• Tartalom
Oldalmenü

17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2011.05.07.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 5. pont a) és b) alpontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban együtt: fenntartói támogatás) igénylésének feltétele, hogy a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító óvodában, illetve iskolában (a továbbiakban együtt: intézmény) a kisebbségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók összes tanulóhoz viszonyított aránya legalább kilencven százalék legyen.

(2) Több oktatási forma esetén, az 1100 fő lakosságszám feletti településen csak a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók arányában igényelhető a fenntartói támogatás.

(3) A fenntartói támogatás a kisebbségi nevelést biztosító óvodára tekintettel csak akkor igényelhető, ha a kisebbségi nevelésben részt vevő csoportokban az óvodai nevelés teljes időtartamában biztosítva van a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 17. § (3) bekezdésében, illetve a 128. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógus alkalmazása.

(4) A fenntartói támogatás a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító többcélú intézményre, intézményi társulásra és intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhető.

2. § A fenntartói támogatás gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehető igénybe.

3. § A fenntartói támogatás a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító intézmény működésének biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi kiadások fedezésére fordítható. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a fenntartói támogatás nem használható fel.

4. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontja szerinti támogatás mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a kettő vagy több iskolát, és ezek között egy vagy több nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatást megvalósító iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra történő kiegészítése,

b) az egy nemzetiségi nyelvű vagy az egy nemzetiségi kétnyelvű iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra történő kiegészítése.

(2) Az olyan nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel, amely az azonos kisebbségi kétnyelvű nemzetiségi oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezette, a költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontja szerinti támogatás mértéke az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történő kiegészítése.

(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti támogatás mértéke, ha az óvoda, illetve iskola – működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri el a hatvan százalékot, gyermekenként, tanulónként legfeljebb 80 ezer forint.

(4) A támogatás mértéke önálló intézményenként, illetve a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító tagintézményenként nem haladhatja meg a 35 millió forintot.

2. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése

5. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a 6. mellékletben meghatározott nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, illetve kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhető.

(2) A tankönyvtámogatás mértéke a tankönyv beszerzési ára.

(3) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése és a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhető tankönyvtámogatás, ha a tanulólétszám növekedése azt indokolja. A tankönyvtámogatás mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.

(4) A tankönyvtámogatás igénylésének feltétele, hogy a tankönyvtámogatás negyven százaléka a támogatás folyósítását követően a kiadó részére előlegként átutalásra kerüljön, és a tankönyvek ára a tankönyvek leszállítása után, a kiadó által kiállított számla kézhezvételét követő harminc napon belül kiegyenlítésre kerül.

6. § (1) A tankönyveket – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2011/2012–2014/2015-ös tanévek tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet megrendelni.

(2) A középiskolai tankönyvekből és szöveggyűjteményekből – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel – olyan példányszám rendelhető, amely biztosítja a végzős tanulók érettségi vizsgára való felkészülését.

7. § (1) A tankönyveket azok beszerzésétől számított legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez alatt az idő alatt további tankönyvtámogatás nem igényelhető, kivéve, ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra kerültek.

(2) A munkatankönyveket és a munkafüzeteket a tanulók a 6. mellékletben megállapított térítési díjért vásárolják meg. A munkatankönyveknél és munkafüzeteknél a támogatás mértéke a beszerzési árnak a térítési díjjal csökkentett összege.

3. Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

8. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: szakmai szolgáltatás támogatása) a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és a kisebbségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához igényelhető.

(2) A szakmai szolgáltatás támogatása csak olyan szolgáltatáshoz vehető igénybe, amelyet az alapító okirata szerint nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltató feladatot is ellátó pedagógiai intézet az adott kisebbségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkező, az országos szakértői névjegyzéken szereplő, ennek hiányában az országos kisebbségi önkormányzat által javasolt szakember útján lát el.

(3) A szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70 ezer forint és legfeljebb 200 ezer forint lehet.

4. A támogatás igénylése és folyósítása

9. § (1) A támogatási igényt legkésőbb 2011. május 20-ig lehet benyújtani.

(2) A támogatási igényeket

a) a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, továbbá két eredeti példányban postai úton nyújtják be a Magyar Államkincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott adatlapokat egy eredeti példányban postai úton nyújtják be.

(3) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási igényt, amelyet a beadási határidő utolsó napján éjfélig rögzítettek az informatikai rendszerben és az ilyen módon rögzített igényt legkésőbb másnap postára adták. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(4) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon belül a (2) bekezdésben meghatározott szervhez, mely 3 napon belül dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

10. § (1) A támogatási igényt az 1. melléklet és a támogatás jogcímének megfelelő, a 2–4. mellékletek szerinti adatlap kitöltésével kell benyújtani úgy, hogy az 1. mellékletet több intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer szükséges kitölteni.

(2) A fenntartónak a támogatási igény minden rá vonatkozó mezőjét kötelező kitöltenie.

(3) A támogatási igényhez mellékelni kell

a) az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,

b) a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

(4) Az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot önkormányzati társulás esetében a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

11. § (1) A támogatási igényhez a fenntartói támogatás esetén mellékelni kell

a) az óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvű nevelés, oktatás esetén a cigány nyelvű nevelés, illetve a cigány nyelv oktatására) vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,

b) a helyi önkormányzat által fenntartott önállóan gazdálkodó intézményére vonatkozóan az önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló 80. számú Önkormányzati költségvetési jelentés űrlap, részben önálló intézményre (ideértve az önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások intézményeit is) vonatkozóan az önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló 21. számú Kiadások tevékenységenként űrlap és 22. számú Bevételek tevékenységenként űrlap fenntartó által hitelesített másolatát,

c) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által elfogadott és hitelesített 2010. évi pénzügyi beszámoló és a 2011. évi költségvetési terv másolatát.

(2) A támogatási igényhez a tankönyvtámogatás esetén mellékelni kell

a) az iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát, és

b) az 5. § (3) bekezdésében meghatározott rendelés esetén az újabb tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást.

(3) A támogatási igényhez a szakmai szolgáltatás támogatása esetén mellékelni kell

a) a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását, és

b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.

12. § A helyi önkormányzat esetében az Igazgatóság, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetében az Alapkezelő a fenntartók számára a támogatás igénylése során a hiányok pótlására és az esetleges módosításra egyszeri nyolc napos határidőt ad. Ezt követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

13. § (1) Az Igazgatóság a támogatási igények egy eredeti példányát, valamint az igényléseket tartalmazó elektronikus adatbázist 2011. június 20-ig megküldi az Alapkezelőnek.

(2) Az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 2011. július 30-ig – a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel – dönt a támogatások odaítéléséről.

(3) A miniszter döntését az Alapkezelő közli a fenntartóval.

(4) A miniszter a támogatott helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a település, illetve a társulás nevét, KSH azonosítóját és a támogatás összegét 2011. augusztus 3-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.

14. § (1) A támogatást a helyi önkormányzat esetében a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a 2011. augusztus havi nettó finanszírozás keretében, a fenntartói támogatás esetében a (4) bekezdésben meghatározott ütemezés szerint folyósítja.

(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím előirányzat terhére a Magyar Államkincstáron keresztül a miniszter intézkedik a támogatás folyósításáról a döntést követő húsz munkanapon belül.

(3) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a XX. fejezet 20. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív támogatása előirányzat terhére a Magyar Államkincstáron keresztül a miniszter intézkedik előirányzat átcsoportosítással a támogatás folyósításáról a (4) bekezdésben meghatározott ütemezés figyelembevételével, a döntést követő húsz munkanapon belül.

(4) A fenntartói támogatás esetében a megítélt összeg hatvan százaléka 2011 augusztusában, a fennmaradó összeg ezt követően négy egyenlő részletben havonta kerül folyósításra, a tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatása egy összegben történik.

5. A támogatás felhasználására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályok

15. § A támogatást 2011. december 31-éig lehet felhasználni. A támogatás maradvány összegét legkésőbb 2012. január 31-ig vissza kell fizetni a következők szerint: a nem állami intézményfenntartó a területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a miniszter részére, az állami felsőoktatási intézményfenntartó közvetlenül a miniszter részére.

16. § (1) A támogatásról a helyi önkormányzat 2011. december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint, a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon köteles elszámolni.

(2) A támogatás felhasználásáról a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a 2011. évi támogatásairól történő elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a 2011. évi költségvetésről szóló beszámolójában a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon számol el.

(3) Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelően használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról, vagy annak meghatározott részéről haladéktalanul köteles lemondani, és a lemondással egyidejűleg a támogatást vagy annak meghatározott részét vissza kell fizetnie.

(4) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó visszafizetési kötelezettség esetén a támogatást kamattal terhelten fizeti vissza. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét jogerősen megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.

(5) Ha a visszafizetendő támogatás együttes összege, illetve a késedelmi kamat és a jogtalan igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartónak nem kell visszafizetnie.

(6) Ha a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást vissza kell fizetnie. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét jogerősen megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

17. § (1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó e tényről haladéktalanul köteles az Igazgatóságot és az Alapkezelőt értesíteni. Ebben az esetben a fenntartó a fenntartói támogatás időarányos részére jogosult.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén e rendelet 2. alcíme alapján megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles kifizetni és írásos megállapodással átadni egy azonos kisebbséghez tartozó közoktatási intézménynek, amely a megállapodásban vállalja, hogy a 2011. évi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg. E megállapodást az átadó fenntartó a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül köteles az Alapkezelő részére megküldeni. A szakmai szolgáltatás támogatását a fenntartó nem veheti igénybe.

(3) A fenntartói támogatás esetében – a 2011-ben jogutód nélkül megszűnt iskola kivételével – az elszámoláshoz az iskola pedagógiai programja kisebbségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló értékelést kell mellékelni, amelyet a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személynek kell elkészítenie. Az értékelést kiváltja a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásával igénybe vett pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról szóló szakértői jelentés.

(4) A (3) bekezdés szerinti értékelésnek, a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásáról elkészített szakértői jelentésnek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészülésüket, illetve a teljesítésüket követő húsz munkanapon belül, de legkésőbb 2012. január 31-éig a fenntartónak az Alapkezelő részére meg kell küldenie.

18. § (1) Az intézmény jogutóddal történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. A megállapodás fenntartók által hitelesített másolatát a helyi önkormányzat az Igazgatósághoz és az Alapkezelőhöz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója az Alapkezelőhöz köteles benyújtani legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül.

(2) A fenntartói támogatás időarányos része az intézmény megszűnéséig a jogelőd, azt követően pedig a jogutód fenntartót illeti meg.

(3) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére történő átadása, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat részére történő átadása esetén a támogatás a jogelőd részére kerül folyósításra, amely a támogatás időarányos, havonként folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak.

(4) A tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásáról a (2) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia, amelyik a támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.

19. § A pénzeszközök jogszerű felhasználását a Kincstár ellenőrzi. Az ellenőrzésekhez szükséges adatokat a Kincstár írásos megkeresésére az Alapkezelő köteles 10 munkanapon belül átadni. A támogatás céljának szakmai megvalósulását az Alapkezelő a helyszínen is jogosult ellenőrizni 2016. december 31-ig. Az Alapkezelő a Kincstár egyidejű értesítése mellett a támogatás felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban kezdeményezi. A monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges, az Alapkezelő honlapján 2012. év áprilisától megtalálható indikátor táblázatot a támogatást elnyert fenntartóknak 2012. június 30-ig elektronikus formában kötelező kitölteniük, és papír alapú formátumban megküldeniük. Az Alapkezelő a monitoring eredményéről öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kincstárt.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelethez

A D A T L A P
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/képviselő neve:

KSH kód:

A fenntartott iskolák száma1:

Adószáma:

Bank:

Számlaszám:

Kapcsolattartó neve2:

e-mail címe:

telefonszáma:

Nem állami intézményfenntartókra, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre vonatkozó további adatok:

PIR törzsszám:

ÁHT azonosító:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma)3:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény esetén valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét szükséges megjelölni.)

Az intézmény neve:

Településnév, lakosságszám4:

Oktatási forma5:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

Kapcsolattartó neve2:

e-mail címe:

telefonszáma:

Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2010/2011. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen / nem

Az igénylés jogcímei7

Fenntartói támogatás
1–4. §

Tankönyv-támogatás
5–7. §

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
8. §

 

 

 

Az intézmény neve:

Településnév, lakosságszám4:

Oktatási forma5:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

Kapcsolattartó neve2:

e-mail címe:

telefonszáma:

Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2010/2011. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen / nem

Az igénylés jogcímei 7

Fenntartói támogatás
1–4. §

Tankönyv-támogatás
5–7. §

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
8. §

 

 

 

__________________________________
1 A fenntartó által fenntartott önálló iskolák (nem csak nemzetiségi) száma mindösszesen.
2 Az adatokat kötelező megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
3 Az országos kisebbségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük
4 2010. január 1-i állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Annak a településnek a nevét és lakosságszámát kell megadni, ahol a kisebbségi feladat ellátásra kerül.
5 A nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, cigány kisebbségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítő kisebbségi iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
6 Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos kisebbséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
7 Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.

Az intézmény neve:

Településnév, lakosságszám4:

Oktatási forma5:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

Kapcsolattartó neve2:

e-mail címe:

telefonszáma:

Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a kétnyelvű oktatást a 2010/2011. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen / nem

Az igénylés jogcímei7

Fenntartói támogatás
1–4. §

Tankönyv-támogatás
5–7. §

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
8. §

 

 

 

Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap
P. H.
....................................................................
aláírás
....................................................................
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,
b)    a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
Beküldendő:
a)    a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 2 eredeti példányban postai úton,
b)    nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén 1 eredeti példányban postai úton a Wekerle Sándor Alapkezelő részére, cím: 1374 Budapest, Pf.: 564
Borítékra írják rá: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a Magyar Államkincstár, nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a Wekerle Sándor Alapkezelő rendszerében.

2. melléklet a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelethez

A D A T L A P
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
[az intézmény, illetve többcélú intézmény, valamint intézményi társulás esetén a kisebbségi nevelést,
oktatást biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni)]
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:

sorszám1

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi terv

2010

2011

98 (71)

103 (74)

Felhalmozási kiadások (eFt)

 

 

104 (76)

108 (79)

Kiadások mindösszesen (felhalmozási kiadásokkal együtt) (eFt)

 

 

106 (78)

128 (81)

Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (eFt)

 

 

 

 

A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatások (eFt)2

 

 

 

 

Óvodai csoportok száma

 

 

 

 

Kisebbségi program szerint működő óvodai csoportok száma

 

 

 

 

Iskolai tanulócsoportok száma

 

 

 

 

Kisebbségi program szerint működő iskolai tanulócsoportok száma

 

 

 

 

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma3

 

 

 

 

Az iskolai oktatásban résztvevő tanulók száma

 

 

 

 

A kisebbségi óvodai nevelési programban résztvevő gyermekek száma3

 

 

 

 

A nyelvoktató kisebbségi oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma3

 

 

 

 

Az anyanyelvű, kétnyelvű kisebbségi oktatási programban résztvevő iskolai tanulók száma3

 

 

 

 

Nemzetiségi óvónő végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógusok száma4

 

 

_____________________
1 Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés űrlap, központi költségvetési szerv esetén pedig az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. Központi költségvetési jelentés űrlap megfelelő sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai). Részben önálló intézmény, önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások esetén a 21. illetve 22. űrlapok megfelelő adatait kell megadni. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói esetében az elfogadott 2010. évi költségvetési beszámoló és a 2011. évi költségvetési terv adatai alapján töltendő ki.
2 Az intézményi feladat mutatók alapján a 2011. évi költségvetési törvény 42. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti – beleértve a 8. számú melléklet alapján a többcélú kistérségi társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó részére biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
3 2010-ben a 2010/2011. tanévi nyitó létszámadat, 2011-ben a 2011/2012. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a 2011. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
4 Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:
Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap
P. H.
....................................................................
aláírás
....................................................................
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvű nevelés, oktatás esetén a cigány nyelvű nevelésre, ill. nyelvoktatásra) vonatkozó részének fenntartó által hitelesített másolatát,
b)    a helyi önkormányzat által fenntartott önállóan gazdálkodó intézményére vonatkozóan az önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló 80. számú Önkormányzati költségvetési jelentés űrlap, részben önálló intézményre (ideértve az önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások intézményeit is) vonatkozóan az önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló 21. számú Kiadások tevékenységenként űrlap és 22. számú Bevételek tevékenységenként űrlap fenntartó által hitelesített másolatát,
c)    a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén a fenntartó által elfogadott és hitelesített 2010. évi pénzügyi beszámoló és a 2011. évi költségvetési terv fenntartó által hitelesített másolatát.
Beküldendő:
a)    a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 2 eredeti példányban postai úton
b)    nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén 1 eredeti példányban postai úton a Wekerle Sándor Alapkezelő részére, cím: 1374 Budapest Pf.: 564
Borítékra írják rá: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a Magyar Államkincstár, nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a Wekerle Sándor Alapkezelő rendszerében.

3. melléklet a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelethez

A D A T L A P
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhető támogatáshoz
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:

Sor-
szám

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv címe

Besorolása1

A tankönyv-
igényt megalapozó tanulók száma2(fő)

Megrendelt példányszám
(db)

Ára3(Ft)

Tanuló által fizetendő térítési díj4(Ft)

Támogatás5(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás mindösszesen:

 

__________________________
1 Tankönyv, munkatankönyv, vagy munkafüzet
2 Az adott évfolyam kisebbségi programban résztvevő összes tanulójának száma
3 A 6. mellékletben meghatározott fogyasztói ár
4 Tankönyv esetén 0,– Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a 6. mellékletben meghatározott tanulói ár
5 A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal
Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap
P. H.
....................................................................
aláírás
....................................................................
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    az érintett iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,
b)    e rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében meghatározott rendelés esetén az újabb tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást.
Beküldendő:
a)    a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 2 eredeti példányban postai úton
b)    nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén 1 eredeti példányban postai úton a Wekerle Sándor Alapkezelő részére, cím: 1374 Budapest Pf.: 564
Borítékra írják rá: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a Magyar Államkincstár, nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a Wekerle Sándor Alapkezelő rendszerében.

4. melléklet a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelethez

A D A T L A P
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A támogatást megalapozó kisebbségi tanulók száma17: ........................ fő

Feladat megnevezése

Szolgáltató neve

Szolgáltató árajánlata
(Ft)

Kért támogatás összege
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás mindösszesen:

 

Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap
P. H.
....................................................................
aláírás
....................................................................
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a)    a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását,
b)    a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.
Beküldendő:
a)    a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 2 eredeti példányban postai úton
b)    nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén 1 eredeti példányban postai úton a Wekerle Sándor Alapkezelő részére, cím: 1374 Budapest Pf.: 564
Borítékra írják rá: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a Magyar Államkincstár, nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében a Wekerle Sándor Alapkezelő rendszerében.
___________________________
17 A 2010. októberi oktatási statisztikai létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a 2011. februári létszámadat.

5. melléklet a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan –
helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások, illetve közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
Alulírott ....................................................................................................................... polgármester/főpolgármester/ a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képviselő-testület/ közgyűlés/társulási tanács (a nem kívánt rész törlendő) ............................ számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott .............................................................................., a fent nevezett közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a .............................................. OM azonosítóval rendelkező ....................................................................................................................................................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendő).2
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
...................................................................................
polgármester/főpolgármester/
a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója/
központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény képviseletében
eljáró személy aláírása
P. H.
_____________________________________
1 Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendő közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, ill. központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.

6. melléklet a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelethez

I. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi nyelvű egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma

Címe

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

KT-0602/A

Liedersammlung. Übungsheft 1–4.

munkafüzet

320

680

KT-1201/M

Idem, idem do skolicky

munkafüzet

400

1780

KT-1203

Písmenká sú ako deti

munkafüzet

500

2720

KT-1205

Svet je nádherná kníhá

munkafüzet

500

2880

KT-1207

Do srdca vloz

munkafüzet

500

2720

KT-1305

Bunte Welt. Bilder- und Arbeitsbuch 1–2.

munkatankönyv

800

3660

KT-1306

Bunte Welt. Schreibheft 1–2.

munkafüzet

420

1010

KT-1308/A

Bunte Welt. Arbeitsheft 2.

munkafüzet

600

2980

KT-1313

Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5.

munkatankönyv

800

2820

KT-1314

Deutsch Freu(n)de Sprachbuch 5.

munkafüzet

600

2460

KT-1325

Kombi Spielheft. Arbeitsheft

munkafüzet

520

1390

KT-1326

Kombi Mini. Arbeitsheft

munkafüzet

520

1390

KT-1327

Kombi Midi. Arbeitsheft

munkafüzet

590

2350

KT-1328

Kombi Maxi. Arbeitsheft

munkafüzet

600

2550

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kót

Cím

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

MI-0002

Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo slovenského jazyka

munkafüzet

420

5670

MI-0013

Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá – pracovný zošit

munkafüzet

315

5040

MI-0042

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6.

munkafüzet

420

2625

MI-0044

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7.

munkafüzet

420

2625

MI-0005

Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo. - Pracovný zošit

munkafüzet

315

4555

MI-0028

Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja - Pracovný zošit

munkafüzet

315

4285

MI-0046

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8.

munkafüzet

420

2625

MI-0040

Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5.

munkafüzet

420

2625

MI-0037

Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať. Pracovný zošit

munkafüzet

315

6525

Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 49.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

Cím

Munkatankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

CT-1126

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 8.

munkatankönyv

600

13000

CT-1126/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik 8.

munkatankönyv

600

10000

CT-6111/m

Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza:
Bolgár népismeret munkafüzet

munkafüzet

800

10500

CT-5111/m

Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1-4. munkafüzet

munkafüzet

800

10500

CT-3117/m

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.

munkafüzet

600

10500

CT-3122/m

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.

munkafüzet

600

10500

CT-3116

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.

munkafüzet

600

11500

CT-3124

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.

munkafüzet

600

11000

CT-3125/m

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 4.

munkafüzet

600

11000

CT-3119

Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9.

munkafüzet

600

10000

CT-3121

Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10.

munkafüzet

600

10500

CT-1131/M

Torjánácz Anna: Radna bilježnica 1.

munkafüzet

600

14000

CT-1132/M

Torjánácz Anna: Radna bilježnica 2.

munkafüzet

600

10500

CT-1138/M

Torjanac Anna: Radna bilježnica 3.

munkafüzet

600

10000

CT-1139/M

Torjanac Anna: Radna bilježnica 4.

munkafüzet

800

10500

CT-1134

Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna bilježnica 5.

munkafüzet

600

10500

CT-1136/M

Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.

munkafüzet

800

13500

CT-1111/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 1.

munkafüzet

700

9500

CT-1112/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 2.

munkafüzet

700

9500

CT-1113/m

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 3.

munkafüzet

700

9500

CT-1114

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 4.

munkafüzet

700

9500

CT-1115/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Vjezbanica gramatike 5.

munkafüzet

600

10500

CT-1116/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 6.

munkafüzet

600

12000

CT-1117/M

Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 7.

munkafüzet

600

12000

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel.: 95/525-024

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

AP-010929

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti mf. 1. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11000

AP-020929

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 2. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11000

AP-030929

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 3. évf. (szlovén)

munkafüzet

1 400

11000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.:
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1-460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

NT-30266/M/1

Mária Jakabová: Slovenčina. Pracovný zošit pre 10–11. ročnik

Munkafüzet

355

8620

NT-30287/1

Zalotai Józsefné: Spev a hudba 3–4.

Munkatankönyv

660

8515

NT-30329/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 7.

Munkafüzet

630

8000

NT-30331/M/1

Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 1.

Munkafüzet

660

7150

NT-30335/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 8.

Munkafüzet

630

8000

NT-30342/M/1

Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 2.

Munkafüzet

625

5685

NT-30351/M

Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 3.

Munkafüzet

630

8000

NT-30374/M

Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 4.

Munkafüzet

630

8000

NT-30375

Magda Pažická: Katka v lese

Munkafüzet

555

6835

NT-30376

Magda Pažická: Ahoj, dobrý deň

Munkafüzet

585

7645

NT-30381/M

Kormos Katalin: Pracovný zošit zo moja čítanka 4.

Munkafüzet

420

8180

NT-30384

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika 1.

Munkatankönyv

1000

11725

NT-30384/M

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika pracovný zošit 1.

Munkafüzet

1130

11725

NT-30386

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika 2.

Munkatankönyv

1000

11725

NT-30386/M

C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika pracovný zošit 2.

Munkafüzet

1130

11725

NT-30388

Simon Krisztina – Németh Józsefné: Zázračný svet 1–2.

Munkafüzet

1000

15230

NT-30394

Németh Józsefné – Simon Krisztina: Zázračný svet 3.

Munkatankönyv

1000

14600

NT-30405/M

Csepela Jánosné: Pracovný zošit z dejepisu pre 6. ročník

Munkafüzet

755

10490

NT-30406

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 1.

Munkafüzet

575

10625

NT-30408/M

Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov – pracovný zošit 7.

Munkafüzet

620

7255

NT30409/M

Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný zošit z prírodopisu 4.

Munkafüzet

670

11420

NT-30410

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 2

Munkafüzet

575

11535

NT-30411

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 9–10. ročník

Munkafüzet

1645

1980

NT-30411/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 9–10. ročník

Munkafüzet

720

910

NT-30412

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 11. ročník

Munkafüzet

1365

1645

NT-30412/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 11. ročník

Munkafüzet

500

660

NT-30413

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej písomnej maturite z dejepisu pre 12. ročník

Munkafüzet

1605

1930

NT-30413/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke maturitných úloh z dejepisu pre 12. ročník

Munkafüzet

725

910

NT-30418/M

Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István: Biológia 7. Pracovný zošit

Munkafüzet

495

10490

NT-30429/F

Horváth Péter: Dejepis – pracovné listy 5.

Feladatlap

535

7615

NT-30429/M

Horváth Péter: Dejepis – pracovný zošit 5.

Munkafüzet

575

9825

NT-30434/M

Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 1.

Munkafüzet

300

2850

NT-30435/M

Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 2.

Munkafüzet

300

2850

NT-30439/M

Békési – Fried – Korándi – Paróczay – Számadó –
Tamás: Matematika 5. Pracovný zošit

Munkafüzet

830

9825

NT-31283/M/1

Ivan Mokuter: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika za II., III., IV. razred gimnazije

Munkatankönyv

555

11500

NT-31521/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 1.

Munkafüzet

700

4195

NT-31522/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 2.

Munkafüzet

575

4655

NT-31523/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 3.

Munkafüzet

700

6210

NT-31525

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski. Radna knjiga za 1. razred

Munkafüzet

1000

17000

NT-31528

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski. Radna knjiga za 2. razred.

Munkafüzet

800

11500

NT-31535

Zlata Gergič: Nudim ti slova 1.

Munkafüzet

1165

17170

NT-31535/F

Zlata Gergič: Pisanka za 1. razred

Munkafüzet

800

3765

NT-31535/M

Zlata Gergič: Učim čitati. Radna bilježnica za 1. razred

Munkafüzet

400

4160

NT-31540

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski Čitanka za 3. razred

Munkafüzet

800

11500

NT-31540/M

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski. Radna pisanka za gramatiku 3. razred

Munkafüzet

555

7025

NT-31544

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika – udžbenik 1. razred

Munkatankönyv

1000

11725

NT-31544/M

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika – radna bilježnica 1. razred

Munkafüzet

1175

11725

NT-31546/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica za 2. razred

Munkafüzet

555

2850

NT-31547

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Radni udžbenik za 2. razred

Munkafüzet

800

7475

NT-31548/M

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski.Radna pisanka za gramatiku 4. razred

Munkafüzet

555

7405

NT-31552

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika – udžbenik 2.

Munkatankönyv

1175

11725

NT-31552/M

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika – radna bilježnica 2. razred

Munkafüzet

1175

11725

NT-31554/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica za 3. razred

Munkafüzet

400

4110

NT-31555/M

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred. Radba biljeznica

Munkafüzet

945

9650

NT-31558

Gálné Domoszlai Erika: Priroda i društvo 1. razred

Munkatankönyv

880

7215

NT-31559/M

Zlata Gergič: Radna bilježnica 4.

Munkafüzet

400

4730

NT-31569/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – radna bilježnica 5.

Munkafüzet

555

7485

NT-31571/F

Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz povijesti 5.

Munkafüzet

535

5485

NT-31571/M

Horváth Péter: Zadaci, križaljke iz povijesti 5.

Munkafüzet

575

11000

NT-31574

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 9. razred

Munkatankönyv

770

11500

NT-31577/F

Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci – Povijest 6.

Munkafüzet

500

11000

NT-31577/M

Csepela Jánosné: Zadaci, križaljke iz povijesti 6.

Munkafüzet

720

11500

NT-31580

Miklovicz Árpád: Priroda i društvo 2.

Munkatankönyv

630

6470

NT-31581/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode radna bilježnica 6.

Munkafüzet

650

7000

NT-31582/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 6.

Munkafüzet

830

7730

NT-31583

Miklovicz Árpád: Upoznavanje prirode i društva 3.

Munkatankönyv

920

10235

NT-31585

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 9–10.

Munkafüzet

1645

1950

NT-31585/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 9–10.

Munkafüzet

725

880

NT-31586

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 11.

Munkafüzet

1365

1615

NT-31586/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 11.

Munkafüzet

500

625

NT-31587

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 12.

Munkafüzet

1605

1895

NT-31587/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu pismenu maturu iz povijesti 12.

Munkafüzet

725

880

NT-31588/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 7.

Munkafüzet

925

8020

NT-31589/M

Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-
Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7. Radna bilježnica

Munkafüzet

535

4445

NT-31591/M

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode 4. Radna bilježnica

Munkafüzet

620

11500

NT-31594/M

Nagy Vendelné – Rugli Ilona – dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8. Radna biljeznica

Munkafüzet

610

9825

NT-32502/F

Snežana Došić-Pavle Ilić: Zvuci jezika srpskog 2.

Munkafüzet

490

9375

NT-32502/M/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Sunce na mom dlanu 2.

Munkafüzet

555

10580

NT-32503/M/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Svežanj zlatnih ključeva 3.

Munkafüzet

555

11500

NT-32504/F/M

Snežana Došić-Pavle Ilić: Najbolje znam što uradim sam 4.

Munkafüzet

575

3870

NT-32504/M/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Putevi do tajni 4.

Munkafüzet

1155

9345

NT-32536/M

Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode –radna sveska 5.

Munkafüzet

555

11500

NT-32547/M

Mirjana Burzan-Biljana Maksimović: Zlatna reč 5.

Munkafüzet

600

9405

NT-32557

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 9–10.

Munkafüzet

1645

1990

NT-32557/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 9–10 godina nastave

Munkafüzet

720

930

NT-32558

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 11.

Munkafüzet

1365

1665

NT-32558/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 11. godina nastave

Munkafüzet

500

670

NT-32559

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita iz istorije 12.

Munkafüzet

1600

1940

NT-32559/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka za polaganje mature iz istorije 12. godina nastave

Munkafüzet

725

930

NT-32574/M

Vesna Čaplar: Vežbanka uz bukvar 2.

Munkafüzet

575

4930

NT-32575/M

Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.

Munkafüzet

575

4570

NT-32576/M

Krisztina Bekic: Radna sveska uz čitanku 5.

Munkafüzet

575

5755

NT-32577/M

Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Radna sveska uz čitanku 7.

Munkafüzet

575

6930

NT-32578/M

Jasmina Stanković: Srpska gramatika – radna sveska 5.

Munkafüzet

575

4930

NT-32585

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju okolinu 1/I

Munkafüzet

585

7055

NT-32586

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju okolinu 1/II

Munkafüzet

585

7055

NT-32587

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/I

Munkafüzet

1000

10490

NT-32587/M

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/M.

Munkafüzet

765

13140

NT-32588

Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/II

Munkafüzet

1000

10490

NT-33273/M

Mihai Cozma: Cultivarea limbii române. Caietul elevului

Munkafüzet

700

9335

NT-33308/M

Lucia Borza: Limba română. Caiet de scriere 1.

Munkafüzet

660

3345

NT-33314/M

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1. Caietul elevului

Munkafüzet

490

6500

NT-33315/M

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2. Caietul elevului

Munkafüzet

575

6500

NT-33337/M

Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba română 5. Caiet de lucrări

Munkafüzet

595

6490

NT-33339

Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa 1.

Munkafüzet

510

5945

NT-33340/M

Hartdégenné Rieder Éva- Dr. Köves József- Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 5. Caietul elevului

Munkafüzet

555

9520

NT-33342

Nagy Attiláné-Palócz Ferencné:Abilităţi practice. Clasa 2

Munkafüzet

575

6290

NT-33343

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anii 9–10

Munkafüzet

1645

1950

NT-33343/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anilor 9–10

Munkafüzet

720

890

NT-33344

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 11-lea

Munkafüzet

1360

1625

NT-33344/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al 11-lea

Munkafüzet

500

635

NT-33345

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Culegere de teste pentru noul sistem de bacalaureat. Anul al 12-lea

Munkafüzet

1600

1900

NT-33345/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rezolvarea testelor din culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul anului al 12-lea

Munkafüzet

725

890

NT-33347/F

Horváth Péter-Hámori Péter: Istorie 5 . Teste recapitulative

Feladatlap

650

4810

NT-33348/F

Csepela Jánosné: Istorie 6 . Teste recapitulative

Feladatlap

650

4810

NT-33349/M

Tamasics Katalin: Geografia continentelor. Caietul elevului

Munkatankönyv

650

7615

NT-34191/M

Edina Rieder-Erdőfy – Theresia Klinger: Mein erstes Deutschbuch 1. Arbeitsheft

Munkafüzet

1160

1885

NT-34195/M

Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2. Arbeitsheft

Munkafüzet

1015

1550

NT-34251

Gerhard Dorn – Wolfgang Goldhammer: Wie spricht der Geograph über...?

Munkafüzet

395

1015

NT-34261

Wolfgang Goldhammer: Ungarn unter der Lupe

Munkafüzet

700

3375

NT-34262/M/2

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 1.

Munkafüzet

805

860

NT-34265

Gálné Domoszlai Erika: Umweltkunde 1.

Munkafüzet

365

3890

NT-34266/M

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 2.

Munkafüzet

910

910

NT-34269/M

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 3.

Munkafüzet

555

720

NT-34271/M

Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 5.

Munkafüzet

555

2475

NT-34271/II/M

Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule

Munkafüzet

710

2640

NT-34273/M

Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 4.

Munkafüzet

555

795

NT-34277

Mária Péter-Faidt – Erzsébet Knipf: Mach mit! 6.

Munkafüzet

805

2045

NT-34284/M

Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 6.

Munkafüzet

615

2935

NT-34285

Őszné Szigeti Vass Erzsébet – Farkas Brigitta:Umweltkunde 2.

Munkafüzet

1695

1695

NT-34289

Medgyes Sándorné: Physik 9.

Tankönyv+
munkafüzet

900

11000

NT-34291

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 9–10. Klasse

Munkafüzet

1645

1915

NT-34291/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 9–10

Munkafüzet

725

860

NT-34292

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 11. Klasse

Munkafüzet

1360

1580

NT-34292/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 11.

Munkafüzet

500

595

NT-34293

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Aufgabensammlung für das neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 12. Klasse

Munkafüzet

1605

1865

NT-34293/E

Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 12.

Munkafüzet

725

860

II. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma

Címe

Tankönyv

Fogyasztói ár

KT-0320/N

Abituraufgabensammlung. Mathematik I.
(Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I.)

tankönyv

6060

KT-0321/N

Abituraufgabensammlung. Mathematik II.
(Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II.)

tankönyv

6060

KT-0601/A

Liedersammlung 1–4.

tankönyv

1730

KT-0605

Beás–magyar, magyar–beás szótár

tankönyv

2125

KT-0612

Cigány népismereti tankönyv 7–12. o.

tankönyv

2300

KT-1201

Idem, idem, do skolicky

tankönyv

3140

KT-1202

Písmenká sú ako deti

tankönyv

3560

KT-1204

Svet je nádherná kníha

tankönyv

3660

KT-1206

Do srdca vloz

tankönyv

3350

KT-1301/A

Kombi Spielheft. Lesebuch

tankönyv

1860

KT-1302/A

Kombi Mini. Lesebuch

tankönyv

2330

KT-1303/A

Kombi Midi. Lesebuch

tankönyv

2700

KT-1304/A

Kombi Maxi. Lesebuch

tankönyv

2700

KT-1307/A

Bunte Welt. Lesebuch 2.

tankönyv

1870

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

MI-0001

Horváth – Kmeť -Pecsenya – Pestiová: Szlovák nyelv – Slovenský jazyk

tankönyv

7105

MI-0009

Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať

tankönyv

11990

MI-0004

Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo

tankönyv

8100

MI-0041

Kraszlán Erika: Slovenčina 6.

tankönyv

6500

MI-0043

Kraszlán Erika: Slovenčina 7.

tankönyv

6500

MI-0027

Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja

tankönyv

7920

MI-0045

Kraszlán Erika: Slovenčina 8.

tankönyv

6500

MI-0039

Kraszlán Erika: Slovenčina 5

tankönyv

6500

MI-0038

Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá. Čítanka 2.

tankönyv

7100

Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.:
1065 Budapest, Nagymező utca. 49.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

CT-5111

Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1–4.

tankönyv

14 000

CT-5112

Agárdi Elektra: Görög nyelv 3–4.

tankönyv

15000

CT-5113

Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9–12.

tankönyv

15000

CT- 5114

Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5–6.

tankönyv

15000

CT-6111

Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret

tankönyv

15000

CT-3117

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.

tankönyv

13000

CT-3122

Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.

tankönyv

12000

CT-3115

Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.

tankönyv

11500

CT-3123

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.

tankönyv

11000

CT-3125

Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 4.

tankönyv

11000

CT-3118

Glanz Lászlóné: Berilo 9.

tankönyv

11000

CT-3120

Glanz Lászlóné: Berilo 10.

tankönyv

10000

CT-1131

Torjánácz Anna: Slikovnica 1.

tankönyv

10500

CT-1132

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2.

tankönyv

10500

CT-1138

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 3.

tankönyv

10500

CT-1139

Torjánácz Anna: Moj hrvatski 4.

tankönyv

10500

CT-1135

Tislér Jolán: Moj hrvatski 5.

tankönyv

13500

CT-1136

Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.

tankönyv

13500

CT-1120

Stipan Pančić: Pjesmarica 1.

tankönyv

10500

CT-1121

Stipan Pančić: Pjesmarica 2.

tankönyv

10500

CT-1122

Stipan Pančić: Pjesmarica 3.

tankönyv

10500

CT 1123

Stipan Pančić: Pjesmarica 4.

tankönyv

12000

CT-1135

Páncsity István: Pjesmarica 5.

tankönyv

11500

CT-1111

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 1.

tankönyv

13000

CT-1112

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 2.

tankönyv

12500

CT-1113

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 3.

tankönyv

12000

CT-1114

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 4.

tankönyv

12000

CT-1115

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 5.

tankönyv

13000

CT-1116

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 6.

tankönyv

12500

CT-1117

Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik 7.

tankönyv

12000

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet:
7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.
Tel.: 72-514070 Fax: 72-514072

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Fogyasztói ár

MG-64554

Radnai Katalin: Erdkunde für die 6. Klasse

tankönyv

2500

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel: 95/525-024

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Fogyasztói ár

AP-010928

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 1. évf. (szlovén)

tankönyv

13000

AP-020928

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 2. évf. (szlovén)

tankönyv

16650

AP-030928

Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 3. évf. (szlovén)

tankönyv

16950

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.:
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Fogyasztói ár

NT-30305/3

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5.

Tankönyv

9440

NT-30308/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6.

Tankönyv

5745

NT-30314/1

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7.

Tankönyv

10185

NT-30316/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8.

Tankönyv

3545

NT-30329/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7.

Tankönyv

9335

NT-30331/2

Miloslava Némethová: Obrázková slovenčina 1.

Tankönyv

12545

NT-30335/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8.

Tankönyv

9335

NT-30336

C. Neményi Eszter – Káldi Éva: Matematika 4.

Tankönyv

16500

NT-30342/1

Miloslava Némethová: Obrázkový slovenčina 2.

Tankönyv

10780

NT-30351/2

Miloslava Némethová: Slovenčina 3.

Tankönyv

10490

NT-30370/2

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9–10.

Tankönyv

8685

NT-30374/1

Miloslava Némethová: Slovenčina 4.

Tankönyv

8915

NT-30381/1

Kormos Katalin: Svet okolo nás – Moja čítanka 4.

Tankönyv

10000

NT-30390

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9.

Tankönyv

8075

NT-30391

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9.

Tankönyv

7045

NT-30392

Mária Sutyinszká: Učíme sa po slovensky 1–4.

Tankönyv

11475

NT-30398

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10.

Tankönyv

7455

NT-30399

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10.

Tankönyv

7025

NT-30402/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9.

Tankönyv

10000

NT-30403/1

Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10.

Tankönyv

8210

NT-30404

Dr. Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Geográfia 10.

Tankönyv

11725

NT-30405

Horváth Péter – Hámori Péter: Dejepis 6.

Tankönyv

20000

NT-30407

Oláh Zsuzsa: Biológia 10.

Tankönyv

17000

NT-30408

Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7.

Tankönyv

17000

NT-30409

Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4.

Tankönyv

11725

NT-30414

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11.

Tankönyv

3345

NT-30415

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11.

Tankönyv

3690

NT-30416

Kaposi József – Száray Miklós: Dejepis 12.

Tankönyv

20580

NT-30417

Nemerkényi Antal – Bora Gyula – Tamasics Katalin: Zemepis 8.

Tankönyv

13510

NT-30418

Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István: Biológia 7

Tankönyv

14850

NT-30419

Nagy Attiláné- Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 3.

Tankönyv

8275

NT-30420

Száray Miklós: Dejepis 9.

Tankönyv

18775

NT-30421

C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika 3.

Tankönyv

12145

NT-30424

Száray Miklós: Dejepis 10.

Tankönyv

19655

NT-30425

Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 7–8.

Tankönyv

3490

NT-30426

Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská vzdelanosť 5–6.

Tankönyv

3490

NT-30427

Helméczy Mátyás: Dejepis 7.

Tankönyv

18000

NT-30429

Horváth Péter: Dejepis 5.

Tankönyv

14245

NT-30434

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1.

Tankönyv

4685

NT-30435

Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2.

Tankönyv

4685

NT-30439

Békési – Fried – Korándi – Paróczay – Számadó -Tamás: Matematika 5.

Tankönyv

16445

NT-30439/F

Békési – Fried – Korándi – Paróczay – Számadó -Tamás: Matematika 5. Zbierka

Feladat-
gyűjtemény

9825

NT-31491/1

Helméczy Mátyás: Povijest 7.

Tankönyv

19400

NT-31498/1

Závodszky Géza: Povijest III.

Tankönyv

15940

NT-31503

Melania-Larisa Fabčič: Slovensko-madžarski slikovni slovar 1–4.

Tankönyv

11725

NT-31511/1

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Fizička geografija 9.

Tankönyv

17830

NT-31534

Marta Mészáros – Živko Mandić: Riječ hrvatska Slikovnica 1–4.

Tankönyv

11725

NT-31543/1

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 4.

Tankönyv

11590

NT-31546

Zlata Gergič: Pod duginim lukom. Udžbenik za 2. razred

Tankönyv

13425

NT-31548

Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski Čitanka za 4. razred

Tankönyv

11500

NT-31549

Matilda Bölcs: Antologija hrvatske književnosti

Tankönyv

10490

NT-31554

Zlata Gergič: U zemlji snova. Udžbenik za 3. razred

Tankönyv

11535

NT-31555/1

Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred

Tankönyv

12480

NT-31559

Zlata Gergič: Mjesečeva priča. Udžbenik za 4. razred

Tankönyv

14390

NT-31567

Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti

Tankönyv

7645

NT-31569

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – udžbenik 5.

Tankönyv

17000

NT-31571

Horváth Péter: Povijest 5.

Tankönyv

11725

NT-31572

Josip Šibalin:Vilinska svirala. Hrvatska čitanka 5.

Tankönyv

11500

NT-31576

Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred

Tankönyv

17000

NT-31577

Horváth Péter – Hámori Péter: Povijest 6.

Tankönyv

20000

NT-31578

Josip Šibalin: Pružite dlan -- čitanka 6.

Tankönyv

11500

NT-31579/1

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 5. razred

Tankönyv

10370

NT-31581

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – udžbenik 6.

Tankönyv

13520

NT-31582

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 6. razred

Tankönyv

9070

NT-31588

Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 7. razred

Tankönyv

8020

NT-31589

Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7, udžbenik

Tankönyv

13510

NT-31590

Probáld Ferenc: Regionalna geografija

Tankönyv

16445

NT-31591

Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4.

Tankönyv

14000

NT-31592

Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12.

Tankönyv

20980

NT-31594

Nagy Vendelné – Rugli Ilona – dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.

Tankönyv

15175

NT-31597

Helméczy Mátyás: Povijest 8.

Tankönyv

15355

NT-32502/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Čarolije vragolije 2.

Tankönyv

11725

NT-32503/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Tajne beskrajne 3.

Tankönyv

11725

NT-32503/F

Snežana Došić-Pavle Ilić: Umilna reč maternja 3.

Tankönyv

7035

NT-32504/1

Snežana Došić-Pavle Ilić: Zlatne rukoveti 4.

Tankönyv

11675

NT-32504/F

Snežana Došić-Pavle Ilić: Jezik naš blagorodni 4.

Tankönyv

9280

NT-32519

Nemerkényi Antal: Fizička geografija 9.

Tankönyv

11725

NT-32534

Cveta Vuković: Školski rečnik iz istorije 5–8.

Tankönyv

11500

NT-32536

Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode 5.

Tankönyv

11725

NT-32542

Milan Nedeljkov: Školski rečnik iz fizike 5–8.

Tankönyv

11000

NT-32546

Zlata Jukić: Korak po korak 1.

Tankönyv

11725

NT-32551

Dr Petar Milošević–dr Predrag Stepanović: Književnost 9.

Tankönyv

16385

NT-32552

Dr Petar Milošević–dr Predrag Stepanović: Hrestomatija 9.

Tankönyv

9930

NT-32554

Lénárd Gábor: Biologija 10.

Tankönyv

15735

NT-32555

Dr Petar Milošević: Književnost 10.

Tankönyv

16500

NT-32556

Dr Petar Milošević: Hrestomatija 10.

Tankönyv

15000

NT-32560

Száray Miklós: Istorija 9.

Tankönyv

25000

NT-32572

Szabó Péter – Závodszky Géza: Istorija 10.

Tankönyv

25000

NT-32574

Vesna Čaplar: Bukvar 2.

Tankönyv

15460

NT-32575

Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.

Tankönyv

12815

NT-32576

Krisztina Bekic: Čitanka 5.

Tankönyv

15460

NT-32577

Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Čitanka 7.

Tankönyv

16340

NT-32578

Jasmina Stanković: Srpska gramatika 5.

Tankönyv

10790

NT-32579

Kaposi József–Száray Miklós: Istorija 12.

Tankönyv

22685

NT-32584

Száray Miklós: Istorija 11.

Tankönyv

20875

NT-32701

Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9.

Tankönyv

17560

NT-33273/2

Mihai Cozma: Cultivarea limbii române

Tankönyv

10490

NT-33282/1

Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7–8.

Tankönyv

11000

NT-33308

Lucia Borza: Abecedar si carte de citire. Limba română. Prima mea carte

Tankönyv

11420

NT-33313

Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba română. A doua mea carte

Tankönyv

13500

NT-33314/1

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1.

Tankönyv

7550

NT-33315/1

Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2.

Tankönyv

7550

NT-33316

Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2–4

Tankönyv

14925

NT-33317/1

Iulia Olteanu: Literatura română. Culegere de texte literare pentru clasele 5–8

Tankönyv

4195

NT-33318

Lucia Borza: Cunoştinţe de gramatică. Manual pentru şcolile generale

Tankönyv

4760

NT-33321

Lucia Borza: Román nyelvkönyv

Tankönyv

5570

NT-33322

Mihaela Bucin – Florica Szántó: Limba română. A treia mea carte

Tankönyv

11000

NT-33330

Mihai Cozma: Limba română. Cunoştinţe generale. Fonetică. Lexicologie. Gramatică

Tankönyv

11755

NT-33333

Marta Mészáros – Viorica Orosz Fábián: Limba română. Dicţionar ilustrat. Vocabular român-maghiar

Tankönyv

8735

NT-33334

Rodica Müller – Teodor Cosma: Literatura română. Antologie de texte literare I.

Tankönyv

11725

NT-33335

Rodica Müller: Literatura română. Antologie de texte literare II.

Tankönyv

10425

NT-33337

Mihaela Bucin – Florica Szántó: Limba română 5.

Tankönyv

7330

NT-33340

Hartdégenné Rieder Éva – Dr. Köves József – Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 5.

Tankönyv

17000

NT-33341

Hartdégenné Rieder Éva – Dr. Köves József – Rugli Ilona: Cunoştinţe despre natură 6.

Tankönyv

15000

NT-33346

Kaposi József – Száray Miklós: Istorie 12.

Tankönyv

21000

NT-33347

Horváth Péter: Istorie 5.

Tankönyv

17885

NT-33348

Horváth Péter – Hámori Péter: Istorie 6.

Tankönyv

18000

NT-33349

Tamasics Katalin: Geografie 7.

Tankönyv

16445

NT-33350

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geografie fizică generală 9.

Tankönyv

18660

NT-33351

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 3-a

Tankönyv

8440

NT-33352

Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 4-a

Tankönyv

10000

NT-33353

Száray Miklós: Istorie 9.

Tankönyv

19655

NT-33354

Mihaela Bucin – Florica Szántó: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească. Manual pentru clasele 5–8

Tankönyv

6510

NT-33356

Helméczy Mátyás: Istorie 7.

Tankönyv

19655

NT-34191/2

Edina Rieder-Erdőfy – Theresia Klinger: Mein erstes Deutschbuch 1.

Tankönyv

1885

NT-34192/1

Heves Ferenc: Musik 1–2.

Tankönyv

1875

NT-34195/2

Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2.

Tankönyv

1550

NT-34197/1

Heves Ferenc: Musik 3–4.

Tankönyv

1600

NT-34213/1

Theresia Klinger: Deutsch 5.

Tankönyv

870

NT-34214/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 5.

Tankönyv

870

NT-34215/1

Heves Ferenc: Musik 5–6.

Tankönyv

1265

NT-34220/1

Theresia Klinger: Deutsch 6.

Tankönyv

870

NT-34221/1

Maria Mirk: Rund um die Welt 6.

Tankönyv

870

NT-34225/1

Heves Ferenc: Musik 7–8.

Tankönyv

2700

NT-34226/1

Edina Rieder Erdőfy: Lesebuch 7.

Tankönyv

4110

NT-34227/1

Edina Rieder Erdőfy: Deutsch 7.

Tankönyv

795

NT-34242/1

Helméczy Mátyás: Geschichte 7.

Tankönyv

10150

NT-34244/1

Helméczy Mátyás: Geschichte 8.

Tankönyv

9940

NT-34245/1

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische Geographie

Tankönyv

3145

NT-34246/1

Bora Gyula – Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie

Tankönyv

10780

NT-34250/1

Knipf Erzsébet – Vágyi Vata: Wortschatztruhe

Tankönyv

9010

NT-34254/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 11.

Tankönyv

11125

NT-34255/1

Oláh Zsuzsa: Biologie 10.

Tankönyv

5810

NT-34262

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 1.

Tankönyv

1205

NT-34264

Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen

Tankönyv

4380

NT-34266/1

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 2.

Tankönyv

1625

NT-34267

Probáld Ferenc: Regionale Geographie

Tankönyv

2360

NT-34269

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 3.

Tankönyv

1160

NT-34271/I

Katalin Radnai: Naturkunde 5.

Tankönyv

3710

34271/II/1

Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule

Tankönyv

6785

NT-34273

Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 4.

Tankönyv

1350

NT-34278

Meisterfeld – Scheyhing – Szabadpos – Englender: Bunte Erde I.

Tankönyv

2010

NT-34279

Knipf Erzsébet: Von Wort zu Wort

Tankönyv

7320

NT-34280

Bernd Meisterfeld – Michael Szabados: Bunte Erde II.

Tankönyv

1980

NT-34282

Büki – Zwickl – Venter – Weigert: Anthologie I.

Tankönyv

1705

NT-34284

Éva Rieder Hartdégen: Naturkunde 6.

Tankönyv

6115

NT-34288

Büki – Zwickl – Venter – Weigert: Anthologie II.

Tankönyv

1835

NT-34294

Medgyes Sándorné: Physik 10.

Tankönyv

11685

NT-34295

Medgyes Sándorné: Physik 11.

Tankönyv

13800

NT-34296

Száray Miklós-Kaposi József: Geschichte 12.

Tankönyv

17115

NT-34297

Száray Miklós: Geschichte 9.

Tankönyv

14300

NT-34298

Horváth Péter: Geschichte 5.

Tankönyv

12690

NT-34300

Száray Miklós: Geschichte 10.

Tankönyv

18480

NT-34301

Horváth Péter – Hámori Péter: Geschichte 6.

Tankönyv

14300

NT-35106

Izbor pesmi 1–2.

Tankönyv

13000

NT-35107

Izbor pesmi 3–4.

Tankönyv

11000

NT-35108

Izbor pesmi 5–6.

Tankönyv

11000

NT-36002

Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1–2.

Tankönyv

15165

III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek, valamint munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel.: Fax: 06 1 708 4483

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

MI-0003

Fazekas Sándorné dr : Slovenčina – Kezdők és középhaladók szlovák nyelvkönyve

tankönyv

3300

MI-0023

Kraszlán Erika: Čitanka 7.

tankönyv

6300

MI-0012

Fazekas Sándorné dr: Cestička belavá

tankönyv

7700

MI-0031

Kraszlán Erika: Čitanka 8.

tankönyv

6270

MI-0034

Kraszlán Erika: Čitanka 5.

tankönyv

5270

MI-0035

Kraszlán Erika: Čitanka 6.

tankönyv

5860

MI-0036

Monika Glücková-Szabóová: Slovenská vzdelanosť (Népismeret)

tankönyv

8600

Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.:
1065 Budapest, Nagymező utca. 49.
Tel.:1-269 1974

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

CT 3128

László Domján: Priročnik

tankönyv

 

2500

CT-4111

Veronica Garami: Cînt şi muzică 3–4.

tankönyv

 

2000

CT-4112

Veronica Garami – Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 5.

tankönyv

 

2000

CT-4113

Veronica Garami – Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 6.

tankönyv

 

2000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.:
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

NT-30313/1

Mária Jakabová: Čítanka 5.

Tankönyv

10490

NT-30317/1

Mária Jakabová: Čítanka 6.

Tankönyv

10490

NT-30320/1

Mária Jakabová: Literárna výchova 7.

Tankönyv

10490

NT-30324/1

Mária Jakabová: Literárna výchova 8.

Tankönyv

10490

NT-30336/M

Káldi Éva – Varga Tamás: Pracovný zošit z matematiky 4.

Munkafüzet

775

775

NT-30378/M

Száray Miklós: Dejepis I – Pracovný zošit

Munkafüzet

555

11455

NT-30380

Helméczy Mátyás: Dejepis 8

Tankönyv

6995

NT-30385

Hartdégenné Rieder Éva – Köves József: Prírodopis 5.

Tankönyv

11535

NT.30396

Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geográfia 9.

Tankönyv

11745

NT-30405/F

Csepela Jánosné: Pracovné listy z dejepisu pre 6. ročník

Munkafüzet

525

8275

NT-31447/M/1

Suták Mihályné – Varga Tamás: Radna biljeznica iz matematike 3.

Munkafüzet

680

10490

NT-31470

C. Neményi Eszter – Suták Mihályné: Matematika 3. razred

Tankönyv

10490

NT-31538

Mario Jerkić – Ladislav Romac: Zbirka stručnih izraza iz zemljopisa

Tankönyv

3995

NT-31539

Anica Petreš-Németh: Zbirka stručnih izraza iz biologije

Tankönyv

3440

NT-31545

Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Geografija Mađarske

Munkatankönyv

775

5820

NT-31550

Győrvári Gábor: Zbirka stručnih izraza iz informatike i računalstv

Tankönyv

3995

NT-31551

Száray Miklós: Povijest 9

Tankönyv

8640

NT-31553

Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Drustvena geografija za gimnazije

Tankönyv

6395

NT-31556

Győrvári Gábor: Nazivlje iz matematike

Tankönyv

3995

NT-31561

Janja Živković-Mandić: Horvát nyelvkönyv alapfokon

Munkatankönyv

808

930

NT-31561/M

Janja Živković-Mandić: Horvát nyelv alapfokon. Munkafüzet

Munkafüzet

670

990

NT-31566

Szabó Péter: Povijest 10.

Tankönyv

7645

NT-31579/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 5.

Munkafüzet

800

8335

NT-32500

Georgije Mesaros: Slikovnica 1–4.

Tankönyv

11735

NT-32512

Szabó Péter: Istorija 6.

Tankönyv

5820

NT-32522

Helméczy Mátyás: Istorija 8.

Tankönyv

6995

NT-32528

Radmila Pejovic: Nije Nego 5–8.

Munkafüzet

500

6470

NT-32535

Dr Jovanka Lastić: Školski rečnik iz biologije 5–8.

Tankönyv

10440

NT-32539

Csákány Antalné – Károlyházy Frigyes – Sebestyén Zoltán: Fizika 7.

Tankönyv

540

NT-32700

Rosica Penkova–Katus Elvira: Bolgarski ezik 0.

Tankönyv

11180

NT-33325

Helméczy Mátyás: Istorie 8

Tankönyv

6995

NT-33331

Liana Pop: Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba română

Munkatankönyv

345

3995

NT-33332/1

I. Mureşanu – V. Moldovan – M. Gurzău Ceglédi: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie românească

Tankönyv

6470

NT-33338

Lucia Borza: Cunoştinţe despre românii din Ungaria. Manual pentru clasele 1–4

Tankönyv

8055

NT-33341/M

Hartdégenné Éva – Dr. Köves József: Cunoştinţe despre natură. Caiet de lucrări pentru clasa a 6-a

Munkafüzet

650

5870

NT-34189/3

Maria Bencze-Tóth: Deutsch 8

Tankönyv

3000

NT-34212

Heves Ferenc: Geographische und wirtschaftskundliche Fachausdrücke 6–8

Tankönyv

4400

NT-34230

Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Geographie 6

Tankönyv

9345

NT-34230/M

Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 6.

Munkafüzet

585

4930

NT-34232

Regine Horváth: Lesebuch 8

Tankönyv

2325

NT-34233

Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie 7

Tankönyv

10490

NT-34233/M

Füsi-Mászáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie Arbeitsheft 7.

Munkafüzet

585

4930

NT-34235

Závodszky Géza: Geschichte III

Tankönyv

3510

NT-34238/1

Meisterfeld-Scheyhing-Szabados-Englender: Bunte Erde

Tankönyv

5820

NT-34239

Hollós Lajos: Musik 9–12

Tankönyv

5465

NT-34240

Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Geographie 8

Tankönyv

5705

NT-34240/M

Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 8.

Munkafüzet

585

4930

NT-34249

Dr. József Farkas: Technische Fachausdrücke

Tankönyv

4645

NT-34257

Farkas Józsefné: Unsere Feste

Tankönyv

2325

NT-34257/M

Farkas Józsefné: Unsere Feste. Arbeitsheft

Munkafüzet

365

1750

NT-34258

Edina Rieder Erdőfy: Kinderstimmen

Tankönyv

2325

NT-34260

Monika Jäger-Manz: „Ich sag' dir was!”

Tankönyv

1750

NT-34263

János Almási: Geschichte der Deutschen in Ungarn

Tankönyv

3510

NT-34270

Márkus – Buglák – Bankó: Arbeitsbuch für Literaturunterricht 11–12.

Munkatankönyv

1090

2360

NT-34272

Szabadka Zita: Mal anders

Tankönyv

11000

NT-34274

Katharina Donovald: Volkskunde 1–4

Tankönyv

6450

NT-34275

Eva Angeli: Volkskunde 5–6

Tankönyv

6460

NT-34276

Takács – Böröczki – Borda: Mach mit! 5.

Munkatankönyv

595

1310

IV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3.§ (3) bekezdés b) pontja szerint – az oktatási és kulturális miniszter és a tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján – 2011. szeptemberéig megjelenő nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára, valamint munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő ut 194.
Tel.: 26-373 367

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

KT-1309/A

Bunte Welt. Lesebuch 3.

tankönyv

2820

KT-1310/A

Bunte Welt. Arbeitsbuch 3.

munkafüzet

590

2460

KT-1311/A

Bunte Welt. Lesebuch 4.

tankönyv

2820

KT-1312/A

Bunte Welt. Arbeitsbuch 4.

munkafüzet

590

2460

KT-1321

„Omas Fotoalbum Erzählt” Textsammlung zum Volkskundeunterricht klasse 7-8.

tankönyv

3750

KT-1322

„Omas Fotoalbum Erzählt„ Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht klasse 7–8.

munkatafüzet

600

4900

KT-1334

Geographie 7.

tankönyv

9400

KT-1335

Geographie 7. Arbeitsheft

munkafüzet

700

4600

KT-1323

Ohne Vergangenheit Keine Zukunft Textsammlung zum Volkskundeunterricht Klasse 9–12.

tankönyv

 

3750

KT-1324

Ohne Vergangenheit Keine Zukunft Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht Klasse 9–12.

munkafüzet

600

4900

Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.:
1065 Budapest, Nagymező utca. 49.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

CT-1119

Horváth Csaba: Čitanka 2–4.

tankönyv

 

10500

CT 1124

Horváth Csaba: ČITANKA 5–6.

tankönyv

 

12000

CT 1125

Horváth Csaba: ČITANKA 7–8.

tankönyv/

 

13000

CT-1127

Frankovics György: Narodopis 1–4.

tankönyv

 

14000

CT-1129

Frankovics György: Narodopis 7–8.

tankönyv

 

10000

CT-1130

Heka László: Narodopis 9–10.

tankönyv

 

9000

CT-3111

Marija Kozar – Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 1–4.

tankönyv

 

10500

CT-3112

Francek Mukić – Marija Kozar: Slovenec sem, tako je mati d’jala

tankönyv

 

15000

CT-3113

Marija Kozar – Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 7–10.

tankönyv

 

11000

CT-3114

Cvetko Marieta: Slikanica za pouk slovenskega jezika 1. osztály

tankönyv

 

15500

CT-21411

Galambos Vera: LOS! Deutsches Bilderbuch 1. klasse

tankönyv

 

5000

CT-21412

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 1. klasse

munkafüzet

600

5000

CT-21413

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 2. klasse

tankönyv

 

5000

CT-21413/M

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 2. klasse

munkafüzet

700

5000

CT-21414

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 3. klasse

tankönyv

 

5000

CT-21414/M

Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 3. klasse

munkafüzet

600

5000

CT-21415

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 4. klasse

tankönyv

 

5000

CT-21415/M

Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 4. klasse

munkafüzet

600

5000

CT-21416

Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 5. klasse

tankönyv

 

5000

CT-21416/M

Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 5. klasse

munkafüzet

600

5000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.:
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

Szerző, Cím

Tankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendő díj

Fogyasztói ár

NT-30312/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5.

Tankönyv

8900

NT-30312/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 5.

Munkafüzet

800

8000

NT-30318/2

Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6.

Tankönyv

8900

NT-30318/M/2

Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 6.

Munkafüzet

600

8000

NT-30422

Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 12

Tankönyv

11500

NT-30423

Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 12

Tankönyv

11000

NT-30430

Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István: Biológia 8.

Tankönyv

15000

NT-30430/M

Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István: Biológia 8. Pracovný zošit

Munkafüzet

460

10000

NT-30431

Száray Miklós: Dejepis 11

Tankönyv

20600

NT-30431/M

Kaposi József – Száray Miklós: Dejepis 11 – Pracovný zošit

Munkafüzet

1050

13500

NT-31560/1

Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4.

Tankönyv

12450

NT-31560/M

Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4. Radna bilježnica

Munkafüzet

810

8900

NT-31593

Janja Živković-Mandić: Gramatika 8

Tankönyv

11500

NT-31593/M

Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 8.

Munkafüzet

950

8900

NT-34198/2

Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 3.

Tankönyv

3600

NT-34198/M

Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 3. Arbeitsheft

Munkafüzet

1200

3600

NT-34199/2

Edina Rieder-Erdőfy: Rund um das Jahr. Lesebuch

Tankönyv

4200

NT-34199/M

Edina Rieder-Erdőfy: Rund um das Jahr. Arbeitsheft

Munkafüzet

1200

4200

NT-34206/2

Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 4.

Tankönyv

7500

NT-34206/M

Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 4. Arbeitsheft

Munkafüzet

1200

4200

NT-34207/2

Maria Becze-Tóth: Lesebuch 4.

Tankönyv

8300

NT-34207/M

Maria Becze-Tóth: Lesebuch 4. Arbeitsheft

Munkafüzet

1200

4200

NT-34297/M

Kaposi József – Száray Miklós: Geschichte 9 Arbeitsheft

Munkafüzet

1050

11000

NT-34302

Száray Miklós: Gesichte 11

Tankönyv

 

18900

7. melléklet a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelethez

Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
nemzetiségi támogatások
igényléséhez
Alulírott ......................................................................... (a támogatást igénylő képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a(z) .............................................................................................................. (fenntartó, a támogatás igénylője) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.
Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap
P. H.
....................................................................
aláírás
....................................................................
aláíró beosztása, titulusa
1

A rendelet a 20. § alapján hatályát vesztette 2016. december 31. napjával.