• Tartalom

1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat

1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról1

2011.11.09.

1. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. előtt közzétett – e kormányhatározat hatálybalépésének időpontjában vissza nem vont – egyedi kormányhatározatot és minisztertanácsi határozatot visszavonja.

2. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. előtt közzétett – e kormányhatározat hatálybalépésének időpontjában hatályon kívül nem helyezett – normatív kormányhatározatot és minisztertanácsi határozatot hatályon kívül helyezi.

3. A Kormány az 1. mellékletben meghatározott egyedi határozatait visszavonja.

4. A Kormány az 1. mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.

5. A Kormány a 2. mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.

6. A Kormány felhívja

a) a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erőforrás minisztert, hogy végezze el a Roma Kulturális Központ létrehozásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1041/2009. (IV. 8.) Korm. határozat felülvizsgálatát és annak eredményétől függően szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. március 31.

b) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a vidékfejlesztési minisztert, hogy végezze el az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségeiről és feladatairól szóló 1100/2007. (XII. 19.) Korm. határozat 2. pontjának felülvizsgálatát és annak eredményétől függően szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2012. március 31.

c) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti erőforrás minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy végezze el a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1100/2005. (X. 7.) Korm. határozat felülvizsgálatát és annak eredményétől függően szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2012. március 31.

7. Az e határozattal hatályon kívül helyezett, visszavont kormányhatározatok hatályon kívül helyezése, visszavonása nem érinti a kormányhatározatok által a hatályon kívül helyezést, visszavonást megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.

8. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az igazságügyért való felelőssége körében évente vizsgálja felül a hatályban lévő kormányhatározatokat és készítsen előterjesztést a Kormány részére a hatályon kívül helyezni, visszavonni javasolt kormányhatározatokról.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: évente

9. Hatályát veszti

a) a Brazil Szövetségi Köztársaság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló 1206/2011. (VI. 28.) Korm. határozat 1. és 3. pontja,

b) a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozat 2. pontja és 1. melléklete,

c) a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő hulladéklerakó telep környezeti kármentesítéséről szóló 1229/2009. (XII. 29.) Korm. határozat 1., 2., 4. pontja és Melléklete,

d) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségeiről és feladatairól szóló 1100/2007. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pontja,

e) a nyári aszály következményeiről és az azokkal összefüggésben szükséges intézkedésekről szóló 1072/2007. (IX. 25.) Korm. határozat 1. pontja,

f) az egységes digitális rádió-távközlő rendszer (EDR) folyamatos működtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 1032/2007. (V. 15.) Korm. határozat 2. és 4. pontja,

g) a Csepeli Szabadkikötő országos közforgalmú kikötővé nyilvánításáról és ezzel összefüggésben a lehetséges privatizációs megoldásokról szóló 1019/2005. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontja,

h) az 1075/2003. (VII. 30.) Korm. határozatban foglaltak időarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1033/2004. (IV. 19.) Korm. határozat 2., 5–11., 14–37. pontja és a Melléklet 1.1., 2., 3.3–9. pontja.

10. Hatályát veszti a 2010. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1180/2010. (VIII. 31.) Korm. határozat.

11. Ez a határozat – a 12. és 13. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

12. A 10. pont 2012. június 30-án lép hatályba.

13. Az 5. pont 2013. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

 

Korm. határozat száma

Korm. határozat megnevezése

Ágazati Korm. határozatok

1.

1215/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

egyes, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet közötti jogutódlással kapcsolatos feladatokról

2.

1205/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás, valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

3.

1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat

az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges források biztosításáról

4.

1077/2011. (III. 25.) Korm. határozat

a vízügyi ágazat 2010. évi vízkárelhárítási tevékenységével kapcsolatos védekezési és kártalanítási költségeinek biztosításáról

5.

1059/2011. (III. 23.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

6.

1044/2011. (III. 16.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2011. évi adományozásáról

7.

1043/2011. (III. 10.) Korm. határozat

Életmentő Emlékérem adományozásáról

8.

1019/2011. (I. 28.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum Mélygarázs PPP-konstrukció keretében történő megvalósításáról szóló 1126/2005. (XII. 20.) Korm. határozat visszavonásáról

9.

1006/2011. (I. 14.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes ingó vagyonelemek segélyként történő térítésmentes tulajdonba adásáról

10.

1308/2010. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kormány 2011. I. félévi munkatervéről

11.

1307/2010. (XII. 23.) Korm. határozat

az 1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról

12.

1293/2010. (XII. 15.) Korm. határozat

a kötelező egészségbiztosítás természetbeni alapellátásainak és a méltányossági gyógyszertámogatás 2010. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről

13.

1288/2010. (XII. 15.) Korm. határozat

a Magyarország 2010. évi klímafinanszírozási kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében szükséges intézkedésekről

14.

1276/2010. (XII. 8.) Korm. határozat

a 2011-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

15.

1274/2010. (XII. 8.) Korm. határozat

egyes kisebbségi célú állami támogatások forrásának biztosítása érdekében a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

16.

1263/2010. (XI. 30.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2010. évi adományozásáról

17.

1258/2010. (XI. 25.) Korm. határozat

az 1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

18.

1255/2010. (XI. 19.) Korm. határozat

a gyógyító-megelőző ellátás 2010. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről

19.

1247/2010. (XI. 18.) Korm. határozat

az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről

20.

1244/2010. (XI. 17.) Korm. határozat

a 2011. évi EU soros elnökség lakossági ernyőkommunikációjához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elfogadott előirányzat nélkül történő megindításának engedélyezéséről

21.

1241/2010. (XI. 16.) Korm. határozat

az integrált ügyfélszolgálatok felállítása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról

22.

1233/2010. (XI. 15.) Korm. határozat

a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről szóló koncepcióval összefüggő egyes feladatokról

23.

1231/2010. (XI. 12.) Korm. határozat

az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. működőképességének fenntartása érdekében

24.

1229/2010. (XI. 8.) Korm. határozat

kormánybiztosi megbízás megszűnésének megállapításáról

25.

1214/2010. (X. 12.) Korm. határozat

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendő szakképzési célú keretmegállapodás jóváhagyásáról

26.

1208/2010. (X. 6.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő feladatok és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról

27.

1188/2010. (IX. 10.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő feladatok és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról

28.

1186/2010. (IX. 10.) Korm. határozat

az egyes költségvetési szervek központi hivatalokká történő átalakításáról

29.

1181/2010. (IX. 2.) Korm. határozat

a nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

30.

1178/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat

az európai területi együttműködési csoportosulásokkal kapcsolatos feladatokról

31.

1168/2010. (VIII. 10.) Korm. határozat

a Kormány 2010. II. félévi törvényalkotási programjáról

32.

1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadásáról szóló miniszteri határozat közzétételének határidejéről

33.

1164/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat

a májusi és júniusi árvizek, illetve a rendkívüli csapadékmennyiség következtében a közlekedési infrastruktúrában keletkezett károsodásokról

34.

1153/2010. (VII. 16.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

35.

1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozat

a 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről

36.

1147/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség egyesítését előkészítő kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

37.

1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról

38.

1130/2010. (VI. 10.) Korm. határozat

a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről szóló 1127/2009. (VII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

39.

1128/2010. (V. 25.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

40.

1125/2010. (V. 13.) Korm. határozat

a minősített adat elektronikus biztonságának megteremtéséhez szükséges költségkihatások vizsgálatáról

41.

1120/2010. (V. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetett eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról

42.

1116/2010. (V. 11.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános és céltartalékának előirányzatából történő felhasználásról

43.

1114/2010. (V. 11.) Korm. határozat

az év közben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetére szolgáló Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék előirányzatának átcsoportosításáról

44.

1106/2010. (IV. 30.) Korm. határozat

a TE Ganz-Röck Zrt. részére nyújtandó megmentési és szerkezetátalakítási költségvetési készfizető kezességvállalásról

45.

1105/2010. (IV. 30.) Korm. határozat

az engedélyezett létszámon felüli határozott idejű köztisztviselői többletlétszám biztosításáról

46.

1091/2010. (IV. 13.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

47.

1070/2010. (III. 18.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhatalmazásáról közbeszerzési eljárása kiírására és intézkedési terv készítéséről

48.

1064/2010. (III. 16.) Korm. határozat

a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás átcsoportosításáról

49.

1062/2010. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorú-díjak 2010. évi adományozásáról

50.

1057/2010. (III. 5.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

51.

1053/2010. (III. 2.) Korm. határozat

az Uniós fejlesztések fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról

52.

1052/2010. (III. 2.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkehelyzetének rendezéséről

53.

1042/2010. (II. 23.) Korm. határozat

a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról

54.

1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról

55.

1034/2010. (II. 12.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

56.

1026/2010. (II. 5.) Korm. Határozat

a Kormány 2010. I. félévi munkatervéről

57.

1017/2010. (I. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Közlekedési Hatóság gazdálkodását érintő egyes kérdésekről

58.

1011/2010. (I. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program folytatásáról

59.

1227/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. (MALÉV Zrt.) hosszabb távú működőképességéhez szükséges egyes intézkedésekről

60.

1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről

61.

1225/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

a HU9907 számú PHARE programmal kapcsolatos európai bizottsági követelés rendezéséről

62.

1218/2009. (XII. 23.) Korm. határozat

a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről szóló 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

63.

1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítése elszámolásáról

64.

1216/2009. (XII. 21.) Korm. határozat

az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás és a légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

65.

1213/2009. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

66.

1210/2009. (XII. 11.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2009. év II. félévében rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

67.

1209/2009. (XII. 11.) Korm. határozat

a Pécs II. Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adásának végrehajtásáról

68.

1208/2009. (XII. 11.) Korm. határozat

a 2010. évi közmunkaprogramok főbb pályázati elveiről

69.

1206/2009. (XII. 9.) Korm. határozat

a házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról

70.

1203/2009. (XII. 1.) Korm. határozat

a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő, teljesítményösztönzési célú intézkedésekről

71.

1202/2009. (XII. 1.) Korm. határozat

a földgázellátási válsághelyzettel összefüggésben szükséges kormányzati feladatokról

72.

1198/2009. (XI. 20.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

73.

1180/2009. (X. 30.) Korm. határozat

a gyógyászati segédeszköz támogatás és a gyógyszertámogatás 2009. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről

74.

1179/2009. (X. 26.) Korm. határozat

a magyarországi Moto GP futam rendezéséről, a Sávoly Motorcentrum Fejlesztő Kft. részére nyújtandó beruházási kölcsönről és az ahhoz kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról

75.

1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve elszámolásáról

76.

1174/2009. (X. 20.) Korm. határozat

a rendelkezésre állási támogatásnak a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra ösztönző átalakításához kapcsolódó egyes kormányzati feladatokról

77.

1169/2009. (X. 8.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

78.

1155/2009. (IX. 11.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

79.

1147/2009. (IX. 4.) Korm. határozat

a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretösszegének emeléséről

80.

1146/2009. (IX. 3.) Korm. határozat

a „Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció” elnevezésű előirányzat terhére történő 2009. évi átcsoportosításról

81.

1144/2009. (VIII. 28.) Korm. határozat

az euró-konform eszközök beszerzése állami támogatásának és forgalmazásának az euró bevezetésével összefüggő szabályozásáról

82.

1143/2009. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és az Informatikai Közháló szolgáltatásainak biztosításához szükséges beszerzésekről

83.

1140/2009. (VIII. 26.) Korm. határozat

az influenza világjárvány elleni oltóanyag gyártásának biztosításáról

84.

1139/2009. (VIII. 20.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2009. évi adományozásáról

85.

1138/2009. (VIII. 19.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításáról

86.

1133/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat

a helyközi közösségi közlekedés átalakításáról

87.

1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat

a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről

88.

1123/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

a helyközi közösségi közlekedési rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

89.

1121/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

90.

1116/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

a 2010-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

91.

1106/2009. (VII. 8.) Korm. határozat

a Kormány 2009. II. félévi munkatervéről

92.

1104/2009. (VI. 30.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

93.

1102/2009. (VI. 30.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

94.

1098/2009. (VI. 24.) Korm. határozat

a krízishelyzetbe került személyek támogatására rendelkezésre álló előirányzat felhasználását elősegítő tanácsadó testület létrehozásáról

95.

1094/2009. (VI. 15.) Korm. határozat

a 2009. június 7-én bekövetkezett vihar okozta károk enyhítéséről

96.

1090/2009. (VI. 12.) Korm. határozat

az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására

97.

1086/2009. (VI. 4.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés céltartalékából előirányzat átcsoportosítása a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe

98.

1075/2009. (V. 20.) Korm. határozat

az új humán influenzavírus megjelenése miatt kialakult helyzetre tekintettel az influenza pandémia elleni felkészülés forrásának biztosításáról

99.

1062/2009. (IV. 30.) Korm. határozat

a Kvantum Faktor Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó egyszerű (sortartó) állami kezességvállalásról

100.

1061/2009. (IV. 30.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium feladatkörébe tartozó beruházások és eszközbeszerzések forrásának biztosításáról

101.

1056/2009. (IV. 24.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Gripen International Kommanditbolag között 2001. december 20-án aláírt és 2003. február 3-án módosított ellentételezési megállapodás lezárásáról

102.

1053/2009. (IV. 17.) Korm. határozat

az infokommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

103.

1046/2009. (IV. 10.) Korm. határozat

a „Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért” Alapítvány támogatásáról

104.

1045/2009. (IV. 10.) Korm. határozat

a központosított illetményszámfejtés teljes körűvé tételéhez szükséges intézkedésről

105.

1037/2009. (III. 28.) Korm. határozat

a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet „Autópálya rendelkezésre állási díj” és „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése” előirányzatok túllépésének jóváhagyásáról

106.

1034/2009. (III. 27.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

107.

1029/2009. (III. 16.) Korm. határozat

a Car-INside Kft. részére nyújtandó állami kezességvállalásról

108.

1027/2009. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2009. évi adományozásáról

109.

1026/2009. (III. 12.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

110.

1020/2009. (II. 25.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

111.

1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról

112.

1004/2009. (I. 20.) Korm. határozat

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

113.

1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat

a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekről

114.

1082/2008. (XII. 17.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2008. év második félévében rendezésre javasolt ingatlanokról, valamint az ingatlanrendezés céljára elkülönített költségvetési keret felosztásáról

115.

1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második üteméről

116.

1068/2008. (XI. 6.) Korm. határozat

a Zalabaromfi Zrt. által termeltetett élőpulyka-állomány takarmányozásához és levágásához nyújtandó forgóeszközhitelhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

117.

1061/2008. (IX. 19.) Korm. határozat

az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról

118.

1055/2008. (VIII. 20.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2008. évi adományozásáról

119.

1054/2008. (VIII. 14.) Korm. határozat

az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására

120.

1051/2008. (VII. 28.) Korm. határozat

a 2009-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

121.

1049/2008. (VII. 18.) Korm. határozat

az új Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslattal kapcsolatos feladatokról

122.

1047/2008. (VII. 16.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2008. évben rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

123.

1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról

124.

1030/2008. (V. 16.) Korm. határozat

a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának 2008–2009. évekre vonatkozó cselekvési programjáról

125.

1016/2008. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2008. évi adományozásáról

126.

1101/2007. (XII. 19.) Korm. Határozat

a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

127.

1098/2007. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2007. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggő egyéb kérdésekről

128.

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

129.

1084/2007. (XI. 9.) Korm. határozat

Életmentő Emlékérem adományozásáról

130.

1080/2007. (X. 10.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsága tagjának kinevezéséről

131.

1078/2007. (X. 4.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Versenyeztetési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1057/1996. (V. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

132.

1077/2007. (X. 4.) Korm. határozat

a 2008-ban a felsőoktatásba felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

133.

1068/2007. (IX. 4.) Korm. határozat

a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány megszüntetéséről

134.

1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat

a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről

135.

1064/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2007. évi adományozásáról

136.

1061/2007. (VII. 30.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2007. évben rendezésre javasolt ingatlanokról

137.

1051/2007. (VII. 3.) Korm. határozat

az Európai Unió Megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiájának (EU FFS) végrehajtásáról készített jelentésről

138.

1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat

a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007–2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

139.

1021/2007. (III. 31.) Korm. határozat

a Prümi Szerződéshez való magyar csatlakozás előkészítéséről

140.

1018/2007. (III. 26.) Korm. határozat

a munkavédelem országos programja 2007. évi intézkedési és ütemtervéről

141.

1017/2007. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2007. évi adományozásáról

142.

1005/2007. (II. 6.) Korm. Határozat

a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról

143.

1124/2006. (XII. 20.) Korm. határozat

életmentő emlékérem kitüntető jelvény adományozásáról

144.

1122/2006. (XII. 13.) Korm. határozat

a kormányzati fejlesztéspolitika kistérségi szintű képviselőiről

145.

1118/2006. (XII. 5.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának kinevezéséről

146.

1115/2006. (XI. 30.) Korm. határozat

a lóversenyzés helyzetének rendezéséről

147.

1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat

a 2007-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

148.

1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozat

a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról

149.

1104/2006. (X. 31.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének 2006. évi finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról

150.

1095/2006. (IX. 30.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának megbízásáról

151.

1094/2006. (IX. 29.) Korm. határozat

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának kinevezéséről

152.

1093/2006. (IX. 29.) Korm. határozat

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának felmentéséről

153.

1085/2006. (VIII. 28.) Korm. határozat

az „Arany János Közalapítvány a Tudományért” közalapítvány megszüntetéséről

154.

1084/2006. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2006. évi adományozásáról

155.

1083/2006. (VIII. 22.) Korm. határozat

a közösségi állami támogatási szabályok szerinti létező támogatások felülvizsgálatáról és a 2007-től működtetni kívánt támogatásokról

156.

1074/2006. (VII. 27.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának felmentéséről és új vezérigazgatójának megbízásáról

157.

1066/2006. (VI. 29.) Korm. határozat

a közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

158.

1064/2006. (VI. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról

159.

1055/2006. (VI. 7.) Korm. határozat

a szociális nyári gyermekétkeztetéssel összefüggő kormányzati feladatokról

160.

1051/2006. (V. 19.) Korm. határozat

az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapításáról, kihirdetéséről és ideiglenes alkalmazásáról

161.

1045/2006. (IV. 25.) Korm. határozat

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. évi forrásbevonási tervéről

162.

1043/2006. (IV. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájának támogatásáról

163.

1042/2006. (IV. 14.) Korm. határozat

a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendő intézkedésekről szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedések hatályának kiterjesztéséről

164.

1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozat

a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendő intézkedésekről szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

165.

1031/2006. (IV. 3.) Korm. határozat

az árvízi védekezéssel kapcsolatos többletköltségek biztosításáról

166.

1030/2006. (IV. 3.) Korm. határozat

a vállalkozói „körbetartozások” kezelésére vonatkozó kormányzati lépésekről

167.

1026/2006. (III. 27.) Korm. határozat

az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek teljesüléséről szóló Nemzeti jelentés jóváhagyásáról

168.

1024/2006. (III. 21.) Korm. határozat

az Átmeneti Támogatás 2006. évi prioritásairól és tárgyalási irányelveiről

169.

1023/2006. (III. 17.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2006. évi adományozásáról

170.

1018/2006. (II. 20.) Korm. határozat

a Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány megszüntetéséről

171.

1015/2006. (II. 10.) Korm. határozat

Ganz Transelektro Villamossági Rt. részére nyújtandó korlátozott költségvetési készfizető kezességvállalásról

172.

1005/2006. (I. 20.) Korm. határozat

a lokális, nagy csapadékok okozta veszélyhelyzetekkel kapcsolatos előrejelzési és riasztási rendszerről

173.

1131/2005. (XII. 23.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatósága elnöke és tagjai megbízatásának meghosszabbításáról

174.

1129/2005. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház számára 2005. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

175.

1128/2005. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának ingatlanáról

176.

1111/2005. (XI. 23.) Korm. határozat

Életmentő Emlékérem kitüntető jelvény adományozásáról

177.

1094/2005. (IX. 19.) Korm. határozat

a csődről szóló törvény koncepciójáról és a gazdasági forgalom kiszámíthatóbb, átláthatóbb működését elősegítő intézkedésekről

178.

1088/2005. (IX. 9.) Korm. határozat

a 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok belvízi, árvízi védekezés miatti eszközpótlásáról

179.

1085/2005. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2005. évi adományozásáról

180.

1074/2005. (VII. 14.) Korm. határozat

a „HÚSMÍVESSÉGÉRT” Hústermelési, Húsfeldolgozási és Húskereskedelmi Alapítvány megszüntetéséről

181.

1069/2005. (VII. 8.) Korm. határozat

az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság átalakulásáról

182.

1065/2005. (VI. 27.) Korm. határozat

az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek teljesüléséről szóló Nemzeti jelentés jóváhagyásáról

183.

1064/2005. (VI. 23.) Korm. határozat

az autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásával összefüggő további feladatokról

184.

1058/2005. (VI. 1.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság új Igazgatóságának és elnökének kinevezéséről

185.

1055/2005. (V. 31.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság új Igazgatóságának és elnökének kinevezéséről

186.

1054/2005. (V. 28.) Korm. határozat

az Északkelet-Magyarországon a 2005. év május 18-i viharos időjárás, valamint árvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről

187.

1051/2005. (V. 21.) Korm. határozat

a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) ütemezett létrehozásának első lépését megvalósító egyesített bérletek bevezetéséről

188.

1047/2005. (V. 19.) Korm. határozat

a közszolgálati műsorszolgáltatók létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról

189.

1045/2005. (V. 13.) Korm. határozat

végelszámolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szükséges egyedi intézkedésről

190.

1042/2005. (V. 5.) Korm. határozat

a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről

191.

1039/2005. (IV. 28.) Korm. határozat

a Magyar Történelmi Film Közalapítvány létrehozásáról

192.

1038/2005. (IV. 28.) Korm. határozat

az EU Kommunikációs Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról

193.

1034/2005. (IV. 6.) Korm. határozat

II. János Pál pápáról való méltó megemlékezésről

194.

1031/2005. (IV. 4.) Korm. határozat

a szociális célú gyermekétkeztetéssel összefüggő kormányzati feladatokról

195.

1027/2005. (III. 17.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2005. évi adományozásáról

196.

1013/2005. (II. 22.) Korm. határozat

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának kinevezéséről

197.

1012/2005. (II. 19.) Korm. határozat

az állami autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásáról

198.

1010/2005. (II. 11.) Korm. határozat

foglalkoztatási tilalom, illetve korlátozás alóli felmentésről

199.

1002/2005. (I. 12.) Korm. határozat

Életmentő Emlékérem adományozásáról

200.

1155/2004. (XII. 26.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatójának felmentéséről és kinevezéséről, igazgatósági tag felmentéséről és igazgatósági tagok kinevezéséről

201.

1142/2004. (XII. 15.) Korm. határozat

a népegészségügyi program végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánymegbízott feladat- és hatásköréről

202.

1138/2004. (XII. 11.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány közalapítvánnyá történő átalakításáról

203.

1125/2004. (XI. 18.) Korm. határozat

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról

204.

1123/2004. (XI. 17.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye számára 2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

205.

1122/2004. (XI. 17.) Korm. határozat

a Magyar Információs Társadalom Stratégia kulturális főiránya (NAVA, NDA) szervezeti-intézményi kereteinek korszerűsítéséről

206.

1121/2004. (XI. 13.) Korm. határozat

a Magyar Televízió Rt. hitelfelvételéhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

207.

1120/2004. (XI. 13.) Korm. határozat

a „Fények és árnyak – Négy évszázad francia festészete” című kiállítás bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

208.

1119/2004. (XI. 13.) Korm. határozat

az egységes szövetkezeti törvény koncepciójáról és az egyéb szükséges intézkedésekről

209.

1118/2004. (XI. 3.) Korm. határozat

a 2004. évtől céltámogatásban részesülő helyi önkormányzatok kiegészítő jegyzékéről

210.

1114/2004. (XI. 2.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről

211.

1109/2004. (X. 27.) Korm. határozat

Csabai Lászlóné kormánymegbízottá történő kinevezéséről szóló 1087/2002. (VI. 7.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

212.

1107/2004. (X. 26.) Korm. határozat

az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentéséről, ellátáshoz juttatásáról és az utcai léttel kapcsolatos társadalmi konfliktusok kezeléséről

213.

1106/2004. (X. 26.) Korm. határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsban a Kormányt képviselő tagok kijelöléséről

214.

1105/2004. (X. 20.) Korm. határozat

a József Attila Emlékbizottság létrehozásáról

215.

1099/2004. (X. 12.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének kinevezéséről

216.

1095/2004. (X. 6.) Korm. határozat

a „Bethlen Gábor fejedelemi ajándéka II. Gusztáv Adolf svéd királynak” című műtárgyegyüttes kiállításon történő bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

217.

1092/2004. (IX. 29.) Korm. határozat

a 2005-ben felvehető államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról

218.

1090/2004. (IX. 16.) Korm. határozat

a Hernád folyó 2004. év júliusi-augusztusi áradásával összefüggésben károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásáról

219.

1089/2004. (IX. 16.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjainak kinevezéséről

220.

1088/2004. (IX. 14.) Korm. határozat

dr. Soós Adrianna kormánymegbízott felmentéséről

221.

1086/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat

az állam vállalkozói vagyonába tartozó ingatlan kincstári vagyonba történő visszapótlás nélküli átcsoportosításáról

222.

1082/2004. (VIII. 13.) Korm. Határozat

a „Madár dinoszauruszok” című kiállítás bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

223.

1078/2004. (VII. 22.) Korm. határozat

a BUDAGLOBAL Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről

224.

1076/2004. (VII. 22.) Korm. határozat

az Európa Terv (2007–2013.) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről

225.

1075/2004. (VII. 21.) Korm. határozat

a regionális és kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a területi államigazgatási szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről

226.

1072/2004. (VII. 19.) Korm. határozat

a 2004. júniusi rendkívüli időjárás következtében károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásáról

227.

1071/2004. (VII. 13.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

228.

1069/2004. (VII. 9.) Korm. határozat

a felnőttképzés fejlesztésének irányelveiről és cselekvési programjáról

229.

1068/2004. (VII. 9.) Korm. határozat

a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

230.

1065/2004. (VII. 2.) Korm. határozat

a vidékpolitikai kormány-meghatalmazott felmentéséről

231.

1063/2004. (VI. 28.) Korm. határozat

az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtásáról szóló 1024/2004. (III. 31.) Korm. határozatban foglalt feladatokról

232.

1057/2004. (VI. 8.) Korm. határozat

a „Modern/Izmusok. Európai grafika 1900–1930” című kiállítás bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

233.

1050/2004. (V. 25.) Korm. határozat

az első uniós gyermeknap megrendezésének kormányzati támogatásáról

234.

1049/2004. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház számára 2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

235.

1046/2004. (V. 14.) Korm. határozat

a Közép-európai Egyetem nem állami egyetemként történő elismerésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

236.

1044/2004. (V. 14.) Korm. határozat

a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) feladatainak a Nemzeti Fejlesztési Hivatal keretei között történő ellátásáról

237.

1043/2004. (V. 7.) Korm. határozat

az EU Kommunikációs Közalapítvány megszüntetéséről

238.

1042/2004. (V. 7.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról

239.

1041/2004. (IV. 29.) Korm. határozat

a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. fizetésképtelensége miatt kialakult válságos helyzet kezelését célzó kedvezményes hitelkonstrukció bevezetéséről

240.

1035/2004. (IV. 19.) Korm. határozat

a Hajléktalanokért Alapítvány Hajléktalanokért Közalapítvánnyá történő átalakításáról, valamint alapítványok jogutód nélküli megszüntetéséről

241.

1032/2004. (IV. 15.) Korm. határozat

Életmentő Emlékérem adományozásáról

242.

1030/2004. (IV. 15.) Korm. határozat

a többcélú kistérségi társulások ösztönzéséhez szükséges intézkedésekről

243.

1027/2004. (IV. 15.) Korm. határozat

az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek teljesüléséről szóló Nemzeti Jelentés jóváhagyásáról

244.

1025/2004. (III. 31.) Korm. határozat

a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények biztosításának finanszírozásáról

245.

1024/2004. (III. 31.) Korm. határozat

az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtásáról

246.

1020/2004. (III. 16.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2004. évi adományozásáról

247.

1019/2004. (III. 12.) Korm. határozat

a labdarúgás támogatását szolgáló egyes kormányhatározatok felülvizsgálatáról

248.

1015/2004. (III. 3.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

249.

1012/2004. (II. 28.) Korm. határozat

a Puskás Tivadar Alapítvány közalapítvánnyá történő átalakításáról

250.

1008/2004. (II. 16.) Korm. határozat

foglalkoztatási tilalom, illetve korlátozás alóli felmentésről

251.

1001/2004. (I. 8.) Korm. határozat

a MÁV Rt. európai színvonalú vasúttá alakításáról és az EU-csatlakozáshoz szükséges vasúti reform végrehajtásáról

252.

1132/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

az Erzsébet Téri Kulturális Központ és Millenniumi Park megvalósításának finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalás meghosszabbításáról

253.

1128/2003. (XII. 17.) Korm. határozat

a vállalatok és gazdálkodó szervezetek fizetésképtelenségi törvényének előkészítéséről

254.

1116/2003. (XI. 26.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye számára 2003. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

255.

1113/2003. (XI. 11.) Korm. határozat

a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról

256.

1111/2003. (XI. 7.) Korm. határozat

a Monet és barátai című kiállítás bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

257.

1101/2003. (X. 10.) Korm. határozat

a 2004-ben felvehető államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról

258.

1089/2003. (IX. 4.) Korm. határozat

a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény koncepciójáról

259.

1085/2003. (VIII. 19.) Korm. határozat

az egészségügyi rendszer korszerűsítésének soron következő feladatairól

260.

1082/2003. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Ro-Ro termináljának vámúttá nyilvánításáról és határátkelőhely létesítéséről

261.

1062/2003. (VII. 2.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2003. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

262.

1058/2003. (VI. 20.) Korm. határozat

tízezer rászoruló és fogyatékkal élő gyermek ingyenes nyári üdültetéséről

263.

1053/2003. (VI. 13.) Korm. határozat

Deák Ferenc születése 200. évfordulójának megünnepléséről

264.

1047/2003. (V. 28.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház számára 2003. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

265.

1037/2003. (IV. 24.) Korm. határozat

a Neumann-év Emlékbizottság létrehozásáról és a Neumann-év megrendezésével kapcsolatos feladatokról

266.

1027/2003. (IV. 3.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósági tagjának kinevezéséről

267.

1018/2003. (III. 18.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének kinevezéséről

268.

1217/2002. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Autópálya Rt.-nek nyújtott hitelhez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról

269.

1213/2002. (XII. 23.) Korm. határozat

a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programról

270.

1203/2002. (XII. 19.) Korm. határozat

a kárpótlási folyamat lezárására tervezett, a FORRÁS Befektetési Részvénytársaságba történő apport végrehajtásáról

271.

1197/2002. (XI. 28.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek számára 2002. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

272.

1191/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

a büntetőeljárási törvény jogorvoslati rendszerének felülvizsgálatáról

273.

1190/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

a Magyar Közlönyben közzétett kormányhatározatokban előírt határidős feladatok felülvizsgálatáról

274.

1188/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatról és az Informatikai Közhálóról

275.

1184/2002. (X. 31.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósági tagjának felmentéséről

276.

1173/2002. (X. 10.) Korm. határozat

a kistérségi hálózat gépkocsiparkjának bővítéséről

277.

1171/2002. (X. 10.) Korm. határozat

Budapest Városfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos állásfoglalásról

278.

1170/2002. (X. 10.) Korm. határozat

a 2002. évtől céltámogatásban részesülő helyi önkormányzatok kiegészítő jegyzékéről

279.

1167/2002. (X. 10.) Korm. határozat

az „Esélyt a jövőnek!” program megvalósításával kapcsolatos feladatokról

280.

1166/2002. (X. 1.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Igazgatósága tagjának, valamint Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről

281.

1164/2002. (IX. 30.) Korm. határozat

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának kinevezéséről

282.

1163/2002. (IX. 30.) Korm. határozat

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának felmentéséről

283.

1156/2002. (IX. 14.) Korm. határozat

a beruházásösztönzési stratégia cél- és eszközrendszerének felülvizsgálatáról

284.

1151/2002. (IX. 6.) Korm. határozat

a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által finanszírozott egyes ügyletek forrásául szolgáló 400 millió eurós szindikált hitelfelvételhez kapcsolódó állami készfizető kezességvállalásról

285.

1135/2002. (VIII. 2.) Korm. határozat

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke beszámolójának elfogadásáról

286.

1134/2002. (VIII. 2.) Korm. határozat

a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánosságáról és ellenőrzésének bővítéséről szóló szabályozási koncepcióról

287.

1133/2002. (VIII. 2.) Korm. határozat

a minisztériumokban kinevezhető helyettes államtitkárok számáról

288.

1132/2002. (VIII. 2.) Korm. határozat

az autópálya-építési programok közbeszerzési eljárás lefolytatásával történő megvalósításáról

289.

1131/2002. (VIII. 2.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Igazgatósága tagjának, valamint Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről

290.

1118/2002. (VI. 28.) Korm. határozat

Nagy Imre miniszterelnök és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének méltó megörökítésével összefüggő feladatokról

291.

1115/2002. (VI. 28.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósága elnökének kinevezéséről

292.

1113/2002. (VI. 25.) Korm. határozat

a társadalmi párbeszéd intézményrendszerének továbbfejlesztésével összefüggő feladatokról

293.

1112/2002. (VI. 25.) Korm. határozat

a Formula-1 Motorcsónak Magyar Nagydíj 2002. évi megrendezésével kapcsolatos állami kezességvállalásról

294.

1108/2002. (VI. 20.) Korm. határozat

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának kinevezéséről

295.

1094/2002. (VI. 8.) Korm. határozat

az érdekegyeztetés újraindításáról

296.

1089/2002. (VI. 8.) Korm. határozat

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának felmentéséről

297.

1082/2002. (V. 28.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság új igazgatóságának, elnökének és vezérigazgatójának kinevezéséről

298.

1081/2002. (V. 28.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatóságának és elnök-vezérigazgatójának felmentéséről

299.

1065/2002. (V. 15.) Korm. határozat

a Hódmezővásárhely városában felépülő fedett uszoda finanszírozásához kapcsolódó készfizető állami kezességvállalásról

230.

1061/2002. (V. 15.) Korm. határozat

a Stadion Informatikai Projekt (beléptetőrendszer) Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság általi visszavásárlásához felvételre kerülő bankhitelhez nyújtandó állami kezességvállalásról

301.

1055/2002. (V. 15.) Korm. határozat

a külső és nyugdíjas mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek, valamint a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló szövetkezetek üzletrészeinek állami megvásárlásához kapcsolódó kormányzati készfizető kezességvállalásról

302.

1052/2002. (V. 14.) Korm. határozat

a Debrecenben felépítendő új, többcélú rendezvénycsarnok felépítésével összefüggő egyes beruházások finanszírozásához kapcsolódó pótlólagos állami kezességvállalásról

303.

1045/2002. (V. 5.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház számára 2002. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

304.

1041/2002. (IV. 26.) Korm. határozat

a közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 2002. évi központi költségvetési támogatás felosztásáról

305.

1038/2002. (IV. 19.) Korm. határozat

a PHARE 2002–2003. évi „Gazdasági és Szociális Kohéziós” célú programjainak előkészítéséről

306.

1033/2002. (IV. 12.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház számára 2002. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

307.

1028/2002. (III. 26.) Korm. határozat

a Vértesi Erőmű Rt. retrofit programja és ezen belül az Oroszlányi Erőművében megvalósítandó kéntelenítő beruházásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

308.

1022/2002. (III. 21.) Korm. határozat

az „egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások” 2002. évi központi költségvetési támogatás felosztásáról

309.

1020/2002. (III. 21.) Korm. határozat

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának bevezetésével összefüggő feladatokról

310.

1008/2002. (I. 30.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Földalap Kht. alapítói törzstőke forrásának biztosításáról

311.

1004/2002. (I. 26.) Korm. határozat

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Részvénytársaság részéről történő hitelfelvételről és az ehhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

312.

1002/2002. (I. 12.) Korm. határozat

a külföldi megfigyelőknek a 2002. évi országgyűlési választásokra történő meghívásáról

313.

1152/2001. (XII. 30.) Korm. határozat

Életmentő Emlékérem adományozásáról

314.

1142/2001. (XII. 26.) Korm. határozat

a Tisza és Szamos folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati intézkedések koordinálásáról

315.

1131/2001. (XII. 11.) Korm. határozat

az ÁPV Rt. privatizációs tartalékának felhasználásáról

316.

1127/2001. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budai Görögkeleti Szerb Egyház számára 2001. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

317.

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003–2008.) vonatkozó koncepcióról

318.

1106/2001. (IX. 14.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Baptista Egyház számára 2001. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

319.

1101/2001. (IX. 1.) Korm. határozat

a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2001. év utáni megrendezésével kapcsolatos további kormányzati szerepvállalásról, és a 2002–2006. közötti időszakra vonatkozó, a Formula One Management és a Hungaroring Sport Rt. között létrejött szerződés jóváhagyásáról

320.

1099/2001. (VIII. 27.) Korm. határozat

a MÁV Rt. és a GySEV Rt. működőképességéhez és fejlesztéséhez szükséges hitelfelvételről és az ehhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

321.

1095/2001. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház számára 2001. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

322.

1093/2001. (VIII. 8.) Korm. határozat

a Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság tulajdoni helyzete megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről

323.

1081/2001. (VII. 20.) Korm. határozat

az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány létrehozásáról

324.

1078/2001. (VII. 13.) Korm. határozat

a hosszú távú roma társadalom- és kisebbségpolitikai stratégia irányelveit tartalmazó vitaanyag elfogadásáról és társadalmi vitájáról

325.

1076/2001. (VII. 13.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

326.

1072/2001. (VII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház számára 2001. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

327.

1063/2001. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Posta Rt. által a Postabank és Takarékpénztár Rt. állami tulajdonban lévő összes részvényének megszerzéséről

328.

1038/2001. (IV. 13.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósági tagjának felmentéséről és kinevezéséről

329.

1021/2001. (III. 14.) Korm. határozat

a Hivatásos Labdarúgás Fejlesztési Kötvény névértékére szóló állami kezességvállalásról

330.

1018/2001. (III. 9.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósága elnökének kinevezéséről

331.

1017/2001. (III. 6.) Korm. határozat

az „Esély a stabilitásra” Közalapítvány központi költségvetési támogatásáról

332.

1012/2001. (II. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány megalapításáról

333.

1006/2001. (II. 12.) Korm. határozat

a szociális intézmények 2001–2009. évekre szóló rekonstrukciós programjáról és a kastélyépületek kiváltási megoldásáról

334.

1115/2000. (XII. 27.) Korm. határozat

a Magyar Energia Hivatal szervezete, szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásáról

335.

1108/2000. (XII. 11.) Korm. határozat

a Befektető-védelmi Alap hitelfelvételéhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

336.

1102/2000. (XI. 29.) Korm. határozat

az ÁPV Rt. új Belső Ellenőrzési Szabályzatának jóváhagyásáról

337.

1099/2000. (XI. 29.) Korm. határozat

a kőolaj és kőolajtermékek stratégiai készletezéséről és azok beszerzéséhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

338.

1088/2000. (X. 31.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyar Katolikus Egyház férfi szerzetesrendek számára 2000. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

339.

1078/2000. (IX. 22.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház számára 2000. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

340.

1055/2000. (VII. 6.) Korm. határozat

az energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

341.

1043/2000. (V. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány létrehozásáról

342.

1015/2000. (II. 16.) Korm. határozat

az „Esély a stabilitásra” Közalapítvány központi költségvetési támogatására

343.

1008/2000. (I. 18.) Korm. határozat

a külgazdaság-politika irányításáról és a külgazdasági tevékenység irányításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

344.

1006/2000. (I. 18.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványok alapítói jogainak gyakorlásával kapcsolatos kormányzati feladatok meghatározásáról

345.

1003/2000. (I. 14.) Korm. Határozat

a Nyíregyháza, Körte u. 7. szám alatti ingatlan tulajdoni helyzetének rendezéséről

346.

1145/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

a regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságainak megszüntetéséről

347.

1143/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

a központosított közbeszerzések elrendeléséről és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezésekről

348.

1142/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

a szarvasmarha ágazat fejlesztéséhez nyújtott hitelek állami kezességvállalásáról

349.

1135/1999. (XII. 26.) Korm. határozat

a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) részleges finanszírozásáról szóló kölcsönegyezmény elfogadásáról és megkötéséről

350.

1134/1999. (XII. 25.) Korm. határozat

a munka-felügyeleti rendszer egységes irányításáról

351.

1124/1999. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet vagyonkezelésében lévő korábbi irgalmasrendi tulajdon visszaadásáról

352.

1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat

a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról

353.

1106/1999. (X. 8.) Korm. határozat

a tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények működési feltételeinek biztosítása érdekében meghatározott feladatokról

354.

1064/1999. (V. 31.) Korm. határozat

a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza rekonstrukciójához felvett hitel hitelezőváltásával összefüggő állami kezességvállalásáról

355.

1021/1999. (II. 24.) Korm. határozat

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter rendeletalkotási kötelezettsége alóli felmentéséről

356.

1017/1999. (II. 12.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szerveknél a politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörök számának meghatározásáról

357.

1007/1999. (I. 27.) Korm. határozat

az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapja által a Magyar Fejlesztési Bank Rt. részére nyújtandó hitelhez kapcsolódó állami garanciavállalásról

358.

1165/1998. (XII. 29.) Korm. határozat

a Reorg-Apport Rt. által kibocsátandó kötvények tőkeösszegének és kamatainak megfizetéséhez nyújtott állami kezességvállalásról

359.

1146/1998. (XI. 23.) Korm. határozat

a központi hőellátó berendezések társasházi tulajdonba adásáról

360.

1102/1998. (VII. 31.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

361.

1082/1998. (VI. 3.) Korm. határozat

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, valamint a Nyitott szakképzésért Közalapítvány alapító okiratainak módosításáról

362.

1071/1998. (V. 22.) Korm. határozat

a hírközléspolitikáról

363.

1042/1998. (IV. 1.) Korm. határozat

a sportszervezetek köztartozásainak rendezéséről

364.

1131/1997. (XII. 20.) Korm. határozat

a Középvállalkozói Hitelprogram 30 millió DEM összegű megemelésével kapcsolatos kezességvállalásról

365.

1078/1997. (VII. 17.) Korm. határozat

az Esélyt a tanulásra Közalapítvány létrehozásáról

366.

1065/1997. (VI. 11.) Korm. határozat

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásával összefüggő feladatról

367.

1061/1997. (V. 30.) Korm. határozat

a Gyorsindítású Gázturbina Programmal kapcsolatban megkötendő Garanciaegyezményről

368.

1035/1997. (IV. 10.) Korm. határozat

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány létrehozásáról

369.

1004/1997. (I. 17.) Korm. határozat

Budapest Főváros Általános Rendezési Tervével kapcsolatos állásfoglalásról

370.

1127/1996. (XII. 22.) Korm. határozat

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány létrehozásáról

371.

1119/1996. (XII. 13.) Korm. határozat

az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt, 1996-ban tárgyalt és rendezésre javasolt ingatlanokról

372.

1097/1996. (IX. 17.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratáról szóló 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1029/1996. (IV. 12.) Korm. határozat kiegészítéséről

373.

1062/1996. (VI. 4.) Korm. határozat

az államháztartási reform előkészítéséről

374.

1007/1996. (II. 7.) Korm. határozat

a TEMPUS Közalapítvány létrehozásáról

375.

1138/1995. (XII. 27.) Korm. határozat

a Nemzetközi Pető András Közalapítványról

376.

1124/1995. (XII. 7.) Korm. határozat

a gyalogsági aknák exportjának moratóriumáról

377.

1115/1995. (XI. 29.) Korm. határozat

a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról szóló 1114/1994. (XII. 7.) Korm. határozat, a villamosenergia-ipari társaságok erőműfejlesztési célkitűzéseinek programjáról, valamint az erőművi és hálózati áramszolgáltató társaságoknál bevezetésre kerülő szavazatelsőbbségi részvényhez rendelt jogokról szóló 2220/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról és a villamosenergia-ipari privatizációval kapcsolatos egyes feladatokról

378.

1067/1995. (VII. 12.) Korm. határozat

az egyes volt munkásőr-létesítmények oktatási-nevelési célú hasznosításáról szóló 1060/1993. (VIII. 5.) Korm. határozatban szereplő Budapest VI., Lendvay u. 17–19. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

379.

1059/1995. (VI. 29.) Korm. határozat

a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány létrehozásáról

380.

1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratáról

381.

1116/1994. (XII. 9.) Korm. határozat

a Hadigondozottak Közalapítványa létrehozásáról

382.

1075/1994. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Magyar Energia Hivatalról

383.

1032/1994. (V. 6.) Korm. határozat

a testnevelés és a sport megújításának koncepciójáról szóló 24/1993. (IV. 9.) OGY határozat végrehajtását szolgáló munkaprogramról

384.

1031/1994. ( IV. 30.) Korm. határozat

a távlati népesedéspolitika alapelveiről

385.

1015/1994. (III. 10.) Korm. határozat

a Zemplén-Abaúj térség földgázellátás megvalósításának pénzügyi feltételeiről

386.

1041/1993. (VI. 9.) Korm. határozat

az Állami Vagyonügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

387.

1057/1992. (X. 9.) Korm. határozat

a HUNGÁRIA Televízió Alapítvány létrehozásáról

388.

1040/1992. (VII. 29.) Korm. határozat

az országos hatáskörű államigazgatási szervek irányításáról és felügyeletéről

389.

1006/1992. (I. 20.) Korm. határozat

a Budapest XV., Őrjárat utca 1–3. szám alatti volt szovjet Katonai Kórház tulajdonba adásáról

390.

1032/1991. (VII. 9.) Korm. határozat

a szovjet csapatkivonás kapcsán megüresedett egyes ingatlanok hasznosításáról

Módosító Korm. határozatok

391.

1229/2011. (VII. 5.) Korm. határozat

a 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

392.

1143/2011. (V. 12.) Korm. határozat

a Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

393.

1094/2011. (IV. 13.) Korm. határozat

egyes fejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

394.

1061/2011. (III. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról szóló 1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról

395.

1058/2011. (III. 22.) Korm. határozat

a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról

396.

1057/2011. (III. 22.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

397.

1053/2011. (III. 22.) Korm. határozat

a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról, valamint a nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról

398.

1050/2011. (III. 17.) Korm. Határozat

a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

399.

1049/2011. (III. 17.) Korm. határozat

a Nemzetközi Pető András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

400.

1045/2011. (III. 16.) Korm. határozat

a Nitrogénművek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

401.

1038/2011. (III. 3.) Korm. határozat

a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

402.

1037/2011. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

403.

1036/2011. (III. 3.) Korm. határozat

a Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okiratának módosításáról

404.

1030/2011. (II. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

405.

1020/2011. (II. 3.) Korm. határozat

az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia magyar programjának előkészítéséről szóló 1001/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

406.

1016/2011. (I. 24.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról

407.

1267/2010. (XII. 3.) Korm. határozat

a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatás kifizetéséhez szükséges előirányzat-módosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím Rendkívüli kiadások felhasználási céljának megváltoztatásáról

408.

1232/2010. (XI. 12.) Korm. határozat

a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

409.

1183/2010. (IX. 3.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról

410.

1123/2010. (V. 13.) Korm. határozata

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

411.

1067/2010. (III. 18.) Korm. határozat

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

412.

1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról

413.

1041/2010. (II. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról

414.

1038/2010. (II. 18.) Korm. határozat

az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról

415.

1007/2009. (I. 23.) Korm. határozat

a Nitrogénművek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Korm. határozat, valamint a Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a Pápa-Ser Kft. részére nyújtandó hitelről szóló 1091/2008. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

416.

1046/2008. (VII. 14.) Korm. határozat

az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos felkészülés megkezdéséről és szervezeti kereteiről szóló 1071/2007. (IX. 12.) Korm. határozat módosításáról

417.

1027/2008. (V. 8.) Korm. határozat

a MÁV Zrt. és a MÁV–TRAKCIÓ Zrt. közötti hitelátvállalásokról és a hitelátvállalások miatt szükséges, egyes kezességvállalásról rendelkező kormányhatározatok módosításáról

418.

1010/2008. (II. 29.) Korm. határozat

a Kormányzati Negyed projekttel kapcsolatos döntések módosításáról

419.

1082/2007. (X. 12.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról

420.

1025/2007. (IV. 11.) Korm. határozat

a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági energiamegtakarítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés című pályázat együttes meghirdetéséről szóló 1015/2007. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

421.

1024/2007. (IV. 5.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

422.

1119/2006. (XII. 7.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2006. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az egyeztető bizottságok 2007. évi működtetési költségének meghatározásáról, valamint egyes, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló kormányhatározatok módosításáról

423.

1101/2006. (X. 27.) Korm. határozat

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

424.

1078/2006. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

425.

1014/2006. (II. 8.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatósága elnöke és tagjai megbízatásának meghosszabbításáról szóló 1131/2005. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

426.

1007/2006. (I. 26.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról

427.

1116/2005. (XII. 9.) Korm. határozat

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

428.

1084/2005. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

429.

1072/2005. (VII. 8.) Korm. határozat

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

430.

1066/2005. (VI. 27.) Korm. határozat

a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány, a Bursa Hungarica Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

431.

1025/2005. (III. 11.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

432.

1009/2005. (II. 8.) Korm. határozat

az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

433.

1157/2004. (XII. 26.) Korm. határozat

a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. fizetésképtelensége miatt kialakult válságos helyzet kezelését célzó kedvezményes hitelkonstrukció bevezetéséről szóló 1041/2004. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

434.

1153/2004. (XII. 26.) Korm. határozat

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

435.

1152/2004. (XII. 26.) Korm. határozat

az országos múzeumok látogatásáról szóló 1160/2002. (IX. 26.) Korm. határozat módosításáról

436.

1147/2004. (XII. 22.) Korm. határozat

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

437.

1146/2004. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal megszüntetésével, illetve a kormányzati struktúra változásával összefüggő módosításáról

438.

1143/2004. (XII. 17.) Korm. határozat

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

439.

1140/2004. (XII. 11.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról

440.

1136/2004. (XII. 9.) Korm. határozat

a „Fények és árnyak – Négy évszázad francia festészete” című kiállítás bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1120/2004. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

441.

1116/2004. (XI. 3.) Korm. határozat

a gödöllői Grassalkovich-kastély műemléki helyreállításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1144/2001. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

442.

1111/2004. (X. 28.) Korm. határozat

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

443.

1108/2004. (X. 26.) Korm. határozat

a Balassi Bálint Intézet felügyeleti jogának megváltozásáról, valamint az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat módosításáról

444.

1031/2004. (IV. 15.) Korm. határozat

a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat módosításáról

445.

1013/2004. (II. 28.) Korm. határozat

Vadász Jánosnak az egységes közszolgálati szabályozás kidolgozásáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánymegbízottá történő kinevezéséről szóló 1161/2002. (IX. 26.) Korm. határozat módosításáról

446.

1003/2004. (I. 22.) Korm. határozat

a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

447.

1002/2004. (I. 8.) Korm. határozat

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány alapító okiratának a módosításáról

448.

1135/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

449.

1134/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

450.

1131/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

a közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 2002. évi központi költségvetési támogatás felosztásáról szóló 1041/2002. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról

451.

1120/2003. (XII. 10.) Korm. határozat

egyes, az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások előirányzat felosztásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

452.

1076/2003. (VII. 30.) Korm. határozat

a Vértesi Erőmű Rt. retrofit programja további finanszírozásáról és a társaság privatizációjáról szóló 1055/2003. (VI. 19.) Korm. határozat módosításáról

453.

1070/2003. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

454.

1069/2003. (VII. 18.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

455.

1041/2003. (V. 7.) Korm. határozat

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

456.

1032/2003. (IV. 16.) Korm. határozat

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

457.

1028/2003. (IV. 3.) Korm. Határozat

a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról

458.

1219/2002. (XII. 30.) Korm. határozat

az 1162/2002. (IX. 26.) Korm. határozat módosításáról

459.

1209/2002. (XII. 21.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról

460.

1208/2002. (XII. 21.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

461.

1205/2002. (XII. 20.) Korm. határozat

az „egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások” támogatására előirányzott 2002. évi központi költségvetési jogcím csoport felosztásáról rendelkező 1022/2002. (III. 21.) Korm. határozat módosításáról

462.

1157/2002. (IX. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Népesedési Program kidolgozásáról, a Népesedési Kormánybizottság létrehozásáról szóló 1069/2001. (VII. 10.) Korm. határozat módosításáról

463.

1127/2002. (VII. 17.) Korm. határozat

az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

464

1031/2002. (III. 29.) Korm. határozat

a gödöllői Grassalkovich Kastély helyreállításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1144/2001. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

465.

1027/2002. (III. 26.) Korm. határozat

a gazdasági miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

466.

1005/2002. (I. 26.) Korm. határozat

a Kulturális Javak Visszaszolgáltatásának Bizottságáról szóló 1036/1993. (V. 19.) Korm. határozat módosításáról

467.

1111/2001. (X. 4.) Korm. határozat

az oktatási miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó egyes közalapítványok alapító okiratainak módosításáról

468.

1051/2001. (V. 18.) Korm határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

469.

1110/2000. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

470.

1107/2000. (XII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

471.

1106/2000. (XII. 8.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

472.

1032/2000. (IV. 7.) Korm. határozat

a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról

473.

1122/1999. (XII. 8.) Korm. határozat

az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

474.

1026/1999. (III. 3.) Korm. határozat

az Európai Unió PHARE programja és az OECD országok által Magyarországnak juttatott segélyek kormányzati irányításának és koordinációjának új rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 1108/1997. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról

475.

1160/1998. (XII. 17.) Korm. határozat

az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt és rendezésre javasolt ingatlanról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

476.

1121/1998. (IX. 30.) Korm. határozat

a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

477.

1082/1998. (VI. 3.) Korm. határozat

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, valamint a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány alapító okiratainak módosításáról

478.

1080/1998. (VI. 3.) Korm. határozat

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

479.

1008/1998. (I. 30.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratáról szóló 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat módosításáról

480.

1055/1997. (V. 28.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat mellékleteként kiadott Alapító Okiratának módosításáról

481.

1006/1997. (I. 22.) Korm. határozat

a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról

482.

1131/1996. (XII. 23.) Korm. határozat

a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

483.

1118/1996. (XII. 11.) Korm. határozat

a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

484.

1029/1996. (IV. 12.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratáról szóló 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat módosításáról

485.

1036/1995. (V. 4.) Korm. határozat

a Grassalkovich Kastély Közalapítvány Alapító Okiratának közzétételéről és az 1051/1993. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról

486.

1018/1994. (III. 17.) Korm. határozat

a Teleki László Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

487.

1049/1993. (VII. 1.) Korm. határozat

a Budapest XV., Őrjárat u. 1–3. szám alatti volt szovjet Katonai Kórház tulajdonba adásáról szóló 1006/1992. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Nemzetközi tárgyú Korm. határozatok

489.

1138/2011. (V. 12.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásáról

490.

1130/2011. (IV. 29.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Kosice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

491.

1088/2011. (IV. 13.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

492.

1253/2010. (XI. 19.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

493.

1252/2010. (XI. 19.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

494.

1139/2010. (VII. 2.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

495.

1135/2010. (VI. 28.) Korm. határozat

a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

496.

1110/2010. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

497.

1080/2010. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

498.

1073/2010. (III. 25.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

499.

1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról

500.

1040/2010. (II. 23.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

501.

1023/2010. (II. 5.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

502

1009/2010. (I. 22.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Német Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

503.

1194/2009. (XI. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

504.

1184/2009. (XI. 5.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

505.

1167/2009. (X. 6.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

506.

1158/2009. (IX. 17.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

507.

1084/2009. (VI. 4.) Korm. határozat

a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról

508.

1079/2009. (V. 27.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti fejlesztési együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

509.

1076/2009. (V. 27.) Korm. határozat

a menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodásban részes államává váláshoz szükséges bejelentésről

510.

1074/2009. (V. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye végrehajtásáról szóló harmadik időszaki jelentéséről

511.

1054/2009. (IV. 24.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

512.

1044/2009. (IV. 10.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

513.

1038/2009. (IV. 2.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

514.

1023/2009. (III. 6.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

515.

1022/2009. (III. 6.) Korm. határozat

a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New York-ban elfogadott Egyezményben részes állammá váláshoz szükséges bejelentésről

516.

1021/2009. (II. 27.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

517.

1112/2006. (XI. 29.) Korm. határozat

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapításáról, kihirdetéséről és ideiglenes alkalmazásáról

518.

1046/2005. (V. 19.) Korm. határozat

az Európai Gazdasági Térség és a norvég finanszírozási mechanizmusok prioritásairól és tárgyalási irányelveiről

519.

1021/2007. (III. 31.) Korm. határozat

a Prümi Szerződéshez való magyar csatlakozás előkészítéséről

520.

1115/2004. (XI. 3.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének létrehozásáról

521.

1004/2004. (I. 31.) Korm. határozat

Drávaszabolcs–Donji Miholjac (Alsómiholjác) nemzetközi személy- és áruforgalomra megnyitott közúti határátkelőhely működésének szüneteltetéséről

522.

1119/2003. (XII. 10.) Korm. határozat

a kormányzati képviselet ellátásáról a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között az 1997. június 20-án aláírt Megállapodás áttekintésére

523.

1189/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának Magyar Stratégiai Dokumentumáról, valamint a kapcsolódó intézkedésekről

524.

1146/2002. (IX. 4.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormányának a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában vállalt kötelezettségeinek végrehajtására vonatkozó második időszaki jelentéséről

525.

1143/2002. (VIII. 16.) Korm. határozat

a csehországi rendkívüli árvíz elleni védekezéshez és az árvízkárok elhárításához történő segítségnyújtásról

526.

1044/2002. (V. 5.) Korm. határozat

az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek teljesüléséről szóló Országjelentés jóváhagyásáról

527.

1094/1999. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank által Budapest és Dunaújváros önkormányzatának szennyvízkezelési fejlesztéseik finanszírozása céljából nyújtandó kölcsönökhöz kapcsolódó garanciaegyezmények elfogadásáról, valamint a garancianyújtás feltételeiről

528.

1054/1998. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a közvetlen vasúti kapcsolat létesítéséről szóló egyezményről, valamint a kiemelt központi beruházás részbeni finanszírozásához szükséges hitel felvételéről

529.

1051/1995. (VI. 22.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Partnerség a Békéért más résztvevő államai között haderőik jogállásáról szóló Megállapodás és Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírásáról

2. melléklet az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

 

Korm. határozat száma

Korm. határozat címe

1.

1172/2011. (V. 26.) Korm. határozat

a 2011. január–február havi vízkárelhárítási védekezések költségeinek biztosításáról

2.

1086/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a vízitársulatok 2011. évi közfoglalkoztatási költségei önrészének biztosításáról

3.

1033/2011. (III. 2.) Korm. határozat

a 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

4.

1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati beruházások központi költségvetési támogatásáról

5.

1054/2003. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2001. évi árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések helyreállításának, újjáépítésének egyes kérdéseiről

1

A határozatot az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat hatályon kívül helyezte 2015. február 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére