• Tartalom

115/2011. (XII. 9.) VM rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról1

2011.12.24.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

„3. Gyűjtőhely: a növényvédő szer engedéllyel rendelkező forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését és válogatását biztosító létesítmény.
4. Felhasználó: a növényvédő szert továbbértékesítési cél nélkül raktározó, szállító, előkészítő, illetve a felhasználásra előírt technológiai folyamatban kezelő, felhasználó természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet.”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tisztított csomagolóeszköz-hulladék kizárólag a felhasználótól a gyűjtőhelyig való szállítás szempontjából nem veszélyes hulladéknak tekintendő, ha az e rendeletben meghatározottak szerint kezelik. A nem e rendelet szerint kezelt, valamint a gyűjtőhelyen tárolt és ártalmatlanításra váró csomagolóeszköz-hulladék veszélyes hulladéknak tekintendő az ellenkező bizonyításig.”

3. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot, a növényvédelemi tevékenységről szóló rendelet előírásainak eleget téve, illetéktelenektől elzárva kell gyűjteni, és ott legfeljebb 1 évig szabad tárolni. A tárolt csomagolóeszköz-hulladék mennyiségéről és fajtájáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni.”

4. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az átvevő nem köteles átvenni a szemmel láthatóan nem megfelelően tisztított (anyagmaradékot tartalmazó) csomagolóeszköz-hulladékot. Az át nem vett csomagolóeszköz-hulladék további tisztításáról a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározottak szerint kell gondoskodni. ”

5. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A csomagolóeszköz-hulladéknak a gyűjtőhelyről a kezelőhöz történő elszállítását az összegyűjtő, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó (a továbbiakban együtt: szállító) végezheti.”

6. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladékra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága feladat- és hatáskörének megfelelően vesz részt.”

7. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

8. § Az R. 1. § b) pontjában a „csomagolóeszköz-hulladék keletkezik” szövegrész helyébe a „csomagolóeszköz-hulladék képződik” szöveg, a 2. § (1) bekezdésében a „csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabály” szöveg, a 2. § (2) bekezdés 1. pontjában a „termék” szövegrész helyébe az „eszköz” szöveg, a 2. § (2) bekezdés 5. pontjában a „felhasználónál keletkezett” szövegrész helyébe a „felhasználónál képződött” szöveg, a 3. § (3) bekezdésében a „nem nagyobb mennyiségű növényvédő szer” szövegrész helyébe a „nem nagyobb mennyiségű, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerinti III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer” szöveg, a 3. § (5) bekezdésében a „növényvédő szer csomagolóeszköz” szövegrész helyébe a „növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz” szöveg, az 5. § (1) bekezdésében az „átvevő veheti vissza” szövegrész helyébe az „átvevő veszi vissza” szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdése.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

11. § Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2011. december 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére