• Tartalom

139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2011.09.10.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 21–22. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 23. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 25. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

p) feladatváltozás: egészségügyi államigazgatási szerv döntése vagy egészségügyi ellátási szerződés, illetve megállapodás alapján az érintett egészségügyi szolgáltatók ellátási területének, vagy a finanszírozási szerződésben lekötött kapacitás mértékének és szakmai összetételének megfelelő szakellátási feladataiknak a változása.”

2. § A Kr. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Amennyiben az ellátott személynek az ellátás igénybevételekor fennálló egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága hatósági eljárás keretében az ellátást követően megállapításra kerül, az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátott személy – a jogviszonya jogerős megállapítástól számított 30 napon belül benyújtott – kérelmére a megfizetett térítési díjat visszafizetni. Az egészségügyi szolgáltató a térítési díj visszafizetése esetén, annak igazolása mellett, a nyújtott szolgáltatás pótlólagos elszámolása iránti igényét legfeljebb a beteg egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát tisztázó hatósági eljárás jogerős befejezésétől számított második hónap 5. napjáig küldheti meg a finanszírozónak.”

3. § A Kr. 6/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Finanszírozás szempontjából új kapacitáson nyújtott teljesítmény szerint finanszírozott szolgáltatások működési kiadásainak fedezetére utólagos elszámolással finanszírozási előleg folyósítható. Az egyhavi előleg mértéke a finanszírozási szerződés szerinti kapacitás nagyságára és az ellátási formára jellemző országos havi átlagos teljesítménydíj 50 százaléka. E jogcímen a havi finanszírozási előleg a finanszírozási szerződés megkötését követően legfeljebb két hónapra folyósítható. A finanszírozó a folyósítás határidejének leteltét követően az előleget egyenlő részletekben a következő két havi esedékes finanszírozási összegből levonja.”

4. § A Kr. 6/C. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A háziorvosi szolgáltató az adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnését megelőzően végzett ellátások alapján esedékes minősítő teljesítménydíjazásra – a bejelentkezett biztosítottak két hónappal korábbi állapotának megfelelő korcsoportos pontszáma alapján járó díjazással együtt – legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnését követően a 12/A. § (2) bekezdése szerint esedékes díjfizetés során jogosult.
(4) A szolgáltató a finanszírozási szerződés megszűnését követően a teljesítményen – háziorvosi ellátás esetében a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszámán – alapuló díjazás szerint jogosult a finanszírozási szerződés megszűnését megelőzően elvégzett jogviszony ellenőrzések után járó díjazásra.”

5. § A Kr. 14. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a (8) bekezdés szerinti esetben az OALI-val közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos 60 napot meghaladó keresőképtelen állományban van, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozási segélyt vesz igénybe, és a helyettesítését az OALI-val szerződéses jogviszonyban álló másik háziorvos látja el, a finanszírozás a 10. § (1) bekezdésében meghatározott díjazás számítás szerinti átlagos havi díj 100 százalékával történik, ha a körzet lakosságszáma az 1200 főt eléri, alacsonyabb lakosságszám esetén a díjazás arányosan csökken.”

6. § A Kr. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a TVK megállapítása az R. 2. számú mellékletében külön jelzéssel ellátott molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott keret mértékéig kötött szolgáltatásvolumen szerződés alapján finanszírozott ellátások kivételével történik. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra szerződött szolgáltatók részére a tárgyévre vonatkozó szolgáltatásvolumen keret az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott országos keret terhére a szolgáltató vagy jogelődje által a tárgyévet megelőző finanszírozási évre vonatkozóan jelentett és elszámolható, a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával korrigált teljesítmény mennyiség arányában kerül megállapításra.”

7. § (1) A Kr. 27/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TVK módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik. Amennyiben a szolgáltató az adott szakmában már rendelkezett kapacitással, a TVK módosításánál a változással érintett szakma szerinti TVK egy kapacitásegységre jutó mennyiségét kell figyelembe venni, ha az az országos átlagot meghaladja.
(4a) TVK módosítást igénylő feladatváltozás esetén a finanszírozó a feladatra jutó TVK-t az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett szolgáltatásoknak a feladatváltozással érintett ellátási terület lakossága által a módosítás évét megelőző finanszírozási évben történt igénybevétele alapján állapítja meg, és csoportosítja át a feladatváltozással érintett szolgáltatók között.”

(2) A Kr. 27/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti TVK módosítás a megállapodó, illetve szerződő felek erre vonatkozó külön megállapodása szerint történik. Külön megállapodás hiányában a feladatváltozással érintett szolgáltatók TVK-ját a finanszírozó a megállapodás, illetve szerződés szerinti feladatra jutó TVK mértékével módosítja. Ha az (1) bekezdés szerinti feladatváltozáshoz az egészségügyi államigazgatási szerv döntése szükséges, az egészségügyi államigazgatási szervnek a feladatváltozással érintett valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó döntése alapján, a feladatra jutó TVK mértékével kell módosítani, illetve megállapítani a feladatváltozással érintett szolgáltatók TVK-ját.
(6) Amennyiben az ellátási terület változása TVK módosítást igényel, a TVK átcsoportosítás az egészségügyi államigazgatási szervnek az ellátási terület változásával érintett valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó döntése alapján, a szolgáltatásoknak a változással érintett ellátási terület lakosai általi igénybevétele szerinti bázisteljesítmény arányában történik.”

8. § A Kr. 27/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A járóbeteg-szakellátást is végző aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató teljesítményvolumene – az együttes kezelhetőség érdekében – értékarányosan súlyszámban vagy pontszámban is meghatározható. A havi elszámolás során azonban ez az aktív fekvőbeteg-szakellátásban az elszámolható teljesítménymennyiség növekedését nem eredményezheti.”

9. § A Kr. 29. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerződésében az – Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg kell határozni:)

a) a járóbeteg-szakellátást nyújtó rendelési helyeket és a lekötött heti szakrendelési óraszámot, valamint a teljesítmény mennyiségét befolyásoló egyéb kapacitás adatokat, ideértve a kezelőhelyek számát;
b) az egyes rendelések által végezhető szakmákat, szaktevékenységeket;”

10. § A Kr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A teljesítmények rögzítése a rendelési helyeken, a gondozást végző részlegeken és a szakambulanciákon a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató megküldi a finanszírozónak az elszámoláshoz a 6/A. számú melléklet szerinti teljesítményjelentést. A teljesítményjelentésnek tartalmazni kell a (4) bekezdés szerinti fekvőbeteg osztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből elbocsátott beteg részére nyújtott, járóbeteg-szakellátási teljesítményként nem elszámolható ellátást is.”

(2) A Kr. 30. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltató kérésére a beteg részére egészségügyi szolgáltatást más szolgáltató nyújt, ennek költségeit a szolgáltatók egymás között számolják el. Az elszámolás során legfeljebb az adott szolgáltatásnak az OEP által alkalmazott aktuális finanszírozási paraméterei és a 6. § (2) bekezdése szerinti forintértékek vehetők figyelembe.”

11. § A Kr. 30/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyeztetésre nyitva álló 10 napos határidő eredménytelen elteltét követően vagy a megegyezés ellenére sem teljesített fizetés esetén az OVSZ a számlaegyeztetésnek megfelelő, a tárgyhónap utolsó napjáig felmerülő követelését – díjmegtérítés céljából – a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig eljuttatja az OEP részére.”

12. § A Kr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók az elvégzett tevékenység alapján teljesítménydíjazásban részesülnek.”

13. § (1) A Kr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A betegszállítás finanszírozása havonta, a szabályosan utalványozott betegszállítás céljából megtett hasznos és többletkilométerek alapján történik. Hasznos kilométerenként számolható el egyedi betegszállítás esetén a beteg felvételének helye és a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helye közötti legrövidebb útszakasz, kapcsolt szállítás esetén az első beteg felvétele és az utolsó beteg érkezési helye közötti legrövidebb, illetve indokolt esetben az attól eltérő, a betegszállítás szempontjából legelőnyösebb útszakasz. Az elvégzett teljesítményekről a szolgáltató a 16. számú melléklet szerinti adattartalommal – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón – jelentést küld az OEP-nek a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. Az egységes, OEP által előírt adattartalmat szolgáltató GPS műholdas navigációs rendszer működtetője a saját szerveréről, az elvégzett szállítások validitásának ellenőrzésére az OEP részére minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelentést küld. A teljesítmény-adatok tartalmazzák a finanszírozott gépkocsik azon GPS-adatait, amelyek alkalmasak a gépkocsi teljesítményének, napi futott kilométereinek ellenőrzésére.”

(2) A Kr. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A beteg szállításáról a külön jogszabályban előírt adattartalmú, az utalvány adataival megegyező, hiánytalanul kitöltött adatlapot kell vezetni. Az éves költségvetésben egy hónapra rendelkezésre álló keretösszegből a (2) bekezdés szerinti díjazás és a 34. § (3) bekezdése szerint elkülönített összeg levonása után – az országos teljesítmények figyelembevételével – az OEP állapítja meg az egy kilométerre jutó országos forintértéket. Szolgáltatónként, egy aktív gépjármű teljesítményeként havonta legfeljebb átlag 8000 hasznos kilométer, és többlet-férőhelyenként legfeljebb 2000 többletkilométer számolható el. A többletférőhely a gépjármű összes férőhelyeinek – ideértve a gépjárművezető férőhelyét is – kettővel csökkentett száma lehet.”

(3) A Kr. 33. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szolgáltatót a – külön jogszabályok szerint – beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után kiegészítő betegszállítási díj illeti meg, amelynek mértéke)

c) a főváros és a megyeszékhely közigazgatási területén belül történő szállítás esetén az a) és b) pont szerinti díjon felül a betegkísérő közreműködését igénylő szállításnál betegenként további 500 forint, betegkísérő közreműködését nem igénylő szállításnál betegenként további 250 forint.”

(4) A Kr. 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 100 kilométert meghaladó hosszú távú szállítás esetében a megtett útszakasz díja 0,8-es degressziós szorzóval kerül kiszámításra.”

14. § (1) A Kr. 37. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A szerződésben – az Eb. tv.-ben és a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg kell határozni)

g) az osztályos háttérrel nyújtott nappali kórházi ellátás lekötött kapacitását napi beteglétszámban, ami nem haladhatja meg az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható napi beteglétszám 50 százalékát.”

(2) A Kr. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az OEP ellenőrzés alapján állapítja meg.
(4a) A (4) bekezdés szerinti ellenőrzést
a) az év negyedik negyedévében valamennyi rehabilitációs osztályra kiterjedően,
b) a szolgáltatónál lekötött fekvőbeteg-szakellátási kapacitás szakmai összetételének rehabilitációs ellátást érintő, legalább 15 ágyszámmal történő módosítása esetén a szerződésmódosítást megelőzően,
c) az orvosok létszámadatai vonatkozásában a finanszírozási szerződés adatai alapján negyedévente
kell lefolytatni.
(4b) Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy krónikus szakfeladatnak megfelelő szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelő szorzóval kerül finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor tevékenysége a szakmai minősítésének megfelelően kerül finanszírozásra. A szolgáltató a módosított besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenőrzést követő év január 1-jétől, illetve a finanszírozási szerződés módosításának kezdő hatályától jogosult.”

15. § A Kr. 40. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére – a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig –
a) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerű ellátásokat,
b) a pályázattal fejlesztett járóbeteg-szakellátásból a 0100 általános belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0900 általános neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1401 reumatológia, az 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel), a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 általános fizioterápia-gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs, az 5722 fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat
a hozzárendelt pontértékkel lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak.”

16. § A Kr. 41. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Önálló finanszírozási esetként számolható el az R. 10. számú mellékletében meghatározott, a jelentés és a finanszírozás szempontjából kúraszerű ellátás időszakában, nem a kúraszerű ellátással összefüggően nyújtott sürgős fekvőbeteg ellátás.”

17. § A Kr. 56. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 27/A. § (4) bekezdése szerint az OEP hivatalból felülvizsgálja és szükség szerint módosítja a 27/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2011. évben megállapított TVK módosítást.
(5) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 31. § (1) bekezdése szerint az OEP a gondozóintézeti gondozás nyújtására érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók részére 2011. október és november hónapra a 2011. szeptember 30-án hatályos 31. § szerint teljesíti a finanszírozást.”

18. § A Kr.

a) 10. § (2) bekezdésében a „Miskolcon,” szövegrész helyébe a „Miskolcon, Nyíregyházán,” szöveg,

b) 29. § d) pontjában a „nyújtott szakfeladatokat” szövegrész helyébe a „végezhető szakmákat, szaktevékenységeket” szöveg,

c) 29. § g) pontjában a „nem finanszírozott” szövegrész helyébe a „nem finanszírozott, adott telephelyen működő” szöveg,

d) 35. § (15) bekezdésében az „ahol más szakápolási szolgáltató” szövegrész helyébe az „ahol más, a (8) bekezdés szerint befogadott szakápolási szolgáltató” szöveg,

e) 37. § (5) bekezdés e) pontjában a „betegek ellátása esetében,” szövegrész helyébe a „betegek ellátása, valamint a pszichiátriai betegek bíróság által elrendelt kötelező gyógykezelése esetében,” szöveg,

f) 40. § (11) bekezdésében az „A (9) bekezdés szerinti teljesítmény” szövegrész helyébe az „A nappali kórházi ellátás teljesítménye” szöveg

lép.

19. § (1) A Kr. 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 6/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

20. § Hatályát veszti a Kr.

2. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)

a) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, ideértve a piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása,”

(2) A Kr2. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)

d) a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati és nem gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása,”

22. § Hatályát veszti a Kr2. 2/E. § c) pontja.

3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (11) bekezdésében az „a Tv. 7. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Tv. 7. § (1)–(4) bekezdése” szöveg lép.

4. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 4. § (2) bekezdés a) pontja a következő ai) alponttal egészül ki:

(Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

ellátja)

ai) a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,”

(2) A Kr3. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az OEP – ideértve kihelyezett területi szervezeti egységeit is – és az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek szakfeladataik költségtakarékos és hatékony ellátása érdekében egymással elektronikus levélben is tarthatnak kapcsolatot.”

(3) A Kr3.

a) 3. § (3) bekezdésében az „a) pont ae)–af) alpontjában” szövegrész helyébe az „a) pont ae) alpont 1. pontjában és af) alpontjában” szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdéstől” szövegrész helyébe az „Az (1) és (2) bekezdéstől” szöveg, a „feladatainak részleges átvevője” szövegrész helyébe a „feladatainak átvevője” szöveg

lép.

5. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „(engedménnyel nem csökkentett)” szövegrész,

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében az „addig, amíg a befizetési kötelezettségből az engedmény e rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti összegének teljes mértékben történő érvényesítésére nem került sor” szövegrész, valamint

6. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2)2 A 12. §, valamint a 20. § a) és b) pontja 2011. november 1-jén lép hatályba.

(3)3 Ez a rendelet 2011. november 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részének 10. Térítési kategória pontja az „S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása” sort követően a következő sorral egészül ki:
„0 = élsportoló speciális ellátása”

2. melléklet a 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/B. számú mellékletében a „Fogorvosi ambuláns napló” táblázatot követő „Térítési kategóriák:” bekezdés az „S = a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása” sort követően a következő sorral egészül ki:
„0 = élsportoló speciális ellátása”

3. melléklet a 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részének 4. Térítési kategória pontja az „S. a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása” sort követően a következő sorral egészül ki:
„0. élsportoló speciális ellátása”
1

A rendelet a 26. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. november 2. napjával.

2

A 26. § (2) bekezdése a 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 26. § (3) bekezdése a 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére