• Tartalom

16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Audi Hungária Motor Kft. nagyberuházásához kapcsolódóan, Győr Megyei Jogú város közigazgatási területén, az 5475/83 helyrajzi számú ingatlanon valósulnak meg.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)–(4)2

(5)3

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §4 E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §5 E rendeletnek az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított rendelkezéseit az R1. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §7 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §10 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez13

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és
annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági
engedélyek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

4.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

5.

természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés előírására irányuló engedélyezési eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

7.

vízügyi hatósági engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9.

földvédelmi hatósági eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

11.

telekalakítási hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

12.

földmérési hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

13.

erdészeti hatósági engedélyek

Vas Megyei Kormányhivatal

14.

hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

15.

bányahatósági engedélyek

Veszprém Megyei Kormányhivatal

16.

talajvédelmi hatósági engedélyek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

17.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

18.

vasúti hatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

19.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

22.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez14

1

Az 1. § (1) bekezdése a 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3)–(4) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2011. október 13.

8

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

11

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

12

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

13

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

14

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére