• Tartalom

117/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet

117/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.07.08.

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üléseket az elnök legalább az ülés előtt nyolc nappal, a napirend megjelölésével, írásban hívja össze. A Kollégiumot az elnök akadályoztatása esetén a napirend megjelölésével bármelyik tag összehívhatja.”

2. § Az R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a Kollégium nem határozatképes, az elnök a következő ülést öt napon belül köteles összehívni.”

3. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályokban és az e rendeletben meghatározottak szerint felelős az Alap tervezési, kötelezettségvállalási, bevétel-előírási, szerződéskötési, utalványozási, ellenőrzési, államháztartási információszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátásáért, és az Alap működtetési és pályázat elbíráló feladatainak elvégzéséért. Az Alapkezelő a helyettes államtitkár felkérésére közreműködik a feladatkörébe tartozó nemzetpolitikai támogatási stratégia kialakításában.”

4. § Az R. 8. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alapkezelő feladata)

e) a pályázókkal, kérelmezőkkel való szerződéskötés,”

5. § Az R. 8. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alapkezelő feladata)

g) a támogatott pályázatok, kérelmek pénzügyi elszámoltatása és szakmai beszámoltatása,”

6. § Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alapból támogatás nyújtható
a) nyilvános pályázat vagy
b) egyedi kérelem
alapján.”

7. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a Bgatv.-ben meghatározott támogatásra jogosult szervezetek tekintetében is irányadók. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a Bgatv.-ben meghatározott támogatásra jogosult olyan szervezet sem,
a) amely végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csődeljárás, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
b) amelynek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.”

8. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az Alap rendelkezésére álló forrás megváltozik, a Bizottság negyvenöt napon belül a céloknak megfelelően módosítja az 1. § b) pontban meghatározott keretet.”

9. § Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alapkezelő – a Kollégium állásfoglalására figyelemmel – a (2) bekezdésben meghatározott stratégia alapján kidolgozza az egyes pályázati felhívásokat, és – a Bizottság jóváhagyását követően – gondoskodik azok közzétételéről.”

10. § Az R. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Alapkezelő befogadja, és a Kollégium döntés-előkészítése érdekében a pályázatokban megjelölt határidő lejártát, illetve folyamatos elbírálás esetén a pályázat beérkezését követő negyvenöt napon belül feldolgozza a beérkezett pályázatokat, összesítőt és döntési javaslatot készít, melyet a Kollégium ülése elé terjeszt. Az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy a Kollégium valamennyi tagja az ülés előtt legalább nyolc nappal kézhez kapja az összesítőt.”

11. § Az R. 19. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázat elbírálásában és a döntési javaslat előkészítésében nem vehet részt az, aki)

a) a pályázóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,”

12. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kollégiumnak a pályázatok tárgyában készített döntés-előkészítő javaslatát az Alapkezelő a beérkezéstől számított nyolc napon belül felterjeszti a Bizottságnak jóváhagyásra.”

13. § Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási szerződéshez csatolni kell
a) a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetési tervet,
b) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt köztartozása,
c) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs az Alappal, vagy a határon túli magyarok támogatására szolgáló bármely (cél)előirányzattal szemben lejárt tartozása,
d) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
e) a támogatás kedvezményezettjének a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által is ellenjegyzett nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az Alapkezelő él az elállás jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a kedvezményezett határidőben nem fizeti vissza, úgy – ha az adott ország jogszabályai azt lehetővé teszik – az Alapkezelő követelését a támogatás kedvezményezettje által pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél által, a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál érvényesítheti,valamint
f) a kedvezményezett harminc napnál nem régebbi hatósági igazolását a szervezet létezéséről, hatályos adatairól.”

14. § Az R. 12. § (1) bekezdésében az „A 14. § szerinti támogatásoknál nem pályázhat” szövegrész helyébe a „Nem pályázhat” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 16. § alapján hatályát vesztette 2011. július 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére