• Tartalom
Oldalmenü

18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet

a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről1

2011.04.20.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i), j) és n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az oktatási, tudományos és kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló, Lake Success-ben, 1950. november 22-én kelt és az 1979. évi 12. tvr.-rel kihirdetett megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján az intézmények vagy szervezetek számára az egyes oktatási, tudományos és kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan a vámmentes vámkezelésre jogosító engedélyt kérelemre – a feladatkör szerint érintett miniszter véleményének kikérése után – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága határozat formájában adja ki.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága adja ki – a feladatkör szerint érintett miniszter véleményének kikérése után – a vámmentes vámkezelésre jogosító engedélyt a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámmentességi rendelet) XI. fejezetének 43. cikke alapján a vámmentességi rendelet II. számú mellékletének 3. oszlopában meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára az egyes oktatási, tudományos és kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan, továbbá a vámmentességi rendelet XI. fejezetének 44. cikkében, a XII. fejezet 53. cikkében, a XIV. fejezet 57. cikkében, a XV. fejezet 59. cikkében, a XVII. fejezet 61., 67. és 68. cikkeiben, továbbá a XIX. fejezet 82. cikkében foglaltak alapján azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, valamint laboratóriumoknak, amelyek a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott célú felhasználásra szánt árukat hoznak be a vámmentességi rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

2. § Az engedélyt külön kérelem nélkül megadottnak kell tekinteni:

a) a Megállapodás alapján alanyi vámmentességgel rendelkező azon intézménynek, illetve szervezetnek az esetében, amelynek az engedélye a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 75. §-a (1) bekezdésének k) pontja értelmében hatályát veszti,

b) annak az intézménynek, vagy laboratóriumnak az esetében, amely harmadik országból szövettípus, vércsoport meghatározására szolgáló reagenst, valamint emberi eredetű gyógyászati anyagot hoz be kizárólag orvosi vagy tudományos célú felhasználásra

és szerepel a 2004. május 1-jei állapotnak megfelelő, a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett listán.

3. § Ez a rendelet a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i, 1186/2009/EK tanácsi rendelet 43. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben vagy a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

5. § Hatályát veszti a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló 26/2004. (IV. 28.) PM rendelet.

1

A rendeletet a 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2016. május 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 9–10. §-át.