• Tartalom

145/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

145/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.09.01.

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági okmányok vonatkozásában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat) látja el:)

d) a biztonsági okmányok védelmének hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatokat.”

(2) A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. számú melléklet I. részében meghatározott biztonsági okmányok tekintetében a Szakszolgálat okmányvédelmi rendszertervet nem készít. Ezen okmányok esetében a Szakszolgálat átveszi és kezeli az Európai Unió biztonsági követelményeinek megfelelő minősítési jelölésű – a biztonsági okmányok védelmére, előállítására vonatkozó – adatokat és dokumentumokat (a továbbiakban: EU minősített specifikációk). Az EU minősített specifikációkban az előállítók számára egyértelműen nem meghatározott kérdésekben a Szakszolgálat állásfoglalása az irányadó. A Szakszolgálat a kibocsátó és az előállító részére az európai uniós előírásokban nem szabályozott, de okmányvédelmi szempontból indokolt további követelményeket határozhat meg.”

2. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A biztonsági okmányt
a) olyan kémiai, technológiai, technikai, valamint adminisztratív védelemmel kell ellátni, amely megfelelő szinten biztosítja az okmány hamisítás elleni védelmét, a hamisítások gyors felismerését és
b) az előállítás megkezdésétől a kibocsátás végleges megszüntetéséig a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni.”

(2) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A megfelelő okmányvédelmi kategóriába már besorolt okmány védelmi szintjének módosítására irányuló kibocsátói szándék esetén a kibocsátó a kibocsátót irányító vagy felügyelő miniszter jóváhagyásával az általa vállalt új kategóriára vonatkozó nyilatkozatot nyújthat be a miniszterhez címezve a Szakszolgálatnál. A nyilatkozat benyújtásának napjától a kibocsátó, az előállító és a Szakszolgálat a nyilatkozatban megjelölt védelmi szint figyelembevételével jár el.”

3. § A Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az új, vagy a megújuló biztonsági okmány előállítását megelőzően a kibocsátó köteles az okmány előállítását a Szakszolgálattal engedélyeztetni. A kibocsátó – amennyiben minisztériumi irányítás vagy felügyelet alá tartozik – az eljárás megindítása előtt köteles az irányítását (felügyeletét) ellátó minisztert tájékoztatni a biztonsági okmány tervezett kibocsátásáról.
(2) Az engedélykérelemhez csatolni kell a biztonsági okmány formatervét, pontos szövegét, nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó okmányoknál az okmányra vonatkozó egyéb előírásokat, valamint az okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi előírások tervezetét. A kibocsátó köteles nyilatkozni arról, hogy a kibocsátásra kerülő biztonsági okmányra vonatkozik-e európai uniós előírás, illetve hogy milyen jogszabály alapján kerül rendszeresítésre az adott okmány.
(3) Az 1. számú melléklet II. és III. részében felsorolt, és „A” vagy „B” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok okmányvédelmi rendszertervét a Szakszolgálat készíti el. Az 1. számú melléklet II. része alatti biztonsági okmányok esetében figyelembe kell venni a vonatkozó európai uniós előírásokat.
(4) Az 1. számú melléklet II. és III. része szerinti biztonsági okmányok vonatkozásában a kibocsátó gondoskodik a biztonsági okmány okmányvédelmi tervének az okmányvédelmi rendszertervben meghatározottak alapján történő elkészíttetéséről. A Szakszolgálat által készített okmányvédelmi rendszerterv egy éven túl csak a Szakszolgálat engedélyével használható fel okmányvédelmi terv elkészíttetéséhez.
(5) A Szakszolgálat a biztonsági okmány okmányvédelmi tervét, valamint a benyújtott mintaokmányokat vagy látványtervet elbírálja és az előállítást okmányvédelmi szempontból engedélyezi. Az engedélyezés során a Szakszolgálat új védelmi elemek beépítését, az előállítási technológia módosítását előírhatja, vagy arra javaslatot tehet.
(6) Az 1. számú melléklet I. része alatti biztonsági okmányoknál – amennyiben erre az európai uniós előírások lehetőséget biztosítanak – a Szakszolgálat jogosult az EU minősített specifikációkban előírtakon túl új védelmi elemek előírására. Ezen okmányok esetében az engedélykérelemmel egyidejűleg mintaokmány benyújtása kötelező, az előállítás engedélyezése az EU minősített specifikációban meghatározott, valamint a Szakszolgálat által előírt további követelmények meglétének, megfelelőségének vizsgálatán alapul.
(7) Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Szakszolgálattal az érvényesítés, illetve a kitöltés eszközeit is engedélyeztetni kell.
(8) Olyan „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében, amelyre uniós előírások is vonatkoznak vagy amelynek védelméhez nemzetbiztonsági érdek fűződik, az okmányvédelmi terv elkészítését a Szakszolgálat saját hatáskörébe vonhatja. Az okmányvédelmi terv elkészítése során ki kell kérni a kibocsátó véleményét.
(9) „C” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Szakszolgálat nem készít okmányvédelmi rendszertervet. Ebben az esetben a kibocsátó az előállító részére saját hatáskörben határozza meg az okmányvédelmi terv elkészítéséhez szükséges adatokat és szempontokat.
(10) Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok ellenőrzésére vonatkozó szempontokat – a kibocsátó igénye esetén – a Szakszolgálat határozza meg.”

4. § A Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/A. § (1) Ha a kibocsátó az új biztonsági okmányt már az előtt tervezi kibocsátani, hogy az bekerült volna az 1. számú mellékletbe, akkor sürgős esetben a Szakszolgálatnál benyújtandó, de a miniszterhez címzett nyilatkozatot terjeszthet elő arra vonatkozóan, hogy – önkéntes vállalása alapján – az új okmányra nézve is alkalmazza e rendelet előírásait.
(2) A nyilatkozat benyújtásának napjától a kibocsátó, az előállító és a Szakszolgálat az (1) bekezdés szerinti új okmány tekintetében – annak az 1. számú mellékletbe való felvételét megelőzően is – e rendelet előírásai szerint jár el.”

5. § A Korm. rendelet 6/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben – az okmányvédelmi kategóriába sorolást megállapító miniszteri döntést követően – a Szakszolgálat az okmányvédelmi terv és az új okmány adott kategóriának való megfelelőségét vizsgálja és állapítja meg.”

6. § A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges okmányalkatrészek előállításával csak olyan szervezet bízható meg, amely – a kibocsátó ellenőrzése alapján – rendelkezik)

a) az 1. számú melléklet I. része alatti biztonsági okmányok esetében az EU minősített specifikációban, az 1. számú melléklet II–III. része alatti biztonsági okmányok esetében pedig a Szakszolgálat által elkészített okmányvédelmi rendszertervben meghatározott előírások teljesítéséhez szükséges műszaki, technikai, technológiai feltételekkel,”

7. § (1) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előállító az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállításának megkezdéséről tájékoztatja a Szakszolgálatot.”

(2) A Korm. rendelet 8. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A biztonsági okmány előállítója köteles lehetővé tenni, hogy a Szakszolgálat megbízottjai a 7. §-ban meghatározott feltételek fennállását, a biztonsági okmány előállítása biztonsági követelményeinek betartását a helyszínen alkalomszerűen, továbbá az okmányban, vagy az okmányalkatrészekben lévő védelmi elemek meglétét és megfelelőségét rendszeresen ellenőrizzék.
(4) A kibocsátó köteles a kibocsátást megelőzően a szakértői tevékenységhez szükséges, a Szakszolgálat által meghatározott darabszámú – tetszőleges minta-adatokkal megszemélyesített és a forgalomban használt példányokkal mindenben egyező – biztonsági okmányt a Szakszolgálat részére átadni.
(5) Biztonsági okmány eredeti előállítóval történő, változtatás nélküli utángyártásához újabb engedély megkérése nem kötelező, ugyanakkor az előállító köteles azt az előállítást megelőzően a Szakszolgálatnak bejelenteni. Az így előállított biztonsági okmányból az előállító bianco-mintaokmányokat, a kibocsátó pedig fiktív adatokkal megszemélyesített mintaokmányokat köteles a Szakszolgálat részére átadni.”

8. § A Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszter és a központi államigazgatási szerv vezetője az irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek és szervezetek tekintetében koordinálják a biztonsági okmányok előállításával és kibocsátásával kapcsolatos tevékenységet. A Kormány által létrehozott testület feladatkörébe tartozó okmányok tekintetében a koordinációs tevékenységet a testület látja el.”

9. § A Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A biztonsági okmány adminisztratív védelmét biztosító eszközök, előírások, és az ezekhez kapcsolódó szabályrendszer meghatározása a kibocsátó szerv vagy szervezet vezetőjének a feladata. Amennyiben a kibocsátó szerv vagy szervezet miniszteri irányítás vagy felügyelet alatt áll, a belső szabályozók a miniszter jóváhagyását követően adhatók ki.”

10. § A Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) E rendelet 1. számú mellékletének I. része
a) (a vízumbélyeg vonatkozásában) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendelet és a 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi rendelet,
b) (a vízum elhelyezésére szolgáló különlap vonatkozásában) az érintett tagállam által el nem ismert úti okmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról szóló, 2002. február 18-i 333/2002/EK tanácsi rendelet,
c) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 380/2008/EK tanácsi rendelet,
d) (a vízumbélyeg vonatkozásában) a C(2010) 319 számú bizottsági határozat,
e) (a vízum elhelyezésére szolgáló különlap vonatkozásában) a C(2002) 3012 számú bizottsági határozat,
f) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a C(2002) 3069 számú bizottsági határozat,
g) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a C(2009) 3770 számú bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) E rendelet 1. számú mellékletének II. része
a) (a vasúti járművezetői engedély, a kiegészítő tanúsítvány és a kiegészítő tanúsítvány hitelesített másolata vonatkozásában) a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendelet,
b) (a nemzetközi közúti árufuvarozási engedély vonatkozásában) a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendelet,
c) (a járművezetői igazolvány – közösségi engedéllyel történő közúti árufuvarozáshoz – vonatkozásában) a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a járművezetői igazolvány létrehozása érdekében történő módosításáról szóló, 2002. március 1-i 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) (a magánútlevél vonatkozásában) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról szóló, 2006. június 28-i B(2006) 2909 bizottsági határozat,
e) (a magánútlevél, valamint a hivatalos útlevelek – diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati, szolgálati – vonatkozásában)
ea) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet és
eb) a tagállamok által kiállított útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrika szabványaira vonatkozó műszaki előírások megállapításáról szóló, 2005. február 28-i C(2005) 409 bizottsági határozat,
f) (a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmánya vonatkozásában) a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló, 2004. április 15-i 2004/388/EK bizottsági határozat,
g) (az Europass felsőoktatási oklevélmelléklet vonatkozásában) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről szóló, 2004. december 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat,
h) (az úti okmányként kiadott, útlevelet helyettesítő biztonsági okmányok vonatkozásában) az egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat, valamint
i) (a meghívólevél – magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz – vonatkozásában) a meghívólevél, a kötelezettségvállaló nyilatkozat és a szállás igazolására szolgáló harmonizált formanyomtatvány bevezetéséről szóló, 1998. december 16-i SCH/Com-ex(98)57 végrehajtó bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) E rendelet 1. számú mellékletének II. része
a) (az európai lőfegyvertartási engedély vonatkozásában) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,
b) (a vezetői engedély vonatkozásában) a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvnek,
c) (a gépjárművezetői képesítési igazolvány vonatkozásában) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-ei 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) (a gépjármű forgalmi engedély vonatkozásában) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvnek, valamint
e) (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára [EGT-állampolgár] számára kiadott tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási kártyája, valamint az EGT-állampolgár és családtagja részére kiadott állandó tartózkodási kártya vonatkozásában) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(4) E rendelet 1. számú mellékletének II. része
a) (a magánútlevél, valamint a hivatalos útlevelek – diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati, szolgálati – vonatkozásában) az egységes formátumú útlevél bevezetéséről szóló, 1981. június 23-i tanácsi állásfoglalással,
b) (a hat hónapnál hosszabb érvényességi idejű, rövid lejáratú útlevelek, valamint az úti okmányként kiadott, útlevelet helyettesítő biztonsági okmányok és a személyazonosító igazolvány vonatkozásában) az útlevelek és egyéb úti okmányok biztonsági jeleiről szóló, 2000. október 17-i 2000/C 310/01 tanácsi állásfoglalással,
c) (az európai lőfegyvertartási engedély vonatkozásában) az európai fegyvertartási engedélyről szóló, 1993. február 25-i 93/216/EGK bizottsági ajánlással, valamint
d) (a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa vonatkozásában) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló, 1998. június 4-i 98/376/EK tanácsi ajánlással
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.”

11. § A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet 1. számú mellékletének II. része)

f) (a vezetői engedély vonatkozásában) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

13. § (1) A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a „szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyébe a „szolgálatok irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 10. és 11. pontja, 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.29., 1.80., 1.81., 1.84.–1.88., 1.91. pontja, 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.64., 1.65. és 1.67. pontjában az „(és ennek ideiglenes változata)” szövegrész, 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.11.–2.13. pontja és 2.30. pontja.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § 2013. január 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 145/2011. (VII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. ideiglenes magánútlevél;”
„24. gépjármű-vezetői képesítési igazolvány;
25. vasúti járművezetői engedély, kiegészítő tanúsítvány és a kiegészítő tanúsítvány hitelesített másolata;”
3. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.22. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.22. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kibocsátott egységes népegészségügyi igazolvány;”
4. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.26.–1.28. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.26. a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állománya, továbbá egyes kormánytisztviselői, közalkalmazottai, az önkéntes tartalékosok részére rendszeresített szolgálati, munkáltatói igazolványok, az ideiglenes szolgálati igazolvány, a nyugállományú katonák igazolványa, valamint a honvéd tiszt- és tiszthelyettes jelöltek igazolványa;
1.27. a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal hatósági jogkörének gyakorlására jogosító honvédelmi, katonai építésügyi, katonai építésfelügyeleti, munkavédelmi, tűzvédelmi, veszélyes katonai objektum felügyeleti, környezetkárosító-gáz felügyeleti hatósági és szakhatósági igazolványok, továbbá a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata hatósági feladatot ellátó honvéd-tisztifőorvosi, helyettes honvéd-tisztifőorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint a közegészségügyi-járványügyi felügyelő igazolványai, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok igazolványai;
1.28. hadkötelezettség bevezetését követően behívás alapján szolgálatot teljesítő hadköteles katona katonai igazolványa;”
5. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.34. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.34. a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati igazolványok, a nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottai részére rendszeresített munkáltatói igazolványok, valamint a nyugdíjas igazolványok;”
6. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.36. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.36. a Belügyminisztérium, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti és hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolványok;”
7. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.38. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.38. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott munkáltatói igazolványok;”
8. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.47. és 1.48. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.47. a köztársasági elnök által a Kormány tagjai részére, valamint a miniszterelnök által az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok, valamint a helyettes államtitkárok részére kiállított, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott vezetői igazolványok;
1.48. az Országgyűlés Hivatala által kibocsátott képviselői igazolványok;”
9. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.51. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.51. bizonyítvány, tanúsítvány érettségi vizsgáról;”
10. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.55. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.55. az oktatási intézmények által kiállított bizonyítványok, bizonyítvány pótlapok;”
11. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.59. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.59. Igazolvány könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről;”
12. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.94. és 1.95. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.94. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatósági ellenőrzésre és intézkedésre feljogosított személyeinek igazolványa;
1.95. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségei, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet által kiadott felügyeleti igazolványok;”
13. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.99. pontja helyébe a következő pont lép:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.99. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ által kibocsátott szolgálati és munkáltatói igazolványok;”
14. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok címe a következő 1.100.–1.123. ponttal egészül ki:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.100. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kiadott kormánytisztviselői igazolvány;
1.101. Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságon dolgozó hatósági személy igazolványa;
1.102. Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalaiban dolgozó hatósági személy igazolványa;
1.103. Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságon dolgozó hatósági személy igazolványa;
1.104. Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságon dolgozó hatósági személy igazolványa;
1. 105. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott hatósági ellenőrzésre jogosító igazolvány;
1.106. adótanácsadói igazolvány;
1.107. okleveles adószakértői igazolvány;
1.108. államháztartási belső ellenőri igazolvány;
1.109. környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági igazolvány;
1.110. biztonságtechnikai szerelő igazolvány;
1.111. tartályvizsgálói hatósági igazolvány;
1.112. motoros vízi sporteszköz bizonyítvány;
1.113. nemzetközi kedvtelési célú kishajó bizonyítvány;
1.114. belvízi hajóvezetői bizonyítvány;
1.115. nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány;
1.116. a felsőoktatási intézmények által kiadott leckekönyv;
1.117. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei ellenőreinek igazolványa;
1. 118. ideiglenes vezetői engedély;
1. 119. nemzetközi gépjárművezetői engedély;
1. 120. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által kiállított működési nyilvántartási igazolvány;
1. 121. esélyegyenlőségi szakértői bizonyítvány;
1.122. az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveiben, továbbá kistérségi népegészségügyi intézeteiben dolgozó hatósági személy igazolványa;
1.123. a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve által a külföldi fegyveres erők és nemzetközi katonai parancsnokságok részére kiállított igazolás és állományuk tagja részére kiállított igazolvány jogállásukról, kiváltságaik és mentességeik igénybevételére;”
15. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.4–2.6. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.4. belépési engedély a Belügyminisztérium épületébe;
2.5. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott belépési engedély;
2.6. belépési engedély a Nemzetgazdasági Minisztérium épületébe;”
16. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.8.–2.10. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.8. belépési engedély a Nemzeti Erőforrás Minisztérium épületébe;
2.9. belépési engedély a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épületébe;
2.10. belépési engedély a Vidékfejlesztési Minisztérium épületébe;”
17. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.18.–2.19. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.18. az Országgyűlés Hivatala által kibocsátott belépési, valamint parkolási engedélyek;
2.19. belépési engedélyek a Kormány központi üdülőjébe;”
18. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.23. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.23. a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. által kiadott igazolvány;”
19. A Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.24. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.24. belépési engedély az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság épületébe, valamint az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiadott sajtóigazolvány;”
20. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.25. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.25. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatali épületeibe belépésre jogosító igazolványok és belépési engedélyek;”
21. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.31. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.31. belépésre jogosító fényképes és ideiglenes belépőkártyák a Paksi Atomerőmű Zrt. fokozottan őrzött üzemi területére;”
22. A Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai cím 2.32.–2.34. pontja helyébe a következő pont lép:
(2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)
„2.32. a repülőtér üzemben tartója által kibocsátott belépésre jogosító igazolványok a nemzetközi kereskedelmi repülőterek zárt területére;
2.33. a repülőtér üzemben tartója által kibocsátott behajtási és útvonalengedélyek a nemzetközi kereskedelmi repülőterek zárt területére;
2.34. a nemzetközi kereskedelmi repülőtér zárt területén alkalmazott belterületi gépjármű-vezetői engedélyek.”
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 319. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére