• Tartalom
Oldalmenü

144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról

2018.05.06.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § l) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. nukleáris termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0 kategóriájában” szereplő termékek,

2. nukleáris kettős felhasználású termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete 1–9. kategóriáiban felsorolt a 200–299 végződésű sorszámok alatt szereplő termékek,

3. nukleáris transzfer: a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. melléklete II. részében felsorolt NSG technológia tételnek az Európai Unió vámterületén belüli átadása,

4. nukleáris fegyverrel rendelkező ország: azon ország, amely 1967. január 1-jét megelőzően nukleáris robbanószerkezetet előállított és felrobbantott.

2. § (1) Nukleáris termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkező országba történő kivitelének egyedi exportengedélyezésére irányuló eljárásban az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásához az alábbi feltételek teljesülését vizsgálja:

a) az importáló ország minden békés célú nukleáris tevékenysége a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) teljes körű biztosítéki ellenőrzése alatt áll, kivéve a Nukleáris Szállítók Csoportja által jóváhagyott felmentéseket;

b) az importáló ország hatáskörrel rendelkező állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a nukleáris terméket, továbbá minden, e termék felhasználásával előállított további nukleáris terméket:

ba) nem használja fel nukleáris fegyverek és más nukleáris robbanószerkezetek előállítására;

bb) aláveti – azok fennmaradásának teljes időtartamára – a NAÜ Alapokmányában meghatározott biztosítékoknak;

bc) fizikai védelem alá helyezik a jogtalan hozzáférés és felhasználás megakadályozása céljából olyan módon, hogy a védelem mértéke kielégítse a NAÜ erre vonatkozó ajánlásait;

c) az importáló ország hatáskörrel rendelkező állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pontban meghatározott termék reexportja esetén a ba)–bc) alpontban meghatározott feltételek teljesítését kiköti és az OAH külön hozzájárulását kéri, ha nem követeli meg az export engedélyezésének feltételeként, hogy a fogadó ország teljes nukleáris tevékenysége a NAÜ biztosítéki ellenőrzése alatt álljon; továbbá

d) az importáló ország hatáskörrel rendelkező állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy az OAH külön hozzájárulását kéri urándúsító létesítmények, üzemanyag-újrafeldolgozó létesítmények és nehézvíz-előállító létesítmények, főbb berendezések és technológia reexportjához, azok felhasználásával készült termékek exportjához, valamint nehézvíz vagy a fegyvertisztaságú nukleáris anyagok reexportjához.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti fizikai védelem mértékét, valamint a szállítás során a felelősség átadásának helyét a szállító és fogadó közötti megállapodásban írásban kell rögzíteni.

(3) Urándúsító létesítményeknek vagy a hozzájuk kapcsolódó technológiának nukleáris fegyverrel nem rendelkező országba való kivitele esetén a fogadó ország hatáskörrel rendelkező állami szervének arra is kötelezettséget kell vállalnia, hogy sem az importált létesítményt, sem bármely más, e technológián alapuló létesítményt nem tervez, és nem működtet 20%-nál nagyobb dúsítású urán termelésére az OAH hozzájárulása nélkül. Az OAH hozzájárulásáról a NAÜ-t tájékoztatni kell.

3. § Nukleáris termékek nukleáris fegyverrel rendelkező országba történő kivitelének engedélyezésére irányuló eljárásban a szakhatósági hozzájárulás megadásához az OAH a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában leírt feltételek teljesülését vizsgálja.

4. § Nukleáris kettős felhasználású termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkező országba történő kivitelének egyedi exportengedélyezésére irányuló eljárásban az OAH szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásának feltétele, hogy az importáló ország illetékes állami szerve írásban kötelezettséget vállaljon az alábbiakra:

a) a termékeket vagy azok másolatát nem használja fel nukleáris fegyverek és más nukleáris robbanószerkezetek előállítására; és

b) a termékeket vagy azok másolatát nem használja fel nukleáris üzemanyagciklushoz tartozó, biztosítéki ellenőrzés alatt nem álló tevékenységben; vagy

c) amennyiben az exportengedélyezési rendszere nem követeli meg az a) és b) pontban előírt feltételek teljesülését, az importált termékeket vagy a termékek másolatát nem reexportálja, továbbá nem adja át harmadik félnek az OAH írásbeli hozzájárulása nélkül.

5. § A nukleáris kettős felhasználású termékek nukleáris fegyverrel rendelkező országba történő kivitelének engedélyezésére irányuló eljárásban a szakhatósági hozzájárulás megadásához az OAH a 4. § c) pontjában leírt feltételek teljesülését vizsgálja.

6. § Az OAH szakhatósági állásfoglalás kiadásakor vizsgálja a Végfelhasználói Nyilatkozat meglétét és annak tartalmát.

7. § (1)1 A nukleáris transzfer engedély iránti kérelem esetében az OAH a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során a 2–3. § és a 6. §, valamint a 9. § rendelkezései alkalmazásával jár el.

(2) A nukleáris transzfert megelőzően a magyarországi szerződő félnek írásban be kell jelentenie a szállításra vonatkozó szerződés megkötésének tényét az OAH-nak. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szállítandó termék megnevezését, mennyiségét, értékét, tervezett felhasználási helyét, valamint a szállítás tervezett időpontját.

8. § (1) Az OAH a nukleáris termékek és nukleáris kettős felhasználású termékek kivitelére, valamint a nukleáris transzferre vonatkozó szakhatósági állásfoglalásának kialakítása során az alábbi feltételek teljesülését is vizsgálja:

a)2 a szállítás összhangban van-e azon nukleáris exportellenőrzéssel foglalkozó nemzetközi rendszerek irányelveivel, amelyekhez Magyarország csatlakozott,

b) a szállítás nincs-e ellentétben a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló célkitűzéssel, és

c) a fogadó ország gyakorlata összhangban van-e a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló nemzetközi erőfeszítésekkel.

(2) Az OAH a szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulást nem adja meg, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek valamelyike nem teljesül.

(3) Az OAH a nukleáris exportengedély visszavonását kezdeményezi, ha az importáló ország a 2–6. §-ban foglaltak alapján vállalt kötelezettségeit megszegi. A kivitel ebbe az országba mindaddig nem engedélyezhető, amíg az importáló ország a vállalt kötelezettségeinek eleget nem tesz.

9. § (1) Az OAH a nukleáris termékek Nemzetközi importigazolásához szükséges szakhatósági állásfoglalásának kialakítása során megvizsgálja, hogy a hazai végfelhasználó mindenben megfelel-e a NAÜ Alapokmányában meghatározott biztosítéki követelményeknek, valamint a 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(2)3 Amennyiben a nukleáris termékek vagy a nukleáris kettős felhasználású termékek Magyarország területére történő behozatalához az exportáló ország a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tartalmú állami kötelezettségvállalást kér, annak kiadására az OAH jogosult. Ehhez – jogszabályban meghatározott hatáskörében eljárva – az OAH megvizsgálja, hogy a hazai végfelhasználó mindenben megfelel-e a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek.

(3) A (2) bekezdés alapján kiadott állami kötelezettségvállalás esetében az OAH ellenőrizheti a vállalt kötelezettségek teljesülését.

10. § A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékeknek behozatala, kivitele és transzferje megtörténtét követő nyolc napon belül a magyarországi szerződő félnek e tényről a termék megnevezése, mennyisége, a tervezett felhasználás helye, valamint a szállítás dátuma feltüntetésével írásban tájékoztatnia kell az OAH-t.

11. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek nukleáris fegyverrel nem rendelkező országba történő exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában és 8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ában és 8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris kettős felhasználású termékek exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában, 5. §-ában és 8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(6) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek Magyarország területéről az Európai Unió másik tagállamába, illetve az Európai Unió másik tagállamának területéről Magyarországra történő szállításának és a nukleáris kettős felhasználású termékek Magyarország területéről az Európai Unióba történő szállításának az engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. §-ában és 8. §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.”

12. § Hatályát veszti:

a) a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet, valamint

b) az egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról szóló 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (60) bekezdése.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

14. § E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A 7. § (1) bekezdése a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdése a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás