• Tartalom

2011. évi CLXXIV. törvény

2011. évi CLXXIV. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról1

2014.01.02.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet módosítása

8. §9

3. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosítása

9. §10

4. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

10. §11

5. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

11–12. §12

6. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §13

7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

14–16. §14

8. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

17. § (1)15

(2)16

(3)17

9. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

18. §18

10. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

19. §19

20–22. §20

11. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló
1996. évi LXV. törvény módosítása

23. §21

12. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

24. §22

13. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

25. §23

14. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

26. §24

15. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

27. §25

16. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

28. §26

17. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

29. §27

18. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

30. §28

19. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

31–32. §29

20. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

33. §30

21. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

34. §31

22. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

35. §32

23. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása

36. §33

37. §34

38–39. §35

40. §36

41. §37

24. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

42. §38

25. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

43. §39

26. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása

44. §40

27. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása

45. §41

46. §42

47. §43

48. §44

49. §45

50. §46

51. §47

52. §48

53. §49

28. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló
2005. évi XVII. törvény módosítása

54. §50

29. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

55. §51

30. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

56. §52

31. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

57–58. §53

32. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

59. §54

33. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

60. §55

34. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

61. §56

35. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

62. §57

36. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

63. §58

37. Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosítása

64. §59

38. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

65. §60

39. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény módosítása

66. §61

40. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény módosítása

67. §62

41. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

68–69. §63

42. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

70–71. §64

43. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

72. §65

44. A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény módosítása

73. §66

45. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

74. §67

46. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

75. §68

47. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

76. §69

48. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

77. §70

49. Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosítása

78. §71

50. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

79. §72

51. Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 9–12. §, a 14–16. §, a 18. §, a 19. §, a 23. §, a 28–30. §, a 33. §, a 35. §, a 37. §, a 44. §, a 45. §, a 49. §, az 52. §, az 56–58. §, a 61. § és a 68–72. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. §, az 5. §, a 8. §, a 20–22. §, a 24. §, a 38. §, a 39. §, a 41. §, a 46. §, az 50. §, az 53. § és az 54. § 2012. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. §, a 6. §, a 13. §, a 25–27. §, a 31. §, a 32. §, a 34. §, a 42. §, a 43. §, a 47. §, az 55. §, az 59. §, a 60. §, a 62–66. §, a 73–77. §, a 83. §, a 84. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 48. § és az 51. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

81–82. §73

83. §74

84. § Ahol jogszabály

a) központi elektronikus szolgáltató rendszert említ, ott a Kormány által kötelezően nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások együttesét vagy az adott szövegkörnyezetben hivatkozott szolgáltatást,

b) ügyfélkaput vagy hivatali kaput említ, ott a Kormány által kötelezően nyújtott azonosítási és biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást, továbbá

c) ügyfél tárhelyét, vagy bármely megfogalmazásban tárhelyére történő információ elhelyezést említ, ott a Kormány által kötelezően nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatással történő kézbesítést

kell érteni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. január 3. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § (2) bekezdése a 2013: LXXXI. törvény 31. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

17

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 35. § a 2011: CXCI. törvény 120. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

33

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 81–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére