• Tartalom
Oldalmenü

18/2011. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről

2013.07.17.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következő rendeletet adom ki:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), és az azok állományában dolgozó jogi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőkre, köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és katonákra (a továbbiakban együtt: jogi munkatársakra).

2. §1 A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét a 3–5. §, illetve a 6. § (1) bekezdés b)–c) pontja és (2) bekezdése szerinti kivételekkel a bíróságok, illetve más hatóságok előtti közigazgatási, büntető, szabálysértési, valamint polgári peres és nemperes eljárásokban – ideértve a fizetési meghagyásos eljárásokat és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások során a végrehajtható okirat kiállítására irányuló kérelem előterjesztését is – a HM jogi képviseletének ellátásáért felelős szervében foglalkoztatott jogi munkatárs látja el.

3. §2 A HM jogi képviseletének ellátásáért felelős szerve a jogi képviselet ellátására írásban az eljárásban félként szereplő honvédelmi szervezetben foglalkoztatott, vagy a HM közigazgatási államtitkár által kijelölt jogi munkatársat is meghatalmazhatja.

4. §3 Ha azt az ügy tárgya, a felek személye vagy az eljáró hatóság hatásköre indokolja, a jogi képviselet ellátására a miniszter meghatalmazhat ügyvédi irodát vagy egyéni ügyvédet (a továbbiakban együtt: ügyvéd).

5. §4 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény által előírt kötelező jogi képviselet esetén a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét a HM jogi képviseletének ellátásáért felelős szervében foglalkoztatott, továbbá a 3. § szerint meghatalmazott, jogi szakvizsgával rendelkező jogi munkatárs vagy a 4. § szerint meghatalmazott ügyvéd látja el.

6. §5 (1) A végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő honvédelmi szervezetek jogi képviseletét

a) a területfelhasználási, telekalakítási engedélyezési, az ingatlan szolgalmával kapcsolatos, a kisajátítási, az elhelyezési, az infrastrukturális, továbbá a lakhatási támogatással és az ingatlannal kapcsolatos egyéb ügyekben a HM jogi képviseletének ellátásáért felelős szervének,

b) ha a végrehajtási eljárás jogosultja az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) – a 2. §-ban meghatározott kérelem előterjesztésének kivételével – az MH EK,

c) minden más esetben HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)

jogi munkatársa látja el.

(2) A honvédelmi szervezeteket jogerős bírósági határozat alapján megillető vagy terhelő pénzkövetelések érvényesítése vagy teljesítése iránt a HM VGH jogi munkatársa intézkedik.

7. § (1) Az e rendelet szerinti jogi képviselő az adott eljárásra vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint önálló aláírási joggal jogosult a honvédelmi szervezetet teljes jogkörrel képviselni és egyezséget kötni.

(2) Képviseleti jogosultságát a jogi képviselőként eljáró

a) a képviselt honvédelmi szervezet alkalmazásában álló jogtanácsos jogtanácsosi igazolványával, alkalmazásában nem álló jogtanácsos jogtanácsosi igazolványával és a személyére kiállított meghatalmazással,

b) jogtanácsosi igazolvánnyal nem rendelkező jogi munkatárs jogviszonyának igazolásával és a személyére kiállított meghatalmazással,

c) ügyvéd ügyvédi meghatalmazással

igazolja.

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

A 2. § a 6/2013. (VII. 16.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a 6/2013. (VII. 16.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a 6/2013. (VII. 16.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § a 6/2013. (VII. 16.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § a 6/2013. (VII. 16.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.