• Tartalom

2011. évi CLXXIX. törvény

2011. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól1

2011.12.20.

A Magyar Országgyűlés
a magyar történelem legnemesebb hagyományaira építve,
a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt élő nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosítása érdekében, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá
tekintettel a nemzetiségek védelme érdekében Magyarország aktív közreműködésével megalkotott nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányára, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében végzett munkára, a Koppenhágai Dokumentumra, az Európa Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Egyezményére, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában és a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményben megfogalmazottak széleskörű érvényesítésére, szem előtt tartva, hogy
Magyarország tiszteletben tartja az ország különböző vallási hagyományait, más népek szabadságát és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki,
minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad megvallásához és megőrzéséhez,
a nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, államalkotó tényezők,
a kulturális sokszínűség, a nyelvi különbözőség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása,
a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei,
a nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok,
Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát,
a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

Alapvető rendelkezések

1. § (1)2

(2)3

(3)4

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:

1–3.5

4.6

5–12.7

13.8

14.9

15.10

II. Fejezet

A nemzetiségek alapvető jogai

3–4. §11

5. § (1)–(4)12

(5)13

6. § (1)–(4)14

(5)15

7–9. §16

10. § (1)–(3)17

(4)–(9)18

III. Fejezet

Egyéni nemzetiségi jogok

11. §19

12. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van:

a)20

b)21

c)–d)22

(2)23

13–16. §24

IV. Fejezet

Közösségi nemzetiségi jogok

17–18. §25

19. § A nemzetiségi közösségeknek joguk van:

a)26

b)–c)27

20–21. §28

V. Fejezet

A nemzetiségek oktatási, kulturális és média jogai

A nemzetiségek oktatási önigazgatása

22. § (1)29

(2)–(3)30

(4)–(5)31

23–26. §32

27. §33

28. §34

29. §35

30–32. §36

A nemzetiségek kulturális önigazgatása

33–43. §37

A nemzetiségek médiatartalom-szolgáltatással összefüggő jogai

44–49. §38

A nemzetiségek önkormányzatai

50. §39

A nemzetiségi önkormányzati képviselők

51–52. §40

A választójog

53–54. §41

A választókerületek

55. §42

A választás kitűzése

56–57. §43

A jelölés

58–63. §44

A szavazás

64. §45

Az eredmény megállapítása

65–67. §46

A megüresedett mandátum betöltése

68. §47

Az időközi választás

69–70. §48

Az átalakult nemzetiségi önkormányzat

71–72. §49

A nemzetiségi önkormányzat, a képviselő-testület megbízatásának keletkezése és megszűnése

73–75. §50

A nemzetiségi önkormányzat jogállása, jogai és kötelezettségei

76. §51

77. § (1)–(2)52

(3)53

78. §54

A nemzetiségi önkormányzat együttműködése az állami és a helyi önkormányzati szervekkel

79–80. §55

81. § (1)56

(2)57

82–86. §58

A nemzetiségi önkormányzat működése

87. §59

88. § (1)60

(2)61

89–90. §62

91. § (1)63

(2) A testület zárt ülést tart a következő ügyekben:

a)64

b)65

c)–e)66

(3)–(6)67

92–98. §68

A nemzetiségi önkormányzati képviselő

99. §69

100. §70

101. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő

a)–d)71

e)72

(2)73

(3)74

102. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik

a)–c)75

d)76

e)–i)77

(2)–(6)78

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

103. §79

A nemzetiségi önkormányzat bizottságai

104. §80

A nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és tagja

105. § (1)–(3)81

(4)–(5)82

A nemzetiségi önkormányzat tisztségviselőjének és tagjának összeférhetetlensége

106. §83

A méltatlanság

107–108. §84

A nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, képviselőjének, bizottsága elnökének és tagjának díjazása

109. § (1)–(2)85

(3)–(9)86

110–111. §87

112. §88

A nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatásköre

113–116. §89

Az országos nemzetiségi önkormányzat

117. §90

118. § (1)91

(2)92

119. § (1)–(3)93

(4)94

120. §95

Az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal feladatai

121–122. §96

Az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal vezetője

123. § (1)–(3)97

(4) A hivatalvezető

a)98

b)–e)99

(5)100

VII. Fejezet

A nemzetiségi közügyek ellátásának gazdasági alapjai

A nemzetiségi önkormányzatok vagyona, bevételei, gazdálkodása

124–125. §101

126. § (1)102

(2) Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást nyújt

a)103

b)–c)104

(3)105

127. §106

128. §107

129. §108

130. §109

131–134. §110

A gazdálkodás és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzése

135–137. §111

A jogutódlás és az ideiglenes vagyonkezelés

138. § (1)112

(2)113

(3)114

139. §115

Elszámolás az önkormányzat és a képviselő-testület, közgyűlés megszűnése esetén

140–142. §116

IX. Fejezet

A nemzetiségi önkormányzatok társulásai

143. §117

Intézményi társulás

144. §118

Társult nemzetiségi önkormányzati testület

145. §119

X. Fejezet

A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete

146–147. §120

XI. Fejezet

A nemzetiségi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

148–150. §121

151. § A nemzetiségpolitikáért felelős miniszter:

a)–d)122

e)123

152–154. §124

155. §125

XII. Fejezet

Záró rendelkezések

Felhatalmazó rendelkezés

156. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:

a)126

b)127

c)128

(2)–(3)129

Hatályba léptető rendelkezés

157. § (1) E törvény a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) – (3) bekezdése, a 2. § 1-3. pontja, a 2. § 5–12. pontja, a 2. § 15. pontja, a 3. §, a 4. §, az 5. § (1)–(4) bekezdése, a 6. § (5) bekezdése, a 7-9. §, a 10. § (1)–(3) bekezdése, a 11. §, a 12. § (1) bekezdés a) pontja, a 12. § (1) bekezdés c) és d) pontja, a 12. § (2) bekezdése, a 13–18. §, a 19. § a) pontja, a 20. §, a 21. §, a 22. § (1) bekezdése, a 27. §, a 30–49. §, az 50–72. §, a 73–76. §, a 77. § (1) és (2) bekezdése, a 78-80. §, a 81. § (1) bekezdése, a 82–87. §, a 88. § (1) bekezdés első mondata, a 88. § (2) bekezdése, a 89. §, a 90. §, a 91. § (1) bekezdése, a 91. § (2) bekezdés a) és c)–e) pontja, a 91. § (3)–(6) bekezdése, a 92–99. §, a 101. § (1) bekezdés a)–d) pontja, a 101. § (2) bekezdése, a 102. § (1) bekezdés a)–c) és e)–i) pontja, a 102. § (2)–(6) bekezdése, a 109. § (1) és (2) bekezdése, a 112–117. §, a 118. § (1) bekezdése, a 119. § (1)–(3) bekezdése, a 120–122. §, a 123. § (4) bekezdés b)–e) pontja, a 123. § (5) bekezdése, a 124. §, a 125. §, a 126. § (1) bekezdése, a 126. § (2) bekezdés b) és c) pontja, a 126. § (3) bekezdése, a 127. §, a 129. §, a 131–137. §, a 138. § (1) bekezdése, a 138. § (3) bekezdése, a 139–150. §, a 151. § a)–d) pontja, a 152-154. §, a 156. § (1) bekezdés a) és c) pontja, a 156. § (2) és (3) bekezdése, a 158–173. §, a 174–181. §, a 183–218. §, a 219. § (1) bekezdés a)–d) és f)–l) pontja, a 219. § (2) és (3) bekezdése, a 220–230. §, a 233. §, a 235–240. § valamint az 1. és 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 219. § (1) bekezdés e) pontja és a 234. § 2012. március 31-én lép hatályba.

(6) A 22. § (4) és (5) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. § 14. pontja, az 5. § (3) bekezdésében az „és a nemzetiségi szószóló” szövegrész, az 5. § (5) bekezdése, a 6. § (1)–(4) bekezdése, a 77. § (3) bekezdése, a 88. § (1) bekezdés második mondata, a 91. § (2) bekezdés b) pontja, a 100. §, a 101. § (1) bekezdés e) pontja, a 101. § (3) bekezdése, a 102. § (1) bekezdés d) pontja, a 103. §, a 104. §, a 105. § (1)–(3) bekezdése, a 106–108. §, a 109. § (3)–(9) bekezdése, a 110. §, a 111. §, a 117. § (1) bekezdésében a „legfeljebb négy elnökhelyettest választ, továbbá” szövegrész, a 119. § (4) bekezdése, a 123. § (1)–(3) bekezdése, a 123. § (4) bekezdés a) pontja, a 138. § (2) bekezdése, a 155. § a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményeknek való megfelelés

158. §130

Átmeneti rendelkezések

159–173. §131

Módosító rendelkezések

174–181. §132

182. §133

183–218. §134

219. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

a)–d)135

e)136

f)–l)137

(2)–(3)138

220–230. §139

231. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 5. § (4) bekezdés f) pontjában a „kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltként” szövegrész a „nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként” szöveggel lép hatályba.

232. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 3. pont a) alpontja a „nemzeti és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyett a „nemzetiséghez” szöveggel lép hatályba.

233. §140

234. §141

235. §142

Hatályon kívül helyező rendelkezések

236–240. §143

241. § Hatályát veszti a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény.

242. § E törvény 50-72. §-a rendelkezéseit első alkalommal a hatályba lépését követő általános nemzetiségi önkormányzati választásokon kell alkalmazni.

243. § (1) A kincstár, az önálló illetményszámfejtő helyek és az önkormányzati illetményszámfejtő helyek a központosított illetményszámfejtésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó személyek nevét és lakcímét a 244. § szerinti célból továbbíthatják a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szervek (a továbbiakban: kijelölt szerv) részére.

(2) Az

a) állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és

b) a) pont szerinti gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok

a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek nevét és lakcímét a 244. § szerinti célból továbbíthatják a kijelölt szerv részére.

244. § A kijelölt szerv, valamint annak vezetője és irányítója a 243. § szerinti adatokat a 2011-ben elfogadott, e személyi kört érintő jogszabályi változásokról való tájékoztatás céljából az ezt szolgáló tájékoztatásnak a 243. §-ban meghatározott személyek részére való postázásáig kezelheti.

245. § A 243. § és a 244. § 2012. március 1-jén hatályát veszti.

1–2. melléklet a 2011. évi CLXXIX. törvényhez144

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésén fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 19.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

4

Az 1. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

5

A 2. § 1–3. pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

6

A 2. § 4. pontja a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

7

A 2. § 5–12. pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

8

A 2. § 13. pontja a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

9

A 2. § 14. pontja a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

10

A 2. § 15. pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

11

A 3–4. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

12

Az 5. § (1)–(4) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén, a (3) bekezdésben az „és a nemzetiségi szószóló” szövegrész a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

13

Az 5. § (5) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

14

A 6. § (1)–(4) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

15

A 6. § (5) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

16

A 7–9. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

17

A 10. § (1)–(3) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

18

A 10. § (4)–(9) bekezdése a 157. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

19

A 11. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

20

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

21

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

22

A 12. § (1) bekezdés c)–d) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

23

A 12. § (2) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

24

A 13–16. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

25

A 17–18. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

26

A 19. § a) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

27

A 19. § b)–c) pontja a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

28

A 20–21. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

29

A 22. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

30

A 22. § (2)–(3) bekezdése a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

31

A 22. § (4)–(5) bekezdése a 157. § (6) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

32

A 23–26. § a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

33

A 27. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

34

A 28. § a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

35

A 29. § a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

36

A 30–32. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

37

A 33–43. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

38

A 44–49. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

39

Az 50. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

40

Az 51–52. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

41

Az 53–54. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

42

Az 55. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

43

Az 56–57. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

44

Az 58–63. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

45

A 64. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

46

A 65–67. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

47

A 68. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

48

A 69–70. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

49

A 71–72. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

50

A 73–75. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

51

A 76. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

52

A 77. § (1)–(2) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

53

A 77. § (3) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

54

A 78. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

55

A 79–80. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

56

A 81. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

57

A 81. § (2) bekezdése a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

58

A 82–86. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

59

A 87. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

60

A 88. § (1) bekezdés első mondata a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén, második mondata a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

61

A 88. § (2) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

62

A 89–90. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

63

A 91. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

64

A 91. § (2) bekezdés a) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

65

A 91. § (2) bekezdés b) pontja a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

66

A 91. § (2) bekezdés c)–e) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

67

A 91. § (3)–(6) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

68

A 92–98. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

69

A 99. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

70

A 100. § a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

71

A 101. § (1) bekezdés a)–d) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

72

A 101. § (1) bekezdés e) pontja a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

73

A 101. § (2) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

74

A 101. § (3) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

75

A 102. § (1) bekezdés a)–c) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

76

A 102. § (1) bekezdés d) pontja a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

77

A 102. § (1) bekezdés e)–i) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

78

A 102. § (2)–(6) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

79

A 103. § a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

80

A 104. § a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

81

A 105. § (1)–(3) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

82

A 105. § (4)–(5) bekezdése a 157. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

83

A 106. § a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

84

A 107–108. § a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

85

A 109. § (1)–(2) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

86

A 109. § (3)–(9) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

87

A 110–111. § a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

88

A 112. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

89

A 113–116. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

90

A 117. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén, a 117. § (1) bekezdésében a „legfeljebb négy elnökhelyettest választ, továbbá” szövegrész a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

91

A 118. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

92

A 118. § (2) bekezdése a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

93

A 119. § (1)–(3) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

94

A 119. § (4) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

95

A 120. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

96

A 121–122. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

97

A 123. § (1)–(3) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

98

A 123. § (4) bekezdés a) pontja a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

99

A 123. § (4) bekezdés b)–e) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

100

A 123. § (5) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

101

A 124–125. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

102

A 126. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

103

A 126. § (2) bekezdés a) pontja a 157. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

104

A 126. § (2) bekezdés b)–c) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

105

A 126. § (3) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

106

A 127. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

107

A 128. § a 157. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

108

A 129. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

109

A 130. § a 157. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

110

A 131–134. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

111

A 135–137. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

112

A 138. § (1) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

113

A 138. § (2) bekezdése a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

114

A 138. § (3) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

115

A 139. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

116

A 140–142. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

117

A 143. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

118

A 144. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

119

A 145. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

120

A 146–147. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

121

A 148–150. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

122

A 151. § a)–d) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

123

A 151. § e) pontja a 157. § (4) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

124

A 152–154. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

125

A 155. § a 157. § (7) bekezdése alapján a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján lép hatályba.

126

A 156. § (1) bekezdés a) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

127

A 156. § (1) bekezdés b) pontja a 157. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

128

A 156. § (1) bekezdés c) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

129

A 156. § (2)–(3) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

130

A 158. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

131

A 159–173. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

132

A 174–181. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

133

A 182. § a 157. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

134

A 183–218. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

135

A 219. § (1) bekezdés a)–d) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

136

A 219. § (1) bekezdés e) pontja a 157. § (3) bekezdése alapján 2012. március 31-én lép hatályba.

137

A 219. § (1) bekezdés f)–l) pontja a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

138

A 219. § (2)–(3) bekezdése a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

139

A 220–230. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

140

A 233. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

141

A 234. § a 157. § (3) bekezdése alapján 2012. március 31-én lép hatályba.

142

A 235. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

143

A 236–240. § a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

144

Az 1–2. melléklet a 157. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére