• Tartalom

158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet

158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Minisztérium egyes hatósági és szakhatósági hatásköreit kijelölő kormányrendeletek módosításáról1

2011.08.26.

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. §, 10. § és 28. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 12. § tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 27. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 29. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 13. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

2. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
(a továbbiakban együtt: katonai építésügyi hatóság) jelöli ki.”

3. § (1) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
(a továbbiakban együtt: veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság) jelöli ki.”

(2) Az R1. 4. melléklet 2.3. pont b) alpontjában a „veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe a „veszélyes katonai objektum” szöveg lép.

4. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Vízjogi engedély”, „2. Általános építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)”, valamint „3. Útügyi építési engedély” alcím „Honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

5. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)”, „3. Útügyi építési engedély”, valamint „4. Vízjogi engedély” alcím „Honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

6. § Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Útügyi építési engedély” és „2. Vízjogi engedély” alcím „Honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

7. § A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet „2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély” alcím „honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar Főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

8. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Kormány a nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárásban – annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légiközlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, a Magyar Köztársaság légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos feladatainak ellátását akadályozza-e – az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki.”

(2) Az R2. 8/D. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban,)

b) ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti építményre vonatkozik, – annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e – az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert,”

(szakhatóságként jelöli ki.)

(3) Az R2.

a) 3. melléklet 6. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője”, a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter”;

b) 5. melléklet 5. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője”, a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter”

szöveg lép.

9. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában, 3. melléklet 10. pontjában és 3. melléklet 2. táblázat 10. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

10. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.”

11. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet „1. Vasúthatósági engedélyek”, „2. Metróállomások építésügyi hatósági engedélyei”, „3. Felszín feletti építmények általános építésügyi hatósági engedélyei”, valamint „4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei” alcím „Honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

12. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. fejezete szerinti hatósági jogkör gyakorlójaként a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét jelöli ki. E hatóság eljárására a 4–5. §-ban, valamint a 8. § (1)–(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

13. § A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)”, „2. Útügyi építési engedély”, valamint „3. Vízjogi engedély” alcím „Honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

14. § Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Útügyi építési engedély” alcím „Honvédelem” sorában, valamint a „2. Vízjogi engedély” alcím „Honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

15. § A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet „1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások”, valamint „3. Vízjogi engedélyezési eljárás” alcím „Honvédelem” sorában, továbbá a „2. Létesítési engedélyezési eljárás” alcím „-honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

16. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 8. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

17. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.”

18. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 8. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

19. § (1) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az (1)–(2) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogkörben, országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét (a továbbiakban: HM HH),
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.”

(2) Az R3. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján kiadott, kritikus alkalmazási területeken történő felhasználásra vonatkozó engedéllyel rendelkezőknek a halonról évente, a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Főigazgatóság, illetve a HM HH részére.”

20. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

21. § A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Vízügyi hatósági engedély”, „2. Környezetvédelmi engedély”, valamint „3. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)” alcím „7. honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

22. § A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Vízügyi hatósági engedély”, valamint „2. Környezetvédelmi engedély” alcím „7. honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

23. § A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Vízügyi hatósági engedély” és „2. Környezetvédelmi engedély” alcím „7. honvédelem” sorában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

24. § A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „1. Vízügyi hatósági engedély” alcím 7. pontjában, „2. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)” alcím 7. pontjában, valamint „3. Útügyi építési engedély” alcím 8. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

25. § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet 17. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

26. § Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, valamint 21. § (5) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatala” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

27. § A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
(a továbbiakban együtt: katonai építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki.”

28. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (4) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

d) olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak
da) a működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén – a db) alpontban foglalt kivétellel – az első- és másodfokú hatósági eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóságokat,
db) az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten (a továbbiakban: honvédelmi és katonai célú ingatlan) működtetni kívánt üzlet esetében tűzvédelmi szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert, valamint
e) ha arra az építményre, amelyben az üzletet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki – a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében –
ea) az üzlet működésének engedélyezése esetén – az eb) alpontban foglalt kivétellel – az első fokú eljárásban az építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét,
eb) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet esetében építésügyi szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert, továbbá”

(2) Az R4. 7. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

f) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet esetében a honvédelmi ágazati munkavédelmi és munkabiztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében munkabiztonsági szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert.”

29. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében, az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) bekezdés b) és g) pontja vonatkozásában országos illetékességgel tűzvédelmi hatóságként
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,
b) másodfokon a honvédelemért felelős miniszter
jár el.
(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében – a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során – tűzvédelmi szakhatóságként, országos illetékességgel
a) az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) a másodfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.”

30. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

31. § A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet 13. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

32. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. melléklet 13. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

33. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. melléklet 13. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

34. § A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet „2. Bányahatósági engedély” alcím 9. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

35. § A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet „1. Bányahatósági engedély” és „6. Villamos vezetékjogi engedély” alcím 7. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

36. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában és 5. melléklet 10. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

37. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 23. § (1) bekezdés d) pontjában és 23. § (2) bekezdés d) pontjában a „Honvéd Vezérkar főnökét” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét”;

b) 4. melléklet V. fejezet 7. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője”

szöveg lép.

38. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium hatósági feladatokért felelős hivatala” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal” szöveg lép.

39. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője” szöveg lép.

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 40. § alapján hatályát vesztette 2011. augusztus 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére