• Tartalom

111/2011. (XI. 24.) VM rendelet

111/2011. (XI. 24.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes gazdasági év;

2. elérés: adott tanya, major, mezőgazdasági földterület helyrajzi számához tartozó területhatárig történő kiépítés;

3. felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott fogalom;

4. fenntartási terv: a mezőgazdasági út eredeti állapotba történő helyreállításának a terve;

5. közcélú út: közforgalom számára megnyitott út;

6. magánút: közforgalom elől elzárt út;

7. major: az ingatlan-nyilvántartásban majorként nyilvántartott terület;

8. mezőgazdasági földterület: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott terület;

9. mezőgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, közcélú külterületi út a következő pályaszerkezetek esetén:

9.1. burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval,

9.2. az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készülő stabilizált földút legfeljebb 6 m szélességig, kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával;

10. szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül (ide értve a forgalmi kitérőket is, amennyiben az valamely mezőgazdasági út esetében önállóan valósul meg);

11. tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként nyilvántartott terület;

12. természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználása: a beruházás környékén kialakított anyagnyerőhelyekről kinyert, különböző frakciójú zúzottkő, kavics, bányazúzalék, murva, homok, sóder, homokkő, bazaltzúzalék és egyéb útépítéshez engedélyezett anyagok használata a stabilizált út kialakításához;

13. telepi út: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, majorként, egyéb állandó jellegű mezőgazdasági telephelyekként szereplő területeken belüli út;

14. út építés: a 9. pont 9.1–9.2. alpontok szerinti pályaszerkezetű út létrehozása.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez.

(2) Árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények létesítéséhez, felújításához, továbbá az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás nem nyújtható.

(3) E rendelet alapján csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

a) a helyi önkormányzat,

b) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),

(a továbbiakban a)–b) pontok együtt: ügyfél).

(2) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év.

(3) A Vhr. 10. § (1) bekezdésétől eltérően a kötelezettségátvállalás e jogcím tekintetében csak a támogatott művelet egészére vonatkozóan lehetséges.

(4) Az ügyfél az 1. § 9. pont 9.1–9.2. alpontjai szerinti valamennyi pályaszerkezetű út esetén fenntartási tervet köteles készíteni a 3. melléklet szerinti tartalommal a műszakilag önálló út átadás-átvételének napjáig az üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára. Földutak esetén legalább évente, kőszórás esetén legalább három évente, kőágyazat kialakítása esetén legalább öt évente köteles az ügyfél elvégezni a fenntartási munkákat.

(5) A telepi utak nem támogathatóak.

(6)2 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani.

4. Közfoglalkoztatás

4. § A közfoglalkoztatottak által elvégzendő munkák bérjellegű költségei és járulékai nem képezik a támogatás alapját. A költségvetésben ezen munkafázisokat külön fel kell tüntetni.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

5. § Az e rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 10 793 308 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,0 milliárd forint.

6. § (1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.

(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg, az ÉNGY-ben szereplő tételekre vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat.

(5) A jogcím keretében ÉNGY-ben nem szereplő tétel nem számolható el.

(6) A jogcím keretében a saját munkavégzés nem támogatható.

(7) A nem építési engedély köteles felújításnál az út szelvényének, térképi határvonalának kitűzése az elszámolható költségek közé tartozik.

6. A támogatási kérelem benyújtása, a minimum ponthatár

7. § (1) A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), az MVH által rendszeresített, a honlapján közzétett formanyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) az ügyfél azonosító adatai,

b) a beruházás megnevezése,

c) a beruházás helye településsel és helyrajzi számmal megadva,

d) a beruházás műszaki tartalma az ÉNGY alapján munkanemenként és tételenként,

e) az elszámolni kívánt kiadások,

f) az ügyfél aláírása.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a pénzügyi tervet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon,

b) engedélyköteles beruházás esetén a záradékolt műszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat, a helyszínrajzot és egyéb műszaki rajzokat, (földhivatali térképmásolat 1:4000, részletes helyszínrajz 1:500, kereszt-szelvények), valamint a tervező nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült,

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a beruházás megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát,

d) építési engedély köteles beruházás esetén a jogerős építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi létesítményhez történő csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,

e) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles, továbbá a 4. mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolatát,

f) a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot, ha a támogatási kérelem alapját képező mezőgazdasági út kialakítása, szélesítése termőföld igénybevételével valósulna meg,

g) védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő megvalósítás esetén a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát,

h) a tervező nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült,

i) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett mezőgazdasági út egyik végpontján közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódik,

j) nem saját területen megvalósuló beruházás esetén a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot.

(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(5) A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemben szereplő tevékenységek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg.

(6) A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs, az MVH a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, a (3) bekezdésben és a Vhr. 6. § (5) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet elutasítja. Az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél az MVH erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.

(7) A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható.

(8) Az ügyfél e rendelet alapján támogatási kérelmet csak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján támogatott műveletekre vonatkozó utolsó kifizetési döntés közlését követően nyújthat be.

7. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 1. mellékletben meghatározott pontrendszer és az abban meghatározott dokumentumok, adatok alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) A pénzügyi terv pontjainak számítása során két tizedes jegyre történő kerekítést kell alkalmazni, a kerekítés általános szabályai szerint.

(3) Az irányító hatóság közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

8. Kifizetési kérelem

9. § (1) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat” és azt alá kell írnia.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) építésiengedély-köteles beruházások esetén a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát,

b) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolatát,

c) a fenntartási tervet.

9/A. §3 A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.

9/B. §4 Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be.

9. Jogkövetkezmények

10. § (1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem, vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció szerint tett eleget.

(2)5 Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3)6

(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti fenntartási munkák elmulasztása az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(5) Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a támogatott beruházással érintett út magánúttá minősítése az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(6)7 Ha az ügyfél a 3. és a 4. év vonatkozásában nem teljesíti a pénzügyi tervre vonatkozó pontozási szempontok alapjául szolgáló kötelezettségeket, és a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, akkor az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő, de összesen legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 10%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(7)8 Ha az ügyfél a pontozási szempontok közt (25. sor) feltüntetett feltételt (Közfoglalkoztatottak alkalmazása a kérelemben szereplő beruházás kivitelezésében), vállalása ellenére nem teljesíti, akkor köteles a támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

10. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

13. §9 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdést, 9/B. §-t az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. §11 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 10. § (2), (6) és (7) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor12 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor13 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Értékelés
Mezőgazdasági utak fejlesztése

 

A

B

C

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

2.

Szakmai szempontok

 

 

3.

Az útárkok vízi létesítményhez való csatlakozása.

Műszaki tervdokumentáció és vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély alapján

A kérelemben szereplő összes útárok vízi létesítményhez csatlakozik: 25 pont

 

 

 

A kérelemben szereplő útárkok egy része csatlakozik vízi létesítményhez: 15 pont

 

 

 

A kérelemben szereplő útárkok nem csatlakoznak vízi létesítményhez: 0 pont

4.

Az alkalmazott technológia

Műszaki tervdokumentáció alapján

Burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval: 10 pont

 

 

 

Stabilizált földút legfeljebb 6 m szélességig, kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával (lehetőleg a beruházás környékén kialakított anyagnyerőhelyekről kinyert, különböző frakciójú zúzottkő, kavics, bányazúzalék, murva, homok, sóder, homokkő, bazaltzúzalék és egyéb útépítéshez engedélyezett anyagok használata a stabilizált út kialakításához): 25 pont

 

 

 

(Amennyiben egy kérelemben mindkét pályaszerkezet alkalmazásra kerül, úgy a magasabb pontszám jár.)

5.

Összesen:

 

max. 50

6.

Horizontális szempontok

 

 

7.

Mezőgazdasági termelők esetén
A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának bővítése

Főlap

Szinten tartás (legalább 1 fő): 10

Főlap

1 új munkahely: 14

Főlap

2 vagy több új munkahely: 17

8.

Önkormányzatok esetén
A beruházás elősegíti az életvitelszerűen tanyán gazdálkodók elérését, dombvidéki területeken a mezőgazdasági földterületek megközelítését.

Műszaki tervdokumentáció (helyszínrajz)

A beruházás öt vagy több tanya elérését biztosítja: 17 pont
A beruházás legalább három tanya elérését biztosítja: 14 pont
A beruházás egy vagy kettő tanya elérését biztosítja: 10 pont
Dombvidéki területeken a mezőgazdasági földterületek elérésének javítása: 17 pont

 

 

 

Amennyiben egy kérelemben több, különböző terület elérése kerül megjelölésre, úgy a magasabb pontszám jár.

9.

A beruházás megvalósítási helye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van

Főlap

5
(A pontozási kritériumra akkor adható pont, ha annak a kérelemben szereplő valamennyi megvalósítási hely teljes körűen megfelel.)

10.

Horizontális Összesen:

 

Max. 22

11.

Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél esetén

 

 

12.

Értékesítés nettó árbevétele

Pénzügyi terv

Ha az értékesítés nettó árbevétele a bázis évhez képest a bázis évet követő 3. évre 15%-ot meghaladó mértékben növekszik:

 

 

 

8

Ha 13,01–15%:

 

 

 

7

Ha 11,01–13%:

 

 

 

6

Ha 9,01–11%:

 

 

 

5

Ha 7,01–9%:

 

 

 

4

Ha 5,01–7%:

 

 

 

3

Ha 3,01–5%:

 

 

 

2

Ha 1–3%:

 

 

 

1

Ha 1% alatti: 0

13.

Adózás előtti eredmény vizsgálata

Pénzügyi terv

Az adózás előtti eredmény a támogatási kérelem benyújtását követő 3. és 4. évben pozitív:

 

 

 

6

Amennyiben a két év közül csak az egyikben pozitív, akkor:

 

 

 

3

14.

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Pénzügyi terv

Az üzem által a bázis évhez képest a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható,
de maximum 6 pont.

15.

Összesen:

 

20

16.

Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés a) pontjai szerinti ügyfelek esetén

 

 

17.

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi terv

Ha a bázisévben a felhalmozási és tőke jellegű kiadások aránya az összes bevételhez képest 3% feletti, akkor 3 pont, ha 2,01–3%:
2 pont,

 

 

 

ha 1–2%: 1 pont,

 

 

 

ha 1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 3)

18.

 

Pénzügyi terv

Ha a bázisévben a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest 13% feletti, akkor 3 pont, ha 9,01–13%: 2 pont,

 

 

 

ha 5–9%:1 pont,

 

 

 

ha 5% alatti, akkor 0 pont. (Max: 3)

19.

 

Pénzügyi terv

Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó bevételek fedezik az összkiadás 90%-át, akkor 3 pont, 60,01–90% akkor 2 pont, 30–60% között
1 pont, 30% alatt 0 pont adható.) (Max: 3)

20.

Kérelmező értékelése a kérelem benyújtását követő 4. évben

Pénzügyi terv

Ha a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben
a felhalmozási és tőke jellegű kiadások aránya az összes kiadáshoz képest 3% feletti, akkor 2 pont, ha 1–3%:1 pont,

 

 

 

ha 1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 2)

21.

 

Pénzügyi terv

Ha a támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben
a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest 13% feletti, akkor 2 pont, ha 7–13%: 1 pont,

 

 

 

ha 7% alatti, akkor 0 pont. (Max: 2)

22.

 

Pénzügyi terv

Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó bevételek aránya az összes kiadáshoz képest 80% feletti, akkor 2 pont, 50–80% akkor
1 pont, 50% alatt 0 pont adható.) (Max: 2)

23.

Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv

Amennyiben a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
a bázisévhez képest a támogatási kérelem benyújtását követő
4. évre nőnek, akkor
2 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható,
de maximum
5 pont. (Max: 5)

24.

Összesen:

 

20

25.

Közfoglalkoztatottak alkalmazása a kérelemben szereplő beruházás kivitelezésében.

Települési Önkormányzat igazolása

8

26.

Mindösszesen:

 

max. 100

* Bázisév: A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt gazdasági év, induló vállalkozás esetén a támogatási kérelem benyújtását követő első év.

2. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat minta
„Alulírott …………………………… (cím: ……………………………) mint a(z) <ingatlan adatai (település, hrsz.)> ingatlan ...... tulajdoni hányadának kizárólagos tulajdonosa/haszonélvezője/……… visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom a <ügyfél neve, azonosító adatai> (a továbbiakban: Beruházó) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, „…………………………………………………..…………………….” (Jogcímkód: ….) keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmébe/ pályázatába foglalt beruházás fenti ingatlanon történő korlátozásmentes megvalósításához és a vonatkozó jogszabályok, valamint feltételrendszerek szerinti üzemeltetéséhez.
A Beruházó fenti ingatlant birtokolhatja és használhatja akként, hogy az intézkedésre vonatkozó valamennyi jogszabálynak, feltételrendszernek és előírásnak minden tekintetben megfeleljen az őt terhelő kötelezettségek fennállása alatt. Kijelentem, hogy e tekintetben akadályozó tényezőt nem támasztok, ezzel ellentétes feltételt nem szabok Beruházóval szemben és jelen nyilatkozatomat nem módosítom hátrányosan a vonatkozó jogszabályokban meghatározott üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt.
Kijelentem továbbá, hogy a megvalósítani tervezett beruházásra vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló dokumentációt teljes egészében áttanulmányoztam és megismertem, az abban foglaltak megvalósításához hozzájárulok és jelen visszavonhatatlan nyilatkozatot szabad elhatározásomból állítottam ki. Vállalom, hogy a beruházással érintett ingatlan feletti rendelkezési, tulajdonosi és használati jogai tekintetében az általam kezdeményezett és esetlegesen bekövetkező változások a beruházás Beruházó által történő megvalósítását és üzemeltetését nem korlátozhatják, vagy akadályozhatják.”
Kelt:

 

…………………………………

 

 

Tanú1:

Tanú2:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

3. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Fenntartási terv tartalmi követelményei
1. Amennyiben a beruházással megvalósítani tervezett út építési engedély köteles, úgy az út engedélyes tervdokumentációja, nem engedélyköteles beruházás esetén az útnak a 4. sz. melléklet szerinti tervdokumentációja.
2. A fenntartási munkák kezdő és befejező időpontja.
3. A szükséges eszközök felsorolása.
4. Tervezett forgalomkorlátozások, szükség szerint azok engedélyezése, hozzájárulások.

4. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális adattartalma
1. A beruházás alapadatai:
1.1. a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve, címe
1.2. a beruházás helye (út megnevezése: település + hrsz)
1.3. a beruházás jellege: nem engedély köteles beruházás
1.4. elérni kívánt terület/ek megnevezése (pl.: tanya, major, vagy mezőgazdasági földterület: település + hrsz)
2. A tervezett út leírása:
2.1. beruházás leírása, indoklása
2.2. az út műszaki alapadatai (hossz, szélesség, szerkezet)
2.3. mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények, forgalomtechnikai eszközök leírása
2.4. vízelvezetés, vízi létesítményhez kapcsolódás
2.5. a tervező nyilatkozata, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült
3. Rajzok:
3.1. földhivatali térképmásolat 1:4000
3.2. részletes helyszínrajz 1:500 (helyrajzi számokkal, tervezési szakasz elejének és végének, megjelölésével, szilárd burkolatú úthoz való kapcsolódás jelölésével)
3.3. keresztszelvények 1:50
1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 19. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 3. § (6) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 46. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 9/A. §-t a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 10. §-a iktatta be.

5

A 10. § (2) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 47. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 10. § (6) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 45. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. § (7) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 45. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

12

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

13

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére