• Tartalom

12/2011. (III. 30.) BM rendelet

12/2011. (III. 30.) BM rendelet

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról1

2016.10.13.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, valamint 39. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 (1) Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendeletben nyilvántartott egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikában (a továbbiakban: ENyÜBS) a nyomozó hatóság, illetve az ügyészség e rendelet rendelkezései szerint látja el a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a feljelentés elutasításával, a nyomozási, a nyomozás-felügyeleti, illetőleg a vádelőkészítési és vádemelési tevékenységgel összefüggő statisztikai feladatokat.

(2) Az ügyész az ENyÜBS-ben e rendelet rendelkezéseit alkalmazva hajtja végre a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény alapján az ügyész által külföldi államnál tett feljelentés, valamint a büntetőeljárás ügyész általi átadása bűnügyi jogsegélyformák teljesítésével összefüggő statisztikai feladatokat.

2. §3 E rendelet alkalmazásában:

1. adatelemzés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az a folyamat, amelynek során a bűnügyi statisztikai adatokból a bűnözés és a sértetté válás jellemzőire és alakulására, a bűnüldözésre, valamint a bűnözéssel és a bűnüldözéssel összefüggő egyéb kriminalisztikai sajátosságra vonatkozó következtetést vagy következtetéseket vonnak le;

2. adatfeldolgozás: az a folyamat, amelynek során az adatszolgáltatók az adatgyűjtő rendszerben összegyűjtött bűnügyi statisztikai adatállományt előre meghatározott szakmai szempontok szerint összesítik és rendszerezik;

3. adatgyűjtő rendszer: a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő, bűnügyi statisztikai adatok országos gyűjtésére, valamint az összegyűjtött bűnügyi statisztikai adatállomány megőrzésére és tárolására szolgáló számítástechnikai alkalmazás, illetőleg az annak működését biztosító informatikai megoldás;

4. adatkezelés: a bűnügyi statisztikai adaton az adatkezelő, illetve az adatgyűjtő rendszerben végzett művelet vagy műveletek összessége, így különösen a bűnügyi statisztikai adatok rögzítése, ellenőrzése, javítása, módosítása, kiegészítése, helyesbítése, törlése, tárolása, valamint az ügyész, a nyomozó hatóság, az adattovábbító egység, az adatkezelő, illetőleg az adattovábbító részére történő hozzáférhetővé tétele;

5. adatkezelő: a nyomozó hatóság azon tagja és azon bűnügyi statisztikusa, illetve információs munkatársa, valamint az az ügyész – ideértve a katonai ügyészt, az ügyészségi titkárt, az ügyészségi fogalmazót, az ügyészségi nyomozót, az ügyészségi tisztviselőt, valamint a bűnügyi statisztikust (információs munkatársat) is –, továbbá a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak az adatgyűjtő rendszer működtetésében közreműködő azon dolgozója, aki a bűnügyi statisztikai adatot az adatkezelő rendszerben, illetve az adatgyűjtő rendszerben kezeli;

6. adatkezelő rendszer: a nyomozó hatóság és az ügyészség által működtetett, bűnügyi statisztikai adatok kezelésére, valamint a kezelt bűnügyi statisztikai adatok folyamatos nyomon követésére, logikai és jogi összefüggéseinek az ellenőrzésére szolgáló számítástechnikai alkalmazások és az azok működését biztosító informatikai megoldások;

7. adatlezárás: az adatkezelőnek, illetőleg az adattovábbítónak az adatkezelő rendszerben tett, az adatkezelő, illetőleg az adattovábbító személyét, valamint az adatkezelés tényét, a rögzített adatok tartalmát, illetőleg az adattovábbítás idejét tanúsító intézkedése;

8. adatszolgáltatás: az alkalmazott eljárástól függetlenül az a folyamat, amelynek során az adatszolgáltató a bűnügyi statisztikai adatot meghatározott harmadik személyek, vagy a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszi;

9. adatszolgáltató: a statisztikáról szóló törvényben, illetőleg az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Legfőbb Ügyészség;

10. adattovábbítás: az egyazon bűnügyben kezelt bűnügyi statisztikai adatoknak az adatkezelő rendszerből az adatgyűjtő rendszerbe az adattovábbító által – az adatkezelő rendszer és az adatgyűjtő rendszer között megvalósuló dokumentált adatátadással – történő eljuttatása;

11. adattovábbító: a nyomozó hatóság, illetőleg az ügyészség adattovábbító egységénél bűnügyi statisztikai adatoknak az adatkezelő rendszerből az adatgyűjtő rendszerbe történő eljuttatását végző természetes személy;

12. adattovábbító egység: a nyomozó hatóság, illetőleg az ügyészség által működtetett szervezeti egység, amely a bűnügyi statisztikai adatoknak az adatkezelő rendszerből az adatgyűjtő rendszerbe történő eljuttatását végzi;

13. bűnügyi statisztikai adat: a statisztikai adatlapon szereplő olyan, a megfigyelési egységgel összefüggő személyazonosításra alkalmatlan adat, amely a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés meghozataláig keletkezett;

14. bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés: a feljelentés elutasítása, a nyomozás részbeni mellőzése, a nyomozás felfüggesztése, az eljárás felfüggesztése, a nyomozás megszüntetése, a vádemelés, a vádemelés részbeni mellőzése, a közvetítői eljárásra utalás tárgyában hozott döntés, a vádemelés elhalasztása, valamint a külföldi államnál tett feljelentés és a büntetőeljárás átadása;

15. megfigyelési egység: a bűnözés mint társadalmi jelenség ENyÜBS által történő számbavételének az alapkategóriája, tárgyi oldalon a bűncselekmény, illetve a büntetendő cselekmény és a sértett, alanyi oldalon az elkövető;

16. nyomozó hatóság: a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott nyomozó hatóságok;

17. statisztikai adatlap: az ENyÜBS által gyűjtött, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendeletben meghatározott adatköröknek megfelelően strukturált, az adatkezelő rendszerben megfigyelési egységenként rögzített bűnügyi statisztikai adatok összessége.

3. §4 (1) A nyomozó hatóság és az ügyészség minden bűncselekmény, illetve minden büntetendő cselekmény, továbbá minden elkövető és minden sértett vonatkozásában, megfigyelési egységenként rögzítik a bűnügyi statisztikai adatokat az adatkezelő rendszerben.

(2) A bűnügyi statisztikai adat csak akkor kezelhető, ha az olyan adatból keletkezett, amelynek feltárása során a nyomozó hatóság, illeve az ügyész megtartotta a büntetőeljárásról szóló törvény bizonyítás általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseit.

4. §5 A bűnügyi statisztikai adatot az a nyomozó hatóság, illetve az az ügyészség rögzíti, amelyik a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntést meghozza.

5. §6 (1) Ha a nyomozást a nyomozó hatóság önállóan végzi, de a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés meghozatalára kizárólag az ügyész jogosult, akkor a nyomozó hatóság az eljárásában keletkezett bűnügyi statisztikai adatokat rögzíti és azokat – a nyomozás iratai ügyésznek történő átadásával egyidejűleg – az ügyész részére hozzáférhetővé teszi az adatkezelő rendszerben.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben az ügyész megítélése szerint nincsen helye kizárólag az ügyész által meghozható bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntésnek és ezért arra utasítja a nyomozó hatóságot, hogy az a saját hatáskörében hozzon a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntést, akkor gondoskodik arról, hogy a bűnügyi statisztikai adatok – a nyomozás iratai nyomozó hatóságnak történő visszajuttatásával egyidejűleg – a nyomozó hatóság részére hozzáférhetővé váljanak az adatkezelő rendszerben.

(3) Ha az ügyész nem teszi meg a (2) bekezdés szerinti intézkedést, akkor az (1) bekezdés szerinti esetben gondoskodik a bűnügyi statisztikai adatok rögzítésének a folytatásáról, valamint a nyomozó hatóság által addig rögzített bűnügyi statisztikai adatok helyességének az ellenőrzéséről, a szükség szerinti kijavításáról, kiegészítéséről, vagy helyesbítéséről.

(4) Ha a nyomozó hatóság a saját hatáskörében hozott a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntést, de azt az ügyész megváltoztatja, akkor az ügyész ennek megfelelően gondoskodik a bűnügyi statisztikai adatok kijavításáról, kiegészítéséről, vagy helyesbítéséről.

(5) Ha az ügyész arra utasítja a nyomozó hatóságot, hogy az a saját hatáskörében hozott bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntése helyett hozzon a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó más büntetőeljárási döntést, akkor utasítást ad a bűnügyi statisztikai adatok kijavítására, kiegészítésére, vagy helyesbítésére is. Ilyen esetben az ügyész gondoskodik arról, hogy a bűnügyi statisztikai adatok – a nyomozás iratai nyomozó hatóságnak történő átadásával egyidejűleg – a nyomozó hatóság részére hozzáférhetővé váljanak az adatkezelő rendszerben.

(6) A felettes ügyész az (1)–(5) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el akkor is, ha a bűnügyi statisztikai adatokat az ügyész rögzítette.

6. §7 (1) Ha a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntést a nyomozó hatóság hozza meg, a nyomozó hatósági adatkezelő a bűnügyi statisztikai adatot a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés elleni jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidő elteltét, illetve az előterjesztett jogorvoslat elutasítását követően haladéktalanul hozzáférhetővé teszi a nyomozó hatóság adattovábbító egysége részére az adatkezelő rendszerben.

(2) Ha a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntést az ügyész hozza meg, az ügyészségi adatkezelő a bűnügyi statisztikai adatot a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés meghozatalát, illetőleg, ha e döntés ellen a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében jogorvoslatnak van helye, a jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidő elteltét, illetve az előterjesztett jogorvoslat elutasítását követően haladéktalanul hozzáférhetővé teszi az ügyészség adattovábbító egysége részére az adatkezelő rendszerben.

(3) Ha a nyomozó hatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerint hozza meg a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntést, az ehhez kapcsolódó bűnügyi statisztikai adatokat az adatkezelő rendszerben az ügyészség részére teszi hozzáférhetővé, ha ugyanazon bűnügyben helye van olyan bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés meghozatalának is, amelyre a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében kizárólag az ügyész jogosult. Ilyen esetben az ügyész az egyazon bűnügyben rögzített valamennyi bűnügyi statisztikai adat vonatkozásában, az 5. §-ban foglaltakra is figyelemmel, a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(4) Az egyazon bűnügyben rögzített bűnügyi statisztikai adatokat az (1) bekezdés szerinti esetben a nyomozó hatósági adatkezelő a nyomozó hatóság adattovábbító egysége részére, a (2) bekezdés szerinti esetben az ügyészségi adatkezelő az ügyészség adattovábbító egysége részére egységesen teszi hozzáférhetővé akkor is, ha az adott bűnügyben

a) több – akár egymással azonos, akár egymástól eltérő – bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés meghozatalára került sor,

b) az a) pont szerinti esetben a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntések közül egyeseket a nyomozó hatóság, másokat az ügyész hozott.

7. §8 (1) Az adattovábbító az adatkezelő rendszerben ellenőrzi a bűnügyi statisztikai adatok tartalmi helyességét és logikai összefüggéseit. A bűnügyi statisztikai adatok tartalmi helytelenségének, vagy a logikai összefüggések hibájának észlelése esetén az adattovábbító felhívja a bűnügyi statisztikai adatokat az adatkezelő rendszerben részére hozzáférhetővé tevő adatkezelőt a tartalmi helytelenség, illetve a logikai hiba kijavítására és ezzel egyidejűleg a tartalmi helytelenséggel, illetve a logikai hibával érintett bűnügyi statisztikai adatokat az adatkezelő rendszerben ezen adatkezelő részére hozzáférhetővé teszi.

(2) Az adatkezelő az adattovábbító (1) bekezdés szerinti felhívásának teljesítését – illetőleg e felhívás alaptalan voltának a tisztázását – követően a bűnügyi statisztikai adatot az adattovábbító egység részére haladéktalanul hozzáférhetővé teszi az adatkezelő rendszerben.

8. §9 A bűnügyi statisztikai adatoknak az adatkezelő rendszerben az ügyész, a nyomozó hatóság, az adatkezelő, az adattovábbító, illetve az adattovábbító egység részére történő hozzáférhetővé tételét megelőzően az adatkezelő, illetve az adattovábbító lezárja a bűnügyi statisztikai adatokat.

9. §10 (1) Az adattovábbító az egyazon bűnügyben rögzített valamennyi bűnügyi statisztikai adatot lezárja és a 7. §-ban foglaltakra figyelemmel, haladéktalanul továbbítja az adatgyűjtő rendszerbe.

(2) Amennyiben a bűnügyi statisztikai adatot az adatgyűjtő rendszerben kezelő adatkezelő észleli a számára továbbított bűnügyi statisztikai adat tartalmi helytelenségét, illetve logikai összefüggéseinek a hibáját, felhívja az adattovábbítót a tartalmi helytelenség, illetve a logikai hiba kijavítása érdekében szükséges intézkedés megtételére és ezzel egyidejűleg a tartalmi helytelenséggel, illetve a logikai hibával érintett bűnügyi statisztikai adatot az adattovábbító részére hozzáférhetővé teszi.

10. §11 Az adattovábbító egység, ha a bűnügyi statisztikai adatkezelést

a) a rendőrség nyomozó hatósága végzi, a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló rendeletben meghatározott központi nyomozó hatóság, illetőleg területi nyomozó hatóság;

b)12 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) nyomozó hatósági feladatot ellátó szerve végzi, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága;

c) az ügyészség végzi, a megyei (fővárosi) főügyészség, a Központi Nyomozó Főügyészség, illetőleg a Katonai Főügyészség

szervezetében működik.

11. §13 (1) Az adatkezelő felel a bűnügyi statisztikai adatok tartalmi helyességéért és azért, hogy azok megfeleljenek a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntésnek.

(2) A rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló rendeletben meghatározott központi, illetve területi nyomozó hatóság vezetője, a NAV Bűnügyi Főigazgatója, valamint a megyei (fővárosi) főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője és a katonai főügyész felel azért, hogy az alárendeltségébe tartozó

a) adatkezelők a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntésnek megfelelően, hiánytalanul és teljes körűen rögzítsék a bűnügyi statisztikai adatokat az adatkezelő rendszerben,

b) adattovábbítók a részükre az adatkezelő rendszerben hozzáférhetővé tett bűnügyi statisztikai adatokat folyamatosan, maradéktalanul és időszerűen továbbítsák az adatgyűjtő rendszerbe.

(3) A bűnügyi statisztikai adatok kezelését, lezárását és továbbítását, ha azt

a) a rendőrség nyomozó hatósága végzi, az országos rendőrfőkapitány,

b)14 a NAV nyomozó hatósági feladatot ellátó szerve végzi, az állami adó- és vámhatóság vezetője,

c) az ügyészség végzi, a legfőbb ügyész

irányítja és ellenőrzi.

12. §15 (1) A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium az adatgyűjtő rendszerben összegyűjtött bűnügyi statisztikai adatállomány teljességét adatfeldolgozás és felhasználás céljából legkésőbb minden hónap ötödik napját követő első munkanapon átadja a Legfőbb Ügyészségnek.

(2) A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium a rendőrség nyomozó hatóságai által folytatott büntetőeljárásokkal, illetve a rendőrség nyomozó hatóságai által hozott bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntésekkel összefüggő bűnügyi statisztikai adatállományt adatfeldolgozás és felhasználás céljából legkésőbb minden hónap ötödik napját követő első munkanapon átadja az Országos Rendőr-főkapitányságnak.

(3)16 A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium a NAV nyomozó hatósági feladatot ellátó szervei által folytatott büntetőeljárásokkal, illetőleg a NAV nyomozó hatósági feladatot ellátó szervei által hozott bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntésekkel összefüggő bűnügyi statisztikai adatállományt adatfeldolgozás és felhasználás céljából legkésőbb minden hónap ötödik napját követő első munkanapon átadja a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának.

(4) A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium a bűnügyi statisztikai adatállományok (1)–(3) bekezdés szerinti átadását az adatgyűjtő rendszer és az adatkezelő rendszer között megvalósuló dokumentált adatátadással teljesíti.

(5) Az adatszolgáltatók a náluk lévő bűnügyi statisztikai adatállományt országos összesítésben, továbbá a nyomozó hatóság és az ügyészség illetékessége, valamint az ország területi beosztása szerinti tagolásban folyamatosan feldolgozzák.

(6) A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium az (1) bekezdésben meghatározott adatállományt az (5) bekezdésben meghatározottak szerint feldolgozza és ebből az adatfeldolgozásból az (1) bekezdésben meghatározott határidőben az erre a célra rendszeresített honlapon adatszolgáltatást teljesít.

(7) Az adatszolgáltatók a feldolgozott bűnügyi statisztikai adatokból a honlapjukon a (6) bekezdésben meghatározottakon kívül is folyamatosan adatszolgáltatást teljesítenek, valamint a feldolgozott bűnügyi statisztikai adatokból készített elemzéseket a honlapjukon közzéteszik. Az adatszolgáltatók erre irányuló, bárki által előterjeszthető kérelem alapján a honlapjukon történő közzétételtől eltérő módon is a kérelmező, vagy az általa meghatározott más személy rendelkezésére bocsájtják a feldolgozott bűnügyi statisztikai adatokat, vagy az azok alapján készült elemzést.

(8) A bűnügyi statisztikai adatok a Központi Statisztikai Hivatalnak statisztikai célra az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban átadhatók.

13. §17

14. §18

15. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–12. §-a, valamint 16. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba.

(3)19

(4)20

(5) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §21

1

A rendeletet a 12/2018. (VI. 7.) BM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2018. július 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 11. § (1) bekezdését.

2

Az 1. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

3

A 2. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

4

A 3. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

5

A 4. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

6

A 5. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

7

A 6. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

8

A 7. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

9

A 8. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

10

A 9. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

11

A 10. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

12

A 10. § b) pontja a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

14

A 11. § (3) bekezdés b) pontja a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 12. § a 15. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

16

A 12. § (3) bekezdése a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 13. §-t az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 9. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 14. §-t az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 9. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 15. § (3) bekezdését a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 15. § (4) bekezdését a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére