• Tartalom

125/2011. (XII. 21.) VM rendelet

a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről, valamint a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet módosításáról

2011.12.30.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelettel (a továbbiakban: KöM rendelet) védetté nyilvánított Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet szerint állapítom meg.

2. §1

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 125/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

A Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A fokozottan védett magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) állományának megőrzése, a populációnak – és más védett természeti értékeknek – otthont adó élőhely, valamint a terület egyéb természeti- és táji értékeinek (beleértve a közösségi jelentőségű élőhelytípusokat és fajokat) megóvása.

1.2. A természetes szerkezetű és összetételű (idegenhonos fajok jelenlététől mentes) növénytakaróval fedett terület megőrzése, kialakítása.

1.3. A terület botanikai és zoológiai értékeinek teljes körű feltárása, természetvédelmi helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése.

1.4. A terület földtani és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A terület legfőbb természeti értéke a magyar nőszirom, valamint további védett növény- és állatfajok védelme, kizárólag élőhelyvédelmi beavatkozások útján.

2.2. A magyar nősziromnak otthont adó sztyeppréten a cserjésedés kontrollja.

2.3. Idegenhonos fafajok és adventív lágyszárúak eltávolítása a területről.

2.4. A terület jellegzetes tájképi értékeinek védelme.

2.5. A piroxén-dácit feltárás megőrzése.

2.6. A hatósági tájékoztató táblák kivételével a természetvédelmi infrastruktúra kiépítése tilos.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

a) A magyar nőszirom termőhelyén a gyep-jellegű élőhelyek fenntartása szükséges. A cserjék visszaszorítását a vegetációs időszakon kívül, a molyhostölgy (Quercus pubescens) és a vastaggallyú körte (Pyrus nivalis) egyedek meghagyásával, kíméletesen, szelektív cserjeirtással kell elvégezni.

b) Az inváziós lágyszárú fajok terjedését meg kell akadályozni.

c) A füves élőhely 3-4 évente kézi módszerrel lekaszálható.

d) A füves élőhely legeltetése tilos.

e) A fakivágás, a faanyag mozgatása és felkészítése, csak vegetációs időszakon kívül, téli időszakban (december 1-jétől február 28-ig), fagyott és havas talajviszonyok mellett szabad elvégezni.

3.2. Fajok védelme

A magyar nőszirom virágzásának időszakában a Természetvédelmi Őrszolgálat fokozott jelenléttel gondoskodik az állomány megóvásáról.

3.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek

a) A területen a lejtősztyeppek, bokorerdők, pusztai cserjések alkotta mozaikjából álló jellegzetes tájképet veszélyeztető tevékenységek nem végezhetők.

b) Az egykori bronzkori földvár területén a régészeti lelőhely állapotváltozásával, pusztulásával járó földmunka nem végezhető.

3.4. Látogatás

a) A terület korlátozottan, csak a természetvédelmi hatóság engedélyével látogatható.

b) A területre gépjárművel behajtani tilos.

3.5. Kutatás, vizsgálatok

Kutatás a területen korlátozottan a természetvédelmi hatóság engedélyével, részletes kutatási terv benyújtásával történhet. A kutatás eredményeit tartalmazó jelentés egy-egy példányát a kutatást végzőnek el kell juttatnia az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá az illetékes természetvédelmi hatóság részére.

3.6. Terület- és földhasználat

a) A területen a földhasználat módja nem változtatható meg.

b) Új építmény elhelyezése tilos.

c) Vadászat csak cserkeléssel vagy hajtással végezhető.

d) A területen vadászati és vadgazdálkodási létesítmény elhelyezése és a vadetetés tilos.

e) A területen a mesterséges vadkibocsátás, a zárttéri vadtartás tilos.

f) A területen ipari és bányászati tevékenység végzése tilos.

g) A területen nem folytathatók technikai sportok, valamint nem szervezhető tömegsport rendezvény.

h) A terület idegenforgalmi, üdülési és rekreációs célokat nem szolgálhat.

3.7. Természetvédelmi infrastruktúra

a) Az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúra fejlesztése tilos.

b) A terület határán hatósági tájékoztató táblákat kell kihelyezni, és gondoskodni kell fenntartásukról.

1

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére