• Tartalom

13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet

13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról1

2014.04.26.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 A földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztároló a Magyar Energia Hivatal által a 256/2009. számon kiadott, a 637/2013. számú és az 1671/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett „Szőreg-1” védnévvel ellátott földgáztároló, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az 1537/2013. számon kiadott, 2045/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett „Hajdúszoboszló” védnévvel ellátott földgáztároló (a továbbiakban együtt: biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztároló). A biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztárolóban kell elhelyezni a földgáz biztonsági készlet e rendeletben meghatározott mértékét.

2. §3

2/A. §4 (1)5 A földgáz biztonsági készlet mértéke 2013. július 1-jétől 615 millió m3 mobil földgázkészlet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó

a) betárolási kapacitás 342 millió MJ/nap,

b)6 kitárolási kapacitás legfeljebb 684 millió MJ/nap.

2/B. §7 (1) A földgáz biztonsági készlet mértéke 2014. július 1-jétől 915 millió m3 mobil földgázkészlet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó

a) betárolási kapacitás legalább 342 millió MJ/nap,

b) kitárolási kapacitás legalább 684 millió MJ/nap.

3. § (1)8 A földgáz biztonsági készlet mértéke 2015. július 1-jétől 1200 millió m3 mobil földgázkészlet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó

a) betárolási kapacitás, 342 millió MJ/nap,

b) kitárolási kapacitás 684 millió MJ/nap.

4. § (1)9 A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a 2011. január 15-én meghatározott 1200 millió m3 készletmérték és a 2/A. § szerinti készletmérték közötti földgázkészletet

a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásbiztonsága érdekében, az egyetemes szolgáltatóknak értékesítésre történő felajánlás céljából a 2004. január 1-jén földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező engedélyes földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező jogutódja részére 2,9 millió GJ,

b) a távfűtésben részesülő fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében, a távhő- és kapcsoltan hőtermelő társaságoknak értékesítésre történő felajánlás céljából azon földgáz-kereskedelmi engedélyes részére, amely olyan vállalatcsoport tagja, amelynek valamely tagja vagy jogelődje a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezett, 6,8 millió GJ,

c) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 64/A. §-a szerinti közintézményi felhasználó ellátásbiztonsága érdekében, a b) pontban meghatározott engedélyes részére 3,4 millió GJ, és

d) a távhőszolgáltatás versenyképességének megőrzése érdekében, a b) pontban meghatározott engedélyes részére 6,8 millió GJ

[a továbbiakban az a)–d) pontban meghatározott engedélyesek együtt: kedvezményezett] megosztásban, az a) pontban meghatározott esetben 137 millió MJ/nap, a b) pontban meghatározott esetben 137 millió MJ/nap kitárolási kapacitással értékesíti.

(2)10 A Szövetség az (1) bekezdés a)–b) pontja szerint értékesítésre kerülő földgázkészletet 2011. április 30-ig történő szerződéskötési határidővel ajánlja fel az ott meghatározott kedvezményezettnek.

(3)11 A Szövetség és az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett a (2) bekezdés alapján megkötött szerződést az (1) bekezdés c) pontja szerinti földgázmennyiség értékesítése érdekében 2012. március 15-ig módosítja.

(3a)12 A készletértékesítés során az (1) bekezdés szerinti földgázkészlet értékesítési ára megegyezik a 2011. január 15. napján meghatározott 1200 millió m3 földgáz készlet átlagos beszerzési árával.

(3b)13 A Szövetség az (1) bekezdés d) pontja alapján értékesítésre kerülő földgázkészletet 2013. június 29-ig történő szerződéskötési határidővel ajánlja fel az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezettnek.

(4)14 A Szövetség az (1) bekezdés a)–b) pontja szerint értékesített földgázkészletet és a leszerződött tárolói kapacitásokat 2011. július 1-jétől adja tulajdonba, illetve bocsátja rendelkezésre. Ezt követően a kedvezményezett köteles a 2011/2012. gázévre a Szövetség által rendelkezésére bocsátott kapacitásokat leszerződni, amely során a Szövetség legfeljebb a tárolási szerződésében meghatározott kapacitásdíjakat érvényesítheti.

(5)15 A Szövetség az (1) bekezdés c) pontja szerint értékesített földgázmennyiséget 2012. március 20. napjától adja tulajdonba. E földgázmennyiség igénybevétele során az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett a 6. § (6) bekezdése szerinti tárolói kapacitásokat használja fel.

(5a)16 A Szövetség az (1) bekezdés d) pontja szerint értékesített földgázkészletet 2013. július 1-jétől adja tulajdonba, illetve bocsátja rendelkezésre. E földgázmennyiség igénybevétele során az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett a 6. § (6) bekezdése szerinti tárolói kapacitásokat használja fel.

(6)17 A kitárolás során az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ), valamint a biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztároló üzletszabályzata az irányadó.

5. § (1)18 A Szövetség a 4. § (1) bekezdésben meghatározott földgázmennyiség különbözetet a 2/B. § (1) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglalt készletmérték elérése érdekében a biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztárolóba köteles betárolással visszapótolni.

(2)19 A visszapótlást a 2/B. § (1) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig kell teljesíteni.

(3) A Szövetség az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a kedvezményezettől – az általa igénybe vett mennyiségnek megfelelő –, földgáztárolóban történő vásárlással tesz eleget.

(4) A kedvezményezett a Szövetségnek a földgázt az alábbi feltételekkel köteles értékesíteni:

a)20 ha a visszapótlási határidőig a 4. § (1) bekezdés szerint értékesített földgáz valamely hányada a biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztárolóban van, e mennyiség ára nem lehet magasabb, mint a 4. § (3a) bekezdésében foglalt ár,

b)21 a kedvezményezett minden év január 15-ig megadja a Szövetségnek a visszatárolásra tervezett földgáz egység árát, amely nem lehet nagyobb, mint a forrásszerződései alapján számított súlyozott átlagár,

c)22 ha a Szövetség a b) pontban foglalthoz képest kedvezőbb, magyar határponton meghatározott árú ajánlattal rendelkezik, úgy a kedvezményezett jogosult és köteles azt leszerződni, amennyiben a Szövetség rendelkezésére álló ajánlat szerinti földgáz árat saját forrásból biztosítani nem tudja,

d)23 a visszapótlás során a szállítással és a betárolással kapcsolatos költségeket a kedvezményezett köteles megfizetni,

e)24 ha a kedvezményezett a b) pont szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a visszatárolásra tervezett földgáz ára megegyezik a Szövetség által a készletértékesítés során a 4. § (3a) bekezdése szerint érvényesített árral.

6. § (1)25 A kedvezményezett jogosult a határkeresztező vezetékek mosonmagyaróvári, illetve beregdaróci betáplálási pontján a visszapótlás érdekében éves kapacitást lekötni.

(2)26 A kedvezményezett a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 82. §-ában az előzetes lekötési igény bejelentésre meghatározott határidőn belül köteles szándéknyilatkozatban bejelenteni a földgázszállítási engedélyesnek, hogy mely betáplálási ponton és mennyi kapacitást kíván lekötni.

(3)27 A földgázszállítási tevékenységet végző engedélyes minden év április 30-ig biztosítja a (2) bekezdés szerinti szándéknyilatkozatban szereplő kapacitások lekötését a kért betáplálási pontokon

a) a 4. § (1) bekezdés a) pont szerinti kedvezményezettnek összesen 68,5 millió MJ/nap,

b) a 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti kedvezményezettnek összesen 205,5 millió MJ/nap

határkeresztező kapacitással a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott díjakon.

(4) A kedvezményezett a (3) bekezdés szerint lekötött kapacitások igénybevétele során az ÜKSZ-ben meghatározott feltételek szerint köteles eljárni.

(5)28 A Szövetség által biztosítandó, a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti földgázmennyiséghez tartozó

a)29 betárolási kapacitás legalább 274 millió MJ/nap, legfeljebb 342 millió MJ/nap,

b)30 kitárolási kapacitás 274 millió MJ/nap.

(6)31 A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti földgázmennyiséget az (5) bekezdés a) pontjában biztosított betárolási kapacitás felhasználásával, továbbá 274 millió MJ/nap kitárolási kapacitással veszi igénybe.

(7)32 A Szövetség a (6) bekezdés szerinti kitárolási kapacitás díját a tárolási szerződés szerinti kapacitásdíjra tekintettel határozza meg. A (6) bekezdés szerinti kitárolási kapacitás díja a tárolási szerződés szerinti kapacitásdíjat nem haladhatja meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 14.00 órakor lép hatályba és rendelkezéseit a határkeresztező vezetékekre vonatkozó, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet alapján folyamatban lévő kapacitás-lekötési eljárásokban is alkalmazni kell.

7/A. §33 (1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett az 5. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségnek a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti földgázmennyiség tekintetében 2012. március 16. napjáig tesz eleget.

(2) E rendeletnek a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról szóló 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 3. §-ával megállapított, 5. § (4) bekezdés e) pontját a Módr. hatálybalépésekor34 folyamatban lévő eljárásokban, illetve meg nem kezdett vagy végre nem hajtott visszapótlások esetén akkor kell alkalmazni, ha a kedvezményezett az 5. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének a Módr. hatálybalépését követő napig nem tesz eleget.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével e rendeletnek a Módr.-rel megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépéséig meg nem kezdett vagy végre nem hajtott visszapótlások esetén kell alkalmazni.

(4)35 A kedvezményezett a 6. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének a 2012/2013. gázévben a földgáz árszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet hatálybalépését36 követő ötödik munkanapig tesz eleget.

(5)37 A kedvezményezett a legkisebb költség elvének érvényesülése esetén a 2/B. § (1) bekezdésében előírt készletmérték elérése érdekében történő visszapótlást a „Hajdúszoboszló” védnévvel ellátott biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztárolóba köteles teljesíteni.

(6)38 A kedvezményezett a 2/B. § (1) bekezdésében előírt készletmérték elérése érdekében történő visszapótlás tekintetében a visszatárolásra tervezett földgáz egységárát és annak magyar határpontra meghatározott árát 2014. április 28. napjáig köteles megadni.

8. § (1)–(2)39

1

A rendeletet a 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 11/2013. (III. 27.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet 3. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. §-t a 11/2013. (III. 27.) NFM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2/A. §-t a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2/A. § (1) bekezdése a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2/A. § (2) bekezdés b) pontja a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2/B. §-t a 23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdése a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdése a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdése a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (3a) bekezdését a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 4. § (3b) bekezdését a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 4. § (4) bekezdése a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (5) bekezdése a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (5a) bekezdését a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § (6) bekezdését a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

18

Az 5. § (1) bekezdése a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 6. §-a, a 23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet 3. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdése a 23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 5. § (4) bekezdés d) pontja a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 5. § (4) bekezdés e) pontját a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

25

A 6. § (1) bekezdése a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § (2) bekezdése a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

27

A 6. § (3) bekezdése a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

28

A 6. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (5) bekezdés a) pontja a 14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 6. § (5) bekezdés b) pontja a 14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet 1. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

A 6. § (6) bekezdését a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 6. § (7) bekezdését a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

33

A 7/A. §-t a 14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 15/2012. (III. 14.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

34

A hatálybalépés napja: 2012. március 15.

35

A 7/A. § (4) bekezdését a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 12. §-a iktatta be.

36

A hatálybalépés időpontja 2012. április 14.

37

A 7/A. § (5) bekezdését a 23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

38

A 7/A. § (6) bekezdését a 23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

39

A 8. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére