• Tartalom

146/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a vízrajzi feladatok ellátásáról1

2013.04.10.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A vízrajzi feladatok ellátása magában foglalja a vízrajzi tevékenységet, a vízrajzi adatok tárolását, a vizek állapotértékelését és kutatását, valamint a nemzetközi vízrajzi együttműködést.

(2)2 Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, a vízgazdálkodásért felelős miniszter, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF), a vízügyi igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG), a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI), a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei (a továbbiakban: NeKI kirendeltség), továbbá az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ), valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) látja el.

2. § A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter feladata a vízrajzi tevékenység működési feltételeinek biztosítása.

3. § A vízrajzi feladatellátással kapcsolatosan a vízgazdálkodásért felelős miniszter feladata:

a) a vízügyi igazgatás vízrajzi feladatainak szabályozása,

b) a vízrajzi feladatokkal összefüggő nemzetközi kapcsolatok alakítása,

c) a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott víztest monitoring végrehajtásához szükséges, a vízrajzi tevékenység részét képező észlelőhálózat fejlesztésének meghatározása.

4. § (1)3 A vízrajzi tevékenység körében az OVF feladata:

a) a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének országos szintű irányítása, a vízrajzi tevékenység egységességét biztosító szakfelügyelet ellátása, a vízrajzi tevékenység minőségét biztosító minőségirányítási eljárás alkalmazása, a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének összehangolása és fejlesztése,

b) a VIZIG-ek vízrajzzal kapcsolatos fejlesztési programjainak, közép- és hosszú távú terveinek jóváhagyása, beszámolóik elfogadása,

c) a VIZIG-ek és más szervek vízrajzi típusú feladatainak összehangolásával kapcsolatos teendők ellátása,

d) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszteren keresztül javaslattétel a vízgazdálkodásért felelős miniszternek a Vízgazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: VIZIR) vízrajzi tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésére és a más szervek által végzett vízrajzi tevékenység szabályozására,

e) a központi vízrajzi adattár papír alapú részlegének működtetése (beleértve a dokumentumok digitalizálását és a VIZIR vízrajzi alrendszerbe történő átadását) az 5. § c) pont kivételével,

f) az a)–e) pontban foglaltakról a közvélemény tájékoztatása.

(2) Az OVF a vízrajzi tevékenység egységes ellátása érdekében:

a) felelős a vízrajzzal kapcsolatos módszertani fejlesztéseket megalapozó kutatási és műszaki fejlesztési programok kidolgozásáért, a középtávú és távlati fejlesztési tervek összeállításért,

b) részt vesz a vízrajzi szabályozás szakmai előkészítésében,

c) felügyeli a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységét,

d) tájékoztatást ad a vízrajzi tevékenységről és az aktuális hidrológiai helyzetről,

e) gondoskodik a központi vízrajzi műszerszolgálat szervezéséről és ellátásáról, a vízrajzi állomásokon mért adatok összehangolásáról,

f) gondoskodik az adatforgalmi szabályok szerint megküldött vízrajzi adatok ellenőrzéséről,

g)4 gondoskodik a vízjelzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról,

h) biztosítja rendkívüli helyzetekben (árvíz, belvíz, kisvíz, aszály, a felszín alatti vizekkel kapcsolatos szélsőséges helyzetek és vízszennyezés) a védekezési, kárelhárítási munkákhoz szükséges adatszolgáltatást, adatgyűjtést, illetve ezek elrendelésének előkészítését,

i) rendkívüli helyzetekben közreműködik a VIZIR működtetésében,

j)5 gondoskodik a Vízrajzi Évkönyv, valamint egyéb vízrajzi kiadványok szerkesztéséről és közreadásáról.

(3)6 Az OVF a vízrajzi tevékenység fejlesztése érdekében gondoskodik:

a) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos igények feltárásáról és a módszerek fejlesztéséről,

b) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos módszertani fejlesztések, műszaki szabályozások megalapozásáról,

c) a vízrajzi tevékenység során alkalmazásra kerülő módszerekre, műszerekre, eszközökre, adatgyűjtő és -továbbító rendszerekre, építményekre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról és bevezetéséről,

d) a hidrológiai értékelések fejlesztésének megalapozásáról.

5. §7 A NeKI a vízrajzi feladatellátása körében:

a) irányítja és felügyeli a VIZIR vízrajzi alrendszerét, összeállítja a vonatkozó középtávú és távlati fejlesztési terveket, gondoskodik a folyamatos működtetés és a rendszergazdai feladatok ellátásának feltételeiről, az adatvédelemről és az adatbiztonságról,

b) gondoskodik a vizek állapotértékeléséről és kutatásáról, így különös tekintettel a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletekben foglaltakra,

c) az MFGI közreműködésével gondoskodik a központi vízrajzi adattár részét képező vízföldtani adattár működtetéséről beleértve a VIZIR részét képező országos kútkataszter és hévízkút kataszter vezetését,

d) gondoskodik a hidrológiai állapot országos értékeléséről, figyelembe véve a vízhasználatokat és más emberi beavatkozások hatásait, valamint:

da) hidrometeorológiai szakterületen az OMSZ,

db) hidrogeológiai szakterületen az MFGI

dc) rendkívüli helyzetekben (árvíz, belvíz, kisvíz, aszály és vízszennyezés) az OVF, VIZIG véleményét is,

e) az OVF véleményének megkérése mellett gondoskodik a nemzetközi vízügyi együttműködés során a magyar álláspont vízrajzi szempontból történő megalapozásáról.

6. § A NeKI és az OVF együttesen:

a) előkészíti a vízrajzi és víztest monitoring tevékenységét meghatározó éves működési, fejlesztési és beruházási terveket, ideértve a vízrajzi észlelőhálózattal, valamint a vízrajzi adatforgalmi és tárolási renddel kapcsolatos tevékenységet, valamint a VIZIR fejlesztésére vonatkozó javaslatokat is,

b) gondoskodik a vízrajzi feladatok középtávú és távlati működési, fejlesztési és beruházási tervjavaslatainak összeállításáról, különösen az észlelőhálózatok, az adattárak és adatbázisok fejlesztése vonatkozásában,

c) gondoskodik a vízügyi igazgatás és az országos működési körű belföldi, külföldi és nemzetközi szervezetek közötti rendszeres adat- és információcserére vonatkozó megállapodások szakmai előkészítéséről.

7. §8 A VIZIG vízrajzi tevékenysége körében ellátandó feladatai:

a) a vízrajzi észlelőhálózat fenntartása, üzemeltetése és a jóváhagyott tervek szerinti fejlesztése,

b)9 a vízrajzi adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolásra történő átadása, a területi vízrajzi adattár papír alapú részlegének fenntartása,

c) a VIZIG vízrajzi tevékenységére vonatkozó éves tervek elkészítése, közreműködés a középtávú és távlati tervek készítésében,

d) rendkívüli helyzetekben a VIZIG-ek védekezési, kárelhárítási munkáihoz szükséges adatgyűjtés, állapotfelvétel, adatszolgáltatás, valamint előrejelzések készítése, közreműködés a VIZIR működtetésében,

e) részvétel a nemzetközi vízügyi egyezményekben megállapított, a VIZIG-ek területére vonatkozó vízrajzi adat- és információcserében, valamint az ezekkel kapcsolatos egyeztetésekben,

f) más vízrajzi adatszolgáltatások ellenőrzése, vízrajzi adatainak átvétele, feldolgozása és továbbítása a VIZIR felé,

g) a közvélemény tájékoztatása a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységéről és az aktuális hidrológiai helyzetről,

h) a regionális hidrológiai ismeretszerzés érdekében időszakos állapotfelvételek és felmérések végzése.

8. § A NeKI kirendeltség vízrajzi feladatai:

a) a vízrajzi adatok tárolása, a betekintési lehetőség és az adatszolgáltatás biztosítása,

b) részvétel a nemzetközi vízügyi egyezményekben megállapított, a NeKI kirendeltségek területére vonatkozó vízrajzi adat- és információcserében, valamint az ezekkel kapcsolatos egyeztetésekben,

c) a vízhasználók által végzett vízrajzi adatszolgáltatás ellenőrzése, vízrajzi adatainak átvétele, feldolgozása és továbbítása,

d) a VIZIR vízrajzi alrendszerének működtetése, az adatvédelemről és az adatbiztonságról történő gondoskodás.

e)10 a területi vízföldtani adattár működtetése.

9. § (1)11 A vízügyi igazgatás vízrajzi tevékenységéből származó, valamint a vízföldtani hiteles adatokat a központi és területi vízrajzi és vízföldtani adattárak (a továbbiakban: Adattárak) szolgáltatják.

(2) Az Adattárak igénybevétele a következő szabályok szerint történik:

a) az Adattárak adataiba való betekintés térítésmentes,

b) másolat önköltségi áron igényelhető,

c) egyéb adatszolgáltatásért a ráfordításokkal arányos térítés állapítható meg,

d) a szolgáltatott adatok harmadik fél részére csak az Adattár kezelőjének hozzájárulásával továbbíthatóak,

e) a szolgáltatott adatok további felhasználása során fel kell tüntetni az adatok származási helyének megnevezését.

10. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)12

1

A rendeletet a 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2014. október 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdés g) pontja a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdés j) pontja a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § nyitó szövegrésze a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § b) pontja a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § e) pontját a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be.

11

A 9. § (1) bekezdése a 21/2013. (III. 26.) VM rendelet 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére