• Tartalom

14/2011. (V. 23.) BM utasítás

14/2011. (V. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról

2022.09.02.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), h) n) és q) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva, figyelemmel a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésére a következő utasítást adom ki:

1. §1 Ezen utasítás hatálya kiterjed

a) az Országos Rendőr-főkapitányságra,

b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra,

c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára,

d) az Országos Vízügyi Főigazgatóságra,

e) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra,

f) az Országos Kórházi Főigazgatóságra,

g) a Klebelsberg Központra

mint középirányító szervekre (a továbbiakban: középirányító szerv), valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv).

2. § (1)2 A középirányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szervnél a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 21. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott bizonyosságot adó ellenőrzéseket és tanácsadó tevékenységet, továbbá a miniszter külön elrendelése alapján a költségvetési szerv éves elemi költségvetési beszámolója tekintetében megbízhatósági ellenőrzést végezhet ezen utasításban foglaltak figyelembevételével.

(2)3 Az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzési jogkör nem érinti a költségvetési szervnél a belső ellenőrzés rendszerének kialakítását és működtetését, valamint a Belügyminisztériumnak (a továbbiakban: BM) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzési jogkörét.

(3)4 A belügyminiszter a Bkr. 23. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített jogkörét a BM Ellenőrzési Főosztály vezetője véleményének figyelembevételével gyakorolja.

(4)5 A Bkr. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kinevezés, felmentés, áthelyezés esetén a középirányító szerv vezetője a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjét tájékoztatja.

3. § (1)6 A középirányító szerv éves ellenőrzési tervében – a Bkr. 31. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal – elkülönítetten kell szerepeltetni az irányítása alá tartozó költségvetési szervre vonatkozó ellenőrzési tervet.

(2)7 A párhuzamos ellenőrzések elkerülése érdekében a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője a tervévet megelőző év október 15-ig az éves ellenőrzési tervet egyezteti a BM belső ellenőrzési vezetőjével.

(3) Az egyeztetés kiterjed:

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzésekre,

b) a tervezett ellenőrzések tárgyára,

c) az ellenőrzések céljára,

d) az ellenőrizendő időszakra,

e) az ellenőrzések típusára és módszereire,

f) az ellenőrzések ütemezésére,

g) az ellenőrizendő költségvetési szervekre,

h)8 a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitásra.

(4) A költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a középirányító szerv által meghatározott időpontig a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetőjének.

(5)9 A középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője a középirányító szerv és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési tervei alapján összefoglaló éves ellenőrzési tervet készít, és azt – az éves ellenőrzési tervekkel együtt – minden év október 31-ig megküldi a BM belső ellenőrzési vezetőjének.

4. §10 A középirányító szerv által végzett ellenőrzések esetében a Bkr. 33. §-ában meghatározott ellenőrzési programot a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője hagyja jóvá.

5. § (1)11 A középirányító szerv által az irányított költségvetési szerveknél végzett ellenőrzések esetében a Bkr. 42. § (1)–(8) bekezdésében meghatározott eljárást követően lezárt ellenőrzési jelentést a középirányító szerv vezetője megküldi az ellenőrzött költségvetési szerv vezetőjének, aki a jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására szükség szerint intézkedési tervet készít.

(2) A középirányító szervek belső ellenőrzési vezetői a középirányító szervnél, vagy az irányított költségvetési szerveknél végzett vizsgálataikról a lezárt ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldik a BM belső ellenőrzési vezetőjének.

(3) Amennyiben a középirányító szerv által végzett ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, erről a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője haladéktalanul tájékoztatja a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjét.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott gyanú a középirányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szerv ellenőrzése során merül fel, úgy a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetőjén keresztül haladéktalanul tájékoztatja a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjét.

6. § (1)12

(2)13 A középirányító szerv vezetője által jóváhagyott intézkedési tervet a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője tájékoztatásul megküldi a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjének. Az intézkedési terv teljesítésének állapotáról a Bkr. 46. §-a szerinti folyamat lezárultát követően a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője tájékoztatja a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjét.

(3)14 A költségvetési szerv vezetője a Bkr. 14. § (1) bekezdésében meghatározott külső ellenőrzések nyilvántartása alapján – a középirányító szerv által meghatározott időpontig – beszámol a középirányító szerv vezetőjének.

(4)15 A középirányító szerv vezetője

a) a középirányító szerv és

b) az irányítása alá tartozó költségvetési szerv

által a külső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának nyilvántartása alapján készült beszámolóit és az azok alapján készített összefoglaló beszámolót a tárgyévet követő év január 31-ig megküldi a BM belső ellenőrzési vezetőjének.

7. § (1) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést a középirányító szerv által meghatározott időpontig megküldi a középirányító szerv vezetőjének.

(2)16 A középirányító szerv vezetője a költségvetési szerv, valamint a középirányító szerv éves ellenőrzési jelentéseit és az azok alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megküldi a miniszter részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

8. § Az éves költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenőrzéséről – amennyiben ilyen irányú ellenőrzést a miniszter elrendelt – készült ellenőrzési jelentést a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője a jelentés elkészülte után haladéktalanul megküldi a BM belső ellenőrzési vezetőjének.

9. § (1)17 A középirányító szerv részéről történő belső ellenőrzési jogosítványok átruházása alapján végzett ellenőrzések részletes eljárási rendjét a Bkr. 17. §-ában megjelölt, a középirányító szerv belső ellenőrzési kézikönyvében kell szabályozni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részletes eljárási rend szabályozását a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetője a BM belső ellenőrzési vezetőjével egyezteti.

10. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 15/2022. (IX. 1.) BM utasítás 16. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdését a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 24/2020. (X. 29.) BM utasítás 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdését a 24/2020. (X. 29.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

6

A 3. § (1) bekezdése a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 24/2020. (X. 29.) BM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdés h) pontját a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 7. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § (5) bekezdése a 24/2020. (X. 29.) BM utasítás 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 8. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 9. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdését a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 13. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (2) bekezdése a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 10. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § (3) bekezdését a 24/2020. (X. 29.) BM utasítás 2. §-a iktatta be.

15

A 6. § (4) bekezdését a 24/2020. (X. 29.) BM utasítás 2. §-a iktatta be.

16

A 7. § (2) bekezdése a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 11. §-ával megállapított szöveg.

17

A 9. § (1) bekezdése a 10/2012. (III. 22.) BM utasítás 12. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére