• Tartalom

198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet

198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet

a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről1

2011.10.06.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3)–(5) bekezdése alapján a 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított

a) öregségi nyugdíjban, ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat,

b) rokkantsági nyugdíjban,

c) baleseti rokkantsági nyugdíjban,

d) rehabilitációs járadékban,

e) özvegyi nyugdíjban,

f) szülői nyugdíjban,

g) árvaellátásban,

h) baleseti hozzátartozói nyugellátásban,

i) baleseti járadékban,

j) mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban vagy a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában,

k) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, vagy

l) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékban

részesülő személy részére egyösszegű kifizetést kell folyósítani.

(2) Az egyösszegű kifizetés megilleti a 2010. december 31-ét követő időponttól megállapított

a) rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyt is, ha az ellátást egy e pontban említett, 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított másik ellátás megszűnését követő naptól állapították meg,

b) baleseti járadékban részesülő személyt is, ha a baleseti járadékot 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnését követő naptól állapították meg.

2. § (1) Az egyösszegű kifizetés összege megegyezik a jogosult részére folyósításra kerülő, 1. § szerinti ellátások 2011. november havi összegének 6 százalékával.

(2) Az egyösszegű kifizetés megállapítása során az 1. § szerinti ellátásoknak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegét kell figyelembe venni.

(3) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított egyösszegű kifizetés illeti meg.

(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az egyösszegű kifizetés megállapítása során figyelembe venni.

3. § (1) Az egyösszegű kifizetés arányos része illeti meg

a) a 2010. december 31-ét követő időponttól megállapított özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban vagy baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt, ha az elhunyt jogszerző 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított nyugellátásban részesült,

b) a megszűnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt, ha az 1. § szerinti ellátásra való jogosultság 2011. évben megszűnik.

(2) Az egyösszegű kifizetés arányos részét úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás összegének, illetve a megszűnt ellátás utolsó havi összegének 0,5 százalékát meg kell szorozni a hozzátartozói nyugellátás, illetve a megszűnt ellátás 2011. évi folyósítási hónapjainak számával.

4. § (1) Az egyösszegű kifizetést – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2011. november havi ellátással egyidejűleg, hivatalból kell folyósítani.

(2) Ha az 1. § szerinti ellátás e rendelet hatálybalépését megelőzően szűnt meg, az egyösszegű kifizetésnek a 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján járó arányos részét a jogosult kérelmére kell folyósítani.

5. § A központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti

a) a bányásznyugdíj,

b) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint az előadóművészek részére megállapított öregségi nyugdíj,

c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

d) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, továbbá

e) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék

után járó egyösszegű kifizetés fedezetét és a végrehajtás költségeit.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 324. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére