• Tartalom

17/2011. (XII. 23.) HM rendelet

17/2011. (XII. 23.) HM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról

2012.01.01.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő, a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, a HM parlamenti államtitkára által felügyelt szervezet, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) által üzemeltetett honvédségi járművekkel okozott károkkal kapcsolatos kártérítési felelősségvállalásra és kárrendezésre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) honvédségi jármű: a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, a honvédségi szervezetek által üzemeltetett, hatósági jelzéssel és okmányokkal ellátott – a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. fejezetében meghatározott – gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi, kerekes mezőgazdasági vontató, motorkerékpár, négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármű és munkagép, továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros kerékpár;

b) tulajdonosként bejegyzett szervezet: a honvédségi jármű forgalmi engedélyébe tulajdonosként bejegyzett honvédségi szervezet;

c) kárrendező szervezet: a mentesített gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kárigényeket kezelő és rendező szervezet;

d) kár megtérítésére kötelezett szervezet: a kárt pénzügyileg rendező, a kártérítést kifizető szervezet;

e) üzemben tartó szervezet: a mentesített gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonosként bejegyzett szervezet.

3. § A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 57/A. §-a alapján mentesek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötési kötelezettség alól a honvédségi járművek (a továbbiakban: mentesített gépjárművek) üzemben tartói.

4. § (1) A tulajdonosként bejegyzett szervezet feladatait az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) végzi.

(2) A tulajdonosként bejegyzett szervezet:

a) vezeti, és naprakészen tartja a mentesített gépjárművek jegyzékét,

b) a kárrendező szervezet és a kár megtérítésére kötelezett szervezet adatszolgáltatása alapján vezeti, és naprakészen tartja a mentesített gépjárművek kártörténeti nyilvántartását,

c) végzi a Gfbt. szerinti Információs Központ feladatait ellátó Nemzeti Iroda számára, valamint a kárrendező szervezet számára a mentesített gépjárművekkel és a bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatást, és biztosítja a Gfbt. 57/A. § (2) bekezdés a) pontban meghatározott hozzáférést a Nemzeti Iroda számára,

d) véleményezi a kárrendező szervezet által megállapított, a károsult részére kifizetendő kárösszeget.

(3) A mentesített gépjárművek nyilvántartása tartalmazza:

a) a gépjármű hatósági jelzését (rendszámát) és alvázszámát,

b) rendszámváltozás esetén annak időpontját és a korábbi rendszámot.

(4) A kártörténeti nyilvántartás tartalmazza:

a) a kárt okozó gépjármű hatósági jelzését (rendszámát), alvázszámát, típusát, és kategóriáját,

b) rendszámváltozás esetén annak időpontját és a korábbi rendszámot,

c) a káresemény dátumát,

d) a kártérítés kötelezettjét, a kötelezettség ismertté válásának dátumát,

e) az első (rész) kárkifizetés, vagy a károkozóval szemben hozott jogerős határozat dátumát.

(5) Az MH LEK az adataiban, elérhetőségében bekövetkezett változásról a változást megelőzően tájékoztatja a Nemzeti Irodát és a kárrendező szervezetet.

5. § A kár megtérítésére kötelezett szervezet feladatait a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) végzi.

6. § A károsult a kártérítési igényét a kárrendező szervezetnél vagy a HM KPH-nál jelentheti be.

7. § (1) A mentesített gépjárművek által Magyarországon okozott, személyi sérüléssel nem járó károk esetében a kár mértékét a HM KPH által megbízott kárrendező szervezet méri fel és a kártérítés jogalapjára és összegszerűségére javaslatot tesz a HM KPH részére.

(2) A mentesített gépjárművek által Magyarországon okozott, személyi sérüléssel járó károk esetében mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár mértékét a HM KPH állapítja meg. Ezt a HM KPH – a személyi sérüléssel összefüggő károk kivételével – a kárrendező szervezet által javasolt kártérítési összeg alapul vételével határozza meg.

(3) A mentesített gépjárművek által külföldön okozott károk esetében a teljes kárrendezést – a kárkifizetés kivételével – a HM KPH által megbízott kárrendező szervezet végzi.

(4) Az (1)–(2) bekezdésekben foglalt esetekben a HM KPH köteles a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak:

a) kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az esetekben, amelyekben a felelősség nem vitás és a kárt jogcímenként (beleértve a kamatra vonatkozó tájékoztatást) összegszerűen megállapította, vagy

b) indoklással ellátott választ adni a kárigényben foglalt egyes követelésekre, azokban az esetekben, amikor a felelősséget nem ismeri el, vagy az nem egyértelmű, vagy a teljes kárt összegszerűen nem állapította meg.

(5) A HM KPH a kártérítési követelések jogosságát az üzemben tartó vagy a vezető vonatkozó nyilatkozatában foglaltak és a rendelkezésre álló tények és adatok összevetése alapján, az üzemben tartó kártérítési felelősségéhez mérten köteles megállapítani.

(6) A HM KPH egyösszegű pénzbeli kártérítés esetén köteles a megállapított összeget a kártérítési javaslat elfogadását, vagy a kártérítés jogerős megítélését követő 15 napon belül a károsultnak megfizetni.

(7) A (3) bekezdésben foglalt esetben az egyezségi ajánlatot – a HM KPH előzetes írásbeli hozzájárulását követően – a HM KPH nevében a kárrendező szervezet teszi meg a károsult felé.

(8) Amennyiben a károsult az egyezségi ajánlatot elfogadja és az egyezség létrejön, az egyezség alapján a HM KPH teljesíti a kifizetést.

(9) Amennyiben a károsult az egyezségi ajánlatot nem fogadja el, és keresettel él a bíróságnál, a jogerős határozat alapján a kifizetést a HM KPH teljesíti.

(10) A kártérítési perben a jogi képviseletet Magyarországon a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátásáról szóló HM rendeletben meghatározott szerv, külföldön a kárrendező szervezet látja el.

(11) A HM KPH a saját és a kárrendező szervezet adataiban, elérhetőségében bekövetkezett változásról a változást megelőzően tájékoztatja a Nemzeti Irodát.

8. § (1) A mentesített gépjárművek kártérítési fedezetének igazolására a tulajdonosként bejegyzett szervezet nevére kiállított forgalmi engedély szolgál.

(2) A honvédségi szervezetek számára az MH LEK biztosítja az 1. melléklet szerinti – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség hatálya alól mentesített gépjárművek részére kiadandó – Igazolást.

(3) A mentesített gépjármű vezetőjének az MH LEK adja ki:

a) a kárrendező szervezet által biztosított baleseti bejelentőt,

b) a külföldi igénybevétel esetén az igénybevétel idejére az 1. melléklet szerinti Igazolást.

9. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 17/2011. (XII. 23.) HM rendelethez

1.    IGAZOLÁS A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA ALÓL MENTESÍTETT GÉPJÁRMŰVEK RÉSZÉRE

1. INSURANCE CERTIFICATE FOR VEHICLES EXEMPT FROM COMPULSORY INSURANCE OF VEHICLES

2.     KIADTA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2.    ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE HUNGARIAN MINISTRY OF DEFENCE

3. ÉRVÉNYESSÉG - V A L I D

    KEZDETE - FROM     LEJÁRATA - TO

4.    Azonosító szám

4..Identification Number    

Nap - Day

Hónap - Month

Év -Year

[négyjegyű szám]

Nap - Day

Hónap - Month

Év - Year

[négyjegyű szám ]

5.    Forgalmi rendszám (ha nincs) alvázszám vagy motorszám

5.    Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.

6.    Jármű kategóriája

6. Category of vehicle*

7.    Jármű gyártmánya - Make of Vehicle

8. TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG - TERRITORIAL VALIDITY

Ez a kártya az …….. országokra érvényes (további tájékoztatásért lásd: www. kormány.hu)

This card is valid for the territory of the following countries: (for further information, please see www.kormany.hu)

9.    Üzembentartó neve és címe - Name and Address of the Operator of the vehicle

10.    Ezt a kártyát kiadta - This Card has been issued by:

•    Társaság lógója – Logo of the company:

•    Telefon és/vagy faxszám - Phone &/or Fax number(s):

•    Honlap - Homepage

•    E-mail cím - E-mail address

11. Aláírás - Signature

Hasznos információk – Useful Information

[Kitöltése szabadon választott - optional to indicate additional information]

* GÉPJÁRMÛ-KATEGÓRIA-KÓD – CATEGORY OF VEHICLES CODE:

A

Személygépjármű - car

C Tehergépjármű – lorry or tractor

E autóbusz – bus

G egyebek – others

B

Motorkerékpár - motorcicle

D Segédmotoros kerékpár – cycle fitted with auxiliary engine

F pótkocsi – trailer

 

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére