• Tartalom

13/2011. (X. 20.) HM rendelet

13/2011. (X. 20.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

2018.06.30.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § 14. és 15. pontja, a 20. § és a 23. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédségre, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, fenntartói irányítása, közvetlen irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), a Magyar Honvédség személyi állományára, valamint a honvédelmi szervezetnél szervezett munkavégzés keretében munkát végző személyekre (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

(2) E rendelet szerint kell bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani

a) a munkavállalót ért minden balesetet, továbbá

b) a szervezett munkavégzés során észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet.

(3) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet szabályait kell alkalmazni

a) a külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezeteknél történő szervezett munkavégzésre, és

b) a honvédelmi szervezetnél kiképzés vagy egyéb szolgálati tevékenység ellátása céljából tartózkodó más állam katonáját ért baleset esetén.

(4) A rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. § (3) bekezdése alapján az Mvt.-től eltérő szabályokat állapítja meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. baleseti veszélyt jelentő rendellenesség: olyan munkaszervezési hiányosság, cselekvési vagy műszaki hiba, amelynek folytán fennáll a honvédelmi baleset veszélye, de a körülmények szerencsés kimenetele, vagy az időben történő beavatkozás miatt a honvédelmi baleset nem következett be,

2. egyéni védőeszköz: az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti egyéni védőeszköz,

3. hadfelszerelési anyag: a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hadfelszerelési anyag,

4. használói logisztikai szakfelelős: a honvédelmi szervezet intézményi gazdálkodás keretébe tartozó erőforrásokkal történő ellátása tervezéséért, megszervezéséért, végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős személy, vagy szerv,

5. honvédelmi baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül, továbbá tényleges állományú katona esetében az a baleset is, amely a katonát a szolgálatra való felkészülés során, vagy azzal összefüggésben a szolgálatteljesítés helyén éri,

6. honvédelmi úti baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról, szállásáról a szolgálati helyére vagy munkahelyére, onnan a lakására, szállására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművének igénybevétele során történt,

7. katonai védőeszköz: az R. szerinti katonai védőeszköz,

8. parancsnok: a szervezett munkavégzést közvetlenül irányító elöljáró, vezető,

9. rendeltetésszerű használat: a szervezett munkavégzés tárgyára (pl. technológia, munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz) vonatkozó használati, kezelési, útmutatóban vagy ismertetőben feltűntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat,

10. rendszeresítésért felelős: az R. szerinti, a rendszeresítésért felelős szervezet vezetője,

11. súlyos honvédelmi baleset: az a honvédelemi baleset, amely megfelel az Mvt.-ben szabályozott súlyos munkabaleset feltételeinek,

12. szolgálatképesség csökkenés: a katonai szolgálat ellátását kizáró, vagy hátrányosan befolyásoló egészségi állapot, amelynek alapján az állományilletékes parancsnok a beteg, sérült katona részére a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet mellékletének 236.3. pontja szerinti szolgálatmentességet, egészségügyi szabadságot, gyógyüdülést, vagy egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentést engedélyez,

13. szolgálati kötelmekkel összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset, amely a katonai szolgálat teljesítése, vagy a szolgálati jog gyakorlása során keletkezett, valamint ha a szolgálati helyre vagy onnan a lakásra, szállásra menet közben következett be,

14. szolgálati kötelmekkel nem összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset,

a) amelyet a sérült munkavállaló szándékosan vagy a tiltó rendelkezések súlyos megszegésével idézett elő,

b) amelyet kizárólag a sérült munkavállaló önhibájából eredő ittassága vagy bódult állapota okozott,

c) amely a lakásról, szállásról a szolgálati helyre, vagy a szolgálati helyről a lakásra, szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

15. Társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során elszenvedett baleset: a sérültnek a társadalombiztosítási ellátásának igénybevétele, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesete (sérülése), melyek közül az számít üzeminek, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

16. vizsgálati dokumentáció: a honvédelmi baleset, továbbá a baleseti veszélyt jelentő rendellenesség állományilletékes parancsnok által történő kivizsgálása során keletkezett iratok, dokumentumok, egyéb adathordozók összessége.

3. § (1) A honvédelmi ágazatban foglalkoztatott munkavállalók minden balesetét, továbbá a szervezett munkavégzéssel összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. A kivizsgálás során az okokat teljes körűen fel kell tárni. Az állományilletékes parancsnok, a rendszeresítésért felelős, az elöljáró parancsnok a hasonló balesetek és a baleseti veszélyt jelentő rendellenességek elkerülése érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.

(2) A kivizsgálás eredményét a rövid és középtávú tervezés, a kockázatok értékelése és kezelése, valamint az általános megelőzési stratégia készítése, pontosítása során fel kell használni.

2. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség és a baleset bejelentése

4. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet, valamint az elszenvedett balesetét bejelenti a parancsnoknak. A bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni a munkavégzés – bejelentés idején még fennálló – veszélyeztetéséről. A parancsnok a baleset bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot.

(2) A bejelentési kötelezettség a balesetet észlelő más munkavállalóra is kiterjed.

(3) A bejelentési kötelezettséget

a) baleseti veszélyt jelentő rendellenesség esetén azonnal,

b) baleset esetén azonnal, de legkésőbb a baleset bekövetkezését követő 24 órán belül

kell teljesíteni.

5. § (1) A parancsnok baleset esetén a tudomására jutást követően azonnal intézkedik

a) a sérült személy elsősegélyben részesítésére, mentésére és – szükség szerint – orvosi ellátására,

b) a bejelentés idején még fennálló veszélyeztetés megszüntetésére,

c) súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleseti helyszín biztosítására.

(2) A parancsnok – az (1) bekezdés szerinti intézkedések meghozatalát követően – a baleseti naplóban foglalt adatok közlésével haladéktalanul értesíti a bejelentett balesetről a baleset helyszíne szerint illetékes állományilletékes parancsnok által kijelölt ügyeleti szolgálatot (a továbbiakban: ügyeleti szolgálat). Az ügyeleti szolgálat a bejelentett balesetet a parancsnok értesítése alapján bejegyzi a honvédelmi szervezet baleseti naplójába. A baleseti napló mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A több telephellyel rendelkező honvédelmi szervezet esetén a baleseti naplót a honvédelmi szervezet székhelyén összevontan és telephelyenként külön-külön is vezetni kell. A telephelyeken történt balesetre vonatkozó bejelentés esetén a telephelyen lévő ügyeleti szolgálat a bejelentést haladéktalanul továbbítja a honvédelmi szervezet székhelyén lévő ügyeleti szolgálat részére.

(4) Az ügyeleti szolgálat a bejegyzett balesetről tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot. Az ügyeleti szolgálat súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a tájékoztatást haladéktalanul teljesíti.

6. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzésen kívül bekövetkezett baleseti eredetű sérülését, egészségkárosodását a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata részére – legkésőbb az orvosi ellátás igénybevételét követő munkanapon – bejelenti. A munkavállaló a bejelentéssel egyidejűleg bemutatja az orvosi vizsgálati lapot, és a kórházi zárójelentést.

(2) A honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata a tudomására jutott balesetekről – havonta, a tárgyhónap utolsó munkanapján – írásos jelentést tesz az állományilletékes parancsnok részére. A jelentés tartalmazza a sérült személy nevét, katona esetén rendfokozatát, a baleset és a jelentés idejét, a sérülés magyar nyelvű megnevezését és a betegségek nemzetközi osztályozási rendszere szerinti kódját, a munkaképtelenség, szolgálatképesség csökkenés tényleges, vagy várható időtartamát.

7. § (1) Ha a munkavállaló a bejelentési kötelezettségének balesete, vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem tud eleget tenni, a bejelentést az akadályoztatás megszűnését követő munkanapon teszi meg.

(2) A parancsnok a bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztó munkavállalóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. A fegyelmi eljárást legkorábban a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról történő tudomásszerzést követő első munkanapon lehet kezdeményezni. A baleset bejelentésének elmulasztása esetén a munkavállaló köteles bizonyítani, hogy a sérülés, vagy más egészségkárosodás honvédelmi baleset következménye.

8. § (1) A lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi baleset gyanúját az állományilletékes parancsnok a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon szereplő adatok közlésével – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen – az arról való tudomásszerzéssel egyidejűleg bejelenti (a továbbiakban: munkáltatói bejelentés) a munkabiztonsági hatóságnak. A munkáltatói bejelentést a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon, írásban meg kell ismételni, ha a munkáltatói bejelentés személyesen, vagy telefonon történt.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a munkabiztonsági hatóság megérkezéséig a baleseti helyszín balesetkori állapotban történő megőrzéséről gondoskodik. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő, vagy jelentős anyagi kárral járna, a veszélyhelyzet, vagy a jelentős anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő állapot megszüntetésével egyidejűleg a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt, vagy egyéb, a baleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

3. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség kivizsgálása

9. § (1) A baleseti veszélyt jelentő rendellenességet a 4. § (1) bekezdés szerinti parancsnok vizsgálja ki. A kivizsgálást az arról való tudomásszerzés napján meg kell kezdeni és 15 napon belül be kell fejezni. Az állományilletékes parancsnok a határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(2) A kivizsgálási eljárásba – szükség szerint – be kell vonni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott használói logisztikai szakfelelőst és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket.

(3) A technológia alkalmazása, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenesség körülményeinek kivizsgálása esetén azok megfelelőségét soron kívül ellenőrizni kell. A megfelelőség ellenőrzését – az állományilletékes parancsnok által létrehozott – a parancsnok, a használói logisztikai szakfelelős és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyekből álló bizottság hajtja végre. A megfelelőség ellenőrzés végrehajtása idejére az üzemeltetést, használatot szüneteltetni kell.

(4) A kivizsgálási eljárásról és a kivizsgálás megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezését követően a honvédelmi szervezetnél öt évig meg kell őrizni. A (3) bekezdés szerint ellenőrzés végrehajtása esetén a jegyzőkönyv egy eredeti példányát az üzemeltetésért felelős részére meg kell küldeni.

4. A baleset kivizsgálása

10. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetet munkáltatói jogkörben kivizsgálja.

(2) Más honvédelmi szervezethez kiküldött, kirendelt munkavállaló által a kiküldés, kirendelés helyén elszenvedett balesetet a kiküldés, kirendelés helye szerint illetékes állományilletékes parancsnok vizsgálja ki.

(3) Más honvédelmi szervezethez, vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (2) bekezdése szerinti más szervhez vezényelt katona által a vezénylés helyén elszenvedett balesetet a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok, munkáltató vizsgálja ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti baleset kivizsgálása során a kivizsgálásba – szükség esetén – be kell vonni a kiküldő, vagy kirendelő honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket is.

(5) A honvédelmi szervezetnél működő munkavédelmi képviselő esetén a baleset kivizsgálásába a munkavédelmi képviselőt is be kell vonni.

(6) Egy katonai objektumban elhelyezett több honvédelmi szervezet esetén az összehangolási kötelezettség keretébe tartozó tevékenység végrehajtásakor bekövetkezett baleset kivizsgálása során biztosítani kell az összehangolási tevékenységben érintett összes honvédelmi szervezet képviselőjének a részvételét.

11. § (1) Az állományilletékes parancsnok a balesetről történő tudomásszerzés napján intézkedik annak kivizsgálására.

(2) Az állományilletékes parancsnok bizottságot hoz létre a technológia, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett, 8 napot meghaladó szolgálatképesség csökkenést vagy munkaképtelenséget, továbbá a súlyos, vagy a kettőnél több személy egyidejű sérülését okozó honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása céljából.

(3) A bizottság vezetője az állományilletékes parancsnok, vagy az általa kijelölt parancsnokhelyettes. A bizottság tagjának ki kell jelölni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott

a) használói logisztikai szakfelelőst,

b) munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

c) munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

d) jogász végzettségű, legalább egy éves szakirányú gyakorlattal rendelkező személyt.

12. § Az állományilletékes parancsnok nem köteles azt a balesetet kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a munkabiztonsági hatóságnak bejelenteni, amelynek bekövetkezésétől számítva 3 év eltelt.

13. § (1) Honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása során fel kell tárni azokat a veszélyes körülményeket, tényezőket és veszélyes cselekményeket, amelyeknek szerepe lehetett a balesetet eredményező mozzanat, vagy folyamat beindulásában. A baleset helyszínét rajzon, fényképen vagy videofelvételen rögzíteni kell, továbbá meg kell hallgatni azokat a személyeket, akiknek a honvédelmi balesetről tudomása lehet. A helyszíni ellenőrzésről, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A kivizsgálás során ellenőrizni kell

a) a létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, a munka tárgya, anyaga állapotát, különösen az üzembe helyezésre, időszakos felülvizsgálatra, kezelésre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény fellépését,

b) az egyéni, és a katonai védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelző- és biztonsági berendezések meglétét, állapotát, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások érvényesülését,

c) a környezeti tényezők, veszélyforrások és kóroki tényezők szerepét, jelenlétét, mértékét, hatását,

d) a munkaszervezés, a munkairányítás – beleértve a munkavédelem belső ellenőrzése – rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, a baleset bekövetkezésével való összefüggés vélelme esetén ezek szerepét,

e) a biztonsági és egészségvédelmi jelzések, feliratok meglétét, állapotát, a figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét,

f) a szervezett munkavégzés, a munkahelyi rend és tisztaság, az anyagtárolás, anyagmozgatás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, valamint a katonai szolgálat teljesítésének körülményeit,

g) a balesetet szenvedett munkavállaló, a balesetet okozó személy, valamint a munkatársak baleset bekövetkezése előtti feladatait és cselekményeit,

h) az érintett technológiára, hadfelszerelési anyagra, munkaeszközre, munkafolyamatra, továbbá a balesetet szenvedett munkavállaló, balesetet okozó személy és munkatársak cselekményére vonatkozó előírások érvényesülését, az előírásoktól való eltérést és annak mértékét,

i) a balesetet kiváltó okot az a)–h) pontban foglalt tényezők hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával,

j) a baleseti okként meghatározott tényező, a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésnek a beosztásra, munkakörre, a technológiára, a munkahelyre, a munkaeszközre, a hadfelszerelési anyagra vonatkozó kockázatértékelésben való szerepeltetését,

k) a kockázatértékelésben szereplő kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását,

l) a munkavállalók j)–k) pontban írtakról való tájékoztatásának végrehajtását.

(3) A kivizsgálás megállapításait a vizsgálati dokumentációban olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az alkalmas legyen a baleset okainak, lefolyásának, következményeinek felderítésére, a tényállás tisztázására, megállapítására.

5. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv

14. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetről a kivizsgálás megkezdésétől számított 30 napon belül megállapítja, hogy azt honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek tekinti-e. E döntéséről az állományilletékes parancsnok értesíti a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a kivizsgálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, erről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesíti.

(3) Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén honvédelmi baleseti jegyzőkönyvbe foglalja. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv mintáját és kitöltési útmutatóját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Ha a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerésének feltételei nem állnak fenn, az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a 4. melléklet szerinti baleset elbírálásáról szóló értesítéssel hozza meg.

(5) A baleset elbírálásáról szóló értesítés ellen a sérült, halálos baleset esetén a hozzátartozó annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a munkabiztonsági hatósághoz címzett, az állományilletékes parancsnoknál előterjesztett panaszt nyújthat be. A panaszjog gyakorlásának lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót a baleset elbírálásáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

15. § (1) Ha a honvédelmi balesetnek több sérültje van, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet minden sérült vonatkozásában külön-külön el kell készíteni.

(2)2 A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányát az állományilletékes parancsnok a bejelentett baleset kivizsgálásának befejezésével egyidejűleg megküldi

a) a sérültnek, a sérült halála esetén hozzátartozójának,

b) a munkavédelmi hatóságnak,

c) a halálos kimenetelű vagy az egy napot meghaladó munkaképtelenséget okozó baleset esetén az elöljáró parancsnoknak,

d) közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott, közfoglalkoztatott és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló balesete esetén a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervének,

e) kirendelés és vezénylés esetén a kirendelő és vezénylő honvédelmi szervezetnek, valamint

f) az irattárnak.

(3) Súlyos honvédelmi baleset esetén az állományilletékes parancsnok a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvnek a munkabiztonsági hatósághoz történő megküldésével egyidejűleg másolatban csatolja a honvédelmi szervezetnél végrehajtott balesetvizsgálat dokumentációját is, így különösen:

a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,

b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,

c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,

d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,

e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,

f) az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,

g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,

h) fényképfelvételeket, videofelvételeket,

i) a belső rendelkezések vonatkozó részeit.

(4) Ha az állományilletékes parancsnok a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvhöz a (3) bekezdés a)–i) pontja szerinti iratokat, dokumentumokat, felvételeket nem csatolja, a munkabiztonsági hatóság határidő tűzésével felszólítja azok pótlására.

(5) Ha a honvédelmi szervezet a (3) bekezdés b)–g) pontja szerinti dokumentumokkal, iratokkal vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, a munkabiztonsági hatóság az állományilletékes parancsnoknál fegyelmi eljárást kezdeményez.

(6)3 A sérültet, a sérült halála esetén hozzátartozóját a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy ha a honvédelmi balesettel összefüggésben kára keletkezett, a balesettel kapcsolatos kárigényét az állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő. A tájékoztatást az 5. melléklet szerinti, a „Tájékoztató kárigény előterjesztésének lehetőségéről” című nyomtatvány megküldésével kell teljesíteni.

(7) A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvről történő másolat készítésére és annak kiadására a munkabiztonsági hatóság jogosult.

6. Hatósági felügyelet

16. § (1) A munkabiztonsági hatóság ellenőrzi a honvédelmi balesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

(2) A munkabiztonsági hatóság hivatalból indít hatósági eljárást

a) a munkáltatói bejelentés, valamint

b) a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása

esetén.

(3) A hatósági eljárást a munkáltatói bejelentés, vagy a baleset elbírálásáról szóló értesítés munkabiztonsági hatósághoz érkezésének napján kell megindítani.

(4) A munkabiztonsági hatóság a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása esetén a balesetet honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek minősíti, ha az állományilletékes parancsnok a bejelentett balesetet jogszabálysértő módon nem tekintette honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek.

(5)4 A munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárást a honvédelemért felelős miniszter a munkavédelmi felügyelője útján folytatja le.

(6) Külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezetnél a munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárás során helyszínen történő eljárási cselekmények végrehajtására csak akkor kerül sor, ha a másodfokon eljáró munkabiztonsági hatóság helyszínen történő eljárást rendel el.

17. § (1) A hatósági eljárásba be kell vonni

a) a baleset munkáltatói hatáskörben történő kivizsgálásáért felelős állományilletékes parancsnokot, vagy képviselőjét,

b) az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél

ba) foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

bb) szükség esetén a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

bc) működő munkavédelmi képviselőt.

(2) A hatósági eljárás során a baleset okainak feltárása érdekében más hatóság, szakértő, vagy intézmény is megkereshető.

7. Balesetek nyilvántartása

18. § (1) A munkavállaló által bejelentett balesetet a 7. melléklet szerinti baleseti nyilvántartásban kell rögzíteni.

(2) A baleseti nyilvántartást a honvédelmi szervezet székhelyén összesítve, valamint a honvédelmi szervezet más helyőrségben települt, ott kikülönített alegységeket közvetlenül vezető, munkáltatói jogkörrel rendelkező elöljárónál külön is vezetni kell.

(3) A honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy a baleseti nyilvántartást és az annak alapjául szolgáló okmányokat havonta egyezteti, eltérés esetén a nyilvántartás pontosítását kezdeményezi az állományilletékes parancsnoknál.

19. § (1) A honvédelmi szervezet 5 évig köteles megőrizni a vizsgálati dokumentációt, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet, és a baleset elbírálásáról szóló értesítést.

(2) A munkabiztonsági hatóság a részére megküldött honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket 5 évig megőrzi. E határidő lejártát követően a honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket átadja az iratok központi tárolását végző honvédelmi szervezet részére. Az átadott honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket további 30 évig kell őrizni.

8. A honvédelmi balesetek minősítése

20. § (1) A tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén a munkabiztonsági hatóság eljárása során dönt a honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a minősítéséről is, továbbá tájékoztatja a sérültet, annak halála esetén hozzátartozóját a társadalombiztosítási ellátás érvényesítésének lehetőségéről, ezek igénybevételének feltételeiről.

(2) A munkabiztonsági hatóság a döntéséről tájékoztatja

a) a honvédelmi balesetet szenvedett katona állományilletékes parancsnokát, és

b) a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervét.

21. § A kormánytisztviselők, közalkalmazottak és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók bejelentett balesetét a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve indokolt határozatban üzemi balesetnek, vagy nem üzemi balesetnek minősíti.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

23. § A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt:)

a) a betegség és az abból eredő haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítéséről;”

24. § Hatályát veszti a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 18/2003. (V. 7.) HM rendelet.

1. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti Napló

Sorszám

Baleset ideje

Sérült
(név, rendfokozat, beosztás)

Baleset helyszíne

Baleset idején végzett tevékenység

Sérülés megnevezése

Munkaképtelenség/
szolgálatképesség-
csökkenés várható (igen/nem)

Bejelentő/Bejegyző
(név, rendfokozat, aláírás)

Bejegyzés ideje

Állományilletékes parancsnok
(dátum, aláírás)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

FEJRÉSZ

...................... példány

Nyt. szám:

BEJELENTŐ LAP
a lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi balesetek bejelentésére

Bejelentő honvédelmi szervezet megnevezése, székhelye:

 

Bejelentést tevő neve, rendfokozata, elérhetősége:
Bejelentő ügyeleti szolgálat megnevezése:

 

Baleset időpontja, pontos helyszíne (megközelíthetősége):

 

Sérült(ek) neve(i), a sérülés(ek) megnevezése/súlyossága:

Baleset jellemzői:

Mi okozta:

Robbanás: □

Lövés:

Egyéb:

Több személy sérült:

 

Igen

Nem

Van súlyos sérült:

 

Igen

Nem

 

Baleset eszköze:

 

Baleset leírása:
Van- e további balesetveszélyre utaló körülmény:
Megtett intézkedések:

 

A bejelentés módjai:

3. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez5

Nyt. szám:    sorszám


HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYV

. sz. példány


8K05086_0

(A) A honvédelmi szervezet adatai

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezése: ..........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhelye: .............................................................................................

Szervezet kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összlétszám kategória:

 

 

Adatszolgáltatás jellege:

 

 

 

 

Helyi egység létszám kategória:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................

Telefon: ..........................................

HM: .......................

 

............................................................................................

Fax: ..................................................

HM: .......................

 

............................................................................................

E-mail: ...............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) A sérült (munkavállaló) adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve, rendfokozata, állománykategóriája: ..........................................................................................................…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési neve: ....................................................................….

Anyja neve: ........................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beosztása (munkaköre): .....................................................................................................................................................………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJ szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye, ideje: ..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakcím: .........................................................................................................................................

Irsz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelezési cím: .............................................................................................................................

Irsz:

 

 

 

 

 

Elektronikus elérhetőség: ……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte, gyakorlati ideje:

 

A baleset körülményeinek meghatározása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

 

 

 

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) A baleset időpontja és részletes leírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc, hét napja):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a baleset leírása, fénykép, helyszínrajz, tanúmeghallgatási jegyzőkönyv külön lapon is csatolható)

Baleset jellege:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) A baleset adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

A baleset helye: .....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérülés megnevezése (magyarul), BNO kódja: ……………………………………………….…………

 

 

 

 

 

A sérült testrész: ……………………………………………………………………………….……..

 

 

 

 

 

 

A baleset súlyossága: ……………………………………………………..………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaképtelenség időtartama (nap):

 

 

 

 

Szolgálatképesség-csökkenés időtartama (nap):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) A balesettel kapcsolatos egyéb információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset fajtája: ...................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérült tevékenysége a baleset idején: .....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset fő, illetve elsődleges oka: ..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset további okai: ............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset anyaga, eszköze: ....…….. ..............

 

 

A baleset természete: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biztonsági- és jelzőberendezések, védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

 

Védőburkolat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Védőberendezés:

 

Jelzőberendezés:

 

Egyéni védőeszk.

 

Katonai védőeszk.

 

Egyéb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi képviselő:

 

*

* (1) Egyetért / (2) Nem ért egyet / (3) Nem vett részt / (4) Nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: ……………………………………………………………………….………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás: ………………..…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi szolgálat orvosa:

 

 

*

 

Pecsétszám: ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: …………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:…………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balesetvizsgálatot végezte:

MV. képesítő irat száma: .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: ..........................................................

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás: ..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélyegző
helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: ..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás: .........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:

példányban

 

 

 

 

 

 

 

Felügyelői észrevételek, intézkedés:

 

Egy példány:

 

lap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintéző (🕿): ........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:

1. számú példány: .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú példány: .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú példány: .................................................

 

Dátum:

Dátum:

 

 

 

4. számú példány: .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellenőrizte, rögzítette

 

 

látta

 

 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYVHÖZ


A nyomtatvány valamennyi szöveges rovatát számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni.

A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet gyűjtőívben kell nyilvántartani, és nyilvántartási számmal kell ellátni.

A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv jobb felső sarkában a példányszámot fel kell tüntetni.


(A)

A honvédelmi szervezet adatai

1. Megnevezése, székhelye: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok alkalmazásával kell kitölteni.

Adatszolgáltatás jellege: a rovatba alapértelmezésben az 1-es szám kerül.

Ha a balesettel kapcsolatban új adat, tény merül fel, illetve a meglévő adatokban bármilyen változás áll be, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet kiegészíteni, módosítani kell. Ebben az esetben az adatszolgáltatás jellege rovatba a 2-es szám kerül. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön az 1-3. pontot és a módosítással érintett pontot kell kitölteni. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön a baleset részletes leírása rovatban kell jelölni, hogy mely rovatok változtak és milyen okból. A módosítást a 18. pontban az állományilletékes parancsnok az aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Szervezet kódja: a munkavédelmi hatóság által kiadott, a honvédelmi szervezetekre vonatkozó 6 számjegyű kódot kell feltüntetni.

 

Összlétszám kategória:

 

Helyi egység létszám kategória:

 

1–100 főig

1

 

1–100 főig

1

 

101–500 főig

2

 

101–500 főig

2

 

501–1000 főig

3

 

501–1000 főig

3

 

1001–2000 főig

4

 

1001–2000 főig

4

 

2001–3000 főig

5

 

2001–3000 főig

5

 

3000 főtől

6

 

3000 főtől

6


Összlétszám kategória: a honvédelmi szervezet állománytáblája alapján rendszeresített létszám szerinti besorolás.

Helyi egység létszám kategória: a sérült vonatkozásában a legkisebb helyi egység létszáma szerinti besorolás.

2. Címe, Telefon, Fax, E-mail: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok felhasználásával kell kitölteni.


(B)

A sérült (munkavállaló) adatai

3. –     Neve, rendfokozata, állománykategóriája

    rendfokozat:

 

Kód

Megnevezés

 

1

rendfokozat nélkül

 

11

közkatona

 

12

őrvezető

 

13

tizedes

 

14

szakaszvezető

 

21

pályakezdő altiszt

 

22

őrmester

 

23

törzsőrmester

 

24

főtörzsőrmester

 

25

zászlós

 

26

törzszászlós

 

27

főtörzszászlós

 

31

pályakezdő tiszt

 

32

hadnagy

 

33

főhadnagy

 

34

százados

 

35

őrnagy

 

36

alezredes

 

37

ezredes

 

41

dandártábornok

 

42

vezérőrnagy

 

43

altábornagy

 

44

vezérezredes

 

51

kormánytisztviselő

 

52

kormányzati ügykezelő

 

53

közalkalmazott

 

61

közfoglalkoztatott

 

62

munkavállaló

 

63

egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő

 

71

miniszter

 

72

államtitkár

 

73

helyettes államtitkár


állománykategória:

 

Kód

Megnevezés

 

1

altisztjelölt

 

2

tisztjelölt

 

3

legénységi állomány

 

4

szerződéses altiszt

 

5

hivatásos altiszt

 

6

szerződéses tiszt

 

7

hivatásos tiszt

 

8

tábornok

 

9

önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos

 

10

önkéntes műveleti tartalékos

 

11

kiképzett tartalékos

 

12

közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott

 

13

egyéb szervezett munkavégzés

 

14

állami vezető


A rubrikában ezt kell feltüntetni!

–    Születési neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.

–    Anyja neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.

–    Beosztása (munkaköre): munkaköri leírás szerint.

–    TAJ szám: hivatalos okmány alapján.

–    Születési helye, ideje: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.

–    Lakcím: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.

–    Levelezési cím: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján.

–    Elektronikus elérhetőség: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján.

4. A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte (az első négyzetben):

 

igen

1

 

nem

2

 

nem szükséges

3


Szakképzettség szükségessége esetén a végzett tevékenységben szerzett gyakorlat ideje (a második négyzetben):

 

0–3 hónap

1

 

3–6 hónap

2

 

6 hónapon túl

3


A baleset körülményeinek meghatározása:

 

Szervezett munkavégzés során (pl. beosztással kapcsolatos feladatok, kiképzések, honvédek esetében szolgálati időben történő fizikai állapot fenntartása érdekében végzett, elrendelt sporttevékenység)

01

 

Szervezett munkavégzéssel összefüggésben (pl. anyag-, szerszámvételezés, tisztálkodás, étkezés, honvédek esetében a szolgálati időben történő nem elrendelt, szolgálati helyen végzett sporttevékenység)

02

 

Szolgálatra való felkészülés során [pl. honvédek esetében a szolgálati időn túl történő fizikai állapot fenntartása érdekében végzett sporttevékenység (futás) a szolgálati helyen]

03

 

Szolgálatra való felkészüléssel összefüggésben folytatott tevékenység során [pl. honvédek esetében a szabadidős sporttevékenység (foci) szolgálati helyen]

04

 

A szállás, lakás és a munkahely közötti közlekedés közben (kivéve a munkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével)

05


(C)

A baleset időpontja és részletes leírása

5. A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc, hét napja):

év, hónap (01-től 12-ig), nap (01-től 31-ig)

óra, perc (24 órás időszámítás szerint kell kódolni 01-től 24 óráig)

hétfő – H

kedd – K

szerda – SZ

csütörtök – CS

péntek – P

szombat – SO

vasárnap – V

6. A baleset részletes leírása részt a baleseti kivizsgálás megállapításai alapján – a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 13. § (2) bekezdésére is figyelemmel – kell kitölteni.

Itt kell a baleset tényleges lefolyását leírni (hogyan történt maga a baleset), tömören és egyértelműen rögzíteni a balesettel kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, cselekvést, így különösen:

–     a baleset helyszínét (pl. szakipari műhelyek; közlekedés, szállítás, tárolás területei; munkahelyek pályához kötött járműveken; gyakorlóterek, sportkombinátok részei; lakóterület mint munkahely),

–     a sérült tevékenységét a baleset idején (pl. fűrészelés, öntözés, takarítás, úttisztítás, kézi anyagmozgatás, lövészet, közelharc kiképzés, repülési feladat, vezetési gyakorlat),

–     valamint azt, hogy volt-e – ha igen, akkor milyen mértékben – szerepe a baleset bekövetkezésében

=     munkaeszköznek (pl. gép, biztonsági berendezés, fegyver, harcjármű, kéziszerszám),

=     anyagnak (pl. fa, műanyag, textília, lőszer, robbanóanyag),

=     környezeti tényezőnek [összefüggött-e a munkavégzéssel vagy attól független volt, miben nyilvánult meg (pl. hibás lépcső, robbanás, világítás, zaj hatása, elektromos áram, kőomlás, oxigénhiány)] vagy

=     személyi tényezőnek (szakképzetlenség, kioktatás hiánya, gyakorlatlanság, egészségi alkalmatlanság, alkoholos befolyásoltság, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, szabályszegő magatartás).


A baleset jellegét jelölő kódnégyzetbe, ha

 

honvédelmi baleset

1

 

munkába, lakásra (szállásra) menet (honvédelmi úti)

8

 

az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során

9

kódszám kerül.


Honvédelmi úti baleset esetén a baleset részletes leírása rovatban fel kell tüntetni az állományilletékes parancsnok által igazolt munkaidő kezdetét és végét. Tartalmaznia kell az útvonalat a lakástól a munkahelyig, megnevezve azt a pontos helyet, ahol a baleset bekövetkezett. Ki kell térni arra, hogy a közlekedés során indokoltan megszakította-e a sérült az utazást.


Az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során bekövetkezettnek kell tekinteni azt a balesetet, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.


A baleset leírása külön lapon folytatható!


(D)

A baleset adatai

7. A baleset helye:

 

Kód

Hely megnevezése

 

1

iroda jellegű épületben

 

2

szállás jellegű épületben

 

3

műhely/karbantartó, javító jellegű épületben

 

4

raktár jellegű épületben

 

5

konyha/éttermi jellegű épületben

 

6

sportobjektum (tornaterem, -csarnok, uszoda stb.) épületében

 

7

lőtér (pincelőtér)

 

8

egészségügyi létesítményben

 

9

egyéb épületben

 

21

kiképzési létesítményben épületen kívül (akadálypálya stb.)

 

22

közlekedési útvonalon

 

23

felvezetési, járőrözési útvonalon

 

24

alakuló téren

 

25

sportpályán

 

30

kiképző bázison

 

40

gyakorló-, lőtéren

 

50

terepen, földúton

 

60

közúton

 

70

közterületen épületen belül

 

80

közterületen épületen kívül

 

90

egyéb helyen (vasúton, vízen)

8. A 8. pont adatait a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálat jelentése alapján kell kitölteni!


A sérülés megnevezése (magyarul): a végtagok esetében a bal/jobb, illetve ujjsérülésnél a sérült ujj konkrét megnevezése szükséges pl.: bal kéz III. ujj.

–     A sérülés BNO kódja: a jegyzék alapján.

–     A sérült testrész:

 

Kód

Megnevezés

 

00

A sérült testrész nem határozható meg

 

11

Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények

 

12

Arc

 

13

Szem(ek)

 

14

Fül(ek)

 

15

Fog(ak)

 

18

Többszörös fejsérülés

 

19

Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, fej izmai)

 

21

Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt

 

29

A nyak fent nem említett egyéb részei
(pl. nyakszirt, a nyak izmai)

 

31

Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt

 

39

A hát fent nem említett egyéb részei

 

41

Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt

 

42

Mellkasi terület a belső szervekkel

 

43

Medence és has a belső szervekkel

 

48

Törzs több helyen sérült

 

49

A törzs fent nem említett részei

 

51

Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)

 

52

Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)

 

53

Kéz (benne tenyér, kézfej)

 

54

Ujj(ak)

 

55

Csukló

 

58

Felső végtagok több helyen sérültek

 

59

A felső végtagok fent nem említett egyéb részei

 

61

Csípő és csípőízület

 

62

Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)

 

63

Boka

 

64

Lábfej (talp is)

 

65

Lábujj(ak)

 

68

Alsó végtagok több helyen sérültek

 

69

Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag izmai, Achilles-ín)

 

71

Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része sérülést szenvedett pl. égési, fagyás sérülés)

 

78

A test több része sérült

 

99

A test fent nem említett egyéb részei


–     A baleset súlyossága:

 

Kód

Megnevezés

 

1

Nem súlyos szolgálatképesség csökkenést okozó baleset, a munkaképtelenség időtartama 0 nap

 

2

Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama 1–3 nap

 

3

Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot

 

4

Nem súlyos csonkulással járó baleset

 

10

Súlyos csonkulásos baleset

 

11

Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás

 

12

Valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve jelentős mértékű károsodásával járó baleset

 

13

Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó baleset

 

14

A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó baleset

 

15

Halálos baleset


–     Munkaképtelenség időtartama (nap): a kiesett napok számát az ambuláns napló, illetve a táppénzes papír adatai alapján kell beírni, alapvetően az egészségügyi szabadságon töltött napok számát jelenti. Ha a munkaképtelenség időtartama a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a harmadik kódnégyzetbe „A” betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktanul gondoskodni kell a munkaképtelen napok számát közlő módosító honvédelmi baleseti jegyzőkönyv megküldéséről.

–     Szolgálatképesség csökkenés időtartama (nap): A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 14. pontja alapján kizárólag a felmentésre vonatkozó napok számát kell rögzíteni, az egészségügyi szabadság napjainak számát nem kell itt megjeleníteni.


(E)

A balesettel kapcsolatos egyéb információk

9. A baleset fajtája:

 

általános katonai kiképzés

1

 

szakkiképzés

2

 

munka/szolgálati tevékenység

3

 

közlekedés

4

 

sport

5

 

egyéb

6

 

úti

7


Szövegesen is kitöltendő!

10. A sérült tevékenysége a baleset idején:

 

Kód

Megnevezés

 

11

alaki kiképzés

 

12

általános harcászati kiképzés

 

13

általános lőkiképzés

 

14

egyéb általános kiképzés

 

21

harc- és gépjármű-vezetési kiképzés

 

22

lőkiképzés

 

23

szakharcászat

 

24

fegyvernemi szakkiképzés

 

25

ejtőernyő, repülő szakkiképzés

 

26

komplex összfegyvernemi gyakorlat

 

27

egyéb szakkiképzés

 

31

24 órás szolgálat

 

32

fegyverkarbantartás

 

33

mentés, műszaki mentés, katasztrófa- és kárelhárítás

 

34

bemutató foglalkozás

 

35

munkaeszköz telepítése, felállítása, bontása

 

36

hadfelszerelés telepítése, felállítása, bontása

 

37

munkaeszköz használata

 

38

hadfelszerelés használata

 

39

munkaeszköz karbantartása, technikai javítása

 

40

hadfelszerelés karbantartása, technikai javítása

 

41

munkaeszköz technikai kiszolgálása

 

42

hadfelszerelés technikai kiszolgálása

 

43

kézi megmunkálás

 

44

javítás

 

45

nyomdai szakmunka

 

46

vegyészeti szakmunka

 

47

építőipari szakmunka

 

48

irodai munkák

 

49

gyógyító munka

 

50

konyhai munka

 

51

egyéb munka

 

52

kézi anyagmozgatás

 

53

gépi anyagmozgatás

 

54

őrzés-védelem

 

55

takarítás (külső, belső körlet)

 

56

parkápolás

 

57

beosztással járó feladatok

 

58

munkával kapcsolatos gyalogos helyváltoztatás

 

71

harcjármű közlekedés

 

72

szolgálati gépjármű közlekedés

 

73

egyéb jármű közlekedés

 

74

közösségi közlekedés

 

75

polgári jármű közlekedés

 

76

gyalogos közlekedés

 

77

egyéb (vasúti, vízi, légi) közlekedés

 

81

előírt sportfoglalkozás

 

82

kiképzési sport

 

83

tömegsport

 

84

igazolt versenysport (edzés)

 

85

honvédségi szervezésű sportversenyek

 

86

szabadidős sport (egyéni edzés)

 

91

objektumon belüli helyváltoztatás

 

92

létfenntartó tevékenység (étkezés, tisztálkodás stb.)

 

93

egészségügyi ellátásban való részvétel

 

94

pihenés, egyéni szórakozás

 

95

egyéb tevékenység

 

96

társadalombiztosítási ellátás igénybevétele

 

101

gyalogos közlekedés

 

102

polgári személyi jármű közlekedés

 

103

közösségi közlekedés

 

104

magán gépjármű közlekedés


Szövegesen is kitöltendő!

11. A baleset fő, illetve elsődleges oka:

 

Megnevezés

Kód

 

előírás, szabály (technológia) megsértése

1

 

alkoholos befolyásoltság

2

 

kábult, bódult állapot

3

 

egyéb abnormális élettani hatás

4

 

sietség, kapkodás

5

 

gyorshajtás

6

 

elsőbbségadás elmulasztása

7

 

egyéb járművezetői hiba

8

 

más személy közrehatása

9

 

személyi alkalmatlanság

10

 

munkavédelmi oktatás hiánya

11

 

munkavédelmi vizsgáztatás hiánya

12

 

szakképzetlenség

13

 

gyakorlatlanság

14

 

fegyelmezetlenség

15

 

helytelen testtartás

16

 

hibás vezetői döntés

17

 

hibás munkavállalói döntés/figyelmetlenség

18

 

emberi mulasztás, felelőtlenség

19

 

egyéb személyi hiba

20

 

anyag hiba

31

 

nem megfelelő munkaeszköz, hadfelszerelés használata

32

 

szigeteletlen munkaeszköz használata

33

 

alkalmatlan munkaeszköz használata

34

 

egyenetlen járófelület

35

 

csúszós járófelület

36

 

nedves járófelület

37

 

havas, síkos járófelület

38

 

egyéni vagy katonai védőeszköz mellőzése

39

 

egyéni vagy katonai védőeszköz alkalmatlansága

40

 

jelzőberendezés hiánya

41

 

jelzőberendezés működésképtelensége

42

 

vészjelző/-leállító berendezés hiánya

43

 

vészkikapcsoló berendezés működésképtelensége

44

 

biztonsági berendezés hiánya

45

 

biztonsági berendezés működésképtelensége

46

 

(vész)kijárat lezárása, eltorlaszolása

47

 

közlekedési útvonal szűkítése

48

 

közlekedési útvonal eltorlaszolása

49

 

zaj, rezgés

50

 

nem megfelelő megvilágítottság

51

 

munkahely, munkaeszköz instabilitása

52

 

nem megfelelő munkahely-kialakítás

53

 

környezeti hiba

54

 

tisztálkodási feltételek hiánya

55

 

nem megfelelő tisztálkodási feltételek

56

 

elsősegélynyújtás tárgyi feltételeinek hiánya

57

 

étkezési feltételek hiánya

58

 

étkezési feltételek nem megfelelősége

59

 

egyéb tárgyi hiba

60

 

munkafeladat pontatlan meghatározása

71

 

túlzott rutin, monotónia

72

 

egyenetlen terhelés

73

 

túlterhelés

74

 

alulterhelés

75

 

megerőltetés

76

 

fáradtság

77

 

időkényszer

78

 

munkahelyi rend hiánya

79

 

takarítás hiánya

80

 

hulladék-elszállítás hiánya

81

 

csoportos tevékenység szervezetlensége

82

 

egyéb szervezési hiba

83

 

időjárási körülmények

91

 

terepviszonyok

92


Szövegesen is kitöltendő!

12. A baleset további okai: A 11-es rovat kódszámainak felhasználásával. Szövegesen is kitöltendő!

A baleset további oka nem lehet azonos az 11-es rovatban megjelölt, a baleset fő, illetve elsődleges okával.

13. –     A baleset anyaga, eszköze:

 

Megnevezés

Kód

 

fegyver

1

 

lőszer, robbanó anyag

2

 

harcjármű

3

 

haditechnikai eszköz

4

 

repülő, ejtőernyő

5

 

szolgálati gépjármű

6

 

egyéb jármű

7

 

hadfelszerelés

8

 

gép

9

 

készülék

10

 

szerszám

11

 

berendezés

12

 

részegység, alkatrész, fődarab

13

 

nyílászáró szerkezet

14

 

bútor, épület berendezés, felszerelés

15

 

sporteszköz

16

 

lépcső, járófelület

17

 

terep

18

 

súlyos tárgy

19

 

éles, hegyes tárgy

20

 

gőz, forró víz, jég

21

 

alacsony vagy magas hőmérsékletű tárgy

22

 

veszélyes anyagok és keverékek

31

 

mikroorganizmus

41

 

rovarcsípés

42

 

állat harapása, támadása

43

 

növény általi szúrás, vágás, horzsolás

44

 

eszköz nélkül

51

Szövegesen is kitöltendő!


–     A baleset természete:

 

Megnevezés

Kód

 

lövés

01

 

robbanás

02

 

járművek ütközése

03

 

jármű felborulás

04

 

gázolás

05

 

kivetés/kifröcskölés

06

 

zúzódás

07

 

vágás vagy levágás

08

 

behúzás vagy befogás

09

 

összenyomás, becsípődés

10

 

súrlódás vagy dörzsölés

11

 

ütés/lökés

12

 

injektálás

13

 

nyírás

14

 

szúrás vagy átszúrás

15

 

fojtás/fulladás

16

 

gyűrű- (ékszer-) beakadás

17

 

áramütés

18

 

megolvadt részecskék kidobása/kilövése

19

 

kiesés, leesés

20

 

csúszás, (el)esés

21

 

botlás

22

 

égés

23

 

fagyás

24

 

hideg vagy meleg hatás

25

 

hőforrások sugárzása miatti sérülések

26

 

leforrázás

27

 

maró anyag hatása (marás)

28

 

mérgezés

29

 

halláscsökkenés

30

 

fülzúgás

31

 

légzési nehézségek, fulladás

32

 

tűz

33

 

érzékenységnövekedés

34

 

kiszáradás, tudatvesztés

35

 

egyensúlyvesztés

36

 

sokk

37

 

megerőltetés

38

 

csípés, harapás

39

 

egyéb esemény

40


Szövegesen is kitöltendő!

14. A biztonsági- és jelzőberendezések, egyéni és katonai védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

 

Megnevezés

Kód

 

Alkalmas, rendeltetésszerűen használták

01

 

Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták

02

 

Alkalmas, nem használták

03

 

Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták

04

 

Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták

05

 

Alkalmatlan, nem használták

06

 

Szükséges, nem volt

07

 

Nem szükséges

08

 

Nem szükséges, volt

09

15–17. Értelemszerűen kitöltendő.

18. Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései szövegesen kerül kitöltésre. Állományilletékes parancsnok döntése minden esetben tartalmazza, hogy a balesetet honvédelmi/honvédelmi úti balesetnek tekinti. A baleset leírása, a baleseti ok, okok megállapításai alapján – a későbbi balesetek megelőzése érdekében – a tett intézkedést, intézkedéseket kell beírni, megkülönböztetve a személyi, szervezési és tárgyi intézkedéseket. A meghatározott intézkedések mellé a konkrét feladat egyértelmű megnevezése, a végrehajtásért felelős és a határidő feltüntetése szükséges.


A név, rendfokozat rovatot – az azonosíthatóság miatt – olvashatóan kell kitölteni.


A záradékot értelemszerűen, az ügyviteli szabályok és honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet
15. § (2) bekezdése
szerint kell kitölteni.

A felügyelői észrevételek, intézkedés rovatot a munkavédelmi hatóság tölti ki.

4. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez6

FEJRÉSZ

...................... példány

Nyt. szám:


ÉRTESÍTÉS

a BEJELENTETT BALESET ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Név: ................................................................................................................ Szül. év, hó, nap:     

Anyja neve:     

Tájékoztatom, hogy az Ön által bejelentett, ............................................................ -n bekövetkezett balesetének körülményeit a rendelkezésemre álló adatok, információk alapján kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy az


nem honvédelmi baleset.


Az értesítés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz címzett, de hozzám benyújtott panasszal élhet.INDOKOLÁS


A vizsgálat megállapításainak rövid leírása:


[Pl. az esemény lakásán, szállásán, munka/szolgálati időn kívül következett be a baleset.]


A tényállást bizonyító eszközök (a sérült előadása, munkatársak beszámolója, egyéb iratok stb.):


A fentiek alapján ........................................................ év, .................................. hó, ...........-n bekövetkezett balesetét nem tekintem a 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerinti honvédelmi balesetnek.Kelt: ............................................................................


P. H.


.................................................................

állományilletékes parancsnokKészült: 2 példányban

Egy példány: lap

Ügyintéző (tel.):

Kapják:    1. sz. pld.: Sérült

2. sz. pld.: Irattár

5. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez


FEJRÉSZ
Nyt. szám:
……………………………………………….
(név)
…………………………………………
(lakóhely)

Tárgy:    Tájékoztató kárigény
előterjesztésének lehetőségéről

Tájékoztatom, hogy a .............................................................................................-n történt balesetével összefüggésben kárigényt terjeszthet elő a bekövetkezett kárának megtérítése érdekében, különösen a dolgaiban bekövetkezett károk, a felmerült költségek és a kiadások, valamint az elmaradt jövedelem (kereset) megtérítését kérheti.

A kártérítési igénye 3 évben belül érvényesíthető. Ezen belül a jövedelem (kereset) elmaradását, kiesését legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg igényelheti.

Kérelmét parancsnokságomhoz kell írásban benyújtani a csatolt nyomtatvány felhasználásával. Az egyes követeléseit jogcímenként, tételesen és összegszerűen jelölje meg, és a kérelemhez csatolja az igény jogszerűségét alátámasztó bizonyítékokat.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Magyar Honvédség által a személyi állomány (hivatásos és szerződéses állomány, közalkalmazottak, kormánytisztviselők és fizikai alkalmazottak) részére megkötött csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés alapján a károsultnak lehetősége van biztosítási igényérvényesítésre is. A biztosítás alapján a biztosító baleseti halál, baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás, illetve természetes halál esetére nyújt kárszolgáltatást a biztosított/örökös részére.

A Magyar Honvédség által az állomány tagjának fizetendő kártérítés összegéből le kell vonni azt az összeget, amelyhez az állomány tagja a Honvédség által a javára megkötött biztosítás révén jut [a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 191. § cd) pont].
A biztosítási igény érvényesítése a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervén keresztül történik.

Kérelme összeállításához – igény esetén – a parancsnokság segítséget nyújt Önnek.


................................................, ..........................................................

.....................................................................
állományilletékes parancsnokFigyelmeztetés:
Ha ezt a felhívást az állományilletékes parancsnokától kapta, de az esetleges kártérítési kérelmének előterjesztése előtt leszerelték, ezt követően kérelmét már a lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítési parancsnoksághoz nyújtsa be.

Elmaradt jövedelem:
Elmaradt jövedelemként azt a kárt kell megtéríteni, amely a károsultat azáltal éri, hogy a sérelemből származó munkaképtelensége, illetve munkaképesség csökkenése miatt elesik keresetétől, illetve a sérelem előtti keresetét nem éri el. Meg kell téríteni továbbá azt az összeget is, melynek elvesztését a károsult a sérelemből eredő jelentős testi fogyatékossága ellenére rendkívüli munkateljesítménnyel hárított el.
A munkaviszony körében elmaradt jövedelemként meg kell téríteni mind a természetben, mind a pénzben megállapított elmaradt munkabért, továbbá azokat az egyéb rendszeres szolgáltatásoknak (pl. egyenruha, nem bérjellegű természetbeni juttatások) a pénzbeni értékét, amelyre a károsult a munkaviszony alapján a munkabéren kívül jogosult, ha azokat a sérelem bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe is vette. Nem kell megtéríteni azoknak a szolgáltatásoknak az értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetére járnak (pl. a védőétel, védőital, munkaruha, védőruha értékét).
A munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres keresetet kell megtéríteni. Az elmaradt kereset megállapításánál nem vehető figyelembe a költségtérítés címén kapott összeg.

Dologi kár:
A károsultnak mindazt a kárát meg kell téríteni, ami a sérelem folytán ruházatában, használati tárgyaiban vagy a nála lévő egyéb dolgaiban keletkezett.
A dolog értékét a beszerzéskori új ár alapján – az elhasználódás mértékét is figyelembe véve – kell megállapítani.
Ha a dologban okozott kár az érték csökkenése nélkül javítható, kártérítésként a javítási költséget kell megállapítani.

Költség és kiadás:
E címen a károsult költségeit és kiadásait kell megtéríteni, amelyek a sérelem következményeinek elhárításához szükségesek (feljavított élelmezési költség, otthoni ápolással járó többletköltségek, szállítási költségek, többletfűtési költség stb.). Meg kell téríteni továbbá a sérelemmel kapcsolatos egyéb indokolt költségeit és kiadásait (pl. a hozzátartozók indokolt beteglátogatási költségét).

A hozzátartozók kára:
A károsult halála esetén a hozzátartozónak meg kell téríteni a sérelem folytán felmerült indokolt költségeit és kiadásait (pl. halálhírrel kapcsolatos kiadás, koszorú, gyászruha, sírkő költsége stb.).
A hozzátartozók az elveszített tartás erejéig kártérítést igényelhetnek.

Kártérítési járadék:
Ha a jövedelem-kiesés, illetőleg a költség vagy kiadás tartós jellegű, általában havi járadékot kell megállapítani.
Járadékot hat hónapnál régebbi időre visszamenőleg csak akkor lehet érvényesíteni, ha a jogosultat a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli. Három évnél régebbi időre visszamenőleg járadékigény nem érvényesíthető.

Nem vagyoni kártérítés:
Nem vagyoni kártérítést igényelhet a károsult (hozzátartozó), ha a károkozás a társadalmi életben való részvételét vagy egyébként életét tartósan vagy súlyosan megnehezíti.Készült:    példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (🕿)

6. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez7

7. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti nyilvántartó

Fsz.

A jegyzőkönyv száma

A baleset
időpontja

A sérült

A sérülés

A kiesett napok száma

Értesítés/határozat száma

neve;
rendfokozata

születési helye, ideje; anyja neve

súlyossága

megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 1. § (1) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 15. § (2) bekezdése a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 15. § (6) bekezdése a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 16. § (5) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. mellékletet a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére