• Tartalom

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

2022.05.28.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

1/A. §2

1/B. §3

2. § (1)4 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 15. § (2) bekezdésében meghatározott bírság összege legalább százezer, de legfeljebb harmincmillió forint.

(2)5 Atomerőmű engedélyesével szemben az atomenergia felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötszázmillió forint.

(3)6 Egyéb nukleáris létesítmény engedélyesével szemben az atomenergia felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötvenmillió forint.

(4)7

3. § A bírság összegének megállapításánál figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, ezen belül különösen arra, hogy a szabályszegés vagy mulasztás folytán

a) bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,

b) milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,

c) ismételt szabályszegés történt-e,

d) felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,

e) a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.

4. §8 A bírságot az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) Magyar Államkincstárnál vezetett kiadási előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

5. §9 (1)10 A radioaktív anyag közúti szállítását és fuvarozását az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: ADR) 1.7.2, 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt, a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi. Ezen engedélyre vonatkozó rendelkezések nemzetközi szállítások esetén a magyar feladóra, szállítóra és fuvarozóra is vonatkoznak.

(2) Radioaktív anyag

a)11

b)12 belvízi szállítását és fuvarozását az OAH a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN) 1.7.2, 5.4.1, 7.1.6 szakaszában és 7.1.4.14.7 pontjában, valamint 8.1 fejezetében foglalt a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi. Ezen engedélyre vonatkozó rendelkezések nemzetközi szállítások esetén a magyar feladóra, szállítóra és fuvarozóra is vonatkoznak.

c) légi fuvarozási tevékenység keretében végzett továbbítását nemzetközi légi fuvarozás esetén a nemzetközi szerződéseknek megfelelően, valamint a belföldi légi fuvarozási tevékenység esetén a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló 2009. évi LXXXVIII. törvény mellékletének 18. Függelékében foglalt előírások teljesülése esetén a légiközlekedési hatóság engedélyezi.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt engedélyek iránti kérelemhez az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot kell csatolni.

(4)13 Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott döntését az OAH közli

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: BM OKF), valamint annak illetékes szervével,

b) a Terrorelhárítási Központtal (a továbbiakban: TEK)

c) az országos tisztifőorvossal.

(5)14 E rendelet szerinti fuvarozási engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott döntését a légiközlekedési hatóság közli

a) az OAH-val,

b) az országos tisztifőorvossal,

c)15

d) az engedélyes székhelye (telephelye) szerint illetékes közlekedési hatósággal és

e) a BM OKF-fel.

(6)16 A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzésére

a) a rendőrség,

b) a közlekedési hatóság,

c) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

d) az atomenergia alkalmazójának telephelyén belül az OAH

jogosult.

(7) A (6) bekezdésben foglalt szervek tájékoztatják egymást a lefolytatott ellenőrzésekről.

(8)17 Az OAH engedélyezi az ADR, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) és az ADN szerinti különleges formájú radioaktív anyagok mintáit, a radioaktív anyagoknak külön megegyezés alapján történő nemzetközi vagy belföldi szállítását, a kismértékben diszpergálódó radioaktív anyagok mintáit, az A1 és A2 értékek számítását, készüléket vagy gyártmányt tartalmazó mentesített küldeményre vonatkozó alternatív aktivitás határ számítását, valamint – ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik – a hasadó-engedményes anyagok mintáit; továbbá a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit és szállítását. Az engedélyezési eljárás során a jogszabályi követelmények teljesülésének elbírálásához – az Atv. 17. § (3) bekezdésében meghatározott szakértőn vagy szakértői szervezeten kívül – az OAH igénybe veheti anyagszerkezeti, nukleárisbaleset-elhárítási, gépészeti, hőtani, kritikussági, minőségbiztosítási, sugárvédelmi, szállítási és szilárdságtani, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő vagy az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértő közreműködését is. A szakértői eljárás időtartama legfeljebb 40 nap.

(9)18 A küldeménydarab-minták engedélyezési eljárása során a (8) bekezdésben hivatkozott jogszabályokban foglaltakon kívül a hasadóképes izotópok esetében előírható a kritikussági analízis elvégzése.

(10) A radioaktív anyagok szállítása, fuvarozása iránti kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő. Ha az engedélyezési dokumentációt papír alapon terjesztik elő, a kérelmezőnek további egy példányt elektronikus adathordozón is mellékelnie kell az OAH által elfogadott fájlformátumokban. Az elfogadott fájlformátumok jegyzékét az OAH a honlapján közzéteszi.

(11)19 Ha a járművön radioaktív anyagot tartalmazó berendezés állandó jelleggel történő, vagy a radioaktív anyagot tartalmazó küldemény különleges elhelyezése miatt a jármű átalakítása válik szükségessé, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott átalakítási engedélyhez az országos tisztifőorvos sugáregészségügyi szakvéleményét előzetesen be kell szerezni.

5/A. §20

5/B. §21

5/C. §22

5/D. §23

5/E. §24

5/F. §25

5/G. §26

5/H. §27

6. § (1)28 Az OAH munkáját segítő Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert szakemberekből álló, legfeljebb 12 tagú testület. A Tudományos Tanács a korszerű tudományos eredmények figyelembevételével állást foglal a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, valamint a nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, radioaktív hulladékok biztonságával és védettségével összefüggő legfontosabb elvi és kutatási-fejlesztési kérdésekben. A Tudományos Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

(2)29 A Tudományos Tanács elnökét és tagjait az OAH elnöke nevezi ki és menti fel.

(3) A Tudományos Tanács Titkársága az OAH keretében működik. Az ezzel kapcsolatos költségeket az OAH költségvetésében kell előirányozni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7/A. §30 Az 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti bejelentést első alkalommal legkésőbb 2015. augusztus 23-ig meg kell tenni.

7/B. §31 (1) Az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 5/A. § (1) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor32 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az olyan eljárási cselekmények kivételével, amelyek teljesítésére előírt határidő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt.

(2)33

(3)34

7/C. §35 Az a hatóság, amelynek általános építésügyi vagy építésfelügyeleti hatásköre a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1/A. § és 1/B. § alapján szűnik meg, köteles az 1/A. § és 1/B. § által érintett ingatlanokra vonatkozó, folyamatban nem lévő építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárások iratait a hatáskör megszűnésétől számított harminc napon belül a hatáskörrel rendelkező hatóság részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt megküldeni.

8. § E rendelet 1. § (1) bekezdés f) és g) pontja, valamint (2) bekezdése a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM irányelv 9. cikk (1) és (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

9. §36 Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §37 Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2014. július 8-i 2014/87/EURATOM tanácsi irányelv 1. cikk 9. pontjának való megfelelést szolgálja.

11. §38 Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 94. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez39

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának engedélykérelméhez

1. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma (ha jogszabály előírja a veszélyes árú szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazását)

2. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal

3. A szállítandó radioaktív anyag szállítási és csomagolási módja

4. A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése

5. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa

6. A jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokirata

7. A fuvarokmány mintája

8. A járművezető sugárvédelmi és a veszélyesáru szállítási képzettségét igazoló dokumentumok másolatai (ha jogszabály előírja)

9. A típusjóváhagyásra kötelezett járművek jóváhagyási igazolása

10. A veszélyes áru szállításával kapcsolatos nemzetközi egyezményeknek megfelelő sugárvédelmi program

11. A küldeményekre vonatkozó veszélyhelyzeti utasítások mintája

12. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 190/2011. Korm. rendelet) 7. § (5) bekezdése szerinti szállítás esetén a 190/2011. Korm. rendelet 35. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozat.

2. melléklet a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez40

1

Az 1. §-t a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdése a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdése a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdését a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 329. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

Az 5. § (2) bekezdés a) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

12

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésével megállapított, a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

14

Az 5. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (4) bekezdés c) pontja, a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (5) bekezdés c) pontját a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. § (6) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

17

Az 5. § (8) bekezdése a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (9) bekezdése a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (11) bekezdése a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (1) bekezdése a 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (2) bekezdése a 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A hatálybalépés napja: 2014. május 1.

33

A 7/B. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 331. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

34

A 7/B. § (3) bekezdését az 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 331. § a) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

36

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

39

Az 1. melléklet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 330. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

40

A 2. mellékletet a 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 331. § b) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére