• Tartalom

185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet

185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2011.09.10.

A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. és 13. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. és 15. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) E rendelet alkalmazásában többletkapacitásnak minősül a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak az előreláthatólag minőségileg magasabb szintű ellátást eredményező szervezeti, illetve funkcionális integrációja, amennyiben annak során nem jön létre az (1) és az (1a) bekezdés szerinti többletkapacitás, és az integráció megvalósítása – ideértve annak járulékos költségeit is – többletforrás-igénnyel jár.”

2. § A Kr. 2/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ellátási szerződés (4) bekezdés alapján történő megszűnése esetén az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv erről a megszűnéstől számított öt napon belül tájékoztatja az OEP-et.”

3. § A Kr. 8. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Nem minősül az Egészségbiztosítási Alap vonatkozásában többletforrás igénynek a Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti, rehabilitációs szakmák közötti kapacitás-átcsoportosítás.”

4. § A Kr. a 11. §-át követően a következő 11/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A többletkapacitás-befogadási eljárások közös szabályai
11/A. § Amennyiben a benyújtott pályázat, illetve kérelem olyan többletkapacitás befogadására irányul, amelyre vonatkozóan a korábbiakban a 12–15/A. § alapján támogató befogadási döntés született, a pályázat, illetve a kérelem csak a pályázó, illetve a kérelmező korábban befogadott kapacitásigényéről történő lemondása esetén támogatható.”

5. § (1) A Kr. 12/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igény elfogadása esetén az igénnyel összefüggő fejlesztés támogatási szerződésében a beruházás vagy beruházási elem fizikai megvalósítására meghatározott időpontot követő 30 napon belül az OEP – erre irányuló kérelem esetén – az egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződést köt, amennyiben annak jogszabályban meghatározott egyéb feltételei is fennállnak.”

(2) A Kr. 12/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igénnyel összefüggő fejlesztés támogatási szerződésében a beruházás vagy beruházási elem fizikai megvalósítására meghatározott időpontot követő egy éven belül a pályázó nem kezdeményezi a finanszírozási szerződés megkötését, vagy annak a pályázatra vonatkozó támogatási szerződésben foglaltak szerinti időpontra történő halasztását, az OEP az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével a pályázó előzetes kapacitásbefogadását törli a nyilvántartásból.”

6. § (1) A Kr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OEP az OTH-val a kapacitás-szükséglet befogadására vonatkozóan – a Tv. 4/A. § (3) bekezdés c), d), f) és k) pontja, valamint a (4) és (5) bekezdésben meghatározott szempontok szerint – minden év január 31-éig, illetve az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott határidőn belül kiegészítő elemzést készít, és megküldi – a Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti aktuális elemzéssel együtt – a szakmai prioritásokra vonatkozó javaslatát az egészségügyért felelős miniszternek.”

(2) A Kr. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A beérkezett javaslatok alapján a szakmai prioritásokat – figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra – az egészségügyért felelős miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett közleményben határozza meg a (2) bekezdés szerinti javaslat kézhezvételétől számított 60 napon belül. A közleményben meghatározott szakmai prioritások – a (4a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – legfeljebb a következő évi prioritásokról szóló közlemény közzétételéig érvényesek.”

(3) A Kr. 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés alapján a Hivatalos Értesítőben közzétett szakmai prioritásokat az egészségügyért felelős miniszter – figyelemmel a már megjelent pályázati kiírásra – módosíthatja a Hivatalos Értesítőben közzétett közleményével.”

(4) A Kr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az OEP a pályázati kiírás vagy kiírások tervezetét a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével elkészíti, és azt az egészségügyért felelős miniszterhez a szakmai prioritások Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől számított 20 napon belül jóváhagyásra felterjeszti. A pályázat vagy pályázatok kiírásáról az egészségügyért felelős miniszter dönt, a kiírást legalább 20 napos és legfeljebb 40 napos pályázati határidővel engedélyezheti.”

(5) A Kr. 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (7) bekezdés alapján kiírt pályázatot az OEP az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával módosíthatja a pályázati határidő lejártát megelőzően azzal, hogy a módosított pályázati kiírás pályázati határideje az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott idővel, de legalább 15 nappal meghosszabbodik, és erről, valamint a módosításról a módosítást megelőzően pályázatot benyújtókat értesíteni kell. A módosított pályázati kiírás tekintetében a (7) bekezdésben, valamint a 14. és 15. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

7. § A Kr. 15. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A befogadási javaslat alapján a pályázatról – a TBB befogadási javaslatának felterjesztésétől számított 35 napon belül – az egészségügyért felelős miniszter dönt a (9) bekezdés a) és b) pontja alapján, valamint az éves pénzügyi kihatások és a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
(12) Az egészségügyért felelős miniszter döntése előtt – a TBB általi felterjesztés kézhezvételét követő 10 napon belül – megkéri a befogadáshoz az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulását. Az államháztartásért felelős miniszter a megküldött befogadási javaslat kézhezvételét követő 15 napon belül értesíti az egészségügyért felelős minisztert a befogadáshoz való hozzájárulásáról, illetve annak elutasításáról és az elutasítás indoklásáról. Az egészségügyért felelős miniszter döntése akkor érvényes, ha ahhoz az államháztartásért felelős miniszter előzetesen hozzájárult.”

8. § (1) A Kr. 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti többletkapacitás befogadására vonatkozó, szakmai indoklással ellátott kérelmet az egészségügyi szolgáltatók nyújthatják be a TBB részére. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a fenntartó nyilatkozatát a befogadási kérelem támogatásáról,
b) a szakmai kollégium szakmailag érintett tagozatának véleményét,
c) az egészségügyi szolgáltatónak működési engedélyt kiadó hatóság nyilatkozatát az ellátás nyújtásához szükséges feltételek fennállásáról,
d) a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását,
e) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a szolgáltatás éves felvállalt mennyiségét, és a szükséges teljesítményvolument.”

(2) A Kr. 15/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A TBB minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, további üléseket szükség szerint tarthat. A TBB az üléséig beérkezett hiánytalan kérelmek alapján javaslatot tesz az egészségügyért felelős miniszternek az (1) bekezdés szerinti többletkapacitás befogadására.”

(3) A Kr. 15/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az egészségügyért felelős miniszter a javaslatról annak beérkezésétől számított 35 napon belül, az éves pénzügyi kihatások és a rendelkezésre álló források figyelembevételével, a 15. § (12) bekezdésében foglaltak alkalmazásával dönt.”

9. § A Kr. a 15/A. §-át követően a következő 15/B. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Az 1. § (1b) bekezdése szerinti többletkapacitás befogadása
15/B. § (1) Az 1. § (1b) bekezdése szerinti többletkapacitás befogadására a 13–15. §-ban foglaltakat a (2)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az e § szerinti eljárásban nem kell alkalmazni a 13. § (1), (2), (4), (4a), (6) és (7) bekezdését, a 14. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 15. § (8) és (10)–(12) bekezdését.
(2) Az 1. § (1b) bekezdése szerinti többletkapacitás befogadására vonatkozó pályázatot az egészségügyért felelős miniszter kezdeményezésére és jóváhagyása mellett az OEP a kezdeményezéstől számított 25 napon belül a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett pályázati felhívással írja ki. A pályázati felhívásra pályázatot az integrációban érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói a 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be, azzal, hogy a különböző fenntartókhoz tartozó – ugyanazon integrációban érintett – egészségügyi szolgáltatók fenntartói csak közösen pályázhatnak.
(3) A pályázathoz mellékelni kell:
a) az egészségügyi szolgáltatónak működési engedélyt kiadó hatóság nyilatkozatát arról, hogy az integráció megvalósulását követően az ellátás nyújtásához szükséges feltételek fennállnak-e,
b) a fenntartók vonatkozó döntését és teljesítési garanciavállalását,
c) az integráció részletes szakmai indoklását,
d) az integrációt alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot,
e) az integráció eredményeként az érintett egészségügyi szolgáltatók által végzett betegellátásban várható minőségi változásokat bemutató hatásvizsgálatot,
f) a pályázati felhívásban szereplő adatlapot és mellékleteit.
(4) Az OEP a pályázati határidőt követő 15 napon belül küldi meg a 14. § (6) bekezdése szerinti javaslatát a TBB részére.
(5) Az 1. § (1b) bekezdése szerinti többletkapacitás csak abban az esetben fogadható be, ha a (3) bekezdés e) pontja szerinti, a kérelemhez csatolt hatásvizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy az integráció az érintett egészségügyi szolgáltatók által végzett betegellátás minőségének javulását fogja eredményezni.
(6) A TBB a befogadásra javasolt pályázatokat, illetve a befogadás szakmai és finanszírozási feltételeit tartalmazó javaslatát a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján, a pályázati határidőt követő 30 napon belül készíti el és küldi meg az egészségügyért felelős miniszternek.
(7) A (6) bekezdés szerinti javaslat az 1. § (1b) bekezdése szerinti többletkapacitás tekintetében tartalmazza
a) az eljárás tárgyát képező integrációban érintett egészségügyi szolgáltatók megjelölését,
b) a befogadásra javasolt többletkapacitás megjelölését,
c) a többletkapacitás-befogadás forrásigényét,
d) a finanszírozás javasolt kezdési időpontját.
(8) Az egészségügyért felelős miniszter a (6) bekezdés szerinti javaslatról annak beérkezésétől számított 30 napon belül, az éves pénzügyi kihatások és a rendelkezésre álló források figyelembevételével dönt, a döntésről tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.
(9) Az (1)–(8) bekezdés alapján befogadott többletkapacitás finanszírozása egy alkalommal egy összegben történik.”

10. § A Kr.

a) 1. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(1b) bekezdésben” szöveg,

b) 15. § (13) bekezdésében és 15/A. § (6) bekezdésében az „a befogadott többletkapacitásokról közleményt ad ki, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni” szövegrész helyébe az „a befogadott többletkapacitásokról a döntésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétételre kerülő közleményt ad ki” szöveg,

c) 15/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „többletkapacitás mértékét” szövegrész helyébe a „többletkapacitás megjelölését” szöveg

lép.

11. § A Kr. 17/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 12/C. §-nak az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított (6) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 13. §-nak a Módr2. által megállapított (4a) és (9) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően közzétett szakmai prioritások, illetve kiírt pályázatok tekintetében is alkalmazni kell. A 15/A. §-nak a Módr2. által módosított, illetve megállapított (2)–(6) bekezdését azon kérelmek esetében is alkalmazni kell, amelyeket a Módr2. hatálybalépését megelőzően nyújtottak be, de vonatkozásukban a 15/A. § szerinti eljárás még nem indult el.
(4) Azt az előzetesen befogadott többletkapacitást, amely többletkapacitás a Módr2. hatálybalépését megelőzően a 15/A. § (6) bekezdése szerinti közleményben befogadott kapacitásként közzétételre került, az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével az OEP törli a 12/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásból.”

12. § Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) és (3) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg lép.

13. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 31. § (1) bekezdése szerint az OEP a gondozóintézeti gondozás nyújtására érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók részére 2011. november és december hónapra a 2011. október 31-én hatályos 31. § szerint teljesíti a finanszírozást.”

14. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/F. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Azon gyógyászati ellátások esetében, amelyek tekintetében az árhoz nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti rendeletben még nem került megállapításra, a (3) bekezdés szerinti tárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a szolgáltató rendelkezzen az adott szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel, valamint megfeleljen az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben foglalt követelményeknek, és az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával nyilatkozzon arról, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti, ha a gyógyászati ellátást támogatással nyújtja.”

15. § A Vhr. 10/F. § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdés szerinti tárgyaláson” szövegrész helyébe a „Társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások esetében a (3) bekezdés szerinti tárgyaláson” szöveg lép.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 16. § alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére