• Tartalom

130/2011. (XII. 21.) VM rendelet

az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

2011.12.29.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 672/1951. számú határozatával védetté nyilvánított, valamint az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 120/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 130/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

Az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A területen található, a korábban túlnyomórészt kézi erővel végzett mangánérc-bányászat révén feltárult földtani és felszínalaktani természeti értékek (őskarsztos formakincs), valamint a nemzetközi-globális jelentőségű földtani alapszelvény megóvása.

1.2. A területen található földtani és felszínalaktani természeti értékek természetvédelmi célú bemutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. Aktív természetvédelmi kezelés a terület őskarsztos jelenségeinek megőrzése, az eróziós folyamatok lassítása érdekében.

2.2. Zavartalan feltételek biztosítása a terület természeti értékeinek megismerését és fenntartását szolgáló kutatásokhoz.

2.3. A természettudományi és természetvédelmi célú ismeretterjesztés, valamint a természetvédelmi szemlélet erősödésének elősegítése, különös tekintettel a természetvédelem és földtani örökségünk jelentőségének hangsúlyozására a bemutatás során.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

a) Az őskarsztos töbörsorban megtelepedett növényzetet évente legalább egyszer – a természetvédelmi kezelésért felelős Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) vagyonkezelésében lévő területen az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával, botanikus szakember felügyelete mellett, válogatva – el kell távolítani a földtani és felszínalaktani értékek megfelelő láthatóságának, bemutathatóságának érdekében.

b) A területen – az erre jogosult szakemberek által, és az ehhez szükséges engedélyek birtokában – végzett, tudományos kutatás céljából történő gyűjtés kivételével tilos a kőzet- és ősmaradványgyűjtés.

3.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

a) Az akác (Robinia pseudo-acacia), a japánkeserűfű (Fallopia x bohemica), a kisvirágú őszirózsa (Aster lanceolatus) és a magas aranyvessző (Solidago gigantea) spontán terjedő állományait, valamint egyedeit el kell távolítani és rendszeres kaszálással vissza kell szorítani.

b) A pionír fajokból álló, spontán kialakuló cserjések és a területen található fás szárú növényzet kezelést nem igényelnek. Balesetveszély megszüntetésére irányuló beavatkozások csak a bemutatóhely, tanösvény menti balesetveszélyes (beteg, korhadt) faegyedek esetében szükségesek.

c) A területen található gyepeket kaszálással kell fenntartani.

3.3. Látogatás
A látogatók csak a kijelölt útvonalakat használhatják.

3.4. Oktatás és bemutatás

A területen található tanösvény fenntartásával biztosítani kell a látogatók számára földtani ismereteik gyarapításának lehetőségét, a terület természeti értékeinek bemutatását.

3.5. Kutatás, vizsgálatok

A földtani alapszelvény tudományos vizsgálatának lehetőségét – az ehhez szükséges engedéllyel rendelkező – kutatók számára folyamatosan biztosítani kell.

3.6. Terület- és földhasználat

A területen új építmény elhelyezése – az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását szolgáló építmények kivételével – tilos.

3.7. Természetvédelmi infrastruktúra

a) A területen található falépcsőket és sétautakat rendszeresen takarítani kell, gondoskodni kell fenntartásukról.

b) A szabadtéri ismeretterjesztés és a látogatók pihenése céljából a parkosított részen kihelyezett, fából ácsolt padokat, asztalokat folyamatosan gondozni kell.

c) Az őskarsztos töbörsor körül korábban kialakított sodronykerítést megfelelő védőkorlátra kell lecserélni, e mentén a balesetveszélyre figyelmeztető táblákat kell kihelyezni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére