• Tartalom

147/2011. (XII. 23.) VM rendelet

147/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.01.

Az 1. §, valamint a 17. § a) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés f) pontjában,

a 2. § és 3. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 4. §, valamint a 17. § c) pontja tekintetében – összhangban a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltakkal – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdésében,

a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1., 5. és 23. pontjában,

a 7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés f) pontjában,

a 8. §, valamint a 17. § d) pontja tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdésében, valamint 110. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 9. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

a 10. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 11. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében,

a 12. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában,

a 13. §, valamint a 17. § f) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a), d) és k) pontjában,

a 14. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában,

a 15. §, valamint a 17. § h) pontja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 17. § b) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában,

a 17. § e) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés j) pontjában,

a 17. § g) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 15. §, valamint a 17. § h) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, továbbá az 5. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet (a továbbiakban: 6/1989. KVM rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, a vízügyi igazgatóságokra, a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeire, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekre, a nemzeti park igazgatóságokra és e szerveknek az árvíz- és belvízvédekezési, a helyi vízkárelhárítási, valamint a vízminőségi- és más környezeti kárelhárítási tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozóira;”

2. § A Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

3. § A Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról szóló 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

4. § (1) Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 10/1997. KHVM rendelet) 2. § (3) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A belvízrendszerek műszaki adatait a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter normatív utasítása tartalmazza.”

(2) A 10/1997. KHVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Azoknak az anyagoknak, eszközöknek, szerszámoknak, felszereléseknek, gépeknek, tartozékoknak a mennyiségi meghatározását, amelyeket a VIZIG-eknek a védekezési készletben kell tartaniuk, valamint az országos védekezési tartalékra vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter normatív utasítása tartalmazza.”

a) 3. § (7) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: KÖVIZIG)” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: VIZIG)”,

b) 3. § (7) bekezdés a) pontjában a „KÖVIZIG-ekkel” szövegrész helyébe a „VIZIG-ekkel”,

e) 4. §-ában az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTVF),” szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF),”,

f) 5. § (4) bekezdésében és 7. § (6) bekezdésében a „KÖVIZIG-eknek” szövegrész helyébe a „VIZIG-eknek”,

g) 8. § (1) bekezdésében a „KÖVIZIG-eken” szövegrész helyébe a „VIZIG-eken”,

h) 9. § (2) bekezdésében a „KÖVIZIG-eknél” szövegrész helyébe a „VIZIG-eknél”,

i) 11. § (1) bekezdésében a „KÖVIZIG ügyelete az OKTVF ügyeletének” szövegrész helyébe a „VIZIG ügyelete az OVF ügyeletének”

szöveg lép.

5. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet 4. számú melléklet 5. pontjában a „vízügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóságok és a Nemzeti Környezetügyi Intézet” szöveg lép.

6. § Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 18. számú függelék II. 4. pontjában a „Vízügyi Igazgatóságot” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságot” szöveg lép.

7. § (1) A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 23/1998. KHVM rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egységes kezelési rendszerű, országos vízgazdálkodási információs rendszer részeként (a továbbiakban: VIZIR) a (2) bekezdés b) pontja szerinti műszaki nyilvántartást a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeinek (a továbbiakban: NeKI kirendeltség) és a vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság) – a vízügyi hatóság részéről közreműködőként átadott adatok felhasználásával is – működési területük egészére vonatkozóan folyamatosan kell vezetniük.”

(2) A 23/1998. KHVM rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A VIZIR részeként a (2) bekezdés c) pontja szerinti vízikönyvi nyilvántartást a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeknek (a továbbiakban: vízügyi hatóság) illetékességi területük egészére vonatkozóan, folyamatosan kell vezetniük.”

a) 1. § (3) bekezdésében a „vízügyi igazgatási szervezeten belül” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatásban”,

b) 4. § (1) bekezdésében az „az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTVF)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI)”,

c) 4. § (2) bekezdésében az „Az OKTVF” szövegrész helyébe az „A NeKI”,

d) 7. § (3) bekezdésében az „az illetékes vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság, illetve a működési terület szerinti NeKI kirendeltség”,

e) 8. § (1) bekezdésében az „az illetékes vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a működési terület szerinti NeKI kirendeltség”,

f) 9. § (3) bekezdésében az „az OKTVF” szövegrész helyébe az „a NeKI”, az „az illetékes vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a működési terület szerinti NeKI kirendeltség”,

g) 9. § (4) bekezdésében az „ötévenként” szövegrész helyébe a „hatévenként”,

h) 10. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 14. § (2) bekezdésében a „vízügyi felügyelet” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság”

szöveg lép.

8. § Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 6/2002. KvVM rendelet) 7. § (4) bekezdésében a „Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézetnek” szöveg lép.

9. § (1) A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet (a továbbiakban: 21/2002. KöViM rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az üzemeltető köteles a (3) bekezdésben megjelölt vízkivételi műnél legalább 6 évenként – a (6) bekezdés figyelembevételével – alapállapot-vizsgálatot, továbbá évente rendszeres alapvizsgálatot, a (7) bekezdés szerinti gyakorisággal ellenőrző vizsgálatot, a (8) bekezdés szerinti gyakorisággal sűrítő bakteriológiai vizsgálatot végezni, és a vizsgálati eredményeket minden tárgyévet követő március 31-ig az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez eljuttatni. A felügyelőség a vizsgálati eredményeket április 30-ig továbbítja a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének.”

(2) A 21/2002. KöViM rendelet 6. § (17) bekezdésében az „az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatósághoz” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti kirendeltségéhez” szöveg lép.

10. § (1) A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 30/2004. KvVM rendelet) 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi monitoring rendszer magában foglalja:)

a) a miniszter, valamint a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszereket
aa) a mennyiségi állapotot ellenőrző rendszereket, így különösen a talaj-, réteg-, karszt- és termálvíznyomás, illetve vízszint észleléseket, továbbá a forrásmegfigyeléseket,
ab) a felszín alatti víztestek állapotára jellemző, ugyanakkor a felszín alatti víztestekkel összefüggő felszíni vizek mennyiségére és minőségére vonatkozó monitoringot,
ac) a minőségi állapotra vonatkozóan rendszeresen végzett méréseket, továbbá a nagy vízfolyások mentén a felszín alatti víz állapotára gyakorolt hatás megfigyelésére kialakított havária monitoringot,
ad) speciális, egy adott térség megfigyelésére kialakított monitoring rendszereket, így különösen a távlati vízbázisok területén végzett megfigyeléseket;”

(2) A 30/2004. KvVM rendelet 16. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei” szöveg lép.

11. § A Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról szóló 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Bizottság 9 főből áll, elnökét és nyolc tagját a miniszter nevezi ki. A Bizottság elnöke a minisztérium vízügyért felelős helyettes államtitkára. A Bizottság két tagjára a Magyar Hidrológiai Társaság, egy-egy tagjára a vízügyért felelős helyettes államtitkár, az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Magyar Víziközmű Szövetség, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szakmai Szövetsége és a Budapesti Műszaki Egyetem tehet javaslatot. A tagok megbízatása öt évre szól.”

12. § (1) A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 101/2007. KvVM rendelet) 8. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vízföldtani napló készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni, továbbá köteles adatszolgáltatást nyújtani a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VITUKI) részére. A VITUKI a beérkezett adatok szakmai felülvizsgálatát követően elkészíti a vízföldtani naplót, kútkataszteri számmal látja el, majd 15 napon belül visszaküldi. Az engedélyes a kútkataszteri számmal ellátott példányokat a vízjogi engedély iránti kérelemhez csatoltan a hatóságnak megküldi. Az engedély kiadásával egyidejűleg a vízügyi hatóság a vízföldtani napló egy-egy példányát megküldi a VITUKI, a Magyar Állami Földtani Intézet és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége részére.
(4) A kútkataszter vezetését és karbantartását a VITUKI látja el.
(5) Amennyiben a vízügyi hatóság kút megszüntetéséről dönt, döntéséről évente, a tárgyévet követő év január 31-ig a VITUKI-t és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségét értesíti.”

a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének” szöveg lép.

13. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 30/2008. KvVM rendelet) 27. § (2) bekezdésében az „a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az Országos Vízügyi Főigazgatóság” szöveg lép.

14. § (1) A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 5/2009. KvVM rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A TVT tagja
a) a környezetvédelemért felelős miniszternek, valamint a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
b) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
c) a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti területi kirendeltségének,
d) az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek,
e) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak, helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület esetén az illetékes jegyzőnek,
f) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének, valamint földművelésügyi igazgatóságának,
g) a működési területén lévő helyi önkormányzatoknak,
h) a megyei területfejlesztési tanácsnak,
i) a Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak,
j) az agrár-, az ipar-, valamint a mérnöki kamarának,
k) a vízgazdálkodási társulatoknak, valamint a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezeteknek
a kijelölt képviselője.”

(2) Az 5/2009. KvVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság 17 tagból áll, tagjai
a) a közigazgatás részéről
aa) a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti kirendeltsége,
ab) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság,
ac) az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,
ad) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság,
ae) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,
af) a fővárosi és megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága,
ag) a megyei területfejlesztési tanács, valamint
ah) a helyi önkormányzatok
által kijelölt 1-1 fő;
b) a működési területen tevékenységet folytató
ba) társadalmi szervezetek,
bb) a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízhasználók,
bc) szakmai-tudományos szervezetek
által kijelölt 3-3 fő.”

(3) Az 5/2009. KvVM rendelet 11. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVT tagjai)

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,
b) a részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésére külön jogszabályban kijelölt Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének képviselője,
c) a Nemzeti Környezetügyi Intézet képviselője,
d) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség képviselője,
e) a környezetvédelemért, a természetvédelemért, a vízgazdálkodásért továbbá a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek a környezetvédelem, a természetvédelem, a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás területéről kijelölt 1-1 képviselője,
f) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter képviselője,
g) a területfejlesztésért, továbbá a területrendezésért felelős miniszternek a területfejlesztés, valamint a területrendezés területéről kijelölt 1-1 képviselője, ”

(4) Az 5/2009. KvVM rendelet 11. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVT tagjai)

n) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter véleményének kikérését követően a vízgazdálkodásért felelős miniszter által felkért
na) társadalmi szervezetek,
nb) gazdasági szereplők,
nc) szakmai-tudományos szervezetek
által delegált 5-5 fő.”

c) 10. § (3) bekezdésében

a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége” szöveg lép.

a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének” szöveg lép.

15. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet (a továbbiakban: 70/2011. VM rendelet) melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

16. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

17. § Hatályát veszti

a) a 6/1989. KVM rendelet 15. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és” szövegrész;

b) a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 1. §-ában a „környezetvédelmi és” szövegrész;

c) a 10/1997. KHVM rendelet 1. számú mellékletében a „környezetvédelmi és” szövegrész;

e) az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és” szövegrész, valamint a 10. § (3) bekezdése;

f) a 30/2008. KvVM rendelet 23. §-ában a „környezetvédelmi és” szövegrész;

g) a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 1. mellékletében a „Környezetvédelmi és” szövegrész;

ha) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „szakaszmérnökség-vezető” szövegrész,

hb) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a szakaszmérnökség-vezetőhelyettes” szövegrész,

hc) 3. § (3) bekezdésében a „szakaszmérnökség-vezetőt” szövegrész, valamint

hd) Melléklet „2. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok” című táblázata.

1. melléklet a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelethez

A 70/2011. VM rendelet melléklete „1. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság” című táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„1. Nemzeti Környezetügyi Intézet

 

A

B

C

 

Munkakör és beosztás megnevezése

Fizetési osztály

Képesítés

1.

Főigazgató

H, I, J

 

2.

Főosztályvezető/Irodavezető/Kirendeltség-vezető

F, G, H, I, J

 

3.

Főosztályvezető-helyettes/Kirendeltség-vezető helyettes

F, G, H, I, J

 

4.

Osztályvezető

F, G, H, I, J

 

5.

Projektvezető

F, G, H, I

 

6.

Projektmenedzser

F, G, H, I

 

7.

Projekt monitoring munkatárs

F, G, H

 

8.

Projekt asszisztens

D, E, F, G, H

 

9.

Ügyintéző

D, E

 

10.

Referens

F, G

 

11.

Szakértő

H, I

 

12.

Számítógép-üzemeltető

D, E, F, G, H

 

13.

Rendszergazda

D, E, F, G, H

 

14.

Informatikus

F, G, H, I

 

15.

Szoftverfejlesztő

F, G, H, I

 

16.

Számítógéphálózat-üzemeltető

D, E

Szakirányú középfokú képesítés

17.

Adatbázis-felelős

D, E, F

 

18.

Adatrögzítő-kezelő

C, D

 

19.

Adminisztrátor

C, D, E

 

20.

Titkárnő

B, C, D, E

 

21.

Iratkezelő-kézbesítő

B, C, D, E

 

22.

Gondnok

B, C, D, E

 

23.

TB ügyintéző/referens

D, E, F, G

 

24.

Humánpolitikus

D, E, F, G, H

 

25.

Jogász

H, I

 

26.

Könyvelő

D, E, F, G

 

27.

Közbeszerzési referens/szakértő

F, G, H, I

 

28.

Pénzügyi ügyintéző/referens

D, E, F, G

 

29.

Számviteli ügyintéző/referens

D, E, F, G

 

30.

Vagyonkezelő

E, F, G, H, I

 

31.

Nemzetközi koordinátor, nemzetközi ügyintéző

F, G, H, I

Középfokú nyelvvizsga

32.

Kommunikációs ügyintéző

F, G, H, I

Középfokú nyelvvizsga

33.

Közgazdász

F, G, H, I

 

34.

Gazdasági ügyintéző/referens

D, E, F, G

 

35.

Belső ellenőr

F, G, H, I

 

36.

Pénzügyi elemző/tervező

F, G, H, I

 

37.

Adattári rendszerfelelős

E, F, G, H

 

38.

Térinformatikus

F, G, H

 

39.

Laborvezető

F, G, H, I, J

 

40.

Csoportvezető

E, F, G, H, I

 

41.

EU integrációs ügyintéző

E, F, G, H, I

 

42.

Felszín alatti vízgazdálkodási ügyintéző

G, H, I

 

43.

Felszíni vízgazdálkodási ügyintéző

D, F, G, H, I, J

 

44.

Felügyelőségi technikus

D, E, F

 

45.

Geodéta

B, C, D, E, F, G, H

 

46.

Geológus

D, E, F, G, H

 

47.

Hidrobiológus

F, G, H, I, J

 

48.

Hidrogeológus

G, H, I, J

 

49.

Hidrometeorológus

D, F, G, H, I, J

 

50.

Hidrológiai észlelő

A, B, C

 

51.

Hidrológus

F, G, H, I, J

 

52.

Hidrometeorológiai észlelő

B, C, D

 

53.

Hírközlési ügyintéző

D, E, F, G, H

 

54.

Hírközlési szerelő

B, C, D, E, F

 

55.

Hulladékgazdálkodó

F, G, H

 

56.

Informatikai rendszergazda

E, F, G, H

 

57.

Informatikai rendszer-üzemeltető

D, E, F, G, H

 

58.

Informatikai ügyintéző

D, E, F, G, H

 

59.

Ipari vízellátási és csatornázási ügyintéző

D, F, G, H

 

60.

Irányító tervező

H, I

 

61.

Környezetvédelmi megbízott

E, F, G, H

 

62.

Környezetvédelmi ügyintéző

D, E, F, G, H

 

63.

Közműfejlesztési ügyintéző

D, F, G, H, I

 

64.

Kutatóállomás-irányító

G, I

 

65.

Laborvezető-helyettes

F, G, H, I, J

 

66.

Laboráns

D, F, H

 

67.

Mezőgazdasági ügyintéző

D, E, F, G, H, I

 

68.

Műszaki rajzoló

C

 

69.

Műszaki szaktanácsadó

G, I

 

70.

Modellező

B, C, D, E, F, G, H, I

 

71.

Szakági tervező

G, I

 

72.

Szerkesztő-rajzoló

C

 

73.

Társulati ügyintéző

D, F, G, H, I

 

74.

Technikus

B, C, D, E

 

75.

Település vízellátási és csatornázási ügyintéző

D, F, G, H, I

 

76.

Település vízgazdálkodási ügyintéző

D, F, G, H, I

 

77.

Térinformatikus

F, G, H

 

78.

Területrendezési ügyintéző

F, H, I

 

79.

Vízgazdálkodási adattáros

D, E, F, G, H

 

80.

Vegyésztechnikus

D, E

 

81.

Vízföldtani adattáros

B, C, D

 

82.

Vízföldtani ügyintéző

H, I

 

83.

Vízhasznosítási ügyintéző

D, F, G, H, I

 

84.

Víziközmű ügyintéző

D, F, G, H, I

 

85.

Vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző

D, F, G, H, I

 

86.

Vízminőségvédelmi ügyintéző

D, E, F, G, H, I

 

87.

Vízrajzi adatfeldolgozó

B, C, D

 

88.

Vízrajzi adatforgalmazó

C, D

 

89.

Vízrajzi mérő (területfelelős technikus)

B, C, D, E

 

90.

Vízrajzi ügyintéző

D, F, G, H, I

 

91.

Vízrendezési ügyintéző

D, F, G, H, I

 

1

A rendelet a 16. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére