• Tartalom

127/2011. (XII. 21.) VM rendelet

a Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

2011.12.29.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének a 14/1978. OKTH számú határozatával fokozottan védetté nyilvánított, valamint a Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 127/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 127/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

A Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A csólyospálosi földtani feltárás, a dolomitos mészkő és dolomitiszap előfordulás megóvása.

1.2. Zavartalan természeti feltételek biztosítása a területen feltárt földtani képződmények tudományos kutatásához.

1.3. A tájtörténeti-néprajzi jelentőségű „réti mészkő bányászat” (kőfejtés) jellegzetes helyének bemutatásával, megismertetésével az oktatás és az ismeretterjesztés elősegítése, a tájhoz, valamint a természethez való kötődés erősítése.

1.4. Védett növény- és állatfajok a területen található élőhelyeinek megőrzése, fenntartása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A táji, természeti értékek fennmaradását biztosító aktív természetvédelmi kezelés.

2.2. A feltárás bemutathatóságát biztosító, valamint állagromlását megakadályozó karbantartási és fenntartási tevékenységek végzése.

2.3. A terület (földtani) természeti értékeinek irányított bemutatása, az ehhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra fenntartása.

2.4. A védett állat- és növényfajok számára élőhelyet jelentő nádas és gyepterület megőrzése, a művelési ágtól függetlenül.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme

a) A földtani feltárás és környezetének megőrzése, fenntartása érdekében tilos a területen bányászati tevékenység és terepalakítás, valamint a feltárás kőzet- és üledékanyagának megbontása, kivéve a természetvédelmi kezelésért felelős és a vagyonkezelői joggal is rendelkező Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) hozzájárulásával végzett kutatási célú mintavételt és állagmegóvás érdekében történő rekonstrukciót.

b) A 2008-ban kialakított földtani szelvény állékonyságát, stabilitását meg kell őrizni.

c) A terület természetes vízháztartását befolyásoló beavatkozások nem végezhetők.

3.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

a) Gondoskodni kell a területen található gyep és nádas élőhelyek megőrzéséről, fenntartásáról.

b) Nád aratása szükség szerint, de legfeljebb 5 évente végezhető az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával.

3.3. Fajok védelme

Hüllők és kétéltűek a szelvényből történő kijutásának biztosítása érdekében az igazgatóság gondoskodik egy rézsűs felületnek a szelvényben történő kialakításáról és ezt követő folyamatos karbantartásáról.

3.4. Látogatás
A terület hatósági engedély nélkül kizárólag a természetvédelmi bemutatás céljára kialakított feltáró úton látogatható.

3.5. Oktatás és bemutatás

A feltárás bemutathatósága érdekében a szelvényben megtelepedő növényzet szükség szerinti gyakorisággal, mechanikus módszerekkel történő eltávolításáról az igazgatóság gondoskodik.

3.6. Kutatás, vizsgálatok

Engedélyezett kutatási tevékenységet szolgáló létesítmények csak az igazgatóság hozzájárulásával és ideiglenes jelleggel helyezhetők el a területen.

3.7. Terület- és földhasználat

a) A területen vadgazdálkodási tevékenység nem folytatható.

b) Tilos gépjárművel a területre hajtani – kivéve a természetvédelmi kezelés érdekében történő gépjármű közlekedést.

c) Új építmény létesítése – az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében történő bemutatást és természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban álló kutatást szolgáló létesítmények kivételével – tilos a területen.

d) Az igazgatóság gondoskodik a látogatás során esetlegesen elhagyott hulladék rendszeres elszállításáról.

e) Tilos a területen erdőtelepítést és faültetést végezni.

3.8. Természetvédelmi infrastruktúra

Az igazgatóság a földtani feltáráshoz vezető feltáró út és a kihelyezett információs- és tájékoztató táblák folyamatos karbantartásával és fejlesztésével gondoskodik a környezettudatos nevelés, oktatás, valamint a természetvédelmi bemutatás infrastrukturális feltételeinek biztosításáról.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére