• Tartalom

2011. évi CXCV. törvény

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról1

2011.12.31.

Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény célja

1. §2

2. Értelmező rendelkezések

2. §3

3. Az államháztartás alrendszerei

3. §4

4. A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés

4–6. §5

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLLÁSA

5. A költségvetési szerv fogalma, tevékenységei

7. §6

6. A költségvetési szerv alapítása

8. §7

7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

9. §8

8. A költségvetési szerv szervezete, működése

10. §9

9. A költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése

11. §10

III. Fejezet

A TERVEZÉS ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE

10. A tervezés alapelvei

12. §11

11. A központi költségvetés előkészítése

13. §12

12. A központi költségvetésről szóló törvény szerkezete, tartalma

14–21. §13

13. A központi költségvetésről szóló törvény elfogadása

22. §14

14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

23. §15

15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. §16

16. A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai

25. §17

17. A nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok költségvetése

26. §18

18. A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás és a térségi fejlesztési tanács feladatainak ellátása

27. §19

19. A költségvetés elfogadását követő feladatok

28. §20

20. A középtávú tervezés

29. §21

IV. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

21. Általános szabályok

30. §22

22. A központi költségvetés előirányzatainak módosítása, átcsoportosítása

31–33. §23

23. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében

34. §24

24. Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

35. §25

25. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés

36–37. §26

26. A teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás

38. §27

27. A költségvetési főfelügyelő, felügyelő

39. §28

28. Rendkívüli intézkedések

40. §29

V. Fejezet

A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI

29. Az előirányzatok felhasználásának korlátai, bírságbevételek

41–42. §30

30. Létszám, személyi juttatások, illetményszámfejtés

43–44. §31

31. Az állami vagyonnal való gazdálkodás sajátos államháztartási szabályai

45. §32

32. A vállalkozási tevékenység

46. §33

33. Befizetési kötelezettség

47. §34

VI. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

34. A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályok

48–51. §35

35. A költségvetési támogatások folyósítása

52. §36

36. Beszámolás, visszakövetelés

53. §37

37. Költségvetési támogatások ellenőrzése

54. §38

38. Egyéb szabályok

55. §39

39. Összehangolási, monitoring szabályok

56. §40

VII. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA

40. Általános szabályok

57. §41

41. A normatív hozzájárulások, támogatások igénylésének, igénybevételének évközi felülvizsgálata

58. §42

42. A költségvetési támogatások igénylésének, igénybevételének évközi felülvizsgálata

59. §43

43. Az elszámolás felülvizsgálata

60. §44

VIII. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE

44. Az államháztartási kontrollok rendszere

61–62. §45

45. A kormányzati ellenőrzési szerv és az európai támogatásokat ellenőrző szerv

63–68. §46

46. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

69. §47

47. Belső ellenőrzés

70. §48

48. A kincstári biztos, az önkormányzati biztos

71. §49

IX. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK FINANSZÍROZÁSI ÉS SZÁMLAVEZETÉSI RENDJE

49. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, aktív és passzív pénzügyi műveletek, továbbadási célú bevételek

72–74. §50

50. A kincstári rendszer

75–76. §51

51. A Kincstári Egységes Számla

77. §52

52. Likviditáskezelés

78. §53

53. A kincstár által vezetett számlák

79–80. §54

54. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési kszervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozása

81. §55

55. Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai finanszírozása

82. §56

56. Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje

83. §57

57. Számlavezetés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

84. §58

58. A pénzeszközök felhasználása

85. §59

X. Fejezet

MARADVÁNYELSZÁMOLÁS, BESZÁMOLÁS

59. Előirányzat-maradvány, pénzmaradvány

86. §60

60. Évközi kimutatások, beszámolás

87–88. §61

61. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolás általános szabályai

89. §62

62. A zárszámadásról szóló törvény

90. §63

63. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

91. §64

XI. Fejezet

KEZESSÉG-, GARANCIAVÁLLALÁS, KÖVETELÉSEK

64. Az állami kezesség, állami garancia, állami viszontgarancia, a kiállítási garancia és viszontgarancia szabályai

92–95. §65

65. Kezesség- és garanciavállalás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

96. §66

66. Követelések

97–101. §67

XII. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

67. Az államháztartás információs rendszerének feladata, szerkezete

102–103. §68

68. A törzskönyvi nyilvántartás

104–105. §69

69. Kincstári adatkezelés

106. §70

70. Adatszolgáltatási kötelezettségek

107–108. §71

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. Felhatalmazó rendelkezések

109. §72

72. Hatályba léptető rendelkezések

110. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba.

73. Átmeneti rendelkezések

111. §73

74. Módosító rendelkezések

112. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 1., 3. és 4. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

„1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig”

„3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig”

„4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig”

(2) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdés g) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki)

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;”

(3) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 180. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) Az e törvény Hatodik Részében foglaltaknak megfelelően a Közbeszerzések Tanácsa, mint költségvetési szerv elnevezése 2012. január hó 1. napjával Közbeszerzési Hatóságra változik, a névváltozásra a költségvetési szerv folyamatos működése mellett kerül sor.”

(4)–(14)74

113. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés g) pontja az „egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják;” szövegrész helyett az „egy vagy több szervezet az uniós értékhatárt elérő értékű beszerzés esetében többségi részben, a nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetében hetvenöt százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;” szöveggel lép hatályba.

(2)–(3)75

75. Hatályon kívül helyező rendelkezések

114. § (1)–(3)76

(4) Nem lép hatályba a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 180. § (5) bekezdése.

(5) Hatályát veszti a 88. § (2)–(4) bekezdése a 2011. évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat elfogadásával.

1

Az Áht. törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 30.

2

Az Áht. 1. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

3

Az Áht. 2. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

4

Az Áht. 3. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

5

Az Áht. 4–6. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

6

Az Áht. 7. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

7

Az Áht. 8. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

8

Az Áht. 9. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

9

Az Áht. 10. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

10

Az Áht. 11. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

11

Az Áht. 12. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

12

Az Áht. 13. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

13

Az Áht. 14–21. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

14

Az Áht. 22. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

15

Az Áht. 23. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

16

Az Áht. 24. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

17

Az Áht. 25. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

18

Az Áht. 26. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

19

Az Áht. 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

20

Az Áht. 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

21

Az Áht. 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

22

Az Áht. 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

23

Az Áht. 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

24

Az Áht. 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

25

Az Áht. 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

26

Az Áht. 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

27

Az Áht. 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

28

Az Áht. 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

29

Az Áht. 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

30

Az Áht. 41–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

31

Az Áht. 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

32

Az Áht. 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

33

Az Áht. 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

34

Az Áht. 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

35

Az Áht. 48–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

36

Az Áht. 52. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

37

Az Áht. 53. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

38

Az Áht. 54. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

39

Az Áht. 55. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

40

Az Áht. 56. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

41

Az Áht. 57. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

42

Az Áht. 58. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

43

Az Áht. 59. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

44

Az Áht. 60. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

45

Az Áht. 61–62. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

46

Az Áht. 63–68. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

47

Az Áht. 69. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

48

Az Áht. 70. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

49

Az Áht. 71. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

50

Az Áht. 72–74. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

51

Az Áht. 75–76. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

52

Az Áht. 77. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

53

Az Áht. 78. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

54

Az Áht. 79–80. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

55

Az Áht. 81. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

56

Az Áht. 82. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

57

Az Áht. 83. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

58

Az Áht. 84. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

59

Az Áht. 85. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

60

Az Áht. 86. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

61

Az Áht. 87–88. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

62

Az Áht. 89. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

63

Az Áht. 90. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

64

Az Áht. 91. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

65

Az Áht. 92–95. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

66

Az Áht. 96. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

67

Az Áht. 97–101. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

68

Az Áht. 102–103. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

69

Az Áht. 104–105. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

70

Az Áht. 106. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

71

Az Áht. 107–108. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

72

Az Áht. 109. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

73

Az Áht. 111. § a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

74

Az Áht. 112. § (4)–(14) bekezdése a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

75

Az Áht. 113. § (2)–(3) bekezdése a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

76

Az Áht. 114. § (1)–(3) bekezdése a 110. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére