• Tartalom

2011. évi CLXXXII. törvény

2011. évi CLXXXII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2012.01.02.

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

1–16. §2

2. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

17–18. §3

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

19–21. §4

4. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

22–28. §5

5. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

29. §6

6. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

30–35. §7

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

36–38. §8

8. Az Alaptörvénnyel kapcsolatos módosítások

39. §9

9. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

40. §10

10. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1. napján lép hatályba és 2012. február 2-án hatályát veszti.

(2) E törvény 40. §-a 2011. december 27-én lép hatályba.

(3) Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(4) Ez a törvény a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású gázok kibocsátott mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. pontjának való megfelelést szolgálja.

(5) Ez a törvény az ásványi nyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 6. és 8. pontjainak való megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 40. §-a a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 22. A törvény a 41. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. február 2. napjával.

2

Az 1–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 22–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 30–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére