• Tartalom

196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet

196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet

egyes felnőttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2011.09.30.

A Kormány

a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § tekintetében a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának
szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról szóló jogerős határozat jogosítottjának helyébe átalakulás, átalakítás vagy más jogutódlással történő megszűnés esetén az ennek tartalmát meghatározó szerződésben, okiratban meghatározott jogutódja léphet, ha az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló jogszabályi feltételek a jogutód vonatkozásában is maradéktalanul teljesülnek.”

2. § Az R1. az alábbi új 16/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az adatváltozás kezdeményezésének elmulasztása miatti jogkövetkezmények
16/B. § (1) Ha a felnőttképzést folytató intézmény az intézményakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetését a miniszteri rendeletben meghatározott határidőben nem kezdeményezi, vele szemben a FAT a kötelező legkisebb munkabér havi összege háromszorosának megfelelő összegű bírságot szab ki.
(2) Amennyiben a felnőttképzést folytató intézmény mulasztásának időtartama meghaladja a miniszteri rendeletben meghatározott határidő kétszeresét, a FAT a kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresének megfelelő összegű bírságot szab ki.
(3) A FAT az intézményakkreditációt visszavonja, ha a felnőttképzést folytató intézmény az (1) és (2) bekezdésben foglalt bírságolás ellenére – a bírságolásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül – nem kezdeményezi a tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetését.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetésének kezdeményezésére is alkalmazni kell.
(5) A FAT által kiszabott bírságot postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni az NSZFI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744260-00000000 számú számlájára.
(6) A bírság megfizetéséből származó bevételt az NSZFI elkülönítetten kezeli.”

3. § Az R1. 24. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 16/B. § alapján kiszabott bírságból származó bevétel a 2011. évben kizárólag dologi kiadásokra használható fel, 2012. január 1-jétől pedig e bevétel működési költségekre nem fordítható.
(5) E rendeletnek az egyes felnőttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított 16/B. §-át a Kr. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Az R1. 2. § (1) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „a miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe az „az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet)” szöveg, 15. § (3) bekezdésében a „szakképesítésekért” szövegrész helyébe a „szakképesítésért” szöveg lép.

2. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció
„A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

c) a Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjára (a továbbiakban együtt: munkaügyi központok),”

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Programba olyan, a munkaügyi központok által álláskeresőként nyilvántartott személy vonható be,”

(3) Az R2. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Programba nem vonható be az a személy,)

b) akinek a munkaügyi központok által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,”

(4) Az R2. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Programba nem vonható be az a személy,)

d) akivel összefüggésben a munkaügyi központok által korábban indított bármely programot, illetőleg programszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le,”

(5) Az R2. 4. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Program keretében megtéríthető a Programban résztvevő személy foglalkoztatásával, valamint a képzésével összefüggően igénybe vett foglalkozás-egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálat költsége. A munkaügyi központok a vizsgálat költségeit közvetlenül a vizsgálatot végző szervnek térítik meg.”

(6) Az R2. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Programban részt vevő személy részére megtéríthetők a munkaügyi központok által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazás indokolt és igazolt helyközi és helyi utazási költségei.”

(7) Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Programot a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központok hajtják végre. A Program keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a munkaügyi központoknak a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltsége jár el.”

(8) Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Program keretében támogatás a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Minisztérium mint a Munkaerőpiaci Alap kezelője és a munkaügyi központok között létrejött – támogatási szerződésekkel összhangban nyújthatók.”

(9) Az R2. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítás támogatásával kapcsolatos ügyekben a munkaügyi központok munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltsége jár el.”

3. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 13. és 14. §-sal egészül ki:

13. § 2011. október 1-jétől az állami foglalkoztatási szervnél folyamatban lévő közigazgatási ügyekben az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy ellátása e rendelet szerint kerül.
14. § (1) A 2011. október 1-je előtt működött kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ központi szervezeti egysége által ellátott feladatok tekintetében általános és egyetemes jogutód az – az e rendelet szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező – munkaügyi központ, amelynek hatáskörébe az adott feladat ellátása tartozik.
(2) A 2011. október 1-je előtt működött kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ kirendeltségének általános és egyetemes jogutóda az – az e rendelet szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező – munkaügyi központ, amely munkaügyi központ szervezetének a kirendeltség e rendelet szerint a részét képezi.”

7. § Hatályát veszti az R3. 6/A. §-a.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

8. § Nem lép hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. október 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 5–8. §-a 2011. október 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 9. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére