) az 5. § (4) bekezdés szerinti gázturbinák esetében.”

4. § A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § (1) A legalább 300 MWth névleges bemenő hőteljesítményű tüzelő berendezés üzemeltetője, ha a tüzelőberendezésre 2009. június 25-e után adtak ki létesítési engedélyt – ide nem értve a felújított vagy átalakított berendezésekre kiadott létesítési engedélyt –, felméri a tüzelőberendezésből származó szén-dioxid geológiai tárolásához
a) a megfelelő tárolóhely, és annak kialakításához szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állását,
b) a szállítóberendezések technikai és gazdasági megvalósíthatóságát, és
c) a szén-dioxid elkülönítéséhez szükséges retrofit intézkedések gazdasági és műszaki megvalósíthatóságát.
(2) A felmérés eredményéről az üzemeltető a létesítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 150 napon belül tájékoztatja a létesítési engedélyt kiadó hatóságot és a Főfelügyelőséget.
(3) A Főfelügyelőség az üzemeltető tájékoztatása, valamint egyéb rendelkezésére álló – különösen a környezetvédelmi és emberi egészséget érintő – adatok alapján a szén-dioxid elkülönítésére, szállítására és geológiai tárolására vonatkozó információkat összesíti és továbbítja a környezetvédelemért felelős miniszternek és az energiapolitikáért felelős miniszternek.”

5. § A Rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek – az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról szóló 108/2011. (XI. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 4. §-a által megállapított – 9/A. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget, a VM rendelet hatálybalépését megelőzően létesítési engedélyt kapott üzemeltető, a VM rendelet hatálybalépésétől számított 150 napon belül teljesíti.”

6. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § Ez a rendelet
a) a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a 9/A. §-ban és a 13. § (7) bekezdésében a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

7. § A Rendelet 6. § (4) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)” szöveg és a 10. § (2) bekezdésben a „Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)” szövegrész helyébe a „Főfelügyelőség” szöveg lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

9. § Ez a rendelet

a) az 1–2. §-ban a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i, 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdésének és 10. cikkének,

b) a 4–5. §-ban a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i, 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2011. december 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére