• Tartalom

2011. évi CXCVII. törvény

2011. évi CXCVII. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2013.02.01.

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § (1)7

(2)8

(3)9

(4)10

7. §11

8. §12

9. §

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. §31

29. §32

30. §33

31. §34

32. §35

33–60. §36

61. §37

62. §38

63. §39

64. §40

65. §41

66. §42

67. § (1)43

(2)44

68. §45

69. § A Cstv.

1.46

2.47

3.48

4.49

5.50

6.51

7.52

8.53

9.54

10.55

11.56

12.57

13.58

14.59

15.60

16.61

17.62

18.63

19.64

20.65

21.66

22.67

23.68

24.69

25.70

26.71

27.72

28.73

29.74

30.75

31.76

32.77

33.78

34.79

35.80

36.81

37.82

38.83

39.84

40.85

41.86

42.87

43.88

44.89

45.90

46.91

47.92

70. §93

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

71. §94

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

72. §95

4. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

73. §96

5. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása


74 – 98. §97

6. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása


99 – 108. §98

109. § (1) A Ctv. 24. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)

e) a cég főtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével,”

(2)99

(3)100

(4) A Ctv. 24. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg.”

110 – 112. §101

113. § (1)102

(2)103

114. §104

115. §105

116. § (1)106

(2)107


117 – 136. §108

137. §109

138. §110

139. § (1)111

(2)112

(3)113

140. §114

141. § Hatályát veszti a Ctv.

a)115

c)116

d)117

e)118

f)119

g)120

h)121

j)122

k)123

7. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

142. §124

143. §125

144. §126

145. §127

146. §128

147. §129

148. §130

149. §131

150. §132

151. §133

152. §134

153. §135

154. §136

155. §137

156. §138

157. §139

158. §140

8. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

159. §141

10. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

160. §142

11. Záró rendelkezések

162. §143

163. §144

12. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

164. §145

13. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

165. §146

14. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

166. §147

167. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti.

(2) A 116. § (1) bekezdés 2012. január 2-án lép hatályba.

(3a)148 A 6. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 109. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 141. § b) és i) pontja 2013. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez149

2. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez150

3. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez151

4. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez152

5. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez153

6. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez154

7. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez155

8. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez


1. A Ctv. 10. számú mellékletének1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1M40609_0

„1.1. Az egyéni cég neve: ………………………………………………………… Egyéni Cég

Az egyéni cég rövidített cégneve:………………………………………………… ec.”

 

2. A Ctv. 10. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. Az egyéni cég tagja

Név:11 ....................................................................................................................................

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………….

Anyja születési neve: ...........................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ............................................................................”

 

3. A Ctv. 10. számú mellékletének 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„5.2. Osztalékelőleg fizetésére8

a) sor kerülhet

b) nem kerülhet sor.”

 

4. A Ctv. 10. számú mellékletének 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„6. Ügyvezető

 

6.1. A társaság ügyvezetője:

Név: .....................................................................................................................................

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………...

Anyja születési neve: ...........................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás8

a) határozott időre6

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .............................................................................................

A megbízatás lejárta:12 ………...............................................................................................

6.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

 

7. Cégvezető

 

7.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

7.2.13 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: .....................................................................................................................................

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………...

Anyja születési neve: ...........................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ...............................................................................................”


11 Kitöltése kötelező.

8 Aláhúzással jelölendő

8 Aláhúzással jelölendő

6 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §)

12 Az a) pont választása esetén kitöltendő.

8 Aláhúzással jelölendő

13 Kizárólag a 7.1. a) alpont aláhúzása esetén tölthető ki.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 30. A törvény a 167. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 67. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 67. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 69. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 69. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 69. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 69. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 69. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 69. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 69. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 69. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 69. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 69. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 69. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 69. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 69. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 69. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 69. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 69. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 69. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 69. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 69. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 69. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 69. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 69. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 69. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 69. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 69. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 69. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 69. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 69. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 69. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 69. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 69. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 69. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 69. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 69. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 69. § 38. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 69. § 39. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 69. § 40. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 69. § 41. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 69. § 42. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 69. § 43. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 69. § 44. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 69. § 45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 69. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 69. § 47. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 74–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 99–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 109. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 109. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 110–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 113. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 113. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 116. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 116. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 117–136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 139. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 139. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 139. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 141. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 141. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 141. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 141. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 141. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 141. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 141. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 141. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 141. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 167. § második (3) bekezdését (3a) bekezdésre változtatta és szövegét megállapította a 2012: LXXXV. törvény 46. §-a.

149

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére