• Tartalom

2011. évi CXLII. törvény

2011. évi CXLII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2011.11.11.

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT), valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXXVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtását 1609,584 M Ft, azaz egymilliárd-hatszázkilencmillió-ötszáz- nyolcvannégyezer forint bevétellel és 1325,916 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonötmillió-kilencszáz- tizenhatezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Médiatanács általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján – átutalt összes támogatás 1031,028 M Ft, azaz egymilliárd- harmincegymillió-huszonnyolcezer forint.

(2) Az Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 467,072 M Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió-hetvenkétezer forint.

(3) A Médiatanács intézményi működési és felhalmozási bevétele 13,996 M Ft, azaz tizenhárommillió- kilencszázkilencvenhatezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 96,988 M Ft, azaz kilencvenhatmillió- kilencszáznyolcvannyolcezer forint.

(5) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétel 0,500 M Ft, azaz ötszázezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Médiatanács általános működési kiadásai összesen 1310,691 M Ft, azaz egymilliárd-háromszáztízmillió-hatszáz- kilencvenegyezer forint, a felhalmozási kiadás 15,225 M Ft, azaz tizenötmillió-kettőszázhuszonötezer forint.

(2) A működési kiadásokból 815,659 M Ft, azaz nyolcszáztizenötmillió-hatszázötvenkilencezer forint a személyi juttatás, 214,650 M Ft, azaz kettőszáztizennégymillió-hatszázötvenezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 280,382 M Ft, azaz kettőszáznyolcvanmillió-háromszáznyolcvankétezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Médiatanács 2010. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 283,668 M Ft, azaz kettőszáznyolcvanhárommillió-hatszázhatvannyolcezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összege a 2010. évi kötelezettségvállalások 2011. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti tartalékképzésre használható fel.

Költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2010. évi bevétel összege 6109,438 M Ft, azaz hatmilliárd-egyszáz- kilencmillió-négyszázharmincnyolcezer forint.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2010. évi kiadás 6080,335 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvan- millió-háromszázharmincötezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Alap 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

 

 

 

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

Fix összegű támogatás

1 031,028

1 031,028

1 031,028

Rendkívüli finanszírozás

467,072

467,072

467,072

Működési és felhalmozási bevételek

3,600

13,996

13,996

2007. évi pénzmaradvány felhasználása

 

96,988

96,988

Lakáskölcsön visszatérülése

 

0,500

0,500

Összesen:

1 501,700

1 609,584

1 609,584

2. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A Médiatanács 2010. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

 

 

 

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

Személyi juttatások

888,356

888,356

815,659

Munkaadókat terhelő járulékok

240,885

240,885

214,65

Dologi kiadások

358,959

358,959

280,382

Felhalmozási kiadások

13,500

121,384

15,225

Összesen:

1 501,700

1 609,584

1 325,916

3. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű bevételek

 

 

 

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

Műsorszolgáltatási díj

5 301,637

4 417,776

4 417,776

Frekvencia pályázati díj

0,430

14,473

14,473

Támogatási pályázati díj

32,442

42,563

42,563

Kötbér

117,000

270,709

270,709

Bírság

37,000

25,447

25,447

Késedelmi kamat

10,288

7,234

7,234

ÁFA

1 333,627

1 233,193

1 233,193

ÁFA kötelezettség finanszírozás MA-tól

 

78,686

78,686

Óvadék

 

15,908

15,908

Bankköltség térítése

 

0,587

0,587

Függő bevétel

 

2,862

2,862

Összesen

6 832,424

6 109,438

6 109,438

4. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhez

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű kiadások

 

 

 

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

Műsorszolgáltatási díj

5 301,637

4 417,776

4 380,895

Frekvencia pályázati díj

0,430

14,473

15,165

Támogatási pályázati díj

32,442

42,563

42,220

Kötbér

117,000

270,709

252,760

Bírság

37,000

25,447

26,642

Késedelmi kamat

10,288

7,234

6,939

ÁFA

1 333,627

1 233,193

1 290,240

Finanszírozott ÁFA visszatérítés MA-nak

 

78,686

24,332

Óvadék

 

15,908

40,548

Bankköltség kifizetése

 

0,587

0,477

Függő kiadás

 

2,862

0,117

Összesen

6 832,424

6 109,438

6 080,335

5. melléklet a 2011. évi CXLII. törvényhezA Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2010. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

1M32045_0

 

adatok M Ft-ban

I. BEVÉTELEK

2010. év

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

üzemben tartási díj

25 775,687

25 775,687

25 488,191

 

átvállalt üzemben tartási díj

24 936,700

24 936,700

24 936,700

 

átvállalással nem érintett üzemben tartási díj

838,987

838,987

551,491

2.

műsorszolgáltatási díj

5 301,637

5 569,454

4 343,609

2.1.

 

MTM-SBS Televízió Zrt.

2 003,674

2 003,674

1 518,574

2.2.

 

Magyar RTL Televízió Zrt.

1 820,079

1 820,079

1 379,429

2.3.

 

1. sz. országos kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Zrt.)

204,167

448,631

448,631

2.4.

 

2. sz. országos kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 Zrt.)

204,167

227,520

42,565

2.5.

 

nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok

1 069,550

1 069,550

954,410

3.

pályázati díjak

32,272

32,272

45,637

4.

kötbér, kártérítés, bírság

164,288

164,288

243,044

5.

önkéntes befizetések

6.

egyéb bevételek

60,000

60,000

142,129

7.

finanszírozott áfa térülés

59,559

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 333,884

31 601,701

 

30 322,169


A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2010. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal
1M32045_1

 

adatok M Ft-ban

II. KIADÁSOK

2010. év

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

továbbutalandó üzembentartási díj

24 229,145

24 229,145

23 082,851

1.1.

 

Magyar Televízió Zrt.

10 310,274

10 310,274

9 908,978

1.2.

 

Magyar Rádió Zrt.

7 217,192

7 217,192

6 842,772

1.3.

 

Duna Televízió Zrt.

6 186,165

6 186,165

5 820,703

1.4.

 

ORTT

257,757

257,757

254,882

1.5.

 

közalapítványok összesen

257,757

257,757

255,517

2.

céltámogatások

1 971,522

1 971,522

1 512,611

2.1.

 

közszolgálati műsorszámok támogatása

218,233

218,233

0,000

2.2.

 

közszolgálati műsorok támogatása

631,118

631,118

1 105,741

2.3.

 

digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei

742,745

742,745

22,770

2.4.

 

nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása

189,713

189,713

194,359

2.5.

 

közműsor-szolgáltatók támogatása

189,713

189,713

189,741

3.

továbbutalandó műsorszolgáltatási díj

2 207,841

2 452,305

1 967,205

3.1.

 

Magyar Televízió Zrt.

1 402,572

1 402,572

1 063,002

3.2.

 

Duna Televízió Zrt.

601,102

601,102

455,572

3.3.

 

Magyar Rádió Zrt.

204,167

448,631

448,631

4.

kiegészítő támogatások

1 288,785

1 755,857

1 671,130

4.1.

 

ORTT

773,271

1 240,343

1 243,218

4.2.

 

közalapítványok összesen

515,514

515,514

427,912

5.

Igazgatóság

826,349

913,564

771,136

5.1.

 

személyi juttatások

400,148

438,053

404,268

5.2.

 

munkaadót terhelő járulékok

119,973

130,777

115,338

5.3.

 

dologi kiadások

291,072

317,605

239,032

5.4.

 

felhalmozási kiadások

15,156

27,129

12,498

6.

szerzői jogdíjak

229,233

229,233

229,233

7.

pályázatok bírálatának költségei

31,841

31,841

31,328

8.

az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa

41,591

41,591

114,050

9.

rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

467,072

10.

műsorszolg. díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

40,505

40,905

1,694

11.

egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt támogatások

158,383

151,987

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 333,884

31 824,346

29 533,225

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 333,884

31 601,701

30 322,169

 

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (pénzmaradvány változás)

0,000

 

–222,645

 

788,944

 

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. október 24-i ülésnapján fogata el. A kihirdetés napja: 2011. november 3.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére