• Tartalom

1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat

1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megszüntetéséről1

2011.04.13.

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a alapján meghozza az alábbi határozatát:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történő hatékonyabb ellátása érdekében.

2. A Kormány

a) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fővárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közreműködő személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszűnt Közalapítvány feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő lássa el, és felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

3. A megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészíti a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.

4. A Kormány a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a megszűnést követően a hitelezőknek a Közalapítvány vagyona értéke erejéig történő kielégítésére, valamint a jogutód nélkül megszűnő Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzésére a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelőt jelöli ki. A Közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonát a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatására fordítja, amely vagyont a Wekerle Sándor Alapkezelő egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti célokra fordítani.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: a bírósági törlést követően azonnal

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetéséről és a 4. pontban foglalt intézkedésekről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: a bírósági törlést követően azonnal

6. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 4. pontja a következő 4.6. ponttal egészül ki:

(A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által történik. Az átalakítás során a megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatok tekintetében a szakmai szempontú döntéshozatali mechanizmus megerősítése érdekében tanácsadó testület hozható létre a megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány kuratóriumának bázisán.)

„4.6. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,”

7. A Határozat 5.1. pontja a következő 5.1.2. ponttal egészül ki:

(5. A 4. pont szerint megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány működése felett szakmai felügyelet gyakorlásával a Kormány megbízza

5.1. a közigazgatási és igazságügyi minisztert)

„ 5.1.2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,”

8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a) az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1132/1999. (XII. 21.) Korm. határozat,

b) az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megalapításáról szóló 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozat,

c) az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1204/2009. (XII. 1.) Korm. határozat,

d) az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1027/2010. (II. 9.) Korm. határozat,

e) a Határozat 1.4., valamint 3.1.2. pontja.

1

A határozatot az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte 2015. február 12. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező határozat 3. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére