• Tartalom

129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól1

2012.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36/B. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésé b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a tárgyévet követő két évre tervezett összegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségvállalási szabályok hatálya a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó központi költségvetési fejezetekre terjed ki.

(2) E rendeletben foglalt kötelezettségvállalási szabályokat nem kell alkalmazni:

a) a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadó,

b) a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei,

c) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai,

d) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

fejezetekre.

3. § (1) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek esetében a költségvetési szervek előirányzatai és a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2012–2014. évekre vállalható éven túli kötelezettségek legmagasabb összértékét, korlátját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2011-ben a 2012–2014. évekre – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – kizárólag a 2. mellékletben meghatározott keretösszeg erejéig vállalhatnak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (2) bekezdése szerinti éven túli fizetési kötelezettséget. A keretösszeg feletti kötelezettségvállalás e rendelet hatálybalépését követően – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – tiltott.

(3) E rendelet kötelezettségvállalási kereteinél nem kell figyelembe venni:

a) a már befejezett vagy folyamatban lévő beruházások rendelkezésre állási díjához és PPP konstrukcióban történő fejlesztéshez kapcsolódó,

b) a személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokra vonatkozó,

c) az európai uniós forrásból biztosított támogatásokhoz kapcsolódó,

d) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 72. § (13) bekezdés szerinti

kötelezettségvállalásokat.

(4) Az e rendelet szerinti kötelezettségvállalási korlátoktól a Kormány nyilvános határozatban, illetve kormányrendeletben eltérést engedélyezhet.

(5) A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához az Ámr. 75. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

4. § (1) A 3. § szerinti kötelezettségvállalási keretszámok fejezeten belüli felosztásáért, a keretszámok betartásáért a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője felelős.

(2) Az irányító szerv vezetője köteles a keretszámok betartását biztosító intézkedéseket meghozni, betartásukat folyamatosan ellenőrizni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § E rendelet szabályait a hatálybalépését követően megkötött, a 2012–2014. éveket érintő – a 3. § szerinti – kötelezettségvállalásokra, illetve kihirdetett kormányrendeletekre, miniszteri rendeletekre kell alkalmazni.

7. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött kötelezettségvállalásokat – a 3. § (3) bekezdés szerinti kivételekkel – is számításba kell venni a keretösszegből rendelkezésre álló szabad keret meghatározásakor, illetve kormányrendelet, miniszteri rendelet előkészítése során.

1. melléklet a 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez2

 

 

 

millió forintban

A központi alrendszer mérlege

2011. évi eredeti
előirányzat

2012. évi irányszám

2013. évi irányszám

Bevétel

13 151 248,0

13 402 125,9

13 671 950,1

Központi költségvetés

8 280 916,7

8 547 052,4

8 695 572,4

Gazdálkodó szervezetek befizetései

1 282 594,1

1 251 779,0

1 122 579,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

3 471 421,2

3 576 200,0

3 751 000,0

Lakosság befizetései

1 452 773,1

1 538 700,0

1 482 300,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű
előirányzatok bevételei

1 794 661,3

1 970 567,5

2 127 439,1

Befizetés az államháztartás alrendszereiből

28 631,6

26 527,2

26 527,2

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések

43 499,4

28 000,0

31 500,0

Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek

59 535,3

75 370,0

90 290,0

Egyéb bevételek

24 063,8

23 176,0

22 686,0

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból
származó bevétel

94 540,4

 

 

Egyéb uniós bevételek

29 196,5

56 732,7

41 251,1

Elkülönített állami pénzalapok

424 748,5

373 222,6

413 264,4

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

31 329,9

29 480,9

30 007,0

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

337 238,1

287 853,9

322 725,1

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap

19,4

21,0

22,8

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

45 977,9

45 642,7

49 928,9

Bethlen Gábor Alap

1 375,4

1 059,9

1 108,8

Nemzeti Kulturális Alap

8 807,8

9 164,2

9 471,8

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

4 445 582,8

4 481 850,9

4 563 113,3

Nyugdíjbiztosítási Alap

3 074 646,1

3 110 724,5

3 202 207,9

Egészségbiztosítási Alap

1 370 936,7

1 371 126,4

1 360 905,4

Kiadás

13 838 618,3

14 008 573,5

14 266 178,1

Központi költségvetés

8 894 211,2

9 159 586,7

9 303 969,1

Egyedi és normatív támogatás

214 883,0

188 640,2

182 217,5

Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

58 700,0

64 800,0

66 744,0

Fogyasztói árkiegészítés

109 000,0

100 000,0

101 000,0

Lakásépítési támogatások

126 000,0

118 100,0

102 600,0

Családi támogatások, szociális juttatások

628 289,0

610 259,0

609 811,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű
előirányzatok

4 246 234,5

4 245 691,7

4 390 580,1

Az államháztartás alrendszereinek támogatása

1 881 802,8

2 131 967,2

1 997 722,8

Kamatkiadások

1 052 245,7

1 100 800,0

1 189 700,0

Társadalmi önszerveződések támogatása

3 809,8

3 809,8

3 809,8

Kormányzati rendkívüli kiadások

16 379,4

4 091,0

3 520,0

Kezességérvényesítés

35 355,0

37 500,0

35 000,0

Egyéb kiadások

32 739,8

32 163,8

32 707,1

Tartalékok

123 900,0

142 000,0

197 000,0

Adósságátvállalás

374,5

 

 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

258 143,2

271 764,0

281 556,8

Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

106 354,5

108 000,0

110 000,0

Elkülönített állami pénzalapok

410 147,1

353 225,3

393 315,8

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

16 728,5

14 483,6

15 058,4

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

337 238,1

282 853,9

317 725,1

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap

19,4

21,0

22,8

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

45 977,9

45 642,7

49 928,9

Bethlen Gábor Alap

1 375,4

1 059,9

1 108,8

Nemzeti Kulturális Alap

8 807,8

9 164,2

9 471,8

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

4 534 260,0

4 495 761,5

4 568 893,2

Nyugdíjbiztosítási Alap

3 074 646,1

3 110 724,5

3 202 207,9

Egészségbiztosítási Alap

1 459 613,9

1 385 037,0

1 366 685,3

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben

 

 

 

Központi költségvetés

–613 294,5

–612 534,3

–608 396,7

Elkülönített állami pénzalapok

14 601,4

19 997,3

19 948,6

Társadalombiztosítási alapok

–88 677,2

–13 910,6

–5 779,9

Nyugdíjbiztosítási Alap

0,0

0,0

0,0

Egészségbiztosítási Alap

–88 677,2

–13 910,6

–5 779,9

Központi alrendszer összesen:

–687 370,3

–606 447,6

–594 228,0

2. melléklet a 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

Éven túli kötelezettségvállalási keretek 2012–2014. évre tervezett összege

 

 

 

millió forintban

Megnevezés

2012. évi

2013. évi

2014. évi

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

57 231,0

42 406,4

32 270,9

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

84,5

63,4

42,2

Miniszterelnökség

1 139,3

854,5

569,6

Vidékfejlesztési Minisztérium

74 762,0

56 071,5

36 383,5

Honvédelmi Minisztérium

87 747,2

65 810,4

43 873,6

Belügyminisztérium

49 921,7

37 441,3

24 960,9

Nemzetgazdasági Minisztérium

18 250,2

13 687,7

9 125,1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

19 029,8

14 272,4

9 514,9

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

151 654,4

111 666,6

73 483,3

Külügyminisztérium

13 846,1

10 384,6

6 923,1

Uniós fejlesztések

10 271,6

7 703,7

5 135,8

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

285 430,1

194 675,1

129 813,0

Központi Statisztikai Hivatal

1 721,0

1 290,7

860,5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 317. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. melléklet a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére