• Tartalom

16/2011. (XII. 21.) HM rendelet

16/2011. (XII. 21.) HM rendelet

a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról

2013.08.23.

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § a) pontjában, valamint a 14. § (3) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás vezetése

1. § A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 4. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságon (a továbbiakban: MH HKNYP) működő Katonai Okmánykezelő Iroda (a továbbiakban: Okmánykezelő Iroda) a részére megküldött, e rendelet 1–2. mellékletét képező adatbekérő lapok alapján vezeti.

2. § (1) A Magyarországon tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő vezetője vagy más hivatalos képviselője, a Magyarországra történő belépését követő nyolc napon belül az 1. melléklet szerinti adatbekérő lapot személyesen az Okmánykezelő Iroda ügyfélszolgálatán, vagy a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) futárszolgálatának útján nyújtja be. Az Okmánykezelő Iroda a benyújtott adatbekérő lap alapján a külföldi fegyveres erőt nyilvántartásba veszi.

(2) A külföldi fegyveres erőt fogadó szervezet személyügyi szerve, fogadó szervezet hiányában a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium nemzetközi katonai együttműködésért és katonadiplomáciai kapcsolattartásért felelős szerve (a továbbiakban együtt: fogadó szervezet) Magyarországra történő belépést követő három napon belül tájékoztatja a külföldi fegyveres erő vezetőjét vagy más hivatalos képviselőjét az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségről.

(3)1 A külföldi fegyveres erő az adatbekérő lapon feltüntetett adatok valódiságát a nyilvántartásba veendő adatait tartalmazó iratainak bemutatásával, vagy – az MH futárszolgálata útján történő benyújtás esetén – az adatbekérő lapon foglalt adatokat tartalmazó iratai közjegyző vagy a fogadó szervezet által hitelesített másolatának csatolása révén köteles igazolni. A külföldi fegyveres erő az adatbekérő laphoz csatolja vagy az Okmánykezelő Iroda részére bemutatja a küldő államának illetékes hatósága által kiállított okiratot a külföldi fegyveres erő alakulatának Magyarországi szolgálati célú tartózkodásáról, továbbá az alakulat tervezett létszámáról és vezetőjének nevéről és rendfokozatáról.

(4) Az Okmánykezelő Iroda – a külföldi fegyveres erő vezetőjének vagy más hivatalos képviselőjének hiánypótlásra történő felhívása mellett – a hiányosan kitöltött adatbekérő lapban foglaltak szerint is nyilvántartásba veszi a külföldi fegyveres erőt.

(4a)2 A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, hiánypótlásra történő felhívás mellett sem lehet nyilvántartásba venni azt a külföldi fegyveres erőt és a nemzetközi katonai parancsnokságot mindaddig, amíg az a (3) bekezdésben foglalt okiratokat Okmánykezelő Iroda részére nem mutatja be.

(5) Az adatbekérő lapon feltüntetett adatok valódiságát az Okmánykezelő Iroda ellenőrzi. Az ellenőrzés lefolytatása érdekében az Okmánykezelő Iroda jogosult a fogadó szervezetet felkérni egyes adatok valódiságának megerősítésére. Amennyiben a fogadó szervezet – az Okmánykezelő Iroda megkeresése alapján – nem igazolja a külföldi fegyveres erő nyilvántartásba vételre való jogosultságát, úgy az Okmánykezelő Iroda a külföldi fegyveres erő nyilvántartásba vételét megtagadja, és erről a nyilvántartásba vételt kezdeményezőt haladéktalanul értesíti.

(6) A Magyarországon felállított, Magyarország által nemzetközi szervezetként el nem ismert nemzetközi katonai parancsnokságok tekintetében az (1)–(5) bekezdéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a parancsnokság tájékoztatását a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium nemzetközi katonai együttműködésért és katonadiplomáciai kapcsolattartásért felelős szerve végzi.

(7) A Magyarországon tervezetten három hónapnál rövidebb ideig szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő tekintetében az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogadó szervezet Magyarországra történő belépést követő három napon belül köteles tájékoztatni a külföldi fegyveres erő vezetőjét vagy más hivatalos képviselőjét az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel lehetőségéről. A nyilvántartásba vételi eljárást a külföldi fegyveres erő vezetőjének vagy más hivatalos képviselőjének írásbeli kérelmére lehet lefolytatni.

3. § (1) A Küfetv. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó állomány tagja, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságokhoz tartozó, Magyarországon szolgálatot teljesítő állomány tagja Magyarországra történő belépését követő nyolc napon belül a 2. melléklet szerinti adatbekérő lapot személyesen az Okmánykezelő Iroda ügyfélszolgálatán, vagy az MH futárszolgálata útján nyújtja be. Az Okmánykezelő Iroda a benyújtott adatbekérő lap alapján az állomány tagját nyilvántartásba veszi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állomány tagját fogadó szervezet személyügyi szerve, fogadó szervezet hiányában a személlyel kapcsolattartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: személyt fogadó szervezet) Magyarországra történő belépést követő három napon belül köteles tájékoztatni az állomány tagját az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségről.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti állomány tagja külföldi fegyveres erő alakulatának vagy kontingensének, vagy nemzetközi katonai parancsnokság állományának tagjaként lép Magyarországra, a személyt fogadó szervezet a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a külföldi fegyveres erő vagy a nemzetközi katonai parancsnokság vezetője vagy más hivatalos képviselője útján is teljesítheti.

(3a)3 Az Okmánykezelő Iroda részére a nyilvántartásba vételi eljárás során be kell mutatni vagy – az MH futárszolgálata útján történő benyújtás esetén – az adatbekérő laphoz csatolni kell a következő okmányokat vagy azok közjegyző vagy a fogadó szervezet által hitelesített másolatát:

a) a küldő állam által kiállított szolgálati igazolványt vagy útlevelet,

b) ha az rendelkezésre áll, az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás III. cikke 2. bekezdésének b) pontja szerinti egyéni vagy csoportos menetparancsot,

c) a magyarországi elhelyezési hely címét igazoló okiratot.

(4)4 Az Okmánykezelő Iroda – a hiánypótlásra történő felhívás mellett – a hiányosan kitöltött adatbekérő lapban foglaltak szerint is nyilvántartásba veszi az (1) bekezdésben meghatározott állomány tagját. Hiánypótlásra történő felhívás mellett sem lehet nyilvántartásba venni a külföldi fegyveres erő vagy a nemzetközi katonai parancsnokság állományának tagját mindaddig, amíg a (3a) bekezdésben foglalt okiratokat Okmánykezelő Iroda részére nem mutatja be.

(5) Az adatbekérő lapon feltüntetett adatok valódiságát az Okmánykezelő Iroda ellenőrzi. Az ellenőrzés lefolytatása érdekében az Okmánykezelő Iroda jogosult a személyt fogadó szervezetet felkérni egyes adatok valódiságának megerősítésére. Amennyiben a személyt fogadó szervezet – az Okmánykezelő Iroda megkeresése alapján – nem igazolja az (1) bekezdés szerinti külföldi állomány tagjának nyilvántartásba vételre való jogosultságát, úgy az Okmánykezelő Iroda a külföldi állomány tagjának nyilvántartásba vételét megtagadja, és erről a nyilvántartásba vételt kezdeményezőt haladéktalanul értesíti.

(6)5 Ha az állomány tagja az adatbekérő lapot az MH futárszolgálata útján nyújtja be, az Okmánykezelő Iroda – hiánypótlásra történő felhívás formájában – az állomány tagját személyes megjelenésre és egyidejűleg azonosító okmányainak bemutatására kötelezi. A személyes megjelenés teljesítéséig az igényelt igazolványt nem lehet kiállítani.

3/A. §6 (1) A Küfetv. 2. § (2) bekezdésében meghatározott hozzátartozónak (a továbbiakban: hozzátartozó) Küfetv. 4. § (2) bekezdés h) pontjában és 4. § (5) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait a külföldi fegyveres erő vagy a nemzetközi katonai parancsnokság állománya tagjának nyilvántartásba vételével egyidejűleg, azonos adatbekérő lapon történő benyújtás alapján kell a nyilvántartásban rögzíteni. Ha a hozzátartozói státusz az állomány tagjának nyilvántartásba vételét követően keletkezik, a hozzátartozó adatainak a nyilvántartásba történő felvételére az adatmódosításra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A hozzátartozó adatainak a nyilvántartásba történő felvételére vonatkozó eljárásban az adatbekérő lapot az állomány tagja a 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nyújtja be.

(3) A hozzátartozó adatainak a nyilvántartásba történő felvételére vonatkozó eljárás során az Okmánykezelő Iroda részére be kell mutatni vagy – az MH futárszolgálata útján történő benyújtás esetén – az adatbekérő laphoz csatolni kell a következő okmányokat vagy azok közjegyző vagy a fogadó szervezet által hitelesített másolatát:

a) a hozzátartozó személyazonosító okmányát, útlevelét vagy ezek hiteles másolatát,

b) a Küfetv. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó állomány tagjához fűződő, a Küfetv. 2. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói minőségét hitelesen igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,

(4) A hozzátartozó adatainak a nyilvántartásba történő felvételét meg kell tagadni és hiánypótlásra kell felhívni, ha a (3) bekezdésben meghatározott okiratok bemutatását vagy benyújtását az adatbekérő lap benyújtásával egyidejűleg elmulasztja.

(5) Ha a hozzátartozó adatainak a nyilvántartásba történő felvételére irányuló eljárásban az adatbekérő lap az MH futárszolgálata útján kerül benyújtásra, az Okmánykezelő Iroda – hiánypótlásra történő felhívás keretében – a hozzátartozót személyes megjelenésre és egyidejűleg azonosító okmányainak bemutatására kötelezi. A személyes megjelenés teljesítéséig az igényelt adatlapot nem lehet kiállítani.

4. § (1) A nyilvántartott külföldi fegyveres erő, nemzetközi katonai parancsnokság és a 3. § (1) bekezdés szerinti állomány nyilvántartott tagja a nyilvántartásban szereplő adataiban történő változásokat az Okmánykezelő Iroda részére, a változást követő nyolc napon belül írásban bejelenti. Az adatváltozás bejelentéséhez szükséges adatbekérő lapot az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák, amelyeket az adatváltozással érintett nyilvántartott fegyveres erő, parancsnokság vagy állomány tagja közvetlenül küld meg az Okmánykezelő Iroda részére. A nyilvántartásba vételi eljárás során a külföldi fegyveres erőt vagy személyt fogadó szervezet az e bekezdés szerinti változás bejelentési kötelezettségről és annak eljárásáról is tájékoztatást nyújt.

(2) Az Okmánykezelő Iroda az adatokban bekövetkezett változásokat nyilvántartásba veszi. Amennyiben a bekövetkezett adatváltozás a nyilvántartott részére kiadott e rendelet szerinti igazolvány vagy igazolás adattartalmát is érinti, úgy az Okmánykezelő Iroda az okmányt a 11. § (3) bekezdése szerint kicseréli, és megküldi a nyilvántartott vagy képviselője részére.

(3)7 A Küfetv. 2. § (2) bekezdésében meghatározott hozzátartozó adataiban vagy e minőségében bekövetkező változást a külföldi fegyveres erő vagy a nemzetközi katonai parancsnokság állományának tagja az (1) bekezdésben foglaltak szerint jelenti be. Ha a bekövetkezett adatváltozás a hozzátartozó részére kiállított kivonat adattartalmát is érinti, az Okmánykezelő Iroda hivatalból intézkedik az új kivonat kiállítására és egy példányban a hozzátartozó részére történő megküldésére.

(4)8 Az e § alapján lefolytatandó változás bejelentési eljárásban a megváltozott adatok valóságtartalmát igazoló okiratokat az Okmánykezelő Iroda részére be kell mutatni vagy – az MH futárszolgálata útján történő benyújtás esetén – az adatbekérő laphoz minden esetben csatolni kell.

3. Adatszolgáltatás

5. § (1) Az Okmánykezelő Iroda a Küfetv. 7. § (3) és (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül teljesíti. Az adatszolgáltatási kérelmet az MH HKNYP parancsnokának kell címezni és megküldeni. Az adatszolgáltatási kérelmet az Okmánykezelő Iroda annak kézhezvételétől számított öt évig megőrzi.

(2) Az Okmánykezelő Iroda a Küfetv. 7. § (2) bekezdése szerinti adatokat, írásbeli kérelemre, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, annak kézhezvételétől számított legfeljebb tizenöt napon belül a kérelmező rendelkezésére bocsátja.

6. § A nyilvántartásba az Okmánykezelő Iroda ügyfélfogadási idejében betekinteni jogosult

a) a nyilvántartott külföldi fegyveres erő vezetője a fegyveres erő,

b) a nyilvántartott nemzetközi katonai parancsnokság vezetője a parancsnokság, és

c)9 a külföldi fegyveres erő vagy a nemzetközi katonai parancsnokság állományának nyilvántartott tagja és annak nyilvántartásba vett hozzátartozója a róla nyilvántartott adatok

vonatkozásában.

7. § (1) Az Okmánykezelő Iroda a külföldi fegyveres erőnek, a nemzetközi katonai parancsnokságnak, valamint a külföldi fegyveres erő állománya tagjának Magyarországon szolgálati célú tartózkodása befejezésének tervezett időpontját megelőző harminc nappal tájékoztatja a nyilvántartott szervezet vezetőjét vagy más kijelölt képviselőjét, vagy a nyilvántartott személyt a nyilvántartási idő lejártáról.

(2) A nyilvántartott szervezet vagy személy visszaigazolása alapján az Okmánykezelő Iroda intézkedik a nyilvántartás lezárására vagy meghosszabbítására, valamint a nyilvántartott részére kiadott e rendelet szerinti igazolvány vagy igazolás érvényességi idejének szükség szerinti meghosszabbítására vagy visszavonására.

(3) Amennyiben a külföldi fegyveres erő állományának nyilvántartott tagja a Küfetv. 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartózkodik Magyarországon, az Okmánykezelő Iroda az állomány tagjának Magyarországon szolgálati célú tartózkodása befejezésének tervezett időpontjáról a nyilvántartásba vételt követő harminc napon belül tájékoztatja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium nemzetközi katonai együttműködésért és katonadiplomáciai kapcsolattartásért felelős szervét.

4. A külföldi fegyveres erő, és a nemzetközi katonai parancsnokság állománya tagjának igazolványa

8. § (1) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány” a Küfetv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott állomány tagja részére e jogállásának igazolására, valamint egyes, a nemzetközi jog és a magyar jogszabályok által biztosított jogosultságainak és mentességeinek érvényesítésére szolgál.

(2) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány”-t az (1) bekezdés szerinti állomány tagja részére, annak írásbeli kérelmére az Okmánykezelő Iroda állítja ki.

(3) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány” ID–1-es méretű biztonsági okmány, amely a Küfetv. 5. § (2) bekezdése szerinti adatokat, valamint a kiállításhoz kapcsolódó technikai adatokat két nyelven, magyarul és angolul, az alábbiak szerint tartalmazza:

a) az igazolvány előlapján tartalmazza

aa) Magyarország címerét,

ab) az igazolvány megnevezését,

ac) az igazolvány jogosultjának fényképét,

ad) az igazolvány jogosultjának családi és utónevét,

ae) az igazolvány jogosultjának rendfokozatát,

af) az igazolvány jogosultjának állampolgárságát, és

ag) az igazolvány betűjelét és 6 számjegyű sorszámát;

b) az igazolvány hátlapján tartalmazza

ba) a szolgálati célú tartózkodás kezdetének és tervezett befejezésének időpontját,

bb) az elhelyezési hely címét,

bc) a Küfetv. 5. § (2) bekezdés e) pontja szerinti alkalmazó megnevezését,

bd) az igazolvány kiállításának dátumát,

be) érvényességének idejét, és

bf) a kiállító szervezet megnevezését.

(4)10

5. A külföldi fegyveres erő és a nemzetközi katonai parancsnokság igazolása

9. § (1) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás” a külföldi fegyveres erő, és a nemzetközi katonai parancsnokság Küfetv. 5. § (4)–(5) bekezdéseiben meghatározott adatainak igazolására szolgál.

(2) A „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás”-t az Okmánykezelő Iroda állítja ki az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetőjének vagy más hivatalos képviselőjének erre vonatkozó írásbeli kérelmére.

(3) A külföldi fegyveres erő részére kiállított „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás” A/5 méretű biztonsági okmány, amely két nyelven, magyarul és angolul tartalmazza az alábbi adatokat:

a) Magyarország címerét,

b) az igazolvány betűjelét és 6 számjegyű sorszámát,

c) az igazolvány megnevezését,

d) a „külföldi fegyveres erő részére” feliratot,

e) a fegyveres erő vagy alakulat teljes megnevezését,

f) a vezető családi és utónevét,

g) a vezető rendfokozatát,

h) a szolgálati célú tartózkodási hely mint elhelyezési hely címét, és

i) a beszerzésre jogosult személy

ia) családi és utónevét,

ib) rendfokozatát,

ic) beosztását,

id) állampolgárságát,

ie) aláírását, és

if) hivatalos bélyegzőlenyomatát,

ig)11 e minőségének időtartamát a kezdő és befejező időpont megjelölésével,

j)12

k) az igazolás kiállításának dátumát, és

l) a kiállító szervezet megnevezését.

(4)13

(5) A nemzetközi katonai parancsnokság részére kiállított „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás” A/5 méretű biztonsági okmány, amely két nyelven, magyarul és angolul tartalmazza az alábbi adatokat:

a) Magyarország címerét,

b) az igazolvány betűjelét és 6 számjegyű sorszámát,

c) az igazolvány megnevezését,

d) a „nemzetközi katonai parancsnokság részére” feliratot,

e) a parancsnokság teljes megnevezését,

f) a parancsnokság székhelyének vagy képviseletének címét,

g) a beszerzésre jogosult személy

ga) családi és utónevét,

gb) rendfokozatát,

gc) beosztását,

gd) állampolgárságát,

ge) aláírását,

gf) hivatalos bélyegzőlenyomatát,

gg)14 e minőségének időtartamát a kezdő és befejező időpont megjelölésével,

h) az igazolás kiállításának dátumát, és

i) a kiállító szervezet megnevezését.

(6)15

5/A.16 A hozzátartozó részére kiállítható kivonat

9/A. § (1) A Küfetv. 2. § (2) bekezdésében meghatározott hozzátartozó részére a Küfetv. 5. § (6) bekezdése alapján kiállítandó hitelesített kivonat A/4 méretű okirat, amely két nyelven, magyarul és angolul tartalmazza az alábbi adatokat:

a) a kivonat sorszámát,

b) a kiállító szervezet megjelölését,

c) a „Adatlap külföldi fegyveres erő vagy nemzetközi katonai parancsnokság állománya tagjának hozzátartozója részére” feliratot,

d) a kivonat jogosultjának

da) családi és utónevét,

db) születési helyét,

dc) születési idejét,

dd) állampolgárságát,

de) útlevelének vagy személyazonosító okmányának sorszámát,

df) magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező hozzátartozó esetén magyarországi tartózkodása kezdetének és tervezett befejezésének időpontját,

e) a külföldi fegyveres erő vagy a nemzetközi katonai parancsnokság állománya tagjának

ea) családi és utónevét,

eb) nemzetközi katonai tartózkodási igazolványának sorszámát,

ec) szolgálati célú tartózkodásának kezdeti és várható befejezési idejét,

ed) magyarországi elhelyezési helyének címét,

f) a rokonsági fok megjelölését,

g) a kivonat kiállításának dátumát,

h) a kiadmányozó aláírását és hivatalos pecsétjét,

i) utalást az adatlap kiállításának törvényi alapjára.

(2) A kivonatot legalább egy példányban, legfeljebb annyi példányban kell kiállítani, amennyit az igénylő – annak szükségessége okszerű megjelölésével – igényel. A kivonatot térítésmentesen kell kiállítani.

6. Az igazolványok és az igazolások kezelésével és kiadásával kapcsolatos közös szabályok

10. § A 8. § szerinti igazolványt és a 9. § szerinti igazolást (a továbbiakban együttesen: okmányok) – ideértve az okmányon feltüntetett adatok változása vagy egyéb ok miatt szükségessé vált csere esetét is – térítésmentesen kell kiállítani.

11. § (1) Az okmányok a rajtuk feltüntetett időpontig érvényesek.

(2) Az okmányokat az Okmánykezelő Iroda az ügyfélszolgálatán személyes megjelenés esetén a megjelenés alkalmával adja át. Akadályoztatás, vagy a nyilvántartott kérésére az MH futárszolgálata útján küldi meg az igénylő részére.

(3) Az okmányokat az érvényességi idő leteltével, a rajtuk feltüntetett adatok változása, valamint az okmányok megrongálódása miatt ki kell cserélni.

(4) A szolgálati célú tartózkodás befejeztével, vagy az okmány érvényességének megszűnésekor a nyilvántartott köteles az általa átvett okmányokat az Okmánykezelő Iroda részére megküldeni, vagy a fogadó szervezetnek átadni. A fogadó szervezet az átadott okmányokat nyolc napon belül az Okmánykezelő Iroda részére megküldi. Az így beérkezett okmányokat az Okmánykezelő Iroda megsemmisíti.

12. § Az Okmánykezelő Iroda:

a) ellátja az okmányok beszerzésével, kiállításával, kiadásával, és az okmányok visszavonásával, megsemmisítésével, érvénytelenítésével kapcsolatos eljárás központi feladatait;

b) gondoskodik az okmányokkal történő ellátás és az okmányok cseréjének megszervezéséről és végrehajtásáról;

c) biztosítja az okmányokkal történő ellátás folyamatosságát;

d) a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak, valamint az adatvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli az okmányokat, és vezeti az okmányok központi nyilvántartását;

e) bevonja a lejárt érvényességi idejű, megrongálódott okmányokat, valamint az elhalálozott személy igazolványát. Az okmányok elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról, megsemmisüléséről, és az elveszett okmányok megtalálásáról a nyilvántartott bejelentése alapján jegyzőkönyvet készít; és

f) gondoskodik az elveszett, eltulajdonított, le nem adott okmányok Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről.

13. § (1) Nem szabad az okmányokat másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul adni, vagy e célból átvenni.

(2) Az e rendelet szerint nyilvántartott köteles az okmánya elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását vagy megsemmisülését nyolc napon belül az Okmánykezelő Irodának bejelenteni, a megrongálódott okmányt átadni és – amennyiben szükséges – új okmány elkészítését igényelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak teljesítésének súlyos elmulasztása esetén az Okmánykezelő Iroda a nyilvántartottat írásban figyelmezteti kötelezettségére.

7. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8–11. § és a 13. § 2012. március 1-jén lép hatályba.

(3) A szolgálati célú belépésről és tartózkodásról szóló értesítés egyes eljárási szabályairól és iratmintájáról szóló 9/2011. (IX. 26.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 1. § (4) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatala (a továbbiakban: HM NEFEH)” szövegrész helyébe „Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály (a továbbiakban: HM NEF)”,

b) 1. § (4) bekezdésében és 2. §-ában a „HM NEFEH” szövegrész helyébe „HM NEF”,

c) 2. §-ában a „Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”,

d) 1. mellékletének címében a „Republic of Hungary” szövegrész helyébe „Hungary”, és az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország”,

e) 1. mellékletében foglalt adatlap 5. pontjában a „Subject to be discussed/Javasolt tárgyalási témák” szövegrész helyébe az „Official purpose of the entry into the territory of Hungary, official duties to be fulfilled in the territory of Hungary/A Magyarországra történő belépés célja, a Magyarországon végrehajtandó hivatalos vagy szolgálati feladatok:”,

f) 1. mellékletében foglalt adatlap 8. pontjában a „HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály”

szövegrész lép.

(4) Az R. 1. § (2) bekezdése hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelethez17


3K66121_0

MAGYARORSZÁG
HUNGARY

Adatbekérő lap külföldi fegyveres erő és nemzetközi katonai parancsnokság részére / Datasheet for foreign armed forces and international military headquarters

1. Adatközlés célja / Purpose of filling in this form

 

 

Új regisztrációs kérelem / New registration

 

 

 

 

 

Adatváltozás / Data change

International military residence certificate No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szervezeti forma megnevezése / Organizational form (please mark)

a) Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erő / Foreign armed force

b) Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokság / International military headquarters

3. Fegyveres erő vagy nemzetközi katonai parancsnokság megnevezése / Armed force (unit) or International military headquarters

3K66121_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Magyarországon tartózkodó létszáma / Strength in

Hungary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Szolgálati tartózkodás helye vagy székhely címe / Location of foreign armed forces or address of international military headquarters in Hungary

3K66121_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető adatai/Commander’s data

6. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rendfokozat / Rank

NATO-kód / NATO code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszerzésre jogosított személy adatai / Supply officer’s data

9. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Rendfokozat / Rank

NATO-kód / NATO code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Állampolgársága / Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Beosztás megnevezése / Position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. A beszerzésre vonatkozó megbízás időtartama / Duration of the authorization to act as a supply officer:

 

From / -tól (yyyy mm dd):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Until / -ig (yyyy mm dd):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aláírás / Signature

 

 

 

15. Hivatalos bélyegzőlenyomat / Official stamp

 

 

 

 

17. Igazolásigénylés / Certificate request

 

Kérem, a 2011. évi XXXIV. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerinti igazolás kiállítását.
Request to issue „International military residence certificate”.

 

18. Elérhetőség / Contact (phone number, e-mail address)

3K66121_9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66121_10

Csak külföldi fegyveres erőknek kötelező kitölteni / To be filled in only by foreign armed forces

19. Tartózkodás szolgálati céljának megnevezése / Official purpose of stay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tartózkodás kezdete / Beginning of stay (yyyy mm dd)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tartózkodás vége / End of stay (yyyy mm dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Befogadó szervezet képviselőjének záradéka / Clause of host organization’s representative

 

P.H.

Kelt.:………....…,…...év/year…...hó/month.......nap/day

Aláírás / Signature

 

 


3K66121_11

Csak nemzetközi katonai parancsnokságoknak kötelező kitölteni / To be filled in only by international military headquarters

22. A Honvédelmi Minisztérium nemzetközi katonai együttműködésért felelős szervezete képviselőjének záradéka / Clause of the organ responsible for international military cooperation of the Ministry of Defence

 

P.H.

Kelt.:………....…,…...év/year…...hó/month.......nap/day

Aláírás / Signature

 

 


3K66121_12

25. A vezető záradéka / Clause of the Commander:

Kijelentem, hogy az adatbekérő lapon foglalt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. /
I hereby declare that the data provided in the present form are valid and true.

Kelt / Done at: …….……………………,….…….év/year……..hó/month..........nap/day

………………………………………

Vezető aláírása / Commander’s
signature

2. melléklet a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelethez18


3K66125_0

MAGYARORSZÁG
HUNGARY

Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel
of foreign armed forces or international military headquarters

1. Adatközlés célja / Purpose of form

 

 

Új regisztrációs kérelem / New registration

 

 

 

 

 

Adatváltozás / Data change

International military residence certificate No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_2

2. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fénykép / Photo

 

3. Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rendfokozat / Rank NATO-kód / NATO code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Születési idő / Date of birth (year/month/day)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Neme / Sex

 

Férfi / Male

 

Nő / Female

 

 

 

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Állampolgársága / Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Menetparancs száma / NATO Travel Order No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Küldő állam / Sending state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Fegyveres erő vagy munkáltató megnevezése / Armed Force / IMHQ or other Employer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Szolgálati célú tartózkodás helye / Place of stay for official duties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Tartózkodás szolgálati céljának megnevezése / Official purpose of stay (official duties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tartózkodás alatti elhelyezési hely címe / Address of residence / accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tartózkodás kezdete / Beginning of stay

18. Tartózkodás vége / End of stay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Kártyaigénylés / Card request

20. Aláírás / Signature

 

 

Kérem, a „Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány” részemre történő kiállítását. / Request to issue „International military residence card”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Elérhetőség (kitöltése nem kötelező) / Contact (phone number, e-mail address - optional)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_3

22. Azonos magyarországi háztartásban élő hozzátartozók adatai / Dependants living in the same household in Hungary

1. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési idő / Date of birth (year/month/day)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állampolgársága / Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokonsági fok megjelölése – relationship

 

 

 

házastárs / spouse

 

 

 

 

gyermek / child (including born, adopted or stepchild)

 

 

 

 

egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant under the law of the sending state (please describe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay

Tartózkodás vége / End of stay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap igénylés / Datasheet request

Aláírás / Signature (dependant / parent)

 

 

Kérem, adataimról kivonatos
adatlap részemre történő
kiállítását. / Request to issue a
Datasheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_4

2. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési idő / Date of birth (year/month/day)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állampolgársága / Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokonsági fok megjelölése – relationship

 

 

 

házastárs / spouse

 

 

 

 

gyermek / child (including born, adopted or stepchild)

 

 

 

 

egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant under the law of the sending state (please describe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay

Tartózkodás vége / End of stay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap igénylés / Datasheet request

Aláírás / Signature (dependant / parent)

 

 

Kérem, adataimról kivonatos
adatlap részemre történő
kiállítását. / Request to issue a
Datasheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_5

3. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési idő / Date of birth (year/month/day)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állampolgársága / Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokonsági fok megjelölése – relationship

 

 

 

házastárs / spouse

 

 

 

 

gyermek / child (including born, adopted or stepchild)

 

 

 

 

egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant under the law of the sending state (please describe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay

Tartózkodás vége / End of stay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap igénylés / Datasheet request

Aláírás / Signature (dependant / parent)

 

 

Kérem, adataimról kivonatos
adatlap részemre történő
kiállítását. / Request to issue a
Datasheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_6

4. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési idő / Date of birth (year/month/day)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állampolgársága / Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokonsági fok megjelölése – relationship

 

 

 

házastárs / spouse

 

 

 

 

gyermek / child (including born, adopted or stepchild)

 

 

 

 

egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant under the law of the sending state (please describe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay

Tartózkodás vége / End of stay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap igénylés / Datasheet request

Aláírás / Signature (dependant / parent)

 

 

Kérem, adataimról kivonatos
adatlap részemre történő
kiállítását. / Request to issue a
Datasheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_7

5. Családi név / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utónév / Given name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési idő / Date of birth (year/month/day)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állampolgársága / Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokonsági fok megjelölése – relationship

 

 

 

házastárs / spouse

 

 

 

 

gyermek / child (including born, adopted or stepchild)

 

 

 

 

egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant under the law of the sending state (please describe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay

Tartózkodás vége / End of stay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap igénylés / Datasheet request

Aláírás / Signature (dependant / parent)

 

 

Kérem, adataimról kivonatos
adatlap részemre történő
kiállítását. / Request to issue a
Datasheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_8

 

Csak külföldi fegyveres erő állományának kell kitölteni / To be filled in only by for personnel of foreign armed forces

 

23. A befogadó szervezet képviselőjének záradéka / Clause of host organization’s representative

 

 

P.H.

 

Aláírás / Signature

 

 

Kelt.:….…..…,…...év/year…...hó/month.......nap/day

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_9

 

Csak nemzetközi katonai parancsnokságok állománya tekintetében kötelező kitölteni /
To be filled in only for staff members of international military headquarters

24. A nemzetközi katonai parancsnokság vezetőjének záradéka / Clause of head /
commander of the international military headquarters

 

P.H.

 

Aláírás / Signature

 

 

Kelt.:….…..…,…...év/year…...hó/month.......nap/day

 

 

 

 

 

 

 


3K66125_10

 

25. A benyújtó személy záradéka / Clause of the submitting person
Kijelentem, hogy az adatbekérő lapon foglalt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. /
I hereby declare that the data provided in the present datasheet are valid and true.

 

 

 

 

 

 

Kelt.:………....…,…...év/year…...hó/month.......nap/day

 

 

 

 

 

 

Aláírás / Signature

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelethez19

4. melléklet a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelethez20

5. melléklet a 16/2011. (XII. 21.) HM rendelethez21

1

A 2. § (3) bekezdése a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (4a) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 3. § (3a) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (4) bekezdése a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 3/A. §-t a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

7

A 4. § (3) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 4. §-a iktatta be.

8

A 4. § (4) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 4. §-a iktatta be.

9

A 6. § c) pontja a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (4) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9. § (3) bekezdés i) pont ig) alpontját a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 9. § (3) bekezdés j) pontját a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 9. § (4) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 9. § (5) bekezdés g) pont gg) alpontját a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 9. § (6) bekezdését a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 5/A. alcímet (9/A. §-t) a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

17

Az 1. melléklet a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. mellékletet a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 4. mellékletet a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. mellékletet a 14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére