• Tartalom

1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

a közszolgálati életpályák összehangolásáról1

2011.06.29.

A Kormány a magyar közszolgálat újjászervezése, a karrier-lehetőségek kibővítése és a közszolgálati életpályák összehangolása érdekében a következőket határozza:

1. El kell készíteni a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak életpálya-modelljét tartalmazó ágazati személyzeti stratégiákat. A stratégiák legyenek figyelemmel a fent meghatározott törvények hatálya alá tartozó szerveknél más jogállásban foglalkoztatottakra (munkavállalók, civil állomány), továbbá a helyi önkormányzatoknál, illetve az autonóm szerveknél alkalmazásban álló köztisztviselőkre is.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter (köztisztviselők vonatkozásában is)

nemzetgazdasági miniszter

külügyminiszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2011. július 31.

2. El kell készíteni a Magyar Kormánytisztviselői Karra vonatkozó szabályozást.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. szeptember 30.

3. Meg kell vizsgálni a kamarai típusú érdekképviselet kialakításának feltételrendszerét a rendészeti és honvédelmi szerveknél.

Felelős: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2011. december 31.

4. A Kormány munkakör-elemzési modell-kísérlet végrehajtását rendeli el a közigazgatási és igazságügyi miniszter által külön meghatározott ütemterv szerint, az általa kijelölt, illetve felkért szervek vonatkozásában. A modell-kísérlet eredményeiről a Kormány számára előterjesztést kell készíteni. A munkakör-elemzési modell-kísérlet tapasztalatai alapján fokozatosan ki kell alakítani a munkakör alapú rendszerre való áttérés feltételrendszerét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

érintett miniszterek

Határidő: modell-kísérletre: 2011. december 31.

az előterjesztésre: 2012. március 31.

a feltételrendszer kialakítására: a Kormány döntésétől függően

5. Ki kell dolgozni a tartalékállomány fejlesztését szolgáló szabályokat.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. szeptember 30.

6. Fel kell mérni, hogy milyen intézkedések – ideértve a jogszabály-módosításra irányuló igényt is – szükségesek a hivatásos állomány tagjai horizontális mobilitásának a közalkalmazotti szféra egyes területeire történő kiterjesztéséhez. A vizsgálat eredményéről jelentést kell készíteni a Kormány számára, amelyben részletesen be kell mutatni a hivatásos állomány tagjainak az egyes ágazatokban (pl. közoktatás, szociális és gyermekvédelmi igazgatás, egészségügy, valamint művészeti, közművelődési, közgyűjteményi területen) történő elhelyezkedését elősegítő intézkedéseket és ezek várható költségvonzatát.

Felelős: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

koordinációért: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2011. augusztus 31.

7. Ki kell alakítani a közigazgatási alapvizsga új, összehangolt rendszerét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával)

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2011. december 31.

8. A szakvizsgarendszerek összehangolása érdekében egységesíteni kell a közigazgatási szakvizsga és a rendészeti szakvizsga kötelező tárgyait. A közigazgatási szakvizsga általános részét a specializált honvédelmi előmeneteli vizsgarendszerbe kell illeszteni. A közigazgatási szakvizsga választható tárgyköreit rendvédelmi és honvédelmi modullal kell kiegészíteni. Biztosítani kell, hogy a rendészeti és a honvédelmi vizsgák részben vagy egészben megfeleltethetők legyenek a közigazgatási szakvizsga választható moduljainak.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával)

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2011. december 31.

9. A közigazgatási, rendészeti és a honvédelmi továbbképzések egységesítése érdekében ki kell alakítani az integrált továbbképzési programjegyzéket. Javaslatot kell kidolgozni

– a közszolgálati életpályákkal összefüggő, átfogó, közös alapismereteket nyújtó programkínálatára;

– olyan személyiségfejlesztő programokra, amelyek az egyéni hatékonyság fejlesztésén keresztül a közös értékrend kialakítását segítik;

– a vezetőképzés közszolgálati témaköreinek meghatározására a vezetővé képzés, illetve a felsővezető-képzés esetében, melynek keretében biztosíthatóvá válik a három közszolgálati terület vezetői értékrendjének, módszerének egységes értékelvű kialakítása.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáért felelős miniszteri biztos bevonásával)

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. december 31.

10. A közigazgatás, a rendészet és a honvédelem területén az éves továbbképzési tervezés keretében össze kell hangolni az integrált továbbképzési programjegyzéken szereplő kurzusok megvalósítását. Ki kell alakítani a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi továbbképzések integrált intézményi rendszerét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáért felelős miniszteri biztos bevonásával)

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. december 31.

11. Ki kell dolgozni az integrált Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer elvi és módszertani alapjait.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2011. december 31.

12. Ki kell alakítani a Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer támogatását biztosító egységes informatikai alkalmazást.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2012. július 1.

13. Meg kell vizsgálni a rugalmas munkaidő-szervezés és munkavégzés lehetőségeinek szélesebb körű alkalmazhatóságát a közszférában. Ennek keretében módszertani útmutatót kell készíteni a hatékonyabb és rugalmasabb munkarend kialakításához.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2011. augusztus 15.

14. Meg kell vizsgálni a túlmunka, ügyelet, készenlét szabályozását, s indokolt esetben javaslatot kell tenni az egységesebb szabályozásra.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2011. augusztus 15.

15. Meg kell vizsgálni a Kormánytisztviselői Kártya hivatásos állományra történő kiterjesztésének lehetőségét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

külügyminiszter

Határidő: 2011. december 31.

16. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi Akciótervében szerepeltesse az új közszolgálati életpályák megvalósításához szükséges intézkedéseket.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. augusztus 31.

17. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozatot az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte 2015. február 12. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező határozat 3. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére