• Tartalom

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól1

2018.10.11.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ATC csoport: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 13. pontja szerinti csoport;

b)2 célcsoport: a biztosítottak azon köre, akik részére – a háziorvosi szolgáltató által – végzett gyógyító-megelőző tevékenység során egy adott indikátor értékelésre kerül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által;

c) célérték: a gyógyszerindikátorok kivételével a vizsgált időszakban az adott indikátorban érintett háziorvosi szolgáltatók legjobb eredményt elérő 25%-ának legalacsonyabb vagy legmagasabb értéke, mely megyei bontásban kerül meghatározásra e rendeletben valamennyi indikátor esetében;

d) DOT: a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. § t) pontja szerinti fogalom;

e) gyógyszer indikátorok célértéke: az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerinti, e rendeletben kihirdetett érték;

f)3 háziorvosi szolgáltató: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező azon háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenységet nyújtó szolgáltató, amelyik a NEAK-kal kötött érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, területi ellátási kötelezettséget vállal, és amelyhez jogszabály szerint bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 200 főt;

g) indikátor: a háziorvosi szolgáltatók által végzett azon prevenciós, gyógyító, gondozási és gyógyszerrendelési tevékenységek mennyiségi mérőszáma, melyek alapján a háziorvosi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12/A. §-a szerinti díjazásban részesülhet.

2. § (1)4 A NEAK a háziorvosi szolgáltatók gyógyító-megelőző tevékenységét a 3. § (1) bekezdés a)–k) és p) pontja, (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként havonta, a 3. § (1) bekezdés l)–o) pontja és a 2. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként naptári negyedévente értékeli.

(2) A háziorvosi szolgáltatók értékelése megyei bontásban és praxiscsoportonként történik a következők szerint:

a) Budapesten a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetben;

b) az a) pont szerinti kivétellel egyéb városban

ba) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti felnőtt és vegyes körzetben együttesen, és

bb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben;

c) városnak nem minősülő településen

ca) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vegyes körzetben és

cb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben.

3. § (1) A felnőtt és a vegyes körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. és 2. mellékletben meghatározottak szerint:

a) influenza elleni védőoltásban részesült 65 év felettiek aránya,

b) népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45–65 éves nők aránya,

c) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 évesek körében,

d) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 évesek körében,

e) a megelőző 12 hónapban szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásos betegek aránya,

f) lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében,

g) ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége,

h) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – Hb1Ac vizsgálat,

i) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – szemvizsgálat,

j) továbbküldési arány a szakellátásba,

k) antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében,

l) gyógyszer indikátor ATC csoport: A02,

m) gyógyszer indikátor ATC csoport: A10B,

n) gyógyszer indikátor ATC csoport: C09,

o) gyógyszer indikátor ATC csoport: C10,

p)5 gondozásban részesült krónikus obstruktív tüdőbetegek (COPD) aránya.

(2) A gyermek körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:

a)6

b)7 meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 3–24 hónaposak körében,

c) vaspótló kezelésben részesültek aránya a 10–18 éves lányok esetében,

d) továbbküldési arány a szakellátásba,

e) ügyeleti ellátásban részesültek aránya a betegforgalom tükrében,

f) antibiotikumos kezelésben részesültek aránya,

g)8 colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény adásában részesültek aránya a 3 éves kor alattiak körében,

h)9 szűrővizsgálatok végzésének aránya a 6 éves kor alattiak körében,

i)10 kizárólag anyatejes táplálásban részesültek aránya a 6 hónapos kor alattiak körében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti indikátorok célcsoportjait, a célértékeket, az adott indikátorhoz kapcsolódóan kapható pontszámokat, az adatforrást és az indikátor számításának módját az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A háziorvosi szolgáltatók indikátorok szerinti gyógyító-megelőző tevékenységének minősítésére célértékek mentén kerül sor.

(2) A célértékek minden indikátor esetében – kivéve a költséghatékonyabb gyógyszerrendelést ösztönző mutatókat – a 2. § (2) bekezdése szerinti megyei bontásban kerülnek meghatározásra az 1. mellékletben. A költséghatékonyabb gyógyszerrendelést ösztönző mutatók a 2. mellékletben kerülnek meghatározásra.

(3)11 A 3. § (1) bekezdés a)–k) és p) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek naptári évre érvényesek, meghatározásuk a tárgyévet megelőző, az indikátor meghatározása szerinti időhossz járó- és fekvőbeteg szakellátási adatai, a háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai, valamint a vényforgalmi adatok alapján történik. A 3. § (1) bekezdés l)–o) pontjában foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek fél évre érvényesek.

5. § (1)12 A 3. § (1) bekezdés a)–k) és p) pontja, valamint (2) bekezdés b)–h) pontja szerinti indikátorokért az 1. mellékletben szereplő pontszám kapható abban az esetben, ha egy adott indikátor esetén

a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 25 főt és

b) a háziorvosi szolgáltató megfelel az 1. mellékletben szereplő célértéknek.

(1a)13 A 3. § (2) bekezdés i) pontja szerinti indikátorért az 1. mellékletben szereplő pontszám kapható abban az esetben, ha az indikátor esetén

a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 15 főt és

b) a háziorvosi szolgáltató megfelel az 1. mellékletben szereplő célértéknek.

(2)14 Az adott megyében, illetve a főváros kerületeiben az egyes háziorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok összeadódnak, és a rendelkezésre álló keretösszegből a háziorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett összpontszámuk arányában részesülnek díjazásban a 3. § (1) bekezdés a)–k) és p) pontjában, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott indikátorok szerint havonta, a 3. § (1) bekezdés l)–o) pontjában meghatározott indikátorok szerint naptári negyedévente a Kr. 12/A. §-a szerint.

6. §15 A 3. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint (2) bekezdés b) és g)–i) pontjában meghatározott indikátorok esetében 2013. október 1-jéig a célérték az adott indikátorban érintett praxisok legjobb eredményt elérő 25%-ának legalacsonyabb értéke. A 3. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott indikátor esetében a célértéket az teljesíti, aki nem haladja meg az indikátor alsó kvartilisének felső határát. A célértékeket a NEAK a honlapján havonta teszi közzé.

6/A. §16

7. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

8. §17

1. melléklet a 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez18

I. Felnőtt és vegyes körzet indikátorai

1. Influenza elleni védőoltás indikátor (HSZI%) [3. § (1) bekezdés a) pontja]
1.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és a feletti biztosítottak
1.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és az a feletti biztosítottak közül azok aránya, akik influenza elleni védőoltást kaptak a megelőző 12 hónapon belül. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: az időskorú népesség influenza elleni átoltottságát méri, minél magasabb az érték, annál kedvezőbb az oltási arány.
1.3. Számítás:
HSZI% = HSZI / BB65+ * 100
HSZI%: a praxis TAJ körében influenza védőoltásban részesültek aránya a megelőző 12 hónapban
HSZI: a megelőző 12 hónapban influenza elleni védőoltásban részesült 65 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma
BB65+: összes 65 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban
1.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok) (OENO kódja: 43591, 43592)
1.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUSOK: Felnőtt-Vegyes

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

41,9

3

Város

37,6

4

Bács-Kiskun

Nem város

38,1

5

Város

34,8

6

Békés

Nem város

37,7

7

Város

30,2

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

33,0

9

Város

34,9

10

Csongrád

Nem város

33,3

11

Város

30,4

12

Fejér

Nem város

36,9

13

Város

35,8

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

34,7

15

Város

30,5

16

Hajdú-Bihar

Nem város

33,7

17

Város

29,1

18

Heves

Nem város

36,8

19

Város

34,3

20

Komárom-Esztergom

Nem város

40,1

21

Város

35,6

22

Nógrád

Nem város

37,4

23

Város

36,1

24

Pest megye

Nem város

32,9

25

Város

34,1

26

Somogy

Nem város

47,9

27

Város

42,5

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

37,3

29

Város

33,0

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

32,4

31

Város

33,4

32

Tolna

Nem város

43,9

33

Város

40,8

34

Vas

Nem város

32,9

35

Város

37,7

36

Veszprém

Nem város

43,7

37

Város

38,9

38

Zala

Nem város

40,5

39

Város

37,4

40

Budapest

33,8

1.6. Pontszám: 1

2. Népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45–65 éves nők aránya (NSZm%) [3. § (1) bekezdés b) pontja]
2.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők
2.2. Jelentése: Az adott hónapban a háziorvoshoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 2 évben mammográfiás szűrésen vettek részt. Egy TAJ a 24 hónap alatt egyszer vehető figyelembe. Az indikátor magyarázata: a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet értelmében 45 és 65 év közötti életkorban népegészségügyi céllal az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrésen (mammográfia) való részvétel növelése a cél, minél magasabb az indikátor értéke, annál nagyobb az átszűrtségi arány.
2.3. Számítás:
NSZm% = NSZm / BB45–65*100
NSZm%: a praxis TAJ körében népegészségügyi célú szervezett emlőszűrésen (mammográfia) részt vettek aránya
NSZm: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők közül a megelőző 24 hónapban szűrésen részt vettek (OENO: 42200, 31930, 31931, 31932, 31933, 31934, 31936, 31937)
BB45–65: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők száma
2.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok
2.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

MAMMOGRÁFIÁS ÁTSZŰRTSÉG INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

45,0

3

Város

49,5

4

Bács-Kiskun

Nem város

57,9

5

Város

61,0

6

Békés

Nem város

52,4

7

Város

54,8

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

51,4

9

Város

55,8

10

Csongrád

Nem város

56,6

11

Város

61,0

12

Fejér

Nem város

56,4

13

Város

55,8

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

63,4

15

Város

60,5

16

Hajdú-Bihar

Nem város

57,9

17

Város

62,7

18

Heves

Nem város

56,0

19

Város

60,1

20

Komárom-Esztergom

Nem város

59,6

21

Város

55,9

22

Nógrád

Nem város

51,5

23

Város

50,9

24

Pest megye

Nem város

49,9

25

Város

49,3

26

Somogy

Nem város

41,7

27

Város

40,5

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

62,2

29

Város

65,6

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

57,8

31

Város

61,7

32

Tolna

Nem város

59,2

33

Város

62,3

34

Vas

Nem város

62,8

35

Város

56,5

36

Veszprém

Nem város

57,6

37

Város

57,2

38

Zala

Nem város

59,0

39

Város

57,0

40

Budapest

52,3


2.6. Pontszám: 1

3. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 éves korosztályban (HSZGH1%) [3. § (1) bekezdés c) pontja]
3.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak
3.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomás betegségnek különböző korcsoportokban eltérő az ismert prevalenciája. Cél, hogy a háziorvos felismerje és kezelje a betegségben szenvedőket. Jelen programban a minél magasabb felismerési arány kerül honorálásra.
3.3. Számítás:
HSZGH1% = HSZGH1 / BB40–54* 100
HSZGH1%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya
HSZGH1: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak száma, akik a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki
BB40–54: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak
3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
3.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

MAGAS VÉRNYOMÁS A 40–54 ÉVES KOROSZTÁLYBAN INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

30,5

3

Város

26,4

4

Bács-Kiskun

Nem város

28,9

5

Város

25,8

6

Békés

Nem város

28,4

7

Város

25,3

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

29,1

9

Város

27,0

10

Csongrád

Nem város

28,1

11

Város

24,2

12

Fejér

Nem város

28,2

13

Város

24,5

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

28,1

15

Város

24,2

16

Hajdú-Bihar

Nem város

27,0

17

Város

24,1

18

Heves

Nem város

29,0

19

Város

25,7

20

Komárom-Esztergom

Nem város

27,1

21

Város

23,9

22

Nógrád

Nem város

27,3

23

Város

24,6

24

Pest megye

Nem város

24,6

25

Város

22,8

26

Somogy

Nem város

30,2

27

Város

27,6

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

29,8

29

Város

26,6

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

28,3

31

Város

25,4

32

Tolna

Nem város

31,1

33

Város

27,6

34

Vas

Nem város

29,8

35

Város

24,9

36

Veszprém

Nem város

27,4

37

Város

25,7

38

Zala

Nem város

29,4

39

Város

26,0

40

Budapest

19,9

3.6. Pontszám: 1

4. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 éves korosztályban (HSZGH2%) [3. § (1) bekezdés d) pontja]
4.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak
4.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomás betegségnek különböző korcsoportokban eltérő az ismert prevalenciája. Cél, hogy a háziorvos felismerje és kezelje a betegségben szenvedőket. Jelen programban a minél magasabb felismerési arány kerül honorálásra.
4.3. Számítás:
HSZGH2% = HSZGH2 / BB55–69* 100
HSZGH2%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya
HSZGH2: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki
BB55–69: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak
4.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
4.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

MAGAS VÉRNYOMÁS AZ 55–69 ÉVES KOROSZTÁLYBAN INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

60,1

3

Város

60,3

4

Bács-Kiskun

Nem város

60,8

5

Város

57,8

6

Békés

Nem város

57,6

7

Város

56,7

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

57,9

9

Város

58,2

10

Csongrád

Nem város

59,5

11

Város

57,8

12

Fejér

Nem város

59,5

13

Város

57,8

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

60,5

15

Város

57,9

16

Hajdú-Bihar

Nem város

56,4

17

Város

56,3

18

Heves

Nem város

59,4

19

Város

57,0

20

Komárom-Esztergom

Nem város

58,6

21

Város

57,3

22

Nógrád

Nem város

55,7

23

Város

55,8

24

Pest megye

Nem város

56,4

25

Város

55,7

26

Somogy

Nem város

61,4

27

Város

61,0

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

60,0

29

Város

57,4

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

56,2

31

Város

55,8

32

Tolna

Nem város

62,3

33

Város

60,6

34

Vas

Nem város

61,5

35

Város

59,2

36

Veszprém

Nem város

60,0

37

Város

58,5

38

Zala

Nem város

60,5

39

Város

58,1

40

Budapest

53,9

4.6. Pontszám: 1

5. A megelőző 12 hónapban szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásban szenvedő betegek aránya (HSZGH3%) [3. § (1) bekezdés e) pontja]
5.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak
5.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő betegek közül azok aránya, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer jártak laboratóriumban szérum kreatininszint meghatározáson. (A laboroknál figyelembe vett OENO kódok: 21141, 21143, 42162, 42164, 42165.) Magas vérnyomásos betegnek minősül, aki magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltott ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomásban szenvedő betegek körében megnő a vesebetegség kialakulásának kockázata. A szérum kreatinin szint éves felülvizsgálata hozzájárul az időben történő felismeréshez és kezeléshez. Cél, hogy a magas vérnyomásban szenvedő betegek minél nagyobb arányánál sor kerüljön az éves vizsgálatra.
5.3. Számítás:
HSZGH3% = HSZGH3 / BBhyp * 100
HSZGH3%: a praxis TAJ körében magas vérnyomásban szenvedő betegek közül a szérum kreatininszint meghatározáson részt vettek aránya
HSZGH3: a megelőző 12 hónapban legalább egyszer szérum kreatininszint meghatározáson részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos betegek száma
BBhyp: a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert kiváltó, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett betegek száma
5.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok és járóbeteg-szakellátási adatok
5.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

SZÉRUM KREATININ VIZSGÁLAT INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

63,0

3

Város

76,5

4

Bács-Kiskun

Nem város

66,3

5

Város

72,4

6

Békés

Nem város

62,3

7

Város

70,1

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

62,9

9

Város

73,6

10

Csongrád

Nem város

66,2

11

Város

72,1

12

Fejér

Nem város

62,2

13

Város

71,0

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

66,1

15

Város

73,3

16

Hajdú-Bihar

Nem város

66,2

17

Város

72,1

18

Heves

Nem város

64,7

19

Város

74,0

20

Komárom-Esztergom

Nem város

66,4

21

Város

66,7

22

Nógrád

Nem város

56,5

23

Város

66,9

24

Pest megye

Nem város

67,6

25

Város

72,2

26

Somogy

Nem város

59,2

27

Város

72,6

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

66,0

29

Város

70,6

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

61,8

31

Város

69,6

32

Tolna

Nem város

69,7

33

Város

72,9

34

Vas

Nem város

64,8

35

Város

73,0

36

Veszprém

Nem város

66,9

37

Város

68,9

38

Zala

Nem város

61,2

39

Város

71,0

40

Budapest

75,4

5.6. Pontszám: 1

6. Lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében (HSZV%) [3. § (1) bekezdés f) pontja]
6.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek
6.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton vettek részt. (A laboroknál figyelembe vett OENO kódok: 2142A, 21421, 21422, 42146, 42147, 42148, 42149, 21411.) Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a megelőző 12 hónapban legalább négyszer váltott ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban szenvedő betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomás és a diabétesz a szív-érrendszeri betegségek kockázati tényezői. A lipid szint ismerete és normál értéken tartása ezért különösen fontos ezen betegek körében. Cél, hogy ezen betegek körében minél nagyobb arányban történjen meg az éves lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálat.
6.3. Számítás:
HSZV% = HSZV / BBdm-hyp*100
HSZV%: a praxis TAJ körében a diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálton részt vettek aránya
HSZV: lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma
BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők száma
6.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, labor adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
6.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

LIPIDANYAGCSERE VIZSGÁLAT INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

57,0

3

Város

71,5

4

Bács-Kiskun

Nem város

59,2

5

Város

67,0

6

Békés

Nem város

56,4

7

Város

65,2

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

57,7

9

Város

68,4

10

Csongrád

Nem város

61,4

11

Város

67,8

12

Fejér

Nem város

57,2

13

Város

66,3

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

59,5

15

Város

67,5

16

Hajdú-Bihar

Nem város

57,7

17

Város

66,9

18

Heves

Nem város

57,2

19

Város

69,3

20

Komárom-Esztergom

Nem város

59,8

21

Város

61,1

22

Nógrád

Nem város

51,8

23

Város

62,0

24

Pest megye

Nem város

63,3

25

Város

69,1

26

Somogy

Nem város

54,8

27

Város

70,3

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

59,8

29

Város

64,6

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

58,5

31

Város

66,4

32

Tolna

Nem város

65,2

33

Város

67,8

34

Vas

Nem város

58,4

35

Város

68,7

36

Veszprém

Nem város

61,8

37

Város

63,8

38

Zala

Nem város

56,5

39

Város

65,6

40

Budapest

72,0

6.6. Pontszám: 1

7. Ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége (béta-blokkoló) (HSZGI%) [3. § (1) bekezdés g) pontja]
7.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett azon biztosítottak, akik acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA átestek.
7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átesett biztosítottak közül azok aránya, akik béta-blokkolót (ATC: C07) váltottak ki legalább 4 alkalommal a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: az ischaemiás szívbetegek túlélését igazoltan javítja a béta-blokkoló alkalmazása. Cél a minél magasabb arány elérése az indikátor értékében.
7.3. Számítás:
HSZGI% = HSZGI / BBi*100
HSZGI%: a praxis TAJ körében ischaemiás szívbetegek közül a rendszeresen béta-blokkolót szedők aránya
HSZGI: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer béta-blokkolót kiváltók száma
BBi: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett ischaemiás szívbetegek száma
7.4. Adatforrás: fekvőbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
7.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.
7.6. Pontszám: 1

8. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – Hb1Ac vizsgálat (HSZD1%) [3. § (1) bekezdés h) pontja]
8.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak
8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok aránya, akik haemoglobin A1C meghatározáson voltak a megelőző 12 hónapban (OENO: 28493, 28494). Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a diabéteszes betegek gondozási irányelve tartalmazza az évenkénti haemoglobin A1C vizsgálat elvégzését, minél magasabb az indikátor értéke, annál jobb a gondozási gyakorlat.
8.3. Számítás:
HSZD1% = HSZD1 / BBD *100
HSZD1%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya
HSZD1: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer haemoglobin A1C meghatározáson megjelentek
BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszer kiváltók száma
8.4. Adatforrás: labor adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
8.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

DIABÉTESZ GONDOZÁS 1. INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

75,9

3

Város

84,9

4

Bács-Kiskun

Nem város

75,0

5

Város

80,7

6

Békés

Nem város

78,0

7

Város

81,7

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

75,8

9

Város

83,1

10

Csongrád

Nem város

79,4

11

Város

81,6

12

Fejér

Nem város

75,2

13

Város

80,5

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

77,8

15

Város

83,6

16

Hajdú-Bihar

Nem város

75,7

17

Város

82,9

18

Heves

Nem város

70,8

19

Város

78,9

20

Komárom-Esztergom

Nem város

74,6

21

Város

71,8

22

Nógrád

Nem város

64,9

23

Város

76,1

24

Pest megye

Nem város

74,8

25

Város

79,2

26

Somogy

Nem város

73,7

27

Város

83,5

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

78,5

29

Város

83,9

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

75,7

31

Város

78,5

32

Tolna

Nem város

82,1

33

Város

84,6

34

Vas

Nem város

78,2

35

Város

85,1

36

Veszprém

Nem város

78,0

37

Város

80,5

38

Zala

Nem város

75,5

39

Város

82,4

40

Budapest

82,3


8.6. Pontszám: 1

9. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – szemvizsgálat (HSZD2%) [3. § (1) bekezdés i) pontja]
9.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak
9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok, akik szemészeti szakrendelésen (szervezeti egység kód: 07) megjelentek a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a diabéteszes betegek gondozási irányelve tartalmazza az évenkénti szemészeti vizsgálat elvégzését, minél magasabb az indikátor értéke, annál jobb a gondozási gyakorlat.
9.3. Számítás:
HSZD2% = HSZD2 / BBD *100
HSZD2%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya
HSZD2: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban szemészeti szakrendelésen megjelentek
BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók száma
9.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

9.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

DIABÉTESZ GONDOZÁS 2. INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

48,6

3

Város

49,4

4

Bács-Kiskun

Nem város

40,9

5

Város

48,5

6

Békés

Nem város

42,2

7

Város

45,5

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

46,4

9

Város

52,6

10

Csongrád

Nem város

47,8

11

Város

48,5

12

Fejér

Nem város

42,5

13

Város

45,7

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

35,8

15

Város

38,9

16

Hajdú-Bihar

Nem város

45,7

17

Város

49,2

18

Heves

Nem város

36,6

19

Város

40,1

20

Komárom-Esztergom

Nem város

45,0

21

Város

43,6

22

Nógrád

Nem város

34,7

23

Város

39,7

24

Pest megye

Nem város

42,8

25

Város

48,0

26

Somogy

Nem város

38,7

27

Város

42,3

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

43,8

29

Város

44,7

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

41,4

31

Város

40,5

32

Tolna

Nem város

39,0

33

Város

38,8

34

Vas

Nem város

38,3

35

Város

43,6

36

Veszprém

Nem város

49,1

37

Város

48,9

38

Zala

Nem város

37,9

39

Város

43,1

40

Budapest

51,2


9.6. Pontszám: 1

10. Továbbküldési arány a szakellátásba (SZAK%) [3. § (1) bekezdés j) pontja]
10.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak
10.2. Jelentése: A praxisba bejelentkezett azon biztosítottak száma, akik a megelőző hónapban beutaló köteles szakrendelésen (nem beleértve a laboratóriumi diagnosztikát és a képalkotó eljárásokat) az adott háziorvos beutalójával megjelentek. Az indikátor magyarázata: a háziorvos definitív ellátásra való ösztönzése, minél alacsonyabb az indikátor értéke, annál inkább érvényesül a „kapuőri” szerep.
10.3. Számítás:
SZAK% = SZAK / BB*100
SZAK%: a praxis TAJ körében beutaló köteles járóbeteg-szakellátásban az adott háziorvos beutalójával megjelentek aránya
SZAK: beutaló köteles – ide nem értve a laboratóriumi és képalkotó diagnosztikát – járóbeteg-szakellátásban az adott háziorvos beutalójával megjelent, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma
BB: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma
10.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok
10.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

BEUTALÁSI GYAKORLAT INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

2,6

3

Város

3,0

4

Bács-Kiskun

Nem város

2,0

5

Város

2,4

6

Békés

Nem város

2,1

7

Város

2,3

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

2,3

9

Város

3,2

10

Csongrád

Nem város

1,7

11

Város

2,4

12

Fejér

Nem város

1,8

13

Város

2,0

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

1,4

15

Város

1,6

16

Hajdú-Bihar

Nem város

2,2

17

Város

2,6

18

Heves

Nem város

2,2

19

Város

2,8

20

Komárom-Esztergom

Nem város

1,9

21

Város

2,0

22

Nógrád

Nem város

1,7

23

Város

2,5

24

Pest megye

Nem város

1,9

25

Város

2,1

26

Somogy

Nem város

2,3

27

Város

2,7

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

2,1

29

Város

2,4

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

1,8

31

Város

2,1

32

Tolna

Nem város

2,6

33

Város

2,4

34

Vas

Nem város

1,7

35

Város

2,0

36

Veszprém

Nem város

1,1

37

Város

1,6

38

Zala

Nem város

2,0

39

Város

2,5

40

Budapest

2,3

10.6. Pontszám: 1

11. Antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében (HSZA18+%) [3. § (1) bekezdés k) pontja]
11.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak
11.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve a kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját háziorvosa írt fel. Az indikátor magyarázata: az indokolatlan antibiotikum fogyasztás növeli a kiadásokat, a rezisztencia kialakulásának kockázatát, és hosszabb távon az ellátott betegek gyógyulási esélyei csökkennek, növekednek a kapcsolódó kiadások. Cél az indikátor értékének csökkenése.
11.3. Számítás:
HSZA18+% = HSZA18+ / BB18+ *100
HSZA18+%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 18 éves és idősebb biztosítottak között
HSZA18+: a 18 éves és idősebb, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban kiváltott, saját háziorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített átlagos száma
BB18+: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak száma
11.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
11.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes

ANTIBIOTIKUMOS KEZELÉS INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Nem város

2,4

3

Város

2,2

4

Bács-Kiskun

Nem város

2,5

5

Város

2,8

6

Békés

Nem város

2,5

7

Város

2,5

8

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nem város

2,3

9

Város

3,0

10

Csongrád

Nem város

2,8

11

Város

2,4

12

Fejér

Nem város

2,0

13

Város

2,1

14

Győr-Moson-Sopron

Nem város

1,6

15

Város

1,7

16

Hajdú-Bihar

Nem város

2,2

17

Város

2,5

18

Heves

Nem város

2,3

19

Város

2,5

20

Komárom-Esztergom

Nem város

1,7

21

Város

2,1

22

Nógrád

Nem város

2,0

23

Város

2,1

24

Pest megye

Nem város

1,9

25

Város

1,8

26

Somogy

Nem város

2,1

27

Város

2,0

28

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nem város

3,3

29

Város

3,2

30

Jász-Nagykun-Szolnok

Nem város

1,6

31

Város

2,6

32

Tolna

Nem város

1,6

33

Város

2,2

34

Vas

Nem város

1,7

35

Város

1,6

36

Veszprém

Nem város

1,7

37

Város

1,9

38

Zala

Nem város

1,9

39

Város

2,2

40

Budapest

1,5

11.6. Pontszám: 1

12. Spirometriás vizsgálaton résztvevő krónikus obstruktív tüdőbetegek aránya (COPD%) [3. § (1) bekezdés p) pontja]
12.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő biztosítottak.
12.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett krónikus obstruktív tüdőbetegek közül azok aránya, akik a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban legalább egy alkalommal légzésfunkciós vizsgálaton vettek részt.
12.3. Számítás: COPD% = SPIRO / BBCOPD * 100
COPD%: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett spirometriás vizsgálaton résztvevő krónikus obstruktív tüdőbetegek aránya
SPIRO: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett krónikus obstruktív betegek közül a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban légzésfunkciós vizsgálaton résztvevők száma
BBCOPD: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett azon biztosítottak száma, akiknél a betegséget diagnosztizálták és a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban legalább 3 alkalommal váltottak ki obstruktív légúti betegségek kezelésére szolgáló gyógyszert
12.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok, járóbeteg-szakellátás adatok.
12.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.
12.6. Pontszám: 1

II. Gyermek körzet indikátorai
1.

2. Meningococcus védőoltás (HSZM%) [3. § (2) bekezdés b) pontja]
2.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3–24 hónapos gyermekek
2.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3–24 hónapos gyermekek közül azok aránya, akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak. Egy TAJ a megelőző 24 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a meningococcus elleni átoltottsági arányt vizsgálja, minél magasabb az indikátor értéke, annál kedvezőbb a gyermekek átoltottsága.
2.3. Számítás:
HSZM% = HSZM / BB2 * 100
HSZM%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya
HSZM: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelőző 24 hónapban meningococcus elleni védőoltásban részesültek
BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 3–24 hónapos biztosított
2.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes jelentés betegforgalmi adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok) (OENO kódja: 43594)
2.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.
2.6. Pontszám: 2

3. Vaspótló kezelés a 10–18 éves lányok között (HSZV10–18%) [3. § (2) bekezdés c) pontja]
3.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 év közötti lányok
3.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lányok közül a vaspótló terápiában részesültek aránya. Azt a lányt tekintjük megfelelően gondozottnak, aki a megelőző 12 hónapban legalább 2 alkalommal váltott ki vaskészítményt patikában (ATC: B03A). Az indikátor magyarázata: cél, hogy a serdülő lányok körében a vaspótlás megtörténjen, minél magasabb az indikátor értéke, annál kedvezőbb a kezelésben részesültek aránya.
3.3. Számítás:
HSZV10–18% = HSZV10–18/ BB10–18*100
HSZV10–18%: a praxis TAJ körében vaspótló készítmény szedésének aránya a 10–18 éves lányok között
HSZV10–18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lány biztosítottak közül azok száma, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban legalább kétszer vaskészítmény vényt váltottak ki
BB10–18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lány biztosítottak
3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
3.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Gyermek

VASPÓTLÓ KEZELÉS INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Város – Nem város

5,5

3

Bács-Kiskun

Város – Nem város

5,4

4

Békés

Város – Nem város

5,1

5

Borsod-Abaúj-Zemplén

Város – Nem város

8,6

6

Csongrád

Város – Nem város

4,9

7

Fejér

Város – Nem város

3,4

8

Győr-Moson-Sopron

Város – Nem város

4,6

9

Hajdú-Bihar

Város – Nem város

4,7

10

Heves

Város – Nem város

4,7

11

Komárom-Esztergom

Város – Nem város

5,1

12

Nógrád

Város – Nem város

4,6

13

Pest megye

Város – Nem város

4,1

14

Somogy

Város – Nem város

4,5

15

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Város – Nem város

5,0

16

Jász-Nagykun-Szolnok

Város – Nem város

4,4

17

Tolna

Város – Nem város

5,5

18

Vas

Város – Nem város

6,7

19

Veszprém

Város – Nem város

3,8

20

Zala

Város – Nem város

4,4

21

Budapest

4,9


3.6. Pontszám: 2

4. Továbbküldési arány a szakellátásba (SZAK%) [3. § (2) bekezdés d) pontja]
4.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak
4.2. Jelentése: A praxisba bejelentkezett azon biztosítottak száma, akik a megelőző hónapban beutaló köteles szakrendelésen (nem beleértve a laboratóriumi diagnosztikát és a képalkotó eljárásokat) az adott házi gyermekorvos beutalójával megjelentek. Az indikátor magyarázata: a házi gyermekorvos definitív ellátásra való ösztönzése, minél alacsonyabb az indikátor értéke, annál inkább érvényesül a „kapuőri” szerep.
4.3. Számítás:
SZAK% = SZAK / BB*100
SZAK%: a praxis TAJ körében beutaló köteles járóbeteg-szakellátásban az adott házi gyermekorvos beutalójával megjelentek aránya
SZAK: beutaló köteles – ide nem értve a laboratóriumi és képalkotó diagnosztikát – járóbeteg-szakellátásban az adott házi gyermekorvos beutalójával megjelent, a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma
BB: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma
4.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok
4.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Gyermek

BEUTALÁSI GYAKORLAT INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Város – Nem város

1,5

3

Bács-Kiskun

Város – Nem város

0,8

4

Békés

Város – Nem város

1,2

5

Borsod-Abaúj-Zemplén

Város – Nem város

1,3

6

Csongrád

Város – Nem város

1,1

7

Fejér

Város – Nem város

1,2

8

Győr-Moson-Sopron

Város – Nem város

0,9

9

Hajdú-Bihar

Város – Nem város

1,5

10

Heves

Város – Nem város

1,1

11

Komárom-Esztergom

Város – Nem város

0,9

12

Nógrád

Város – Nem város

1,2

13

Pest megye

Város – Nem város

1,2

14

Somogy

Város – Nem város

1,3

15

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Város – Nem város

1,1

16

Jász-Nagykun-Szolnok

Város – Nem város

1,1

17

Tolna

Város – Nem város

2,3

18

Vas

Város – Nem város

1,0

19

Veszprém

Város – Nem város

0,9

20

Zala

Város – Nem város

1,3

21

Budapest

1,5


4.6. Pontszám: 2

5. Ügyeleti ellátásban részesültek aránya (ÜGY%) [3. § (2) bekezdés e) pontja]
5.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak
5.2. Jelentése: A megelőző 12 hónap alapján egy hónap átlagában a házi gyermekorvosi szolgáltató betegforgalmához viszonyítva az ügyeleti ellátáson hétfőtől péntekig (háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásban és/vagy sürgősségi betegellátó osztályon) megjelent biztosítottak aránya. Az indikátor magyarázata: ha az ügyeleti ellátásban magas a praxis betegeinek megjelenési gyakorisága, az utalhat arra, hogy a rendelési időben nyújtott ellátás nem kielégítő, vagy a praxis betegei kerülik orvosukat. Cél, hogy a bejelentkezett biztosítottak rendelési időben saját orvosukat keressék fel. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál jobb a praxis megítélése.
5.3. Számítás:
ÜGY% = ÜGY/HSZESET*100
ÜGY%: a praxis TAJ körében az ügyeleti rendszerben és sürgősségi betegellátó osztályon megjelent biztosítottak aránya a praxis betegforgalmához képest
ÜGY: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak közül az ügyeleti ellátásban vagy sürgősségi betegellátó osztályon megjelentek száma a megelőző 12 hónapban
HSZESET: a házi gyermekorvosi szolgáltató esetszáma a megelőző 12 hónapban
5.4. Adatforrás: B_300-as jelentés, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás adatai, Járóbeteg szakellátás
5.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek nem haladják meg az indikátor havi szinten megállapított alsó kvartilisének felső határát.
5.6. Pontszám: 2

6. Antibiotikumos kezelés gyakorisága (HSZA0–18%) [3. § (2) bekezdés f) pontja]
6.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak
6.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve azon kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját házi gyermekorvosuk írt fel. Az indikátor magyarázata: az indokolatlan antibiotikum fogyasztás növeli a kiadásokat, a rezisztencia kialakulásának kockázatát, és hosszabb távon az ellátott betegek gyógyulási esélyei csökkennek, növekednek a kapcsolódó kiadások. Cél az indikátor értékének csökkenése.
6.3. Számítás:
HSZA0–18% = HSZA0–18/ BB0–18*100
HSZA0–18%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 0–18 éves korúak között
HSZA0–18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban kiváltott, a saját házi gyermekorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített átlagos száma
BB0–18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak
6.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
6.5. Célérték:

A

B

1

PRAXISTÍPUS: Gyermek

ANTIBIOTIKUMOS KEZELÉS INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)

2

Baranya

Város – Nem város

5,5

3

Bács-Kiskun

Város – Nem város

7,9

4

Békés

Város – Nem város

6,5

5

Borsod-Abaúj-Zemplén

Város – Nem város

8,2

6

Csongrád

Város – Nem város

5,4

7

Fejér

Város – Nem város

5,5

8

Győr-Moson-Sopron

Város – Nem város

5,0

9

Hajdú-Bihar

Város – Nem város

6,5

10

Heves

Város – Nem város

7,5

11

Komárom-Esztergom

Város – Nem város

5,9

12

Nógrád

Város – Nem város

7,6

13

Pest megye

Város – Nem város

4,0

14

Somogy

Város – Nem város

6,5

15

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Város – Nem város

8,3

16

Jász-Nagykun-Szolnok

Város – Nem város

4,8

17

Tolna

Város – Nem város

6,3

18

Vas

Város – Nem város

4,2

19

Veszprém

Város – Nem város

4,3

20

Zala

Város – Nem város

6,0

21

Budapest

2,9


6.6. Pontszám: 2

7. Colecalciferol belsőleges oldatos csepp adása (HSZCI%) [3. § (2) bekezdés g) pontja]
7.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek
7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény kezelésben részesültek aránya. Azt a gyermeket tekintjük megfelelően ellátottnak, akinek a részére a megelőző 12 hónapban legalább 1 alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a patikában (ATC: A11CC05).
7.3. Számítás:
HSZCI% = HSZCI / BB1 * 100
HSZCI%: Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény szedésének aránya a 0–3 éves kor közötti biztosítottak között
HSZCI: az adott háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0–3 éves biztosítottak közül azok száma, akiknek a részére legalább egy alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban
BB1: összes 3 éves kor alatti bejelentkezett biztosított
7.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
7.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.
7.6. Pontszám: 2

8. Szűrővizsgálatok végzése (HSZSZ%) [3. § (2) bekezdés h) pontja]
8.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek
8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél – a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által elrendelt – szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.
8.3. Számítás:
HSZSZ% = HSZSZ/BB*100
HSZSZ%: a házi gyermekorvos által végzett szűrővizsgálatokon átesettek aránya
HSZSZ: háziorvosi szolgálat által végzett szűrésen átesett 6 év alatti biztosítottak száma
BB: 6 éves kor alatti biztosítottak száma
8.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes jelentés betegforgalmi adatai (B_300-as jelentés, B_308 Szűrés adatsorok)
8.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.
8.6. Pontszám: 2

9. Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya (HSZSZCS%) [3. § (2) bekezdés i) pontja]
9.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek
9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél a megelőző 6 hónapban maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítő és/vagy hipoallergén speciális gyógyászati célra szánt tápszer vény került kiváltásra.
9.3. Számítás:
HSZSZCS% = HSZSZCS/BB*100
HSZSZCS%: kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya
HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 6 hónapos kor alatti azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 6 hónapban maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítő és/vagy hipoallergén speciális gyógyászati célra szánt tápszer vény került kiváltásra.
BB: 6 hónapos kor alatti biztosítottak száma
9.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
9.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.
9.6. Pontszám: 2

2. melléklet a 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez19

I.
1. A gyógyszerindikátorok esetében a következő vények kerülnek monitorozásra:
az egyes monitorozott terápiás csoportokban valamennyi orvos normatív felírásai alapján kiváltott vények, ahol az adott csoportban a meghatározott DOT korlátot elérik.
2. A gyógyszerindikátorok esetében a következő vények kerülnek értékelésre, és háziorvosi ösztönzésre:
adott praxis háziorvosának normatív támogatással felírt, kiváltott vényei, amelyek az adott csoportban a meghatározott DOT korlátot elérik.

II.
1. A02 – Gyomorbántalmak [3. § (1) bekezdés l) pontja]
1.1. Érintett hatóanyagok:
1.1.1. ranitidin
1.1.2. famotidin
1.1.3. nizatidin
1.1.4. omeprazol
1.1.5. pantoprazol
1.1.6. lansoprazol
1.1.7. rabeprazol
1.1.8. esomeprazol
1.2. CÉLÉRTÉK: 9,67 Ft
1.3. DOT korlát: 2000/negyedév
2. A10B – Cukorbetegség [3. § (1) bekezdés m) pontja]
2.1. Érintett hatóanyagok:
2.1.1. metformin
2.1.2. gliquidon
2.1.3. gliclazid
2.1.4. glimepirid
2.2. CÉLÉRTÉK: 13,78 Ft
2.3. DOT korlát: 2000/negyedév
3. C09 – Magas vérnyomás – RAS-ra ható készítmények [3. § (1) bekezdés n) pontja]
3.1. Érintett hatóanyagok:
3.1.1. enalapril
3.1.2. lisinopril
3.1.3. perindopril
3.1.4. ramipril
3.1.5. quinapril
3.1.6. benazepril
3.1.7. cilazapril
3.1.8. fosinopril
3.1.9. trandolapril
3.1.10. spirapril
3.1.11. enalapril és vizelethajtók
3.1.12. lisinopril és vizelethajtók
3.1.13. perindopril és vizelethajtók
3.1.14. ramipril és vizelethajtók
3.1.15. quinapril és vizelethajtók
3.1.16. benazepril és vizelethajtók
3.1.17. fosinopril és vizelethatjók
3.1.18. ace gátlók és kalcium-csatorna blokkolók
3.1.19. losartan
3.1.20. eprosartan
3.1.21. valsartan
3.1.22. irbesartan
3.1.23. candesartan
3.1.24. telmisartan
3.1.25. losartan és vizelethajtók
3.1.26. valsartan és vizelethajtók
3.1.27. irbesartan és vizelethajtók
3.1.28. candesartan és vizelethajtók
3.1.29. telmisartan és vizelethajtók
3.1.30. valsartan és amlodipin
3.1.31. telmisartan és amlodipin
3.2. CÉLÉRTÉK: 11,67 Ft
3.3. DOT korlát: 2000/negyedév
4. C10 – Szérum lipidszintet csökkentő anyagok [3. § (1) bekezdés o) pont]
4.1. Érintett hatóanyagok:
4.1.1. simvastatin
4.1.2. fluvastatin
4.1.3. atorvastatin
4.1.4. rosuvastatin
4.1.5. bezafibrate
4.1.6. gemfibrozil
4.1.7. fenofibrate
4.1.8. ciprofibrate
4.1.9. acipimox
4.1.10. atorvastatin és amlodipin
4.2. CÉLÉRTÉK: 25,12 Ft
4.3. DOT korlát: 2000/negyedév
1

A rendeletet a 83/2022. (XII. 30.) BM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

Az 1. § b) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 76. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § f) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 76. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés p) pontját a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 6. §-a iktatta be.

6

A 3. § (2) bekezdés a) pontját a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés g) pontját a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § (2) bekezdés h) pontját a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 3. § (2) bekezdés i) pontját a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § (3) bekezdése a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 5. § a) pontja, a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1a) bekezdését a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 76. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6/A. §-t a 3/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 33. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet 2. §-a.

17

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére