• Tartalom

12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

2021.09.29.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 13. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodási tevékenységre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a)2 a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetekre,

b)3 az ország területén vagy légterében engedéllyel tevékenykedő NATO-vezetésű erőkre, valamint a NATO tagállamai és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő más állam katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: NATO felhasználók),

c) azon szervezetekre, amelyek a 2. §-ban meghatározott szervezetekkel – jogszabályi kötelezettség, vagy írásos együttműködési megállapodás alapján – együttműködve közfeladatokat, különösen katasztrófavédelmi és közbiztonsági feladatokat látnak el (a továbbiakban: együttműködők).

2. 4 A nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetek

2. § A nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe az alábbi szervezetek tartoznak:

a) honvédség,

b) nemzetbiztonsági szolgálatok,

c) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve,

d) terrorizmust elhárító szerv,

e) általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv,

f) hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

g) büntetés-végrehajtási szervezet,

h) Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és nyomozóhatósági feladatokat ellátó szervei,

i) zártcélú rendészeti hálózat, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer és az egységes digitális rádiótávközlő rendszer vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató,

j) fővárosi és megyei védelmi bizottságok,

k) Országgyűlési Őrség

(a továbbiakban együtt: használók).

3. 5 A nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás rendje

3. §6 (1)7 A nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2)8 A nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodásra vonatkozó adatot, tájékoztatást, nyilvántartást és letöltési lehetőséget a Hivatal az NMHH internetes honlapján teszi közzé.

4. § (1)9

(2)10 A használók – a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendeletben (a továbbiakban: Er.) meghatározott módon és esetekben – rádiótávközlési tevékenységre vonatkozó adatokat szolgáltatnak a Hivatal részére.

(3)11 A használók kérelmére a Hivatal – az Er.-ben meghatározott módon és esetekben – tervezési célú adatszolgáltatást nyújt.

(4) A NATO felhasználók az ország területén való elhelyezés, átvonulás vagy átrepülés, valamint alkalmazás vagy gyakorlat során jogosultak a nem polgári célú frekvenciák használatára.

(5)12 Az együttműködők, az ellátott közfeladatban érintett használó egyetértésével és útján kerülnek kapcsolatba a Hivatallal.

(6)13 A használók kijelölik azt a szervezeti egységüket, amely a nevükben a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben jár el, és erről tájékoztatják a Hivatalt. Az Er. 10. § (7) bekezdése alkalmazásának esetére más szervezeti egység is kijelölhető.

4. 14 A Hivatal nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodási feladatai

5. §15 A Hivatal

a) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárásokat,

b)16

c)17 lefolytatja a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlő rendszer működésének, rádióspektrum-használatának, a rádióberendezés belföldi forgalomba hozatalának hatósági ellenőrzési eljárásait,

d)18 lefolytatja a nem polgári célú zavarelhárítási eljárásokat,

e) ellátja – a NATO illetékes szerveivel együttműködve – a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait, ennek keretében lefolytatja a NATO felhasználók igényeivel kapcsolatos eljárásokat,

f)19 nyilvántartja – használónként, rendeltetés és műszaki jellemzők szerint – a nem polgári célú rádióspektrum-használatot,

g)20 adatszolgáltatást végez a használók, továbbá az érintett államigazgatási szervek részére.

6. §21 (1) A Hivatal a használók fórumaként működteti a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás érdekegyeztető, javaslattevő és véleményező testületét (a továbbiakban: Fórum).

(2) A Fórum a nem polgári célú rádióspektrum-használat használók közötti összhangjának biztosítása és a használók érdekeinek érvényesítése céljából működik.

(3) A Fórum elnöke a Hivatal nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetője; tagja a használók vezetői által megbízott egy-egy személy.

(4) A Fórum működésének rendjét maga állapítja meg.

(5) A Fórum működési feltételeit a Hivatal biztosítja.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. alcím a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. alcím címe a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 20. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (1) bekezdése a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdését az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (6) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 20. §-a iktatta be, szövege a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § nyitó szövegrésze az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 22. § d) pontjával megállapított szöveg.

16

Az 5. § b) pontját a 7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § c) pontja a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § d) pontja a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § g) pontja a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 4. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § a 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére