• Tartalom

121/2011. (XII. 21.) VM rendelet

121/2011. (XII. 21.) VM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról1

2011.12.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

g) gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különböző – kémiai, fizikai, biológiai – gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben megakadályozták a gyomnövények, beleértve a 4. számú mellékletben meghatározott veszélyes gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, hogy a kultúrnövény, illetve gyep fejlődése nem kerül veszélybe a gyomnövények által kiváltott gyökérversengés és árnyékolás következtében, vagy pihentetett terület esetében azt a területet, ahol a virágzó gyomok jelenléte nem olyan mértékű, hogy az jelentősen megnöveli az esetlegesen következő kultúra megfelelő fejlődéséhez szükséges növényvédelmi munkálatok mennyiségét, költségét, vegyszerhasználatát;”

2. § Az R. 2. §-a a következő r) valamint s) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

r) partvonal: a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom;
s) völgyzáró-gátas halastó: olyan keresztgátas halastó, amely állandó vízfolyások duzzasztásával jön létre és amelyen a tápláló vízfolyás keresztül folyik.”

[(3) Az 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt előirások vonatkozásában]

d) a tökre oltott dinnye termesztése esetén a vetésváltási szabályok teljesítése során a 2012-es támogatási évtől alkalmazható az egymás után két évig történő termesztés lehetősége, azzal, hogy amennyiben a helyszíni ellenőrzés során nem azonosítható egyértelműen a termesztett kultúra, úgy az érintett ügyfél az alanyként használt tök vetőmag megvásárlásáról szóló, vagy az oltványok beszerzéséről szóló számlával igazolja a tökre oltott dinnye termesztését.”

4. § Az R. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az 1. számú melléklet 11. pontjában szereplő, a vízvédelmi sávokra vonatkozó előírásokat 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.”

5. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyszíni ellenőrzés során az ellenőr az adott táblára vonatkozó meg nem felelés mértékére, súlyosságára, valamint tartósságára vonatkozó megállapításait a 2. számú mellékletben meghatározott tényállások alapján határozza meg. Ezen táblára vonatkoztatott megállapítások előírás szintű összegzését és kiértékelését – az 1. számú melléklet 9. pontjában szereplő előírás kivételével – a 3. számú mellékletben foglaltak alapján, a meg nem feleléssel érintett táblák bejelentett területének az összes bejelentett területhez történő arányosításával kell megtenni. Amennyiben a 2. számú melléklet szerint meghatározott meg nem felelés nagymértékű vagy súlyos, illetve maradandó minősítésű, úgy az adott tábla területe az előírásszintű meg nem felelés megállapítása során az adott értékelési kategória vonatkozásában kétszeres mértékben kerül figyelembevételre. A kiértékelt meg nem felelések alapján történő szankciószámítást a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell elvégezni.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az 1. számú melléklet 9. pontjában szereplő előírás megsértésének kiértékelése a 2. számú mellékletben meghatározott tényállások alapján az előírás szintű összegzés és az összes bejelentett területhez történő arányosítás nélkül kerül meghatározásra. Ha a gazdálkodó területén több tájelem vonatkozásában is meg nem felelés kerül megállapításra, akkor az azok közötti legsúlyosabb értékelés szerinti szankciót kell megállapítani.”

6. § (1) Az R. 1. számú melléklet 3. b) pontja helyébe a következő pont lép:

b) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék; tökre oltott dinnye.”

(2) Az R. 1. számú melléklete a következő 11. ponttal egészül ki:

„11. Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások:
(1) Nem juttatható ki
a) műtrágya a MePAR-ban grafikusan megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban;
b) szervestrágya
ba) a MePAR-ban grafikusan megjelölt állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban,
bb) a MePAR-ban grafikusan megjelölt völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban,
bc) a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban; a védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.”

7. § (1) Az R. 2. számú melléklet A oszlop 4. sor b) pontja helyébe a következő pont lép:

b) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, tökre oltott dinnye;”

(2) Az R. 2. számú melléklet B oszlop 4. sorában a „földterületekre” szövegrész helyébe a „gazda földterületeire” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R. 2. § e) és i) pontja.

9. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 121/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következő 12. sorral egészül ki:

 

A

B

C

D

1.

Előírás

Mérték

Súlyosság

Tartósság

12.

Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások.
(1) Nem juttatható ki
a) műtrágya a MePAR-ban grafikusan megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban;
b) szervestrágya
ba) a MePAR-ban grafikusan megjelölt állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban,
bb) a MePAR-ban grafikusan megjelölt völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban,
bc) a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban; a védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be

Kismértékű (gazdaságon belüli): a meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik.

Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): a meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed.

Enyhe: a vízvédelmi sáv szélessége kevesebb, mint 50%-kal kisebb az előírtnál.

Súlyos : a vízvédelmi sáv szélessége több, mint 50%-kal kisebb az előírtnál

Helyrehozható: a tevékenység következtében a felszíni vizekben bekövetkezett káros hatás ésszerű határidőn belül megszüntethető

Maradandó: a tevékenység következtében a felszíni vizekben bekövetkezett károsodás csak hosszú távon szüntethető meg

2. melléklet a 121/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

A HMKÁ előírás szintű meg nem felelés kiértékelésének alapelvei

Területarány

Súlyosság

Mérték

Tartósság

<10%

Enyhe

Kismértékű / Gazdaságon belüli

Rövid távon helyrehozható

10–50%

Közepes

Nagymértékű / Gazdaságon kívüli

Hosszú távon helyrehozható

50%

Súlyos

Maradandó

1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2011. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére