• Tartalom

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről1

2014.10.30.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) 2. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági árvízkár, amennyiben azt ugyanezen törvény 2. § 7. pont szerinti – a belvízkár kivételével – az elemi károk valamelyike okozta;

2. homokverés: vihar következtében megvalósuló természeti esemény, amelynek eredményeképpen a kockázatviselés helyén a levegő által szállított szemcsék vagy részecskék a szántóföldi növények állományában mechanikai sérüléseket okoznak;

3. homokverés kár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a homokverés miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű kipusztulását okozza;

4. kárakta: a biztosító belső szabályzatában előírt, a szolgáltatás összegének megállapításához szükséges iratokat tartalmazó nyilvántartás;

5. mezőgazdasági káresemény: az Mkk tv. 2. § 21. pontja szerinti káresemények;

6. tűz: természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által kiváltott, anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében;

7. tűzkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a tűz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely természeti jelenség következtében (pl. villámcsapás) a növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza.

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

2. § Az Mkk tv. 2. § 23. pontja szerinti mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) az Mkk tv. 2. § 11. pontja szerinti használatban lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk tv-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő

a) a 4. § szerinti csomagbiztosítás keretében kötött „A” típusú,

b) az 5. § szerinti „B” típusú,

c) a 6. § szerinti „C” típusú

mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást vehet igénybe.

A díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződés általános feltételei

3. § (1) Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe

a) amely tartalmazza

aa) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) szerinti regisztrációs számát,

ab) a kockázatviselés helyét,

ac) a mezőgazdasági káreseményeket, az elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkárt, a homokverés kárt és a tűzkárt (a továbbiakban együtt: biztosítási esemény),

ad) a biztosítási szerződéssel fedezett gazdasági veszteségeket,

ae)2 az egyes kárnemek vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket,

af)3 biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél eljárási törvény szerinti regisztrációs számának feltüntetése mellett – és A, B, C típusonként összesítve a kultúrák feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat,

ag) azon szerződési kitételt, amely szerint a kár mértéke az Mkk tv., valamint e rendelet alapján kerül megállapításra,

ah) a biztosítás 4–6. §-ban meghatározott típusára való hivatkozást,

ai)4 az eljárási törvény szerinti regisztrációval rendelkező biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy „A”, „B” és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban tárgyév november 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény sorszámát is tartalmazó, az af) pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki, az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen,

aj)5 a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a megelőző ötéves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves termésátlagáról;

b) amely a szerződésen egyértelműen feltüntetett, legfeljebb egy éves időszak termelésére vonatkozik a naptári év megjelölésével;

c) amelyben az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretébe tartozó feltételek mind egymástól, mind pedig más kockázatoktól elkülönítve kerülnek megállapításra;

d)6

e) amelyben a biztosítási szerződéssel lefedett terület vonatkozásában a kárküszöb

ea) egyetlen biztosítás típus esetében sem alacsonyabb a károsodott területre eső biztosítási összeg 30%-nál,

eb)7 az elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár és a felhőszakadáskár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a,

ec)8 aszálykár és tavaszi fagykár kockázatok esetében pedig üzemenként és növénykultúránként, téli fagykár esetében pedig táblánként nem haladja meg az 50%-ot;

f) amely szövegszerűen tartalmazza, hogy a biztosító a szerződéskötés során annak tudatában jár el, hogy az ügyfél a szerződés tárgyát képező mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatást kíván igénybe venni;

g) amely rögzíti, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza:

ga) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, regisztrációs számát,

gb) a károsodott növénykultúra nevét,

gc) a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagyságát,

gd) a károsodott kultúra biztosítási értékét hektáronként,

ge) a kárt vagy károkat okozó kárnemet vagy kárnemeket,

gf) a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét,

gg)9 a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer azonosító szerinti helyét,

gh) a károsodott terület nagyságát, és

gi) a kifizetett kártérítés összegét;

h)10 amely kizárólag a megelőző ötéves időszak legmagasabb és a legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves átlagában a mezőgazdasági termelő szokásos éves termésének több mint 30%-át elpusztító jégesőkár, aszálykár, az elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhőszakadás-kár, tűzkár, illetve homokveréskár miatti gazdasági veszteségeket fedezi;

i) amely szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést, ha a biztosítási eseményt kiváltó időjárási jelenség bekövetkeztét

ia) tűz esetén a tűzeset keletkezésének helye szerint illetékes hatóság igazolja,

ib)11 elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár, homokverés kár és mezőgazdasági káresemény vonatkozásában pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján, az Mkk tv. 14. § (4) bekezdése szerint, vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nemzeti Környezetügyi Intézet, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával;

j) amely megfelel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 47. cikkében foglalt követelményeknek;

k) amely tartalmazza a mezőgazdasági termelő hozzájárulását, amely alapján a biztosító a biztosított terület azonosítására vonatkozó adatokat átadhatja az MVH részére; és

l) amely alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésekor nem rendelkezik az eljárási törvény szerinti regisztrációs számmal, úgy a mezőgazdasági termelő a regisztrációs szám megállapítása iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról szóló döntés kézhezvételét követően köteles kezdeményezni a vele szerződő biztosítónál a mezőgazdasági biztosítási szerződés regisztrációs számmal történő kiegészítését.

(3)12 Amennyiben a biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján az (1) bekezdés h) pontjában rögzített határértéknél kisebb mértékű biztosítási események vagy az ugyanezen pontban felsorolt biztosítási eseményeken kívül más események után is fizet kártérítést, úgy támogatás kizárólag a mezőgazdasági biztosítási szerződés és az ennek alapján kiállított számla egyértelműen elkülönült, (1) bekezdésnek megfelelő feltételeket tartalmazó része után vehető igénybe.

(4) Az (1) bekezdés h) pontjában hivatkozott hozamcsökkenést a biztosító saját helyszíni ellenőrzése és nyilvántartása alapján, biztosítói termésadatok hiányában a mezőgazdasági termelő által átadott adatok, tények felhasználásával vagy más, a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített módon kell megállapítani.

(5)13 Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára kizárólag egy mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára több biztosítóval kötött díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, úgy támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható.

(6) Az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához csak abban a naptári évben igényelhető támogatás, amely naptári év termelésére a szerződés vonatkozik.

(7)14 Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik az (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában meghatározott adatokkal, úgy a megelőző ötéves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves, a biztosítási szerződéssel lefedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál elérhető, az adott növénykultúrára és az adott évekre vonatkozó megyei vagy országos átlagtermés-adatokat kell figyelembe venni.

(8)15 Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó, a 4–6. §-ban meghatározott biztosítási szerződés szerinti díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.

(9)16 A mezőgazdasági biztosítási szerződés módosítása esetén a biztosító a módosított tartalmú kötvényt és a módosítást alátámasztó adatokat – ideértve a módosítással érintett biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a blokkazonosítókra, és A, B és C típusonként összesítve a biztosítottankénti díjelőírásra vonatkozó adatokat – legkésőbb a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig megküldi az MVH részére.

(10)17 Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(11)18 A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződéshez az 1. melléklet szerinti terület- és hozamadatokat az erre a célra létrehozott elektronikus felületen is jogosult megadni, amely nem minősül ajánlattételnek. A mezőgazdasági termelő által megadott adatok az Mkk tv. 18. § (1) bekezdése szerinti adatbázisban tárolásra kerülnek.

(12)19 Az 1. melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására meghatalmazott vagy technikai közreműködő igénybevétele esetén a meghatalmazott és a technikai közreműködő eljárására, a vélelmezett örökös eljárására, valamint az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

4. § (1)20 Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az alábbi növényi kultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés:

1. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01),

2. árpa (GAB04),

3. káposztarepce (IPA02),

4. tritikále (GAB08),

5. rozs (GAB03),

6. napraforgómag (IPA17),

7. kukorica (GAB06),

8. borszőlő ültetvény (ULT19),

9. alma (ULT01),

10. hagyományos gyümölcsös alma (HAG01),

11. egyéb szőlőültetvény (ULT20),

12. körte (ULT15),

13. hagyományos gyümölcsös körte (HAG15).

(2)21 Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növényi kultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi kárnemek mindegyikére együttesen kötendő mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,

b) aszálykár,

c) elemi kár okozta mezőgazdasági árvízkár,

d) téli fagykár,

e) tavaszi fagykár,

f) felhőszakadás kár,

g) viharkár,

h) tűzkár.

(3) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített kárnemek által okozott biztosítási események bekövetkeztét és az (1) bekezdésben felsorolt valamely érintett növényi kultúra károsodását a káraktával igazolja.

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

5. § (1)22 A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az alábbi növényi kultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés:

1. kukorica (GAB06),

2. zab (GAB05),

3. szójabab (IPA01),

4. lencse (HUV06),

5. száraz borsó (HUV01),

6. csicseriborsó (HUV08),

7. zöldborsó (ZOL37),

8. cukorborsó (ZOL38),

9. takarmányborsó (TAK18),

10. mezei borsó (TAK19),

11. lóbab (HUV02),

12. csemegekukorica (ZOL43),

13. cukorrépa (CUK01),

14. zöldbab (ZOL41),

15. uborka (ZOL23),

16. sárgadinnye,

17. dinnye (GYU01),

18. tökre oltott dinnye (GYU03),

19. paprika (ZOL27),

20. fűszerpaprika (AGF01),

21. paradicsom (ZOL22),

22. fejeskáposzta (ZOL04),

23. kelkáposzta (ZOL05),

24. karfiol (ZOL01),

25. brokkoli (ZOL02),

26. sárgarépa (ZOL28),

27. tök (ZOL25),

28. spárga (ZOL14),

29. mák (IPA10),

30. szárazbab (ZOL40),

31. burgonya (BUR01),

32. vöröshagyma (ZOL30),

33. napraforgómag (IPA17),

34. hibridnapraforgó (VET34),

35. hibridkukorica (VET33),

36. termesztett bodza (GYU08),

37. meggy (ULT16),

38. hagyományos gyümölcsös meggy (HAG16),

39. cseresznye (ULT17),

40. hagyományos gyümölcsös cseresznye (HAG17),

41. málna (GYU04),

42. piros ribiszke (GYU09),

43. egyéb ribiszke (GYU10),

44. piszke (GYU05),

45. földieper (GYU02),

46. dió (ULT08),

47. hagyományos gyümölcsös dió (HAG08),

48. cukkini (ZOL26),

49. mustármag (IPA08),

50. olajretekmag (IPA11),

51. olajtökmag (IPA12),

52. tönkölybúza,

53. durumbúza (GAB02),

54. naspolya (ULT07),

55. hagyományos gyümölcsös naspolya (HAG07),

56. mogyoró (ULT09),

57. hagyományos gyümölcsös mogyoró (HAG09),

58. földimogyoró (IPA06),

59. mandula (ULT10),

60. hagyományos gyümölcsös mandula (HAG10),

61. cékla (ZOL32),

62. retek (étkezési célra) (ZOL35),

63. torma (ZOL36),

64. pasztinák (ZOL45),

65. spenót (ZOL13),

66. petrezselyem (ZOL16),

67. zeller (ZOL08),

68. sóska (ZOL12),

69. rizs (RIZ03),

70. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01),

71. sárgabarack (ULT04),

72. hagyományos gyümölcsös sárgabarack (HAG04),

73. szilva (ULT06),

74. hagyományos gyümölcsös szilva (HAG06),

75. őszibarack (ULT03),

76. hagyományos gyümölcsös őszibarack (HAG03),

77. nektarin,

78. birs (ULT19),

79. hagyományos gyümölcsös birs (HAG18).

(2) A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a következő kárnemekre köthető mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,

b) téli fagykár,

c) viharkár, beleértve a homokveréskárt is,

d) tűzkár.

(3) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített kárnemek által okozott biztosítási események bekövetkeztét és az (1) bekezdésben felsorolt valamely érintett növényi kultúra károsodását a káraktával igazolja.

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

6. § (1) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás a 4–5. §-ban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza.

(2) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az (1) bekezdés figyelembevételével bármely növényi kultúrára köthető biztosítás.

(3) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az (1) bekezdés figyelembevételével a következő kárnemekre köthető mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,

b) aszálykár,

c) árvízkár,

d) téli fagykár,

e) tavaszi fagykár,

f) felhőszakadás kár,

g) viharkár,

h) tűzkár.

(4) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített kárnemek által okozott biztosítási események bekövetkeztét és az érintett növénykultúra károsodását káraktával igazolja.

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása, a támogatás kifizetése

7. § (1) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást az egységes kérelmében igényli, és egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

a) a 3. §-ban foglaltak szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződést kíván kötni,

b)23 megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint

c) hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett adatokat az MVH továbbítsa a vele szerződő biztosítónak.

(2)24 A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 18. cikkében foglaltakra figyelemmel a mezőgazdasági termelőnek a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványát és kötvény másolatát legkésőbb a tárgyév augusztus 31-éig kell benyújtania az MVH részére azzal, hogy az magában foglalja a biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a blokkazonosítókra, és A, B, C típusonként összesítve a biztosítottankénti díjelőírásra vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokat is. A szerződés nem teljes körű benyújtása esetén hiánypótlásra kerül sor.

(2a)25 Amennyiben a biztosító a biztosítási szerződésben tett nyilatkozatában a biztosítási szerződés elektronikus úton történő benyújtására kötelezettséget vállal, vagy a benyújtásra a (7)–(8) bekezdés szerinti meghatalmazással rendelkezik, úgy a kötvény másolatát és biztosított termelők szerinti bontásban a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentumokat legkésőbb a tárgyév augusztus 31-éig be kell nyújtania az MVH részére. A nem teljes körűen, elektronikus úton benyújtott biztosítási szerződések esetében is hiánypótlásra kerül sor.

(3)26 Amennyiben a 3. § szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, úgy a mezőgazdasági biztosítási szerződés után e rendelet szerinti támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a biztosított mezőgazdasági termelő

a) az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon meghatalmazza a szerződő felet az általa kiválasztott biztosítási konstrukció megkötésére,

b)27 a meghatalmazást a mezőgazdasági biztosítási szerződéshez egyidejűleg csatolva tárgyév augusztus 31-éig megküldi az MVH részére, és

c) a biztosítási díjat a szerződő félnek megfizeti, és a szerződő fél a 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti biztosítási díj megfizetését tárgyév november 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen díjfizetésről szóló igazolás kiállításával igazolja.

(4)28 A szerződő fél a (3) bekezdés szerinti meghatalmazásban rögzített nyilatkozatában kötelezettséget vállalhat arra, hogy a biztosítási szerződés egy másolati példányát a meghatalmazás egyidejű csatolásával tárgyév augusztus 31-éig megküldi az MVH részére.

(5)29 A mezőgazdasági biztosítás 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti díjához nyújtott támogatás iránti kérelmet az (1)–(4) bekezdésben meghatározott dokumentumok alapján – figyelemmel az Mkk tv. 16. § (4) bekezdésére – az MVH bírálja el.

(6) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás kifizetésére a közvetlen támogatások igénylésére és kifizetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7)30 A szerződő fél és a biztosító erre irányuló megállapodása alapján, amennyiben a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon meghatalmazza a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására, a biztosító a meghatalmazásban tett nyilatkozatával kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződés, valamint a biztosítási szerződés benyújtására vonatkozó meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus úton augusztus 31-éig megküldi az MVH részére.

(8)31 A szerződő fél és a biztosító erre irányuló megállapodása alapján, amennyiben a szerződő fél a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon meghatalmazza a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására, a biztosító a meghatalmazásban tett nyilatkozatával kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződés, a biztosítási szerződés benyújtására vonatkozó meghatalmazás, valamint a (3) bekezdés szerinti meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus úton augusztus 31-éig megküldi az MVH részére.

(9)32 A támogatási összeg az augusztus 31-éig megküldött biztosítási szerződésben szereplő díjelőírás alapján, a biztosító 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja, illetve a szerződő fél 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

A támogatás forrása, mértéke

8. § A támogatás forrása

a) a központi költségvetésben a tárgyévben XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzaton meghatározott összeg, valamint

b) a 73/2009/EK tanácsi rendelet 69. cikke alapján elkülönített összeg.

9. § (1)33 A 4–6. §-ban meghatározott mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatás csökkentését a mezőgazdasági biztosítási szerződések alábbi sorrendjében kell végrehajtani:

a) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 30%-ig,

b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,

c) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,

d) mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.

(2) A rendelkezésre álló pénzügyi források felosztása a következő sorrendben, az (1) bekezdés szerinti mértékig történik:

a) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,

b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,

c) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések.

(3)34 A (2) bekezdésben foglalt mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2012-ben legfeljebb 9,33 millió eurónak, 2013-ban legfeljebb 10,67 millió eurónak, 2014-ben 10,352 millió eurónak megfelelő forintösszeg használható fel.

(4)35 A (3) bekezdésben rögzített, a mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2012-ben felhasználható legfeljebb 9,33 millió euró keretösszege 6,2419 millió euróval csökken.

(5)36 A (3) bekezdésben rögzített, a mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2013-ban felhasználható legfeljebb 10,67 millió euró keretösszeg 1 234 067 euróval csökken.

Előzetes jóváhagyás

10. § (1) Az Mkk tv. 16. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyás megadását az „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében tárgyév május 1-jéig lehet kérelmezni.

(2) Amennyiben a szerződéses feltételek megfelelnek az Mkk tv.-ben, valamint a 3–4. §-ban foglaltaknak, úgy arról a miniszter – tárgyév május 31-ig – közleményt ad ki, amely közlemény az Mkk tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott miniszteri jóváhagyásnak minősül.

(3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti miniszteri jóváhagyással rendelkező szerződések Mkk tv.-nyel, továbbá a jelen rendelettel való összhangját, a kötelező tartalmi elemek, valamint a 4. § szerinti feltételek teljesítése tekintetében nem vizsgálja.

(4)37 A Magyar Biztosítók Szövetsége a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás során a miniszter és a biztosítók közötti egyeztetés elősegítése érdekében koordinációs feladatokat lát el.

Adatszolgáltatási kötelezettség

11. § (1) A biztosító az Mkk tv. 17. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítve az egyes, mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást igénybe vevő mezőgazdasági termelőkről elektronikus úton – az MVH-val kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint – az alábbi adatokat szolgáltatja az MVH részére:

a) a biztosított neve, lakcíme, székhelye, regisztrációs száma,

b)38 a biztosított növények neve, területe, hozama,

c)39 a b) pont szerinti növényekhez tartozó éves adó- és járulékmentes díjelőírás.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő adatok átadása az MVH és a biztosító együttműködési megállapodásában rögzítettek szerint történik.

(3) Az Mkk tv. alkalmazásában a gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény az Agrárgazdasági Kutató Intézet.

(4)40 A biztosító a biztosítási szerződés visszamenőleges hatályú megszűnéséről havonta tájékoztatja az MVH-t.

Ellenőrzések, jogkövetkezmények

12. § (1) A díjtámogatás ellenőrzését az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 29., 46 és 50–54 cikkeire is figyelemmel kell elvégezni.

(2) A jogkövetkezmények vonatkozásában az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 69. cikkében foglaltakat és a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályokat együttesen kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint a 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 68–70. cikke,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet,

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

14. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

15. §41 E rendeletnek a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 1. §-ával megállapított 7. § (2) és (2a) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

16. §42 E rendeletnek a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló 125/2012. (XII. 10.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. évben a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti támogatásra benyújtott mezőgazdasági biztosítási szerződésekre kell alkalmazni.

17. §43 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított

a) 3. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontját, 3. § (1) bekezdés h) pontját, valamint 3. § (7) bekezdését a 2014. évben a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti támogatásra benyújtott mezőgazdasági biztosítási szerződésekre;

b) 3. § (10) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor44 folyamatban lévő ügyekben

is alkalmazni kell.

18. §45 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel megállapított 3. § (5) és (8) bekezdését, valamint 7. § (2a) bekezdését e rendelet szerinti támogatásra a 2014. évben benyújtott mezőgazdasági biztosítási szerződésekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 143/2011. (XII. 23.) VM rendelethez46

Az elektronikus biztosítási szerződés-melléklet kitöltéséhez szükséges terület- és hozamadatok köre
1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító
2. Biztosítani kívánt növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák szerint)
3. Biztosítani kívánt növénykultúra területi adatai:
3.1. Település neve
3.2. MEPAR szerinti blokkazonosító
3.3. Táblasorszám
4. A biztosítani kívánt növénykultúra termelési adatai a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban47:
4.1. Terület (ha) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.2. Termésmennyiség (t) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.3. Hozam (t/ha) a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban
1

A rendeletet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2014. november 1. napjával, e hatályon kívül helyező rendelet ugyanezen §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontja a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontja a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontja a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (3) bekezdésével megállapított, a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg. [A 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 137. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg lép, nem vezethető át.]

12

A 3. § (3) bekezdése a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (5) bekezdése az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (7) bekezdése a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (8) bekezdését a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be, szövege az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § (9) bekezdését a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

17

A 3. § (10) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be.

18

A 3. § (11) bekezdését a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 22. §-a iktatta be.

19

A 3. § (12) bekezdését a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 22. §-a iktatta be.

20

A 4. § (1) bekezdése a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdése a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (1) bekezdése a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. § (2) bekezdése a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 7. § (2a) bekezdését újonnan az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A 7. § (3) bekezdése a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 125/2012. XII. 10.) VM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (4) bekezdése a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (6) bekezdésével megállapított, a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (5) bekezdése a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 7. § (7) bekezdését a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

31

A 7. § (8) bekezdését a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

32

A 7. § (9) bekezdését a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

33

A 9. § (1) bekezdése a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

34

A 9. § (3) bekezdése a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 29. §-a iktatta be, szövege a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 9. § (4) bekezdését a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

36

A 9. § (5) bekezdését a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

37

A 10. § (4) bekezdését a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (7) bekezdése iktatta be.

38

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 17. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 11. § (4) bekezdését a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

41

A 15. §-t a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

42

A 16. §-t a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

43

A 17. §-t a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 13. §-a iktatta be.

44

A hatálybalépés időpontja 2013. október 23.

46

Az 1. mellékletet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 23. §-a iktatta be.

47

Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik ilyen adatokkal, úgy a 3. § (7) bekezdés szerint kell eljárni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére