• Tartalom

143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.07.24.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ösztöndíjprogram működtetése
a) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI),
b) 1. § (2) bekezdés a)–c) pont tekintetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM),
feladata. Az Ösztöndíjprogram lebonyolítása a Wekerle Sándor Alapkezelő bevonásával történik (a továbbiakban: pályáztató szerv). A pályáztató szervet az Ösztöndíjprogram lebonyolításával kapcsolatban az Ösztöndíjprogram működtetésére rendelkezésre álló forrásból a részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat legfeljebb 5%-áig lebonyolítási költség illeti meg.
(2) Az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti Ösztöndíjprogram forrása a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat, továbbá a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze. A közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt az esélyegyenlőségi ösztöndíjak összegéről, valamint a rendelkezésre álló forrásnak az Ösztöndíjprogram alprogramjai közötti megosztásáról, illetve az Út a tudományhoz alprogramban a nemzeti erőforrás miniszter dönt az elnyerhető támogatás és az igényelhető ösztöndíj maximumáról.
(3) Az Ösztöndíjprogram pályázatai évente többször is meghirdethetőek. Az Út a tudományhoz alprogramra vonatkozó pályázati felhívást az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra vonatkozó felhívások megjelentetésétől eltérő időpontban kell meghirdetni. A pályáztató szerv az Ösztöndíjprogram pályázati felhívásait honlapján és legalább egy országos napilapban közzéteszi.”

(2) A Rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Út a tudományhoz alprogram pályázata iránt érdeklődő közoktatási intézmények részére a pályáztató szerv a pályázat benyújtását segítő felkészítő napot szervez a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. A felkészítő nap pontos időpontja, helyszíne, a jelentkezés módja a pályázati felhívásban kerül ismertetésre.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép egyidejűleg a § a következő (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézmény pályázhat a keretei között működő – tagintézménnyel rendelkező közoktatási intézmény esetén székhelyintézményenként, illetve tagintézményenként – legfeljebb két kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal. Amennyiben a pályázó közoktatási intézmény több kutatási programmal pályázik, a pályázat szakmai indoklása mellett alátámasztott módon köteles bemutatni az egyes kutatási témák feldolgozásának lehatárolását. Egy kutatócsoport csak egy kutatási program megvalósításában vehet részt, továbbá egy kutatási programot az alprogram keretei között csak egy kutatócsoport valósíthat meg.
(4a) A közoktatási intézmény a pályázatot kutatási programonként külön nyújtja be a pályáztató szervhez a pályázati felhívásban rögzített határidőig. Tagintézmény a székhelyen működő közoktatási intézményen keresztül nyújthat be – kutatási programonként külön – pályázatot. A közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által benyújtott pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani. A határidő jogvesztő, a határidőn túl benyújtott pályázatokat a pályáztató szerv további bírálat nélkül elutasítja.
(4b) Az Út a tudományhoz alprogramban az a közoktatási intézmény pályázhat:
a) amelynek képviselője részt vett a 2. § (5) bekezdésben meghatározott felkészítő napon, és
b) amely a kutatási program megvalósításában együttműködik kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel.”

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyazon tanévben egy személy összesen legfeljebb öt tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet a teljes Ösztöndíjprogramban. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a mentorként pályázó személy egyazon tanévben a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot. Az a személy, aki az Út a tudományhoz alprogramban mentorként vesz részt, az esélyegyenlőségi alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el. Egyazon tanévben egy személy mentorként egy kutatócsoportban vehet részt.”

4. § (1) A Rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak valamennyi alprogramjába az újonnan belépő ösztöndíjas tanulók legalább felének – a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án megkötött Keretmegállapodás 3. pontjában 2015-ig vállalt feltételek teljesüléséig – roma származásúnak kell lennie. Ha e követelmény a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatok csekély száma miatt nem teljesíthető, a fennmaradó keret terhére nem roma származású pályázók is részesülhetnek támogatásban.”

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Út a tudományhoz alprogramban a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a kutatócsoportok:)

h) amelyek tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy a kutatócsoportban részt vevő tanulók műszaki kompetenciái fejlődjenek, illetve a kutatási téma feldolgozása során a részt vevő tanulók műszaki kompetenciáinak gyakorlatorientált fejlesztése valósul meg,”

(3) A Rendelet 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A közoktatási intézménynek az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében, ha a tanuló, illetve törvényes képviselője a pályázati űrlapon a roma származásáról nyilatkozott, a helyi, (annak hiányában) a területi cigány kisebbségi önkormányzat vagy az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példányát szükséges benyújtania.”

(4) A Rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A közoktatási intézménynek a pályázatához mellékelnie kell az Út a tudományhoz alprogram esetében a 4. § (4b) bekezdésben meghatározott kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés feltételeit rögzítő megállapodás egy eredeti példányát.”

5. § A Rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közoktatási intézménnyel alkalmazásban álló mentor az e § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének Harmadik rész II. 6. és 9. pontjaiban meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.”

6. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Az Ösztöndíjprogram keretében az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott alprogramok vonatkozásában benyújtott pályázatról a közigazgatási és igazságügyi miniszter, az 1. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott alprogram vonatkozásában benyújtott pályázatról a nemzeti erőforrás miniszter dönt. Az Út a tudományhoz alprogram esetében a nemzeti erőforrás miniszter dönthet úgy is, hogy – tekintettel az adott pályáztatási időszakban rendelkezésre álló forrásra, valamint az egyes kutatási programok szakmai tartalma és minősége alapján – a közoktatási intézmény által benyújtott kutatási programok közül csak egyes kutatási programokat támogat.”

7. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § egyidejűleg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik jogosulttá, ha
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált
aa) 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép és előző tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy azon javított, vagy
ab) 8. évfolyamos tanuló középiskolába vagy szakiskolába nyer felvételt és előző tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy azon javított;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében az általa mentorált tanuló
ba) felsőbb évfolyamba lép és előző tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy azon javított, vagy
bb) amennyiben az utolsó évfolyamos tanuló sikeres érettségi vizsgát tesz és előző tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy azon javított;
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa mentorált tanuló
ca) a felzárkóztató oktatást sikeresen befejezi, vagy felsőbb évfolyamba lép és az előző tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy azon javított, vagy
cb) sikeres szakmai vizsgát tesz és az előző tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta.
(2a) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – akkor válik jogosulttá, ha a 7. § (1) bekezdése szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette.”

8. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(3) A mentor az ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatározott részére nem válik jogosulttá, ha az általa mentorált tanuló javító- és osztályozó vizsgát tesz függetlenül attól, hogy a javító- vagy osztályozó vizsga sikeres-e.”

9. § (1) A Rendelet 10. §- a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Út a tudományhoz alprogramban támogatást nyert közoktatási intézmény képviselője köteles részt venni a pályáztató szerv által szervezett szakmai találkozókon.”

(2) A Rendelet 10. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Út a tudományhoz alprogramban a támogatás felhasználásáról a közoktatási intézmény – a támogatási szerződésben meghatározott határidőig – szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít, és nyújt be a pályáztató szervnek a 4. § (5) bekezdésében meghatározott ellenőrzött adatrögzítési felületen keresztül, valamint egy példányban postai úton. A szakmai beszámoló kötelezően benyújtandó részét képezi a pályáztató szerv által szervezett szakmai találkozón, szakmai műhelykonferenciákon való részvételt igazoló dokumentum. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a mentor az ösztöndíjas időszak végén – az ösztöndíjszerződésben rögzített határidőig – a kutatási program megvalósulásáról szakmai beszámolót készít, és nyújt be a közoktatási intézménynek, amelyet az a saját beszámolója részeként egy példányban postai úton továbbít a pályáztató szervnek.”

(3) A Rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A pályáztató szerv az (5) bekezdésben meghatározott szakmai beszámoló benyújtásának határidejét megelőzően helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi a közoktatási intézményben az Út a tudományhoz alprogram pályázat szakmai és pénzügyi feltételeinek való megfelelést, továbbá segítséget nyújt a közoktatási intézmény részére a helyes szakmai-pénzügyi gyakorlat kialakításához. A pályáztató szerv e feladat ellátásba harmadik személyt, más szervezetet bevonhat.”

10. § (1) A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § (1) A hátrányos helyzetű tanulók iskolai előmenetelének biztosítása érdekében a pályáztató szerv Iskola-háló programot szervez, amelynek célja, hogy olyan innovatív elemeket és eszközöket támogasson, amelyek alkalmazásával a nevelési-oktatási intézmény alkalmassá válik az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, továbbá elősegíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres iskolai és későbbi munkaerő-piaci eredményességét a minőségi és motiváló pedagógiai munka feltételeinek támogatásával.
(2) Az Iskola-háló program keretén belül ösztöndíj nyújtható.
(3) A pályáztató szerv az Iskola-háló program pályázati felhívásait honlapján közzéteszi.
(4) Az Iskola-háló program működtetése a KIM feladata.
(5) Az Iskola-háló program forrása a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat.”

11. § (1) A Rendelet 12. § 7. pont a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(7. Személyes adat:)

a) a tanuló adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakó- vagy tartózkodási helye, állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási azonosítója, a 3. § (1)–(4) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott adatok, továbbá a származásra vonatkozó adatok, amennyiben arról a tanuló a tanulói adatlapon, önkéntes alapon a 6. § (7) bekezdés szerint nyilatkozott és az adatkezeléshez írásban hozzájárult;
b) a törvényes képviselő adatai: családi és utóneve(i), valamint legmagasabb iskolai végzettsége, amennyiben a pályázatot a tanuló hátrányos helyzetére hivatkozva nyújtják be;
c) a mentor adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakóhelye, állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási azonosítója, végzettsége, munkahelye, elérhetősége (különösen e-mail). A munkahelyre vonatkozó adatok, amennyiben azok nem feltételei a mentori tevékenység ellátásának, csak személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra használhatóak fel.”

(2) A Rendelet 12. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

„11. Továbbfutó ösztöndíjas mentor: az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében az előző tanévben támogatásban részesült tanuló mentora, aki a közoktatási intézmény záróbeszámolója szerint a tanévben az Útravaló ösztöndíjra jogosult volt, és akinek az ösztöndíjas tanulója az előző tanévben ugyanazon alprogramban folytatni kívánja ösztöndíjas jogviszonyát, és a folytatás szándékáról az előző tanévi közoktatási intézményi záróbeszámoló keretében megfelelő formában nyilatkozott.”

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet 1. §-ával megállapított a Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. § A Rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: esélyegyenlőségi ösztöndíjak]” szövegrész helyébe az „[az a)–c) pontok együtt: ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjak, továbbiakban esélyegyenlőségi ösztöndíjak]” szöveg,

b) a 3. § (5) bekezdés a) pontjában az „a szociálpedagógus,” szövegrész helyébe az „a szociálpedagógus, gyógypedagógus,” szöveg

lép.

14. § A Rendelet 3. § (5) bekezdés a) és a b) pont ba) alpontjában a „ , valamint a működő tanoda tanára” szövegrész hatályát veszti.

15. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően meghirdetett pályázatokra és a hatálybalépését követően létrejött ösztöndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

(2) A 2011/2012. tanévben a továbbfutó ösztöndíjas mentorokra is a 2011/2012. tanévre kiírt pályázati feltételek vonatkoznak.

1

A rendeletet az 58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2014. március 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére