• Tartalom

123/2011. (XII. 21.) VM rendelet

123/2011. (XII. 21.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról1

2011.12.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a a következő (6)–(8) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére.
(7) Amennyiben az ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe már korábban közreműködőt vont be, akkor legkésőbb 2012. február 28-ig kell a teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát az MVH részére megküldeni.
(8) A mezőgazdasági üzem személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (6) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.”

2. § Az R1. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére az ügyfélnek kifizetési kérelmet kell benyújtania. A kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési időszakában kerülhet sor, amennyiben az ügyfél eleget tett a 3. § (2) bekezdésben, a 4. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő feltételeknek, valamint a 4. évre vállalt üzemméret teljesítésének igazolására csatolta a 7. § (1) bekezdés c) pontjában előírt blokktérképet.”

3. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdés b)–c), és g) pontjaiban foglaltakat, valamint gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet, abban az esetben az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

4. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2011. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet megállapított 4. § (6)–(8) bekezdését, 8. § (2) bekezdését, 9. § (1) bekezdését és a 2. számú mellékletét a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szó1ó 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére.
(8) Amennyiben az ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe már korábban közreműködőt vont be, akkor legkésőbb 2012. február 28-ig kell a teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát az MVH részére megküldeni.
(9) A mezőgazdasági üzem személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (7) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.”

7. § Az R2. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdés b), c) és i) pontjaiban foglaltakat, valamint gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet, abban az esetben az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

8. § Az R2. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2011. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet megállapított 4. § (7)–(9) bekezdését, 9. § (1) bekezdését a 7. számú mellékletét a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma
1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;
2. a közreműködő személyes adatai;
3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;
4. a közreműködő bevonásának időtartama.”

2. melléklet a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma
1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;
2. a közreműködő személyes adatai;
3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;
4. a közreműködő bevonásának időtartama.”
1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2011. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére