• Tartalom

2011. évi CXXVI. törvény

2011. évi CXXVI. törvény

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról1

2011.10.01.

1. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem tartozik – a 4. § (2)–(3) bekezdésében és az 57/F. §-ban foglaltak kivételével – e törvény hatálya alá az a termelő, amely a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli (a továbbiakban: egyedi szerződés alapján termelő).”

(2) A Tszt. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E törvény rendelkezései – a 4. § (2)–(3) bekezdésében és az 57/F. §-ban foglaltak kivételével – nem alkalmazhatók
a) a saját felhasználási célra hőt termelő létesítményre és
b) a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő távhőtermelő és hőszolgáltató létesítményre.”

2. § (1) A Tszt. 4. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e törvény hatálya alá tartozó és hatáskörébe utalt létesítmények és engedélyesek tekintetében]

e) ellátja a távhőszolgáltatási támogatással összefüggő, e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feladatokat; és
f) negyedévenként rendszeresen vagy eseti felhívásra tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a 4. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során tudomására jutott és az 57/D. § (5) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatás révén rendelkezésére álló adatokról.”

(2) A Tszt. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Hivatal ellenőrzi és felügyeli az engedélyesnél, a távhőszolgáltatónak távhőt értékesítőnél (a továbbiakban: értékesítő), a külön kezelt intézménynél és az egyedi szerződés alapján termelőnél a jogszabályban, engedélyes esetén az engedélyben foglalt előírások és követelmények megtartását, azok megszegése esetén az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott összegű bírság alkalmazását rendelheti el.
(3) A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult a (2) bekezdésben meghatározottaktól eseti és rendszeres információt kérni, jogszabályban vagy hatósági döntésben előírt kötelezettségével, engedélyhez kötött tevékenységével vagy a távhőszolgáltatási támogatással kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is. A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében éves ellenőrzési tervet készít.”

(3) A Tszt. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén a határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye, ha a Hivatal a távhőszolgáltatási támogatás igénybevételének jogszerűsége tárgyában döntött.”

3. § A Tszt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal eljárására a Vet.-ben a Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A Hivatal eljárásának megindítását kérelmező elektronikus úton nem jogosult a Hivatallal kapcsolatot tartani.”

4. § A Tszt. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat képviselő-testülete:)

b) rendeletben határozza meg a távhőszolgáltatási csatlakozási díjat, a távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatásra vonatkozó, az 57/D. § (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.”

5. § A Tszt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat jegyzőjének eljárása során az ügyintézési határidő két hónap. Az önkormányzat jegyzőjének döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. A bíróság az önkormányzat jegyzőjének döntését jogosult megváltoztatni.”

6. § A Tszt. 18. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes köteles:)

e) a Hivatal által előírt tartalomban és formában az engedélyhez kötött tevékenységével és a felhasználói érdekekkel kapcsolatos adatokat és információkat a Hivatalnak, valamint – felhasználói panaszok esetén – a fogyasztóvédelmi hatóságnak és a felhasználói érdekképviseleteknek megadni és hozzáférhetővé tenni.”

7. § A Tszt. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az engedélyes villamosenergia-termelési működési engedéllyel is rendelkezik, az (1) bekezdésben szabályozott esetekben a Vet. rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

8. § A Tszt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megállapítása során – az 57/A–57/B. §-ban foglalt eltéréssel – az árak megállapításáról szóló törvényt kell alkalmazni.”

9. § A Tszt. 57/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) –, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.”

10. § A Tszt. a következő 57/E. §-sal egészül ki:

57/E. § (1) A hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. A hatósági árat kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek az árban nem állapodtak meg, vagy ha jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.
(2) A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.
(3) A hatósági árnak a szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik, a felek azonban az új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek.
(4) E § alkalmazásában szerződés alatt az értékesítő és a távhőszolgáltató közötti szerződést, valamint a távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval vagy a külön kezelt intézménnyel kötött közüzemi szerződést kell érteni.”

11. § A Tszt. a következő 57/F. §-sal egészül ki:

57/F. § Távhőszolgáltatási támogatásban részesülhet az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelő távhőszolgáltató és külön kezelt intézmény.”

12. § (1) A Tszt. 60. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A Kormány rendeletben állapítja meg)

n) a folyamatos távhőellátás fenntartása érdekében történő kijelölési eljárásra, a kijelöléssel érintettek jogaira és kötelezettségeire, a kijelölés következtében fizetendő ellenszolgáltatásra és az előírások megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat (20. §).”

(2) A Tszt. 60. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter rendeletben)

e) állapíthatja meg az 57. § (3) bekezdése szerinti távhőszolgáltatási csatlakozási díj megállapítása érdekében kötelezően benyújtandó adatok körét;
f) állapíthatja meg az engedélyes, az értékesítő, az egyedi szerződés alapján termelő, valamint a külön kezelt intézmény által a Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat;”

(3) A Tszt. 60. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A miniszter rendeletben)

g) állapítja meg a távhőszolgáltatási támogatás mértékét, továbbá a távhőszolgáltatási támogatásra való jogosultság feltételeire, a távhőszolgáltatási támogatással kapcsolatos adatszolgáltatásra, adatkezelésre, a távhőszolgáltatási támogatás kezelésére, nyilvántartására, kifizetésére, elszámolására, felülvizsgálatára és ellenőrzésének rendjére, valamint az előírások megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat.”

13. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya nem terjed ki:)

h) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árára, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjára.”

14. § (1) A Tszt. 11. § (1) bekezdésében az „az engedélyező hatósággal” szövegrész helyébe az „a Hivatallal és az önkormányzat jegyzőjével” szöveg, 12. § (3) bekezdésében az „az engedélyező hatóságtól,” szövegrész helyébe az „a Hivataltól” szöveg, 13. § (2) bekezdésében, 19. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 20. § (1) és (4)–(6) bekezdéseiben az „Az engedélyező” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg, 14. § (1) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 7. § a) és b) pontja szerinti engedélyező hatósághoz” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg, 19. § (2) és (5) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében és 45. § (2) bekezdésében az „az engedélyező” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg, 19. § (4) bekezdésében az „Az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.

(2) A Tszt. 20. § (5) bekezdésében az „az engedélyező által meghatározott,” szövegrész helyébe az „az engedélyező által meghatározottak szerint” szöveg lép.

(3) A Tszt. 23. § (3) bekezdés d) pontjában az „az energiapolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg lép.

(4) A Tszt. 44. § (1) bekezdésében az „az érdekeltek” szövegrész helyébe az „Az érdekeltek” szöveg lép.

(5) A Tszt. 57/C. § (3) bekezdés e) pontjában a „c) pontja” szövegrész helyébe a „b) pontja” szöveg lép.

(6) A Tszt. 57/D. § (3) bekezdésében a „(2)–(3) bekezdés szerinti kezdeményezés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés szerinti javaslat” szöveg lép.

(7) A Tszt. 57/D. § (4) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdés”, a „(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg lép.

(8) A Tszt. 57/D. § (5) bekezdésében a „30 napnál” szövegrész helyébe a „15 napnál” szöveg lép.

(9) A Tszt. 57/D. § (6) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

(10) A Tszt. 59/B. § (1) bekezdésében az „és a hatályos” szövegrész helyébe az „és hatályos” szöveg lép.

(11) A Tszt. 60. § (2) bekezdés b) pontjában az „és azok alkalmazásának időpontját” szövegrész helyébe az „és azok alkalmazásának időpontját, valamint a nyereség korlátozására és megosztására vonatkozó szabályokat” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a Tszt.

b) 57. § (4) bekezdésében az „az Ámt.-ben és” szövegrész,

16. § Ez a törvény 2011. október 1-jén lép hatályba, és 2011. október 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. szeptember 30. A törvény a 16. § alapján hatályát vesztette 2011. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére